Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Większość podmiotów gospodarczych musi cyklicznie sporządzać raporty podsumowujące działalność. W przypadku niektórych spółek takim raportem jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to zbiór danych finansowych, z których można wiele dowiedzieć się o kondycji firmy.

Z jakich elementów składa się sprawozdanie? Kto je przygotowuje, podpisuje i zatwierdza i jaki jest termin na złożenie go w 2020 r.? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Co jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie jest rodzajem raportu, w którym za pomocą cyfr, tabelek i wyliczeń przedstawione są aktualne dane finansowe spółki.  Dane muszą mieć pokrycie w księgach rachunkowych i innych dokumentach. Kwestie dotyczące sprawozdań finansowych uregulowane są w ustawie z 29 września 1994 o rachunkowości.

Do sporządzania sprawozdań zobligowane są wszystkie podmioty, które prowadzą pełną księgowość. Siłą rzeczy zaliczymy do nich spółki z o.o., spółki s.a., komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz inne firmy, których przychód roczny przekracza równowartość 2 000 000 euro. Wszak wspomniane rodzaje działalności gospodarczej ustawa o rachunkowości zobowiązuje do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Jednakże ewidencję w formie pełnej księgowości mogą wybrać dobrowolnie np. jednoosobowe działalności gospodarcze. Właściciele takich firm także powinni sporządzać sprawozdania finansowe. Nie jest zatem ważna forma prowadzenia działalności, ale sposób ewidencji księgowej.

Jak wygląda sprawozdanie?

Raport musi być przygotowany w języku polskim, wszystkie jednostki wyrażać w PLN oraz mieć postać elektroniczną (ten ostatni wymóg wszedł w życie w 2018 r.). Sprawozdanie sporządza się na dzień bilansowy, tj. ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego). W większości firm jest to 31 grudnia.

W myśl art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, każde sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. Bilansu.
 2. Rachunku zysków i strat.
 3. Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Bilans to zestawienie aktywów i pasów spółki na dzień kończący bieżący i poprzedni rok podatkowy. Rachunek zysków i strat informuje w oddzielnych pozycjach o przychodach, kosztach, zyskach i stratach
oraz obowiązkowych obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Natomiast informacja dodatkowa to opis ogólnej polityki rachunkowej przyjętej w firmie.

Ponadto, w przypadku niektórych rodzajów firm (zakładów ubezpieczeń, banków) raport powinien zawierać:

 1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych.

Do sprawozdań załącza się:

 • opinię biegłego rewidenta (bez raportu), jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,
 • sprawozdanie z działalności (dotyczy spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych),
 • uchwałę zatwierdzają sprawozdanie.

Kto je sporządza i podpisuje?

W art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości przeczytamy, że sprawozdanie finansowe powinien sporządzić kierownik jednostki. Za kierownika jednostki uznaje się członków zarządu, wspólników, właścicieli itp. Ale co w przypadku, kiedy te osoby zwyczajnie na rachunkowości się nie znają i nie umieją sporządzić sprawozdania? W takim do realizacji tego zadania wydelegowuje się osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Osoba, która dostanie to zadanie (np. główna księgowa), powinna podpisać przyjęcie odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania. Taki zapis może być ujęty np. w treści umowy o pracę. Odpowiedzialność nie może dotyczyć przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Przyjmując odpowiedzialność, księgowa musi wiedzieć, że w przypadku np. niesporządzenia sprawozdania (albo podania w nim nieprawdziwych informacji) grozi jej odpowiedzialność karna – grzywna lub pozbawienie wolności.

Więcej o odpowiedzialności i przewidzianych karach można przeczytać w art. 77-79 ustawy.

Sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) i złożone do KRS. Podatnicy podatku CIT, którzy nie są wpisani do KRS, dokument składają do Szefa KAS za pomocą tej aplikacji przygotowanej przez resort finansów. W 2020 r. zniesiono obowiązek przesyłania sprawozdań do urzędu skarbowego.

Sprawozdanie finansowe – terminy

Przewidziany przepisami, standardowy czas na przygotowanie sprawozdania to 3 miesiące od dnia bilansowego. Zatem w większości firm jest to 31 marca. W 2020 r,. z uwagi na epidemię koronawirusa, wydłużono ten termin o kolejne 3 miesięcy. Wydłużeniu (o 3 miesiące) uległ też czas na zatwierdzenie sprawozdania. Tym samym – firmy w 2020 r. mają czas do końca czerwca na sporządzenie sprawozdania, a do końca września na jego zatwierdzenie.

Musimy doprecyzować, że wydłużenie terminów o 3 miesiące nie dotyczy przedsiębiorstw podlegających nadzorowi KNF (np. banki, fundusze inwestycyjne i ubezpieczeniowe itp.) Tego typu jednostki dostały dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorców wpisanych do KRS należy złożyć w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Sprawozdanie musi mieć format i strukturę zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów, wzór można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"