Ewidencja środków trwałych przykład

Czym są środki trwałe? Na czym polega prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych? Poznaj metody amortyzacji i dowiedz się, w jaki sposób księgować środki trwałe w programie InFakt.

Środki trwałe to zasoby firmy, które w momencie ich wprowadzenia do firmy spełniają następujące warunki:

 • są zdatne do użytku i kompletne,
 • szacunkowy okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok,
 • służą potrzebom firmy.

Jeżeli zakupimy dla naszej firmy rzecz o wartości 1500-3500 zł netto, możemy wpisać ją do ewidencji wyposażenia i jednorazowo wliczyć w koszty lub traktować jako środek trwały i amortyzować. Amortyzacja to systematyczne odpisywanie części wartości środka trwałego w koszty z powodu jego zużycia. Podstawą do dokonywania odliczeń amortyzacyjnych jest Ewidencja Środków Trwałych, którą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić, jeżeli chce skorzystać z prawa dokonywania odpisów.

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!


Zasady prowadzenia Ewidencji Środków Trwałych:

nie ma określonego jednolitego wzoru ewidencji, jednak wpisy powinny być dokonane w taki sposób, aby jednoznacznie można było na ich podstawie określić wysokości, częstotliwości i ilości kwot odpisów amortyzacyjnych, więc dokument taki powinien zawierać określone elementy:

 • datę nabycia przedmiotu,
 • datę przyjęcia do użytkowania przez firmę,
 • określenie dokumentu, na podstawie którego dany środek trwały wpisaliśmy do ewidencji, wartość początkową środka trwałego,
 • przyjętą stawkę amortyzacyjną,
 • w trakcie amortyzowania w Ewidencji Środków Trwałych wpisujemy kolejne kwoty odpisów, a na koniec każdego roku obliczamy sumę odpisów i wartość końcową środka, która staje się wartością początkową w kolejnym roku obrachunkowym,
 • jeżeli dokonamy likwidacji przedmiotu (sprzedaż, zużycie całkowite), fakt ten powinien być również odnotowany w ewidencji.

Przed wpisaniem danej rzeczy do EŚT i rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych trzeba ustalić jej wartość początkową. Jeżeli rozpoczynamy działalność gospodarczą, zwykle dokonujemy zakupu kilku niezbędnych urządzeń, maszyn, czy mebli. Kwota netto zakupu będzie w takim przypadku wartością początkową. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy posiadamy dany przedmiot prywatnie (mieliśmy go przed rozpoczęciem działalności), nie pamiętamy, ile kosztował, a nawet jeśli tak, to możemy nie mieć faktury. Jest możliwość „wciągnięcia” takiego przedmiotu do firmy. Jeżeli nie możemy określić ceny jego nabycia, ustalamy jego realną wartość rynkową, po czym sporządzamy pismo informujące o takiej decyzji, kiedy przyjmujemy dany przedmiot do środków trwałych. Dokument ten powinien zawierać datę przyjęcia środka trwałego, jego nazwę i wartość oraz koniecznie nazwę naszej firmy. Pismo podpisujemy i wpinamy do ewidencji w miejscu odpowiadającym wskazanej dacie. Od tego momentu możemy co miesiąc wliczać w koszty stałą kwotę, czyli amortyzować środek trwały.

Kolejnym ważnym elementem w amortyzacji środków trwałych jest ustalenie stawki amortyzacyjnej do obliczenia kwoty, jaką co miesiąc będziemy mogli wliczyć w koszty (wpisać w KPIR). Stawki te określają przepisy, które precyzują, jakie przedmioty można w jakiej wysokości odliczać. Ustaleniu stawki amortyzacyjnej służy Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), która zakłada podział tychże środków na kilka podstawowych grup:

 • 0 - grunty,
 • 1 - budynki i lokale,
 • 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • 3 - kotły i maszyny energetyczne,
 • 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • 6 - urządzenia techniczne,
 • 7 - środki transportu,
 • 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
 • 9 - inwentarz żywy.

Wymienione grupy dalej dzielą się na podgrupy. Należy odszukać właściwy dla nas przedmiot i sprawdzić, jaką stawkę możemy przyjąć. Wykaz stawek znajdziemy w załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto w tym celu skorzystać z zaufanych źródeł informacji, aby mieć pewność, że dane, które znajdziemy są nadal aktualne. KŚT znajdziemy na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl, a ustawę na www.mf.gov.pl.

Gdy już mamy przedmiot w Ewidencji Środków Trwałych, znamy kwotę, jaką możemy amortyzować, to pozostaje nam teraz wybór metody amortyzacji. Zgodnie z przepisami podatkowymi można w pewnych sytuacjach podwyższyć lub obniżyć stawkę w stosunku do tej, jaka widnieje w ustawie. Jest kilka możliwości:

1. Amortyzacja liniowa.

Jest najprostsza toteż najczęściej stosowana. Zakłada, że dany przedmiot podczas całego okresu amortyzacji będzie się zużywał równomiernie. Po zakupieniu danego przedmiotu szacujemy jego okres użytkowania, następnie dzielimy jego wartość (cena zakupu) przez ilość lat, jaką będzie nam służył. Otrzymana kwota stanowi wartość, którą możemy każdego roku wpisać do kosztów. Stawki określa się w procentach, więc dzielimy w tym celu 100% przez ilość lat, jaka szacunkowo będzie naszym okresem użytkowania, a otrzymana w ten sposób liczba jest stawką amortyzacyjną dla każdego roku użytkowania.

2. Amortyzacja degresywna.

Metoda ta zakłada, że środek trwały nie zużywa się równomiernie, lecz wraz z upływem czasu staje się coraz mniej wydajny, toteż nie można stosować tej samej kwoty odpisów amortyzacyjnych. Odpisujemy więc pierwszego roku 20% od wartości początkowej, ale już drugiego roku będzie to 20% od wartości niższej o odpisane już w pierwszym roku 20%. Stawka amortyzacyjna będzie wciąż taka sama, ale zmniejszeniu będzie ulegała wysokość odpisów, ponieważ co roku maleje podstawa do obliczenia stawki procentowej. Amortyzujemy w ten sposób tak długo, aż wartość odpisu będzie niższa niż stawka wyliczona metodą liniową. Kiedy tak się stanie, musimy dalej amortyzować metodą liniową. Metodę tę nazywamy również degresywno-liniową.

3. Amortyzacja naturalna.

Te sposób polega na corocznym obliczaniu, w jakim stopniu nastąpiło zużycie środka trwałego. Zależnie od tego naliczamy stawkę amortyzacyjną. Jest to metoda, która sprawdza się głównie w przypadku maszyn i urządzeń, przy których zakupie można z góry określić, jaką ilość pracy powinny wykonać. Używając taki przedmiot w pierwszym roku i wiedząc, ile zostało wykonane, możemy wyliczyć stopień zużycia.

Księgowanie środków trwałych z Infakt.pl

Księgowanie środków trwałych w programie InFakt nie jest skomplikowane. Aby dodać nowy środek trwały, należy wejść w „Księgowość-środki trwałe”. Dodanie przedmiotu jest zależne od momentu jego zakupu i są 2 możliwości:

Środki trwałeZarządzanie środkami trwałymi w Infakt.pl

1. „Dodaj środek trwały” - przycisk ten wybieramy, jeżeli kupiliśmy przedmiot przed rozpoczęciem korzystania z InFakt. Ukaże się okno z danymi do uzupełnienia:

 • nazwa,
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie,
 • numer tego dokumentu,
 • rodzaj środka trwałego – tu wybieramy odpowiednią pozycję z rozwijanej listy,
 • symbol KŚT – pojawi się automatycznie,
 • daty – nabycia i przejęcia do użytkowania,
 • stawkę amortyzacji,
 • wartość początkową środka trwałego,
 • wartość dotychczasowego umorzenia – podajemy kwotę łącznych odpisów dokonanych przed rozpoczęciem księgowania w InFakt,
 • roczna i miesięczna kwota odpisów zostanie wyliczona automatycznie,
 • klikamy w „Zapisz”, po czym nasz nowy środek trwały zostanie ujęty w ewidencji, a kwoty odpisów będą regularnie pojawiały się w kosztach (również w KPIR).
Środki trwałeDodawanie środka trwałego w Infakt.pl

1. „Zakup środka trwałego” - wybieramy, gdy przedmiot został kupiony już po rozpoczęciu księgowania w InFakt. Wówczas do uzupełnienia mamy dane:

 • nazwa,
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie,
 • numer tego dokumentu,
 • sprzedawcę (wybieramy z listy lub dodajemy nowego kontrahenta),
 • daty z faktury – data sprzedaży, termin płatności,
 • formę płatności,
 • rodzaj środka trwałego – tu wybieramy odpowiednią pozycję z rozwijanej listy, po czym niżej pojawi się odpowiedni symbol KŚT,
 • daty – nabycia i przejęcia do użytkowania,
 • stawkę amortyzacji,
 • stawkę VAT i wartość netto z faktury zakupu środka trwałego,
 • wysokość kosztów dodatkowych podnoszących wartość początkową środka trwałego (np. koszt transportu),
 • roczna i miesięczna kwota odpisów zostanie wyliczona automatycznie,
 • po zapisaniu danych amortyzacja będzie się dokonywała automatycznie.
Dodany środek trwałyDodany środek trwały w Infakt.pl

Aby wydrukować Ewidencję Środków Trwałych za dany miesiąc, należy skorzystać z zakładki „Koszty”, następnie wejść w „Środki Trwałe”. Zaznaczamy okres, za jaki chcemy wygenerować druk i klikamy w przycisk „Drukuj”.

Program do prowadzenia księgowości InFakt jest bardzo dużym ułatwieniem dla osób samodzielnie rozliczających swoją działalność gospodarczą. Oszczędzamy mnóstwo czasu, co widać na przykładzie księgowania środków trwałych. Bez korzystania z programu online musielibyśmy co miesiąc uzupełniać Ewidencję Środków Trwałych, następnie wpisywać kwoty odpisów amortyzacyjnych do Księgi Przychodów i Rozchodów. W InFakt wszystko to dzieje się automatycznie. Od nas program wymaga jedynie dokonania wprowadzenia środków trwałych i ewentualnej edycji w szczególnych przypadkach np. w momencie likwidacji przedmiotu. Koszt korzystania z InFakt nie jest wysoki, a daje nam bardzo dużo korzyści:

 • zaoszczędzony czas – nie musimy już kontaktować się systematycznie z biurem rachunkowym poczucie pewności - kwoty są prawidłowo wyliczone, gdyż obliczenia dokonywane są automatycznie,
 • świadomość finansów własnej firmy – mamy stały dostęp do naszej dokumentacji, program generuje zestawienia zobowiązań i należności,
 • zaoszczędzone pieniądze – nie ponosimy kosztów usług rachunkowych, czy zatrudnienia księgowego.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.


Data modyfikacji:2014-08-20

Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR