Polityka prywatności

Pobierz politykę prywatności w formacie .pdf

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych w ramach:

 • udostępniania aplikacji Infakt na stronie Infakt.pl oraz w formie aplikacji mobilnej (dalej jako Aplikacja);

 • udostępniania stron internetowych prowadzonych w domenie *.Infakt.pl (dalej jako Strony internetowe);

 • świadczenia usług rachunkowych w ramach usługi Infakt Księgowi (dalej jako Usługa);

 • świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku bankowym (w przypadku skorzystania przez użytkownika Aplikacji z opcji połączenia Aplikacji z rachunkiem bankowym) (dalej jako usługa AIS);

 • świadczenia usług udostępniania informacji z wyciągu bankowego księgowemu (w przypadku skorzystania przez użytkownika Aplikacji z opcji połączenia Aplikacji z rachunkiem bankowym, zakupu usług rachunkowych i skorzystania z opcji udostępniania informacji z wyciągu bankowego księgowemu);

 • kontaktów użytkownika oraz Infakt drogą telefoniczną, mailową, za pomocą chatu lub formularza kontaktowego;

 • kontaktu z użytkownikiem w celach marketingowych;

 • korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii – podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej i Aplikacji.

jest spółka Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP: 9452121681 (dalej jako Infakt).

Cele przetwarzania danych osobowych

Infakt przetwarza dane osobowe:

 1. podane przez użytkowników Aplikacji w toku zakładania konta i korzystania ze Strony i Aplikacji – w celu świadczenia usługi dostępu do Stron i Aplikacji, w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawach dotyczących świadczenia Usług przez Infakt, w celu prawidłowego rozliczenia płatności za usługi świadczone przez Infakt, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkownika oraz (w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na kontakt w celach marketingowych lub pozostawania przez użytkownika w relacji biznesowej z Infakt) dla celów marketingowych;

 2. podane przez użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi – w celu prawidłowego świadczenia Usługi;

 3. przetwarzane w związku z nagranymi rozmowami telefonicznymi – dla wewnętrznych celów szkoleniowych oraz w celu obrony przed roszczeniami, jak i dochodzenia roszczeń własnych;

 4. dane zebrane przez Infakt w toku identyfikacji użytkownika i potwierdzania jego tożsamości oraz weryfikacji czy użytkownik posiada status osoby zajmującej eksponowane politycznie stanowisko, jest członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby, a także czy użytkownik figuruje na listach sankcyjnych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 5. podane przez użytkownika w zgłoszeniu nielegalnych treści na Stronie lub w Aplikacji – w celu obsługi tego zgłoszenia i wykonania obowiązków Infakt wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej jako „Akt o usługach cyfrowych”);

 6. podane przez użytkownika we wniosku o ponowną weryfikację zasadności ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi – w celu obsługi tego wniosku oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych;

Ponadto, Infakt przetwarza dane zebrane przez poprzez korzystanie z plików cookies oraz innych podobnych technologii (np. Google Analytics, Facebook Pixel i HotJar), a także dane zebrane za pomocą wtyczek portali społecznościowych Facebook, X, Linkedin, TikTok i Youtube w celu dostosowania zawartości Stron internetowych oraz Aplikacji do preferencji i potrzeb osób z nich korzystających, optymalizacji korzystania z w/w, przygotowania analiz, badań oraz – po ich wcześniejszym zanonimizowaniu – statystyk, a także w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa Stron internetowych i Aplikacji.

W większości przypadków Infakt nie będzie w stanie przypisać informacji zebranych przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii do konkretnej osoby, a zatem dane te nie będą z perspektywy Infakt danymi osobowymi. Może się jednak zdarzyć, że Infakt otrzyma informacje, które pozwolą na powiązanie tych informacji z konkretnym użytkownikiem. W takim wypadku dane te będą stanowić dla Infakt dane osobowe i będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką.

Szersze informacje dotyczące specyfiki plików cookies i zakresu wykorzystywania tak zdobytych informacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Infakt przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Podstawy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla poszczególnych celów zostały wskazane w dalszej części niniejszej polityki.

Dane przetwarzane przez Aplikację

Cel przetwarzania

Infakt jest administratorem powierzonych przez użytkowników Aplikacji danych osobowych dotyczących samych użytkowników Aplikacji. Powierzenie Infakt w/w danych osobowych do przetwarzania nie ma charakteru obowiązkowego, wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi dostępu do Aplikacji, a jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe.

Ponadto w przypadku użytkowników przyznających dostęp do konta przedsiębiorcy innym osobom (np. członkom organów danego podmiotu, wspólnikom, pełnomocnikom, księgowym, współpracownikom), Infakt staje się administratorem także danych tych osób. Przekazanie w/w danych osobowych następuje na podstawie ich udostępnienia.

Korzystając z Aplikacji, jej użytkownik może wprowadzić do niej także dane osobowe, co do których sam posiada status administratora (dane swoich kontrahentów, pracowników czy współpracowników). Infakt nie jest administratorem tych danych – oferowana Aplikacja stanowi tylko udostępniane użytkownikowi narzędzie służące do przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na specyfikę oferowanej Aplikacji, wprowadzone do niej dane zamieszczone zostaną na serwerach Infakt. Wszelkie przetwarzanie tak powierzonych danych prowadzone jest na zasadach określonych w art. 28 i n. RODO, Infakt działa zaś jako podmiot przetwarzający (tzw. Procesor).

Z uwagi na świadczenie przez Infakt usługi AIS, która pozwala na połączenie Aplikacji z rachunkiem bankowym użytkownika w celu sprawdzania stanu konta oraz automatycznego łączenia dokumentów kosztowych i przychodowych z transakcjami na rachunku bankowym, Infakt pozyskuje dane osobowe użytkownika, które są przekazywane przez bank prowadzący rachunek, który użytkownik zdecydował się połączyć z aplikacją. W takim wypadku Infakt uzyskuje dostęp do następujących danych:

 1. imię i nazwisko użytkownika,

 2. adres użytkownika

 3. nazwa banku prowadzącego rachunek,

 4. saldo środków na rachunku,

 5. historia rachunku.

Użytkownik Aplikacji, który zakupił w Infakt usługę prowadzenia księgowości i który skorzystał z usługi AIS, może udostępnić księgowemu wykonującego czynności na jego rzecz informacje z wyciągu bankowego. W przypadku skorzystania z tej funkcji, Infakt będzie przetwarzał dane:

 1. informacje o podmiotach, z którymi użytkownik dokonuje transakcji;

 2. kwota transakcji;

 3. data transakcji;

 4. opis transakcji

 • – w celu ich udostępnienia księgowemu wykonującemu czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania deklaracji podatkowych na rzecz użytkownika oraz sporządzania deklaracji na rzecz użytkownika w celu umożliwienia temu księgowemu dokonanie rozliczeń i przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Podstawa przetwarzania

Infakt przetwarza dane osobowe wprowadzone do Aplikacji na następujących podstawach:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą) – w przypadku danych osoby fizycznej, która we własnym imieniu założyła konto w Aplikacji Infakt i/lub zawarła z nami umowę o świadczenie usług księgowych,

 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora) w przypadku:

  • danych przedstawicieli, pracowników i współpracowników użytkownika, w przypadku, gdy użytkownik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a w imieniu użytkownika konto zakłada jego przedstawiciel,

  • danych przetwarzanych przez Infakt w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z korzystania z Aplikacji przez użytkownika;

 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożone na administratora przepisami prawa) – w celu prawidłowego rozliczenia płatności dokonywanych za usługi świadczone przez Infakt, prowadzenia własnych ksiąg rachunkowych i uiszczania należności publicznoprawnych.

Dobrowolność przekazania danych

Podanie przez użytkownika danych, o których mowa w poprzednim akapicie, nie ma charakteru obowiązkowego, znacząca część funkcjonalności Aplikacji wymaga jednak przetwarzania także tych danych osobowych. Tak powierzone dane Infakt przetwarzać będzie wyłącznie w zakresie wynikającym z dokumentów regulujących usługę udostępnienia Aplikacji (regulaminów).

Odbiorcy danych

W celu prawidłowej realizacji celów wskazanych powyżej, Infakt może przekazywać dane użytkownika:

 1. Podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi z zakresu księgowości, doradztwa prawnego, usług informatycznych, usług pocztowych oraz kurierskich.

 2. Podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi hostingu i udostępnienia oprogramowania w formule SaaS (software as a service), w szczególności Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Visma IT and Communications AS z siedzibą w Oslo, Norwegia, Karenlyst alle 56, 0277 Oslo, Norway, Amazon Web Services Inc. z siedzibą w Seattle, Stany Zjednoczone, 410 Terry Ave North, Seattle WA 98109-5210.

 3. Podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi płatnicze oraz podmiotom wspierającym Infakt przy świadczeniu usługi AIS, w szczególności Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Savangard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, Finnovative Solutions UAB z siedzibą w Wilnie, Litwa, Laisves pr. 60-308, LT-05120 Vilnius, Litwa.

 4. Banki udostępniające informacje o rachunku bankowym w ramach świadczenia usługi AIS.

Czas przetwarzania danych

Infakt będzie przetwarzał dane użytkownika:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu świadczenia Usług – przez okres korzystania z Aplikacji;

 2. w przypadku danych przetwarzanych w ramach usługi AIS – przez okres, na który Klient użytkownik połączył Aplikację z rachunkiem bankowym;,

 3. w przypadku udostępniania danych przetwarzanych w celu udostępnienia informacji z wyciągu bankowego księgowemu – do dnia rezygnacji klienta z korzystania z tej funkcji, nie dłużej jednak niż przez okres, na który użytkownik połączył aplikację z rachunkiem bankowym;

 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do dnia upływu terminu przedawnienia tych roszczeń;,

 5. w przypadku danych przetwarzanych w celu rozliczenia płatności za usługi świadczone przez Infakt, prowadzenia ksiąg rachunkowych Infakt i rozliczania należności publicznoprawnych – przez okres pięciu lat od ostatniego dnia roku obrotowego, w którym te dane zostały zebrane.

Identyfikacja klienta, weryfikacja jego tożsamości i KYC

Cel i zakres przetwarzanych danych

Z uwagi na to, że Infakt świadczy usługi księgowe, usługę tworzenia spółek na zlecenie użytkownika oraz usługę AIS, na Infakt spoczywa obowiązek stosowania wobec użytkowników korzystających z tych usług środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej jako „ustawa AML”) polegających m.in. na identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, ustaleniu beneficjenta rzeczywistego klienta, a także na ocenie stosunków gospodarczych i monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem. Infakt ma również obowiązek ustalenia czy klient lub jego beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane politycznie stanowisko, członkiem najbliższej rodziny takiej osoby lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane politycznie stanowisko (dalej jako „PEP”). Infakt ma również obowiązek sprawdzenia czy klient lub jego beneficjent rzeczywisty znajduje się na listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu wykonania obowiązku identyfikacji klienta i potwierdzenia jego tożsamości, Infakt może stosować następujące rozwiązania:

 1. wideoweryfikacja,

 2. usługa AIS,

 3. wideorozmowa z użytkownikiem w celu potwierdzenia jego tożsamości podczas rozmowy z pracownikiem lub współpracownikiem Infakt,

 4. inne rozwiązania, które pozwalają na zdalne potwierdzenie tożsamości użytkownika bez konieczności bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem.

Funkcjonalność wideoweryfikacji polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych zawartych w dowodzie osobistym lub karcie pobytu cudzoziemca i porównaniu zawartego w nim zdjęcia z wizerunkiem osoby przechodzącej wideoweryfikację, efektem czego jest potwierdzenie tożsamości w/w osoby. W toku wideoweryfikacji przetwarzane są następujące kategorie danych:

 1. dane zawarte w dowodzie osobistym lub karcie pobytu w postaci fotografii tego dokumentu,

 2. dane biometryczne użytkownika w postaci krótkich nagrań wideo.

Proces wideoweryfikacji prowadzony jest z użyciem narzędzia dostarczanego przez podmiot przetwarzający współpracujący z Infakt, spółkę IDENTT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław. Administratorem wszelkich danych przetwarzanych w ramach procesu wideoweryfikacji jest jednak Infakt.

Usługa AIS pozwala Infakt na zdalny dostęp do informacji o rachunku bankowego użytkownika za jego zgodą. W toku weryfikacji stosowanej tą metodą, Infakt przetwarza następujące dane:

 1. imię i nazwisko użytkownika,

 2. inne dane, które z przyczyn technicznych są udostępniane przez banki – tj. saldo, adres i historia rachunku użytkownika.

Choć w toku świadczenia usługi AIS Infakt uzyskuje możliwość wglądu do danych wskazanych w punkcie 2. powyżej, Infakt w żaden sposób nie wykorzystuje tych danych i usuwa je niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji tożsamości użytkownika.

W toku weryfikacji czy użytkownik posiada status PEP, figuruje na listach sankcyjnych lub na liście ostrzeżeń KNF, Infakt przetwarza następujące kategorie danych:

 1. imię i nazwisko,

 2. NIP,

 3. informacja czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane politycznie stanowisko, członkiem najbliższej rodziny takiej osoby lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby,

 4. informacja czy użytkownik figuruje na listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń KNF.

Infakt pozyskuje powyższe dane przy użyciu narzędzia iAML dostarczanego przez „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin.

Podstawa przetwarzania

Infakt przetwarza dane na następujących podstawach:

 1. w zakresie danych, które są niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z ustawy AML – przez okres pięciu lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność danych do wykonania obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa), a w zakresie danych biometrycznych art. 9 ust. 2 lit. g RODO,

 2. W przypadku pozostałych danych – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych związanych z konkretną metodą potwierdzania tożsamości ma charakter nieobowiązkowy, jest jednak konieczne do skorzystania z metody weryfikacji, która jest związana z konkretnym zestawem danych (np. dane o rachunku bankowym przy usłudze AIS, dane biometryczne przy wideoweryfikacji).

Odbiorcy danych

W przypadku wykonywania przez Infakt obowiązków z ustawy AML, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione:

 1. IDENTT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław – w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi wideoweryfikacji;

 2. „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 20, 75-452 Koszalin – w zakresie niezbędnym do ustalenia czy klient posiada status PEP, figuruje na listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń KNF;

 3. Savangard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa – w zakresie niezbędnym do dokonania integracji aplikacji inFakt i rachunku bankowego Klienta;

 4. inne podmioty świadczące na rzecz Infakt usługi potwierdzania tożsamości użytkowników oraz podmioty świadczące na rzecz Infakt usługę ustalania czy klient posiada status PEP, figuruje na listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń KNF.

Czas przetwarzania danych

Infakt przetwarzać będzie dane osobowe zgromadzone w ramach wykonywania opisanych wyżej obowiązków z ustawy AML przez czas świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą, a następnie przez okres pięciu lat, licząc od dnia zakończenia świadczenia usług na rzecz użytkownika.

W przypadku danych, które nie są niezbędne do wykonania obowiązków z ustawy AML – np. niektóre dane o rachunku bankowym użytkownika – dane te będą usuwane niezwłocznie po przeprowadzeniu procesu weryfikacji tożsamości klienta.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Wideoweryfikacja i ustalenie czy klient posiada status PEP, figuruje na listach sankcyjnych lub liście ostrzeżeń KNF wymaga od nas Infakt zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu właściwej oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w konsekwencji podjęcia decyzji co do nawiązania lub kontynuowania świadczenia Usług na rzecz użytkownika. W tym zakresie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zawartej z użytkownikiem w sposób zgodny z prawem.

W przypadku, gdy użytkownik nie jest zadowolony z decyzji podjętej wskutek zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych może skontaktować się z Infakt na adres email wskazany poniżej w części „Prawa osób, których dane dotyczą”. Infakt podejmie racjonalnie uzasadnione czynności w celu weryfikacji decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych użytkownika.

W zakresie, w jakom wobec użytkownika są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo sprzeciwu, kontaktując się na email wskazany poniżej w części „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Komunikacja z użytkownikiem

Cele przetwarzania danych

Użytkownicy Strony, Aplikacji oraz inne osoby mogą kontaktować się z Infakt drogą mailową, telefoniczną, pocztową za pomocą formularza kontaktowego oraz za pomocą chatu umieszczonego w ramach Aplikacji. InFakt może również przetwarzać dane osobowe użytkowników w celu wysyłania powiadomień związanych z funkcjonowaniem aplikacji oraz przypomnień o płatnościach za zakupione usługi.

W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba kontaktuje się z Infakt, Infakt będzie przetwarzał dane osobowe

 1. w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości dotyczących funkcjonowania Aplikacji oraz przypomnień o płatnościach za zakupione usługi;

 2. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość;,

 3. w celu szkolenia pracowników i współpracowników Infakt zajmujących się obsługą klienta oraz kontroli i podnoszenia jakości obsługi klienta – jeśli osoba kontaktująca się z Infakt wyrazi zgodę na nagrywanie rozmowy;,

 4. w celu dokonywania zautomatyzowanej analizy interakcji między osobami kontaktującymi się z naszym działem obsługi klienta a naszym personelem, aby ulepszać procesy obsługi klienta oraz uzyskiwać pełniejsze dane dotyczące satysfakcji klienta z naszych usług w celu poprawy ich jakości;

 5. jeżeli wiadomość użytkownika będzie stanowić zgłoszenie nieprawidłowego działania Strony, Aplikacji lub nieprawidłowego wykonywania innych zobowiązań Infakt, Infakt może przetwarzać dane użytkownika w celu obrony przed roszczeniami użytkownika lub dochodzenia własnych roszczeń.

Podstawa przetwarzania

Infakt przetwarza dane osobowe osób, które się z nim skontaktowały:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora):

  • ze względu na potrzebę odpowiedzi na wiadomość nadawcy,

  • ze względu na potrzebę obrony przed roszczeniami użytkownika lub dochodzenia własnych roszczeń,

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędność danych do wykonania umowy) – w zakresie danych niezbędnych ze względu na potrzebę komunikacji z użytkownikiem w celu wykonania zawartej z nim umowy (w tym informacje o aktywnych funkcjach Aplikacji i przypomnienia o płatnościach za zakupione usługi).

  • w zakresie, w jakim użytkownik kontaktuje się z Infakt telefonicznie i wyraził zgodę na nagrywanie rozmowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Odbiorcy danych

W toku komunikacji z użytkownikiem, Infakt może udostępnić dane użytkownika:

 1. podmiotom udostępniającym Infakt oprogramowanie ułatwiające komunikację z klientem, w szczególności Zendesk Inc. z siedzibą w San Francisco, Stany Zjednoczone, 989 Market Street, CA 94103, Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland;

 2. podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe i usługi doradztwa prawnego.

Czas przetwarzania danych

Infakt przetwarza dane osób, które skontaktowały się z Infakt:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na wiadomość – przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia komunikacji z osobą, która skontaktowała się z Infakt;

 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu obrony przed roszczeniami innych osób lub dochodzenia własnych roszczeń Infakt – do dnia upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;

 3. w przypadku danych wykorzystywanych w celu szkolenia pracowników lub współpracowników Infakt – do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;.

 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu dokonywania zautomatyzowanej analizy interakcji między osobami kontaktującymi się z naszym działem obsługi klienta a naszym personelem – przez okres trzech lat od dnia zebrania danych lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zakres danych

 1. imię i nazwisko;

 2. adres email;

 3. numer telefonu;

 4. informacje o zakupionych przez klienta produktach i usługach;

 5. identyfikator klienta nadany przez inFakt;

 6. informacje, które klient podał w toku komunikacji;

 7. nastrój i ton wypowiedzi lub wiadomości (pozytywny, neutralny lub negatywny) – w zakresie niezbędnym do wykonania analizy interakcji z naszym biurem obsługi klienta.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane personelowi Infakt.

Przetwarzanie danych za pomocą sztucznej inteligencji

Infakt wykorzystuje technologie oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w celu poprawy jakości obsługi klienta, m.in.. poprzez zautomatyzowanie procesu odpowiadania na niektóre pytania klienta oraz dokonywanie analizy komunikacji z klientem w celu uzyskania pełnej informacji o poziomie satysfakcji klienta z usług, z których klient korzysta.

Rozwiązania, z których korzysta Infakt to między innymi:

 1. oprogramowanie służące do dokonywania analizy komunikacji z personelem naszego biura obsługi klienta poprzez ocenę tonu i nastroju wypowiedzi klienta, co pozwoli nam na ocenę jakości naszej obsługi klienta;

 2. chatboty odpowiadające na najczęściej powtarzające się pytania klientów, takie jak pytania związane z pomocą techniczną.

Powyższe sposoby przetwarzania nie są zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO, gdyż dane przetwarzane za pomocą sztucznej inteligencji nie są dla Infakt podstawą do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływające na prawa i wolności osób fizycznych. Mimo to, Infakt podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia poszanowania praw i wolności osób, których dotyczą dane, w szczególności poprzez zapewnienie nadzoru człowieka nad oprogramowaniem, za pomocą którego przetwarzane są dane osobowe.

W przypadku, gdy użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat mechanizmów przetwarzania jego danych za pomocą sztucznej inteligencji, użytkownik może skontaktować się z Infakt na adres wskazany w części „Prawa osób, których dane dotyczą”.

Zgłaszanie treści nielegalnych i składanie wniosków o ponowną weryfikację decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi

Cele i zakres przetwarzania danych

Infakt jest dostawcą usługi hostingu, o której mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (dalej jako: „Akt o usługach cyfrowych”). W związku z powyższym, Infakt ma obowiązek udostępnienia użytkownikom Strony i Aplikacji kanału służącego do zgłaszania treści nielegalnych, tj. sprzecznych z prawem, regulaminem Strony i Aplikacji oraz naruszającymi prwa i wolności innych osób.

W związku z powyższym, Infakt będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w zgłoszeniach nielegalnych treści:

 1. w celu weryfikacji zgłoszenia, odpowiedzi na nie, a w uzasadnionych przypadkach – podjęcie działań w celu ograniczenia dostępu do nielegalnych treści, usunięcia nielegalnych treści, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi na rzecz użytkownika;

 2. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia własnych roszczeń związanych ze zgłoszeniem.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik zamieszcza na Stronie lub w Aplikacji treści nielegalne, Infakt jest uprawniony do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi na rzecz takiego użytkownika. Zgodnie z przepisami Aktu o usługach cyfrowych Infakt ma jednak obowiązek zapewnić użytkownikowi, co do którego nastąpiło ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi możliwość złożenia wniosku o ponowną weryfikację decyzji dotyczącej tego użytkownika.

W związku z powyższym, Infakt będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wniosku o ponowną weryfikację zgłoszenia:

 1. w celu weryfikacji wniosku, odpowiedzi na niego, a w uzasadnionych przypadkach – przywrócenia widoczności treści uznanych za nielegalne lub przywrócenie świadczenia Usługi do stanu poprzedniego;

 2. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia własnych roszczeń związanych ze zgłoszeniem.

Podstawa przetwarzania danych

Infakt przetwarza dane zebrane w toku obsługi zgłoszeń nielegalnych treści i we wnioskach o ponowną weryfikację decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi:

 1. w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia lub wniosku – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność danych w celu wykonania obowiązku nałożonego na administratora przepisami prawa),

 2. w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia własnych roszczeń związanych ze zgłoszeniem lub wnioskiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Odbiorcy danych

Infakt może przekazywać dane zawarte w zgłoszeniach nielegalnych treści lub wnioskach o weryfikację decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi:

 1. dostawcom oprogramowania, z którego Infakt korzysta podczas obsługi tego zgłoszenia lub wniosku w szczególności Zendesk Inc. z siedzibą w San Francisco, Stany Zjednoczone, 989 Market Street, CA 94103, Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Visma IT and Communications AS z siedzibą w Oslo, Norwegia, Karenlyst alle 56, 0277 Oslo, Norway, Amazon Web Services Inc. z siedzibą w Seattle, Stany Zjednoczone, 410 Terry Ave North, Seattle WA 98109-5210;

 2. podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia, nie dłużej jednak niż do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z ww. zgłoszeń.

Informacja handlowa i kontakt w celach marketingowych

Cele przetwarzania

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłana przez Infakt. Użytkownik może również wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny w celu przekazywania treści marketingowych przez Infakt. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjiach dotyczącychwiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Aplikacji i Stron internetowej oraz o ofertach Infakt i partnerów.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika wskazanej wyżej zgody, dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane w celu przekazywania użytkownikowi treści informacyjno-marketingowych drogą e-mailową lub telefoniczną – w zależności od zakresu udzielonej zgody.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą e-mailową, między użytkownikiem a Infakt zostanie zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na warunkach wskazanych w Regulaminie newslettera i Lead Magnet, a dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w celu wykonania tej umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Infakt przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie:

 1. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową lub za pomocą powiadomień w aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność danych do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą);

 2. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą mailową, za pomocą powiadomień w aplikacji lub drogą telefoniczną w zamian za otrzymanie od Infakt określonej treści cyfrowej (np. ebook, webinar) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność danych do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą);

 3. w przypadku wyrażenia wyłącznie zgody na kontakt telefoniczny – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Odbiorcy danych

Infakt może przekazywać dane zawarte w zgłoszeniach nielegalnych treści lub wnioskach o weryfikację decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi:

 1. dostawcom oprogramowania, z którego Infakt korzysta podczas obsługi wysyłki newslettera, w szczególności User.com sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844, Warszawa Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Visma IT and Communications AS z siedzibą w Oslo, Norwegia, Karenlyst alle 56, 0277 Oslo, Norway, Amazon Web Services Inc. z siedzibą w Seattle, Stany Zjednoczone, 410 Terry Ave North, Seattle WA 98109-5210;

 2. podmiotom świadczącym na rzecz Infakt usługi doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub kontakt w celach marketingowych.

Profilowanie

Infakt może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkowników, tj. dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wykorzystując do tego podane przez użytkowników dane osobowe.

Czynności te Infakt wykonuje w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – efektem korzystania z profilowania będzie przedstawienie propozycji produktu bądź usługi, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom użytkownika lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Infakt. Mimo profilowania, użytkownik podejmie swobodną decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanych w ten sposób lepszych warunków i zawrzeć tego rodzaju umowę z Infakt.

Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika w Aplikacji bądź na Stronie internetowej np. poprzez ilość dodawanych dokumentów, korzystanie z usług szybkich płatności lub wsparcia merytorycznego oferowanego przez księgowych Infakt.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem w/w decyzji, Infakt będzie dokonywać stosownych czynności tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pliki cookies i inne podobne technologie

W celu usprawniania korzystania z Aplikacji i Stron internetowych, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Infakt wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Strony internetowe czy korzysta z Aplikacji. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść na Strony internetowe czy skorzystania z Aplikacji. Infakt korzysta również z innych technologii analizujących działanie użytkownika na stronie, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel i HotJar.

Każda ze współczesnych przeglądarek internetowych – dostępnych tak na komputerach osobistych, jak i urządzeniach mobilnych – pozwala na samodzielne zablokowanie zapisywania plików cookies przez użytkownika – w tym uniemożliwienie ich zapisywania konkretnych witrynom. Szczegółowe instrukcje dotyczące usunięcia plików cookies czy uniemożliwienia ich zapisywania dla użytkowników najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod adresami:

W myśl art. 173 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies równoznaczne jest z cofnięciem zgody na ich wykorzystywanie przez Infakt.

Infakt jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Stron internetowych i/bądź Aplikacji oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

Zgoda udzielona przez użytkownika po zalogowaniu jest następnie zapisywana w ramach konta i obejmuje inne urządzenia, na których użytkownik korzysta ze Stron internetowych bądź Aplikacji. Rozwiązanie powyższe realizowane jest z użyciem oprogramowania Cookie Consent, dostarczanego przez spółkę One Trust, LLC i nie wiąże się z przekazaniem w/w podmiotowi żadnych danych pozwalających na identyfikację.

Rodzaje cookies:

 1. cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Infakt, za pośrednictwem Stron internetowych i/lub Aplikacji;

 2. cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Infakt;

 3. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia;

 4. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Cookies Infakt są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości Stron internetowych czy Aplikacji do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże.

 2. rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Stron internetowych czy Aplikacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

 3. optymalizacji korzystania z Stron internetowych i Aplikacji przez użytkownika – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stron internetowych, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się ze Stron internetowych czy Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Stron internetowych i Aplikacji.

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na Stronach internetowych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego np. youtube.com;

 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznch, np. Google Analytics;

 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Ads;

 4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Stron internetowych za pomocą serwisów społecznościowych, m.in.. takich jak Facebook.com.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zawartych w plikach cookies i innych podobnych technologii są podmioty dostarczające cookies i oprogramowanie monitorujące działania użytkownika na stronie i w aplikacji:

 1. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521,

 2. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia,

 3. TikTok Technology Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,

 4. Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia plików cookies z urządzenia użytkownika lub do czasu wygaśnięcia tych plików.

Bezpieczeństwo danych i przekazywanie danych osobom trzecim

Infakt zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Infakt do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Jednocześnie zastrzec należy, iż Infakt może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto Infakt oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Infakt dąży do zagwarantowania danym jak najszerzej ochrony, starając się powierzać je kontrahentom stosującym modelowe klauzule umowne czy wiążące reguły korporacyjne.

Na niniejszej Stronie i w Aplikacji mogą pojawiać się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. W przypadku kliknięcia w te odnośniki, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę internetową zewnętrznego dostawcy. Infakt nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli stron, na które użytkownik może zostać przeniesiony.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłana przez Infakt. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjach wiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Aplikacji i Stron internetowej oraz o ofertach Infakt i partnerów.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Infakt, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Infakt wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Infakt;

 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Infakt dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;

 3. usunięcia przetwarzanych przez Infakt danych w sytuacji, gdy:

  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;

  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;

  • wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;

  • dane osobowe przetwarzane były przez Infakt niezgodnie z prawem;

  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.

W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji, o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 1. ograniczenia przetwarzanych przez Infakt danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Infakt na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;

  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Infakt;

  • ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Infakt, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Infakt uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Infakt musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Infakt do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Infakt zastrzega, iż z uwagi na specyfikę Aplikacji oraz Stron internetowych, żądanie takie może prowadzić do zablokowania części ich funkcjonalności bądź do całkowitego usunięcia konta danego użytkownika, co może uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 1. skorzystanie z formularza;

 2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – rodo@Infakt.pl;

 3. przesłanie stosownego żądania na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  • czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub

  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infakt w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub

 1. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w tym w ramach tzw. profilowania), lub

 2. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Infakt niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Infakt, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Infakt zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 1. skorzystanie z formularza;

 2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – rodo@Infakt.pl;

 3. przesłanie stosownego żądania na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru

Osobą powołaną przez Infakt do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Magdalena Wielgosz Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@Infakt.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, 31-153 Kraków – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Infakt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie www.infakt.pl/polityka-prywatnosci . Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Infakt stosownej informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 23 kwietnia 2024 r.

Regulamin funkcjonalności Połączenie rachunku bankowego

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości skorzystania z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego użytkownika z jego rachunkiem bankowym, świadczonej we współpracy ze spółką Banqware Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Bank – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bank prowadzący Rachunek wykorzystywany przez Użytkownika;
 3. Banqware – spółka Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadająca NIP 9512426439, tj. podmiot współpracujący z Infakt w zakresie integracji Aplikacji i Rachunku;
 4. Funkcjonalność – możliwość połączenia Rachunku z kontem Użytkownika w Aplikacji, pozwalająca na wykorzystanie informacji dotyczących Rachunku w ramach oferowanych przez Aplikację funkcjonalności;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Rachunek – wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy prowadzony przez Bank, wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji spełniający warunki wskazane w §4 Regulaminu.

§ 3 Istota

 1. Udostępniana przez Infakt we współpracy z Banqware Funkcjonalność polegać będzie na umożliwieniu połączenia Rachunku z Aplikacją, pozwalając na przypisanie konkretnego Rachunku do konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja – działając w oparciu o mechanizmy dostarczane przez Banqware – uzyska dostęp do:
  1. informacji o samym Rachunku, w szczególności zaś warunkach jego prowadzenia oraz osobach upoważnionych do dostępu do w/w;
  2. informacji o szczegółach transakcji prowadzonych z użyciem Rachunku;
  3. szczegółowej historii Rachunku.
 3. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja będzie pobierać informacje z Rachunku wskazane w ust. 2 powyżej i z ich pomocą informować będzie Użytkownika o:
  1. saldzie Rachunku;
  2. opłaceniu wystawionych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji faktur VAT, automatycznie oznaczając je jako opłacone oraz wskazując datę ich opłacenia oraz rachunek bankowy płatnika.
 4. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, Użytkownik może być informowany o opłaceniu faktur VAT, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej, także za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub powiadomień wyświetlanych z użyciem mobilnej wersji Aplikacji.
 5. Funkcjonalność może zostać w każdej chwili samodzielnie wyłączona przez Użytkownika poprzez wybranie stosownej opcji w karcie Ustawienia Aplikacji. Wyłączenie Funkcjonalności jednoznaczne jest z usunięciem przez Infakt wszelkich danych pochodzących z Rachunku – z wyłączeniem informacji o fakcie automatycznego oznaczenia faktur VAT jako opłaconych oraz terminie ich opłacenia.
 6. Uruchomienie Funkcjonalności nie przyznaje uprawnienia Infakt ani Banqware do dokonywania jakichkolwiek operacji na Rachunku Użytkownika. Ostateczny zakres informacji udostępnianych Infakt, jak i okres na jaki możliwe jest uruchomienie Funkcjonalności (rozumiany jako czas po którym konieczne jest bądź to odnowienie, bądź ponowienie integracji Aplikacji i Rachunku) determinowany jest każdorazowo treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz funkcjonalnościami udostępnionymi w ramach API dostarczanego przez Bank prowadzący Rachunek.
 7. Pochodzące z Rachunku informacje udostępniane są wyłącznie Użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Pozostałe osoby korzystające z konta Użytkownika w ramach funkcjonalności tzw. multikonta nie posiadają dostępu do informacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji o dacie opłacenia danej faktury oraz fakcie, iż w/w została zamieszczona w Aplikacji dzięki działaniu Funkcjonalności. Powyższe odnosi się również do dostępów, jakie Użytkownik przyznać może księgowym.
 8. Banqware uprawnione jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem numerze AISP2/2019.
 9. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z możliwością korzystania z Funkcjonalności.

§ 4 Użytkownik

 1. Z Funkcjonalności może skorzystać Użytkownik, który:
  1. otrzyma od Infakt zaproszenie do testów Funkcjonalności;
  2. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  3. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  4. zaakceptuje zasady świadczenia usług przez Banqware i wyrazi wymagane przez w/w podmiot zgody;
  5. jest osobą pełnoletnią;
  6. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek;
  7. posiada Rachunek w Banku oferującym możliwość integracji z Aplikacją na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Korzystając z Funkcjonalności, każdy z Użytkowników może połączyć swoje konto w Aplikacji wyłącznie z jednym Rachunkiem.
 3. Z Funkcjonalności korzystać mogą posiadacze jedynie niektórych Rachunków. Szczegółowa lista Rachunków kompatybilnych z Funkcjonalnością wyświetlana jest w trakcie procesu aktywacji Funkcjonalności.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Infakt podkreśla, iż działanie Funkcjonalności opiera się wyłącznie na odczytywaniu informacji dotyczących Rachunku. Przyznany przez Bank dostęp tym samym nie pozwala Funkcjonalności, Infakt ani Banqware na dokonywanie jakichkolwiek celowych czy niezamierzonych ingerencji w Rachunek.
 2. Udostępnienie Funkcjonalności ma charakter testowy, a sposób jej działania pozostaje przedmiotem prac prowadzonych przez Infakt. Z tego powodu zakres oferowanych w ramach Funkcjonalności rozwiązań oraz sposób ich funkcjonowania może ulec zmianie w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, a Infakt w granicach dozwolonych przez prawo nie odpowiada za wszelkie poniesione z tego tytułu przez Użytkownika szkody.
 3. Z uwagi na testowy charakter Funkcjonalności, Infakt nie udziela jakichkolwiek gwarancji jej prawidłowego działania. Informacje wyświetlane w ramach Aplikacji w związku z uruchomieniem Funkcjonalności mają charakter poglądowy i jako takie powinny być każdorazowo weryfikowane w ramach infrastruktury oferowanej przez Bank. Tym samym w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Funkcjonalności.
 4. Prawidłowość działania Funkcjonalności uzależniona jest zarówno od świadczeń realizowanych przez Banqware, jak i sposobu, zakresu i technologicznej formy udostępniania danych z Rachunku przez Bank. W granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za szkody spowodowane działaniami i zaniechaniami w/w podmiotów trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie wraz z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy z Banqware, Infakt uprawniony będzie do:
  1. wyłączenia dostępu do Funkcjonalności bez wcześniejszej zapowiedzi;
  2. zmiany dostawcy usług świadczonych dotychczas przez Banqware bądź samodzielnego rozpoczęcia świadczenia w/w – pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
  3. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
  4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego

Niniejszy załącznik do Polityki prywatności określa zasady, na jakich przetwarzane są dane powierzone Infakt w ramach korzystania przez użytkownika z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego z Aplikacją (dalej jako Użytkownik oraz Funkcjonalność).

Uruchomienie Funkcjonalności

W celu uruchomienia Funkcjonalności Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazania jego danych osobowych spółce Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadającej NIP 9512426439 (dalej jako Banqware). Przekazywane dane Użytkownika to:

 1. unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika ustalany przez Infakt;
 2. adres IP Użytkownika;
 3. informacja o banku prowadzącym rachunek bankowy Użytkownika (dalej jako Rachunek).

Dane te przekazywane są Banqware na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 2 RODO, a Banqware staje się ich niezależnym od Infakt administratorem. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez Banqware określone zostały w dokumencie dostępnym pod tym adresem.

Korzystanie z Funkcjonalności

Korzystając z Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązuje Banqware i bank prowadzący Rachunek do przekazania Infakt następujące dane:

Dane o rachunku

Dane osobowe powierzone Infakt jako administratorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Nazwa banku prowadzącego Rachunek

Data integracji Aplikacji i Rachunku

Numery Rachunku i innych kont/subkont

Data ważności zgody na integrację Aplikacji i Rachunku

Wysokość salda na Rachunku

Data sprawdzenia wysokości salda

Dane o transakcjach

Dane osobowe powierzone Infakt jako procesorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Kwota transakcji

Rodzaj transakcji

Data transakcji

Waluta transakcji

Tytuł transakcji

Dane odbiorcy i nadawcy, w zakresie każdorazowo określanym przez bank prowadzący Rachunek

Numery rachunków odbiorcy i nadawcy

Numery subkonta Użytkownika

Przekazanie danych odbędzie się każdorazowo na podstawie porozumienia między Użytkownikiem a Banqware i bankiem prowadzącym Rachunek, a Infakt będzie ich – w zależności od kategorii:

 1. administratorem, lub
 2. podmiotem przetwarzającym (w tym wypadku administratorem powierzającym dane każdorazowo będzie Użytkownik).

Dane przetwarzane będą:

 1. w zakresie powierzonym Infaktowi jako ich administratorowi na podstawie zgody Użytkownika, w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności oraz – zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności – w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń własnych lub obroną przed roszczeniami tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infaktu w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w zakresie powierzonym Infaktowi jako podmiotowi przetwarzającemu – na podstawie stosowanych odpowiednio Zasad powierzania danych osobowych w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności.

Infakt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych pobranych z Rachunku i zgromadzonych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności dla celów statystycznych, optymalizacji Funkcjonalności oraz marketingowych wyłącznie po ich zautomatyzowanej anonimizacji.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Wraz z momentem uruchomienia Funkcjonalności, Infakt gromadzić będzie wskazane wyżej dane, które przetwarzane będą w celu udostępniania konkretnych świadczeń wchodzących w jej skład. Elementem działania Funkcjonalności są mechanizmy mające na celu jej samodoskonalenie – w/w analizować będą ogół danych pobranych z Rachunku, poszukując informacji istotnych z punktu widzenia Funkcjonalności.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z umożliwiania dostępu do konta osobom trzecim (współpracownikom w ramach tzw. multikonta czy księgowemu), w/w nie będą udostępniane informacje wyświetlane w ramach Funkcjonalności – z wyłączeniem informacji o samym fakcie opłacenia danej faktury VAT wystawionej z użyciem Aplikacji, o odnotowaniu w/w w sposób zautomatyzowany i o dacie wpływu rzeczonych środków.

W zależności od decyzji użytkownika, korzystanie z Funkcjonalności może wiązać się także z przetwarzaniem innych danych osobowych – adresów e-mail Użytkownika wskazanych w ramach Aplikacji, na które przesyłane mogą być stosowne powiadomienia związane z działaniem Funkcjonalności. Powiadomienia mogą być wyświetlane także w formie tzw. komunikatów push z użyciem mobilnej odsłony Aplikacji. Zgoda na otrzymywanie takich informacji jest dobrowolna i może zostać w dowolnej chwili wycofana.

W momencie wyłączenia Funkcjonalności, dane osobowe i inne informacje pobrane z Rachunku zostaną bezpowrotnie usunięte przez Infakt. Dalszemu przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie:

 1. informacje zgromadzone w ramach kopii zapasowych baz danych wchodzących w skład Aplikacji – przy czym niezwłocznie po przywróceniu takiej kopii dane te zostaną usunięte w sposób zautomatyzowany;
 2. dane o samym fakcie zautomatyzowanego określenia przez Funkcjonalność danej faktury VAT jako zapłaconej i o dniu dokonania płatności, które to informacje będą także widoczne dla Użytkownika z poziomu Aplikacji;
 3. dane powierzone Infakt jako administratorowi, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przetwarzanie w/w ograniczy się wyłącznie do ich przechowywania i użycia w przypadku bądź to konieczności dochodzenia roszczeń własnych, bądź też obrony przed roszczeniami.

Polityka prywatności Aplikacji dla Zdalnych Księgowych

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych przez Aplikację dla Zdalnych Księgowych jest spółka Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681 (dalej jako – odpowiednio – Aplikacja oraz Infakt).

Infakt przetwarza dane osobowe podane przez użytkowników Aplikacji korzystających z w/w w ramach:

 • panelu księgowego – w celu świadczenia usługi dostępu do w/w oraz dla celów informacyjno-marketingowych;
 • panelu klienta – w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika, obsługi współpracy użytkownika z partnerami Administratora oferującymi swoje usługi w ramach Aplikacji (dalej jako Partnerzy) oraz dla celów informacyjno-marketingowych

Ponadto, Infakt przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies – w celu dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji i potrzeb osób z niej korzystających, optymalizacji korzystania z w/w, przygotowania analiz, badań oraz – po ich wcześniejszym zanonimizowaniu – statystyk, a także w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa Aplikacji. Szersze informacje dotyczące specyfiki plików cookies i zakresu wykorzystywania tak zdobytych informacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej polityki prywatności. Jednocześnie Infakt zastrzega, iż z uwagi na zakres gromadzonych plików cookies i możliwości ich wykorzystania przez Infakt nie stanowią one danych osobowych.

Infakt przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż Infakt uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przetwarzane przez Aplikację

Infakt jest administratorem powierzonych przez użytkowników Aplikacji danych osobowych dotyczących samych użytkowników – tj. danych podawanych przy okazji zakładania kont w Aplikacji (w tym koniecznych do obsługi płatności za w/w), wykorzystywanych do prowadzenia korespondencji i przetwarzanych w ramach zamawiania przez użytkowników Usług Dodatkowych. Powierzenie Infakt w/w danych osobowych do przetwarzania nie ma charakteru obowiązkowego, wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi dostępu do Aplikacji, a jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe.

Korzystając z Aplikacji, ich użytkownik może wprowadzić do nich także dane osobowe, co do których sam posiada status administratora lub podmiotu przetwarzającego (klientów, kontrahentów, pracowników, statutowych organów, bliskich czy współpracowników). Infakt nie jest administratorem tych danych, a jedynie udostępnia użytkownikowi narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na specyfikę oferowanych Aplikacji, wprowadzone do nich dane zamieszczone zostaną na serwerach Infakt. Wszelkie przetwarzanie tak powierzonych danych prowadzone jest na zasadach określonych w art. 28 i n. RODO, Infakt działa zaś jako podmiot przetwarzający (tzw. Procesor), a szczegółowe zasady przetwarzania danych powinny zostać uregulowane w ramach odrębnego porozumienia pomiędzy użytkownikiem Aplikacji a jego klientami.

Podanie przez użytkownika danych, o których mowa w poprzednim akapicie, nie ma charakteru obowiązkowego, znacząca część funkcjonalności Aplikacji wymaga jednak przetwarzania także tych danych osobowych. Tak powierzone dane Infakt przetwarzać będzie wyłącznie w zakresie wynikającym z dokumentów regulujących usługę udostępnienia Aplikacji (regulaminu).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, Infakt przetwarzać będzie przez okres korzystania z Aplikacji przez osobę, której dane dotyczą, a następnie do momentu otrzymania stosownego, uzasadnionego żądania od danej osoby lub do momentu utraty przydatności przetwarzanych danych. Co do zasady dane przetwarzane będą tym samym do momentu upływu określonego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa okresu przedawnienia, lecz ich przetwarzanie będzie w tym okresie ograniczone wyłącznie do przechowywania tych informacji.

Cookies

W zakresie wykorzystywania przez Infakt plików cookies stosuje się postanowienia Polityki prywatności Infakt.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Infakt zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Infakt do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Infakt zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Aplikację (np. serwerownie, dostawcy aplikacji stosowanych do obsługi klienta). W/w podmiotom dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jednocześnie zastrzec należy, iż Infakt może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto Infakt oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Infakt dąży do zagwarantowania danym jak najszerzej ochrony, starając się powierzać je kontrahentom stosującym modelowe klauzule umowne czy wiążące reguły korporacyjne.

Jednocześnie Infakt nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych Infakt przez podmioty trzecie ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Infakt usług. Prezentacja ofert Partnerów Infaktu każdorazowo następuje w sposób niezwiązany z przekazaniem w/w danych osobowych przez Infakt – stosowną decyzję w zakresie powierzenia danych podejmuje każdorazowo osoba, której dane dotyczą.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłana przez Infakt. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjach wiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Aplikacji oraz o ofertach Infakt i Partnerów.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Infakt, może żądać:

 1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Infakt wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Infakt;
 2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Infakt dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
 3. usunięcia przetwarzanych przez Infakt danych w sytuacji, gdy:
  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  • wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
  • dane osobowe przetwarzane były przez Infakt niezgodnie z prawem;
  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
 4. W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 5. ograniczenia przetwarzanych przez Infakt danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Infakt na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Infakt;
  • ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Infakt, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
 6. W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Infakt uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 7. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Infakt musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Infakt do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Infakt zastrzega, iż z uwagi na specyfikę żądanie takie może prowadzić do zablokowania części jej funkcjonalności bądź do całkowitego usunięcia konta danego użytkownika, co może uniemożliwić korzystanie z w/w.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – rodo@infakt.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153.

Sprzeciw

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 1. realizowanego w ramach:
  • czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infakt w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
 2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
 3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Infakt niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Infakt, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Infakt zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

 1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – rodo@infakt.pl;
 2. przesłanie stosownego żądania na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153.

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru

Osobą powołaną przez Infakt do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@infakt.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Infakt – Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153 – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Infakt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Infakt stosownej informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 23 listopada 2020 r.