Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Infakt, znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – wystawianie faktur, dodawanie kosztów, prowadzenie rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz deklaracji podatkowych, w tym PIT-5 i VAT-7, a także kontrolowanie opłacanych składek ZUS;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 6. Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 10. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem i Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Użytkownika sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na okres wskazany w stosownej zakładce w Aplikacji, według wyboru Użytkownika. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.infakt.pl/zarejestruj, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Nazwę Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Aplikacja oferuje funkcjonalności wspomagające prowadzenie księgowości. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji prezentowane są w Cenniku
 2. Aplikacja umożliwia także skorzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Szczegóły dotyczące świadczenia w/w usług, w tym prawa i obowiązki Użytkownika, zawierają odrębne dokumenty, udostępnione przez podmioty w/w usługi świadczące.
 3. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.
 4. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w Serwisie wyjaśnienia, instrukcje, porady oraz filmy instruktażowe. Powyższa baza wiedzy stanowi również szczegółową instrukcja obsługi programu komputerowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 5. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 6. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji.
 7. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Usługodawcę;
  2. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   1. Usługodawca w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Użytkownikom;
   2. dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi a Użytkownik wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę i zobowiązuje go jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy rzeczonych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 9. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 8 mogą zawierać dostępne wraz z Regulaminem odrębne regulaminy.

§ 6 z indeksem 1 Aplikacja mobilna

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej stworzonej dla telefonów komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS bądź Android (dalej Aplikacja mobilna).
 2. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem może mieć ma ograniczony charakter.
 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak galeria, aparat, klient pocztowy czy dialer.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej, polegających na kontakcie z klientami odbywa się za pośrednictwem należącego do Użytkownika konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

§ 7 Pakiety

 1. Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach wybranych pakietów. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności, w tym ograniczeń poszczególnych pakietów czy szczegółowe wymogi dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności prezentowane są w Cenniku.
 2. Świadczenie Usługi w pakiecie umożliwiającym samodzielne prowadzenie księgowości dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów;
  • nie rozliczają podatku VAT metodą kasową;
  • nie zatrudniają pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy;
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie stosują się do nich przepisy art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej.
 3. Korzystanie z pakietów podlega opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi Informatycznej w ramach powyższych pakietów od ich wcześniejszego uiszczenia.
 4. W przypadku kiedy Użytkownik przynajmniej raz opłaci którykolwiek z pakietów płatnych, nie będzie możliwym ponowne korzystanie z Aplikacji w ramach pakietów darmowych.
 5. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email powiadomienia@infakt.pl stosowną, czytelną fakturę w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik korzystający z niektórych pakietów może nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Aplikacji. Dostęp jest udzielany poprzez stosowną funkcjonalność Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Aplikacji Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot. Dostęp taki:
  • może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje także uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych w Aplikacji, przy czym niektóre funkcjonalności i opcje w ramach Aplikacji są zablokowane dla takich osób;
  • fakt skorzystania przez takie osoby z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik zawrze umowę z podmiotami z Usługodawcą powiązanymi, a która to umowa wymaga dostępu do Aplikacji, na czas trwania tak zawartej umowy.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
 7. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji na rzecz Użytkownika usług w rozumieniu § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 8 lit. b. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu są podmioty faktycznie świadczące takie usługi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 12 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 13 Przepisy przejściowe

 1. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 12. grudnia 2012 r. posiadali więcej niż jedno konto w Aplikacji w ramach pakietu Podstawowego, przypisane do tego samego NIPu będą zobowiązani do wybrania jednego z tak utworzonych kont. Funkcjonalność pozostałych kont powiązane z tym samym NIPem co konto wybrane zostanie ograniczona jedynie do możliwości przeglądania ich zawartości. Użytkownik będzie mógł przywrócić pełną funkcjonalność takiego konta poprzez wykupienie któregoś z pakietów wskazanych w rozumieniu § 7.
 2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 do czasu wybrania jednego konta na zasadach wskazanych w ust. 1 nie będą mogli korzystać z żadnego konta powiązanego z danym NIPem.
 3. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 22 lipca 2013 r. korzystali z Aplikacji w ramach pakietów Fakturowanie Premium oraz Księgowość Self Service automatycznie przechodzą na pakiety odpowiednio Program do Fakturowania oraz Program do Księgowości, których funkcjonalności odpowiadają funkcjonalnościom pakietów wcześniej posiadanych.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikom spełniającym określone warunki, świadczoną z wykorzystaniem Aplikacji usługę polegającą na kompleksowej obsłudze księgowej tychże Użytkowników. Usługa powyższa świadczona jest w oparciu o odrębną umowę. 
 2. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 5. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 27.04.2022 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt.pl – Zasady powierzania danych osobowych

§ 1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich użytkownicy oferowanego przez spółkę Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oprogramowania powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Spółka – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 3. Zasady – niniejszy dokument;
 4. Użytkownik – użytkownik Aplikacji;
 5. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt.pl, dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/regulamin;
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usługi informatycznej w rozumieniu Regulaminu, polegającej na udostępnieniu Aplikacji na rzecz Użytkownika;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zasady powierzania danych osobowych

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w Polityce prywatności, swoje następujące dane osobowe:
   • imię, nazwisko;
   • firma;
   • wiek i data urodzenia;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   • numery rejestracyjne pojazdów;
   • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
   • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   • informacje o stanie zdrowia;
  4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności: imię, nazwisko;
   • firma;
   • wiek i data urodzenia;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   • numery rejestracyjne pojazdów;
   • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
   • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   • informacje o stanie zdrowia;
  5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Użytkownika będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Użytkownika jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Użytkownik, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Użytkownika dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Użytkownika od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady stanowią inny instrument prawny,     o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Użytkownika.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych, postanowienia Polityki prywatności oraz Regulaminu.
 3. Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w Regulaminie;
 3. Faktura kosztowa – faktura, którą Użytkownik chce zaksięgować, tj. wykorzystać do celów wyliczenia podatku dochodowego oraz VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt;
 5. Regulamin Usługi – niniejszy dokument;
 6. PdK – czyli Program do Księgowości – płatny pakiet umożliwiający korzystanie z Aplikacji, szczegółowo opisany w Regulaminie;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach PdK funkcjonalności umożliwiającej automatyczne rozczytywanie Faktur kosztowych, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 8. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, korzystający z PdK.

§3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie jej opłacenia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w ramach PdK i tylko wraz z PdK możliwe jest korzystanie z Usługi. Wobec powyższego, Użytkownik nie ma dostępu do Usługi w przypadku kiedy umowa o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK nie obowiązuje, a dostęp do usługi zostaje przywrócony w momencie ponownego zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK. Brak dostępu do Usługi wobec okoliczności opisanych powyżej nie skutkuje przedłużeniem umowy na jej świadczenie.

§4 Pierwsze skorzystanie z Usługi

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji oraz opłacić z góry Usługę.
 2. Opłacenie Usługi oznacza jednocześnie zaakceptowaniem bez uwag Regulaminu Usługi.

§5 Istota Usługi

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca umożliwia automatyczne rozczytywanie przesłanych w wersji elektronicznej Faktur kosztowych wystawionych w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Tak rozczytane dane księgowe są następnie automatycznie wprowadzane do Aplikacji i Użytkownik może je zaksięgować.
 2. Usługodawca świadczy Usługę w trzech pakietach:
  1. pakiet obejmujący 100 (sto) plików – cena 100,00 PLN;
  2. pakiet obejmujący 200 (dwieście) plików – cena 190,00 PLN;
  3. pakiet obejmujący 300 (trzysta) plików – cena 270,00 PLN.
 3. Każdy z pakietów wskazanych w ust. 2 jest aktywny w ciągu roku od dnia jego opłacenia, bez względu na ilość plików przesłanych w tym czasie do rozczytania.
 4. Pliki zawierające Faktury kosztowe powinny być w formacie PDF bądź JPG bądź PNG. Wobec każdego przesłanego pliku podjęta zostanie próba jego rozczytania co skutkować będzie automatycznym pomniejszeniem salda plików w ramach danego pakietu, bez względu na końcowy efekt takiego rozczytania.
 5. Rozczytaniu podlega jedynie pierwsza strona Faktury kosztowej. Wobec powyższego:
  1. każda Faktura kosztowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku,
  2. każda Faktura kosztowa powinna na pierwszej stronie zawierać wszelkie dane umożliwiające jej zaksięgowanie.
  3. jeżeli faktura składająca się z wielu stron zostanie przesłana w formacie jeden plik=jedna strona tej samej faktury to rozczytane zostaną wszystkie tak przesłane strony;
 6. Próba rozczytania danej Faktury kosztowej trwa do 40 (czterdziestu) godzin. Aktualny status danej Faktury kosztowej wyświetlany jest w Aplikacji. Ponadto Użytkownik może aktywować mailowe powiadomienia o statusie rozczytywanych Faktur kosztowych.
 7. W przypadku gdy dana Faktura kosztowa nie może zostać rozczytana uzyska ona status Do zaksięgowania z indeksem (i). Oznacza to, że Użytkownik musi dane z takiej faktury wprowadzić ręcznie do Aplikacji. Faktury kosztowe ze statusem Do zaksięgowania (bez indeksu (i)) Użytkownik będzie mógł zaksięgować automatycznie, tj. rozczytane dane automatycznie zostaną umieszczone w Aplikacji.
 8. Użytkownik może przesyłać pliki zawierające Faktury kosztowe za pośrednictwem Aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) oraz jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanych na adres przypisany do niego w domenie @infaktpliki.pl.
 9. Zakres rozczytywanych danych i sposób ich rozczytywania:
  1. Numery faktur wpisywane są bez spacji;
  2. Adres kontrahentów:
   • Wpisywana jest pełna nazwa (wraz z nazwiskami przedsiębiorców czy wspólników);
   • Używane są skróty (np. PHU, Sp. z o.o., itp.);
   • W pole miasto wpisywana jest miejscowość w której jest zarejestrowany jest dany podmiot – nazwa poczty jest pomijana;
  3. Jeśli faktura ma kilka stawek VAT, są one wpisywane w osobnych pozycjach oraz wpisywane są zwolnienia i NP (wpisywane w pole VAT, odpowiednio: zw i np);
  4. Kwoty w pozycjach są przepisywane nawet jak są błędy w przesłanym pliku
  5. Wpisywane typy płatności:
   • Gotówka;
   • Przelew;
   • Karta;
  6. Przedpłaty wpisywane są jako przelewy z datą wystawienia faktury;
  7. Data faktury – wpisywana jest data wystawienia a nie sprzedaży;
  8. Korekty faktur:
   • Kwota korekty wpisywana jest zgodnie z tym co jest na fakturze – tj. np. z minusem
   • Numer dokumentu którego korekta dotyczy wpisywany jest w odpowiednie pole w formularzu;
  9. Duplikaty faktury – rozczytywany jest jak zwykła faktura; przy rozczytywaniu duplikatu faktury, data faktury wpisywana jest w pole data wystawienia duplikatu; jeśli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia duplikatu, wstawiana jest data wystawienia duplikatu;
  10. Kaucje – nie są rozczytywane i są pomijane;
  11. Odsetki i kary – w fakturach abonamentowych (np. telefon, gaz, prąd) często są naliczane odsetki za zwłokę – te wartości nie są ujmowane w opisie wartości faktur;
  12. Faktury zaliczkowe – rozczytywane jest tylko to, co jest częścią zaliczki.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Usługi w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania usługi linii kredytowej

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości korzystania z usług finansowych świadczonych przez Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako metody pozyskiwania środków finansowych.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Finiata – Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w We, z adresem ul. Grzybowska 62, Warszawa 00-844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN, tj. podmiot świadczący Usługę;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Usługa – świadczona na rzecz Użytkownika przez Finiatę usługa tzw. linii kredytowej;
 6. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który korzysta z Aplikacji w jednym z oferowanych w jej ramach płatnych pakietów bądź w ramach usług Infakt Księgowi.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie Finiaty udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi.
 2. Infakt na zlecenie Finiaty przekierowuje Użytkowników, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usługi na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl na której Użytkownik może zainicjować korzystanie z Usługi. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja stosownych, przygotowanych przez Finiatę dokumentów (regulamin, polityki prywatności, umowa).
 3. Finiata ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością zawarcia umowy na Usługę.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, które są niezbędne dla realizacji Usługi.
 2. Dla realizacji możliwości opisanej w §3 ust. 1 Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia Finiacie jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. imię i nazwisko;
  2. adresy prowadzenia działalności / adresy do doręczeń;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numery rachunków bankowych;
  6. numer telefonu;
  7. firma;
  8. data założenia działalności gospodarczej.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania Finiacie wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usługi.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z Finiatą Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usług płatniczych świadczonej przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie jako metod płatności, np. za towary czy usługi.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi – świadczone na rzecz płatnika bądź odbiorcy przez BM usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz 1175 z późn. zm.), służące do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z Usług dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji bądź korzysta z usługi Infakt Księgowi bądź Księgowość dla Spółek.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie BM udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacenie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie BM przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością BM, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z BM umowy na świadczenie Usług. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja stosownego regulaminu Usług (w tym aktualnego cennika).
 3. BM ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez BM regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Usług.
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usług.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. BM jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usług.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia BM jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. numer telefonu.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania BM wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usług, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z BM Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945-212-16-81, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Regulamin usługi – regulamin usługi udostępniania szybkich płatności dostępnej na stronie www.infakt.pl/regulaminy;
 7. Usługi – Usługi w rozumieniu Regulaminu usługi;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

 1. W czasie trwania Promocji Infakt poniesie opłaty należne BM od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług (tj. usługi szybkich płatności).
 2. Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 03.07.2018 r. do odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z promocji, Użytkownik musi w celu dokonania płatności opisanej w ust. 2 skorzystać z Usługi za pośrednictwem Aplikacji w czasie trwania Promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz BM w rozumieniu §3 ust. 1.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Szybka płatność bez prowizji”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. BM – Blue Media S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługi – świadczone przez BM Usługi w rozumieniu Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności dostępnego na stronie www.infakt.pl/regulamin;
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

W czasie trwania Promocji Infakt zapłaci BM za każdego Użytkownika wynagrodzenie należne BM za świadczenie Usług, których przedmiotem jest przelew za tzw. faktury kosztowe, tj. faktury dokumentujące wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które ujęte zostały w dokumentacji księgowej Użytkownika jako pomniejszające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT należny.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 25 października 2018 r. do odwołania
 2. Promocją objęci są wszyscy Użytkownicy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Użytkownik zobowiązany jest dodać do Aplikacji plik z fakturą kosztową w rozumieniu §3, w formacie umożliwiającym Aplikacji jego rozczytanie. Po poprawnym rozczytaniu takiego pliku przez Aplikację, możliwym będzie skorzystanie z Usługi względem płatności stwierdzonej tak rozczytaną fakturą kosztową.
 4. W przypadku spełnienia powyższych warunków, Infakt zapłaci za Użytkownika opłaty na rzecz BM, z tytułu skorzystania z Usług dla celów dokonania płatności za fakturę kosztową w rozumieniu ust. 3.
 5. Dodanie do Aplikacji pliku w rozumieniu ust. 3 przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadcza, że plik zawiera faktycznie fakturę kosztową w rozumieniu §3.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik łamie przepisy prawa i/bądź postanowienia Regulaminu Infakt jest uprawnione do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Promocji i dochodzenia od niego stosownego odszkodowania.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz BM w rozumieniu §4 ust. 4.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Reguła 1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
  2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Przedsiębiorcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
  3. Spółka i Przedsiębiorca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.minie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem
  https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja 0% prowizji za płatności za koszty”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
  2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin funkcjonalności Połączenie rachunku bankowego

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości skorzystania z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego użytkownika z jego rachunkiem bankowym, świadczonej we współpracy ze spółką Banqware Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Bank – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bank prowadzący Rachunek wykorzystywany przez Użytkownika;
 3. Banqware – spółka Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadająca NIP 9512426439, tj. podmiot współpracujący z Infakt w zakresie integracji Aplikacji i Rachunku;
 4. Funkcjonalność – możliwość połączenia Rachunku z kontem Użytkownika w Aplikacji, pozwalająca na wykorzystanie informacji dotyczących Rachunku w ramach oferowanych przez Aplikację funkcjonalności;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Rachunek – wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy prowadzony przez Bank, wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji spełniający warunki wskazane w §4 Regulaminu.

§ 3 Istota

 1. Udostępniana przez Infakt we współpracy z Banqware Funkcjonalność polegać będzie na umożliwieniu połączenia Rachunku z Aplikacją, pozwalając na przypisanie konkretnego Rachunku do konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja – działając w oparciu o mechanizmy dostarczane przez Banqware – uzyska dostęp do:
  1. informacji o samym Rachunku, w szczególności zaś warunkach jego prowadzenia oraz osobach upoważnionych do dostępu do w/w;
  2. informacji o szczegółach transakcji prowadzonych z użyciem Rachunku;
  3. szczegółowej historii Rachunku.
 3. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja będzie pobierać informacje z Rachunku wskazane w ust. 2 powyżej i z ich pomocą informować będzie Użytkownika o:
  1. saldzie Rachunku;
  2. opłaceniu wystawionych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji faktur VAT, automatycznie oznaczając je jako opłacone oraz wskazując datę ich opłacenia oraz rachunek bankowy płatnika.
 4. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, Użytkownik może być informowany o opłaceniu faktur VAT, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej, także za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub powiadomień wyświetlanych z użyciem mobilnej wersji Aplikacji.
 5. Funkcjonalność może zostać w każdej chwili samodzielnie wyłączona przez Użytkownika poprzez wybranie stosownej opcji w karcie Ustawienia Aplikacji. Wyłączenie Funkcjonalności jednoznaczne jest z usunięciem przez Infakt wszelkich danych pochodzących z Rachunku – z wyłączeniem informacji o fakcie automatycznego oznaczenia faktur VAT jako opłaconych oraz terminie ich opłacenia.
 6. Uruchomienie Funkcjonalności nie przyznaje uprawnienia Infakt ani Banqware do dokonywania jakichkolwiek operacji na Rachunku Użytkownika. Ostateczny zakres informacji udostępnianych Infakt, jak i okres na jaki możliwe jest uruchomienie Funkcjonalności (rozumiany jako czas po którym konieczne jest bądź to odnowienie, bądź ponowienie integracji Aplikacji i Rachunku) determinowany jest każdorazowo treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz funkcjonalnościami udostępnionymi w ramach API dostarczanego przez Bank prowadzący Rachunek.
 7. Pochodzące z Rachunku informacje udostępniane są wyłącznie Użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Pozostałe osoby korzystające z konta Użytkownika w ramach funkcjonalności tzw. multikonta nie posiadają dostępu do informacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji o dacie opłacenia danej faktury oraz fakcie, iż w/w została zamieszczona w Aplikacji dzięki działaniu Funkcjonalności. Powyższe odnosi się również do dostępów, jakie Użytkownik przyznać może księgowym.
 8. Banqware uprawnione jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem numerze AISP2/2019.
 9. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z możliwością korzystania z Funkcjonalności.

§ 4 Użytkownik

 1. Z Funkcjonalności może skorzystać Użytkownik, który:
  1. otrzyma od Infakt zaproszenie do testów Funkcjonalności;
  2. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  3. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  4. zaakceptuje zasady świadczenia usług przez Banqware i wyrazi wymagane przez w/w podmiot zgody;
  5. jest osobą pełnoletnią;
  6. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek;
  7. posiada Rachunek w Banku oferującym możliwość integracji z Aplikacją na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Korzystając z Funkcjonalności, każdy z Użytkowników może połączyć swoje konto w Aplikacji wyłącznie z jednym Rachunkiem.
 3. Z Funkcjonalności korzystać mogą posiadacze jedynie niektórych Rachunków. Szczegółowa lista Rachunków kompatybilnych z Funkcjonalnością wyświetlana jest w trakcie procesu aktywacji Funkcjonalności.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Infakt podkreśla, iż działanie Funkcjonalności opiera się wyłącznie na odczytywaniu informacji dotyczących Rachunku. Przyznany przez Bank dostęp tym samym nie pozwala Funkcjonalności, Infakt ani Banqware na dokonywanie jakichkolwiek celowych czy niezamierzonych ingerencji w Rachunek.
 2. Udostępnienie Funkcjonalności ma charakter testowy, a sposób jej działania pozostaje przedmiotem prac prowadzonych przez Infakt. Z tego powodu zakres oferowanych w ramach Funkcjonalności rozwiązań oraz sposób ich funkcjonowania może ulec zmianie w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, a Infakt w granicach dozwolonych przez prawo nie odpowiada za wszelkie poniesione z tego tytułu przez Użytkownika szkody.
 3. Z uwagi na testowy charakter Funkcjonalności, Infakt nie udziela jakichkolwiek gwarancji jej prawidłowego działania. Informacje wyświetlane w ramach Aplikacji w związku z uruchomieniem Funkcjonalności mają charakter poglądowy i jako takie powinny być każdorazowo weryfikowane w ramach infrastruktury oferowanej przez Bank. Tym samym w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Funkcjonalności.
 4. Prawidłowość działania Funkcjonalności uzależniona jest zarówno od świadczeń realizowanych przez Banqware, jak i sposobu, zakresu i technologicznej formy udostępniania danych z Rachunku przez Bank. W granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za szkody spowodowane działaniami i zaniechaniami w/w podmiotów trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie wraz z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy z Banqware, Infakt uprawniony będzie do:
  1. wyłączenia dostępu do Funkcjonalności bez wcześniejszej zapowiedzi;
  2. zmiany dostawcy usług świadczonych dotychczas przez Banqware bądź samodzielnego rozpoczęcia świadczenia w/w – pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
  3. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
  4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego

Niniejszy załącznik do Polityki prywatności określa zasady, na jakich przetwarzane są dane powierzone Infakt w ramach korzystania przez użytkownika z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego z Aplikacją (dalej jako Użytkownik oraz Funkcjonalność).

Uruchomienie Funkcjonalności

W celu uruchomienia Funkcjonalności Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazania jego danych osobowych spółce Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadającej NIP 9512426439 (dalej jako Banqware). Przekazywane dane Użytkownika to:

 1. unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika ustalany przez Infakt;
 2. adres IP Użytkownika;
 3. informacja o banku prowadzącym rachunek bankowy Użytkownika (dalej jako Rachunek).

Dane te przekazywane są Banqware na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 2 RODO, a Banqware staje się ich niezależnym od Infakt administratorem. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez Banqware określone zostały w dokumencie dostępnym pod tym adresem.

Korzystanie z Funkcjonalności

Korzystając z Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązuje Banqware i bank prowadzący Rachunek do przekazania Infakt następujące dane:

Dane o rachunku

Dane osobowe powierzone Infakt jako administratorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Nazwa banku prowadzącego Rachunek

Data integracji Aplikacji i Rachunku

Numery Rachunku i innych kont/subkont

Data ważności zgody na integrację Aplikacji i Rachunku

Wysokość salda na Rachunku

Data sprawdzenia wysokości salda

Dane o transakcjach

Dane osobowe powierzone Infakt jako procesorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Kwota transakcji

Rodzaj transakcji

Data transakcji

Waluta transakcji

Tytuł transakcji

Dane odbiorcy i nadawcy, w zakresie każdorazowo określanym przez bank prowadzący Rachunek

Numery rachunków odbiorcy i nadawcy

Numery subkonta Użytkownika

Przekazanie danych odbędzie się każdorazowo na podstawie porozumienia między Użytkownikiem a Banqware i bankiem prowadzącym Rachunek, a Infakt będzie ich – w zależności od kategorii:

 1. administratorem, lub
 2. podmiotem przetwarzającym (w tym wypadku administratorem powierzającym dane każdorazowo będzie Użytkownik).

Dane przetwarzane będą:

 1. w zakresie powierzonym Infaktowi jako ich administratorowi na podstawie zgody Użytkownika, w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności oraz – zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności – w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń własnych lub obroną przed roszczeniami tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infaktu w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w zakresie powierzonym Infaktowi jako podmiotowi przetwarzającemu – na podstawie stosowanych odpowiednio Zasad powierzania danych osobowych w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności.

Infakt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych pobranych z Rachunku i zgromadzonych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności dla celów statystycznych, optymalizacji Funkcjonalności oraz marketingowych wyłącznie po ich zautomatyzowanej anonimizacji.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Wraz z momentem uruchomienia Funkcjonalności, Infakt gromadzić będzie wskazane wyżej dane, które przetwarzane będą w celu udostępniania konkretnych świadczeń wchodzących w jej skład. Elementem działania Funkcjonalności są mechanizmy mające na celu jej samodoskonalenie – w/w analizować będą ogół danych pobranych z Rachunku, poszukując informacji istotnych z punktu widzenia Funkcjonalności.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z umożliwiania dostępu do konta osobom trzecim (współpracownikom w ramach tzw. multikonta czy księgowemu), w/w nie będą udostępniane informacje wyświetlane w ramach Funkcjonalności – z wyłączeniem informacji o samym fakcie opłacenia danej faktury VAT wystawionej z użyciem Aplikacji, o odnotowaniu w/w w sposób zautomatyzowany i o dacie wpływu rzeczonych środków.

W zależności od decyzji użytkownika, korzystanie z Funkcjonalności może wiązać się także z przetwarzaniem innych danych osobowych – adresów e-mail Użytkownika wskazanych w ramach Aplikacji, na które przesyłane mogą być stosowne powiadomienia związane z działaniem Funkcjonalności. Powiadomienia mogą być wyświetlane także w formie tzw. komunikatów push z użyciem mobilnej odsłony Aplikacji. Zgoda na otrzymywanie takich informacji jest dobrowolna i może zostać w dowolnej chwili wycofana.

W momencie wyłączenia Funkcjonalności, dane osobowe i inne informacje pobrane z Rachunku zostaną bezpowrotnie usunięte przez Infakt. Dalszemu przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie:

 1. informacje zgromadzone w ramach kopii zapasowych baz danych wchodzących w skład Aplikacji – przy czym niezwłocznie po przywróceniu takiej kopii dane te zostaną usunięte w sposób zautomatyzowany;
 2. dane o samym fakcie zautomatyzowanego określenia przez Funkcjonalność danej faktury VAT jako zapłaconej i o dniu dokonania płatności, które to informacje będą także widoczne dla Użytkownika z poziomu Aplikacji;
 3. dane powierzone Infakt jako administratorowi, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przetwarzanie w/w ograniczy się wyłącznie do ich przechowywania i użycia w przypadku bądź to konieczności dochodzenia roszczeń własnych, bądź też obrony przed roszczeniami.

Regulamin usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostępnej za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wspomaganie obsługi księgowej ich klientów poprzez m.in. przetwarzanie w niej faktur przychodowych (po wcześniejszym ich wystawieniu) oraz dokumentów kosztowych;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/ wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, przetwarzany w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (słownie: ośmiu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 6. Nazwa Użytkownika – adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 7. Klient – klient Użytkownika, na rzecz którego Użytkownik świadczy obsługę księgową z wykorzystaniem Aplikacji;
 8. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 9. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 10. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 11. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej przedsiębiorców, korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik i Klient są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, kluczowym jest regularne aktualizowanie przez osoby korzystające z Serwisu bądź Aplikacji swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem bądź Aplikacją. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie umów o świadczenie Usługi

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie rejestracji Użytkownika w Aplikacji.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy wymagane do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika w Aplikacji dane. Usługodawca dokona stosownych czynności skutkujących rejestracją Użytkownika w Aplikacji, o czym poinformuje Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany będzie przedsięwziąć we własnym zakresie czynności mające na celu udostępnienie Aplikacji do korzystania na rzecz Klientów (tworzenie kont Klientów). W tym samym zakresie Użytkownik zobowiązany jest taki dostęp anulować pod rygorem ponoszenia stosownych opłat. Za wszelkie działania i zaniechania Klientów Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Do funkcjonalności Aplikacji, w tym w wersji mobilnej stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Aplikacji Infakt, dostępnego na www.infakt.pl/regulamin. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że lista funkcjonalności Aplikacji może różnić się od listy funkcjonalności w/w aplikacji Infakt.
 2. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Obowiązki Użytkownika i Klienta

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania dla potrzeb rejestracji w Aplikacji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i Klient zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do danych Klientów. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie danych dostępowych do Aplikacji z wykorzystaniem stosownej, udostępnionej przez Usługodawcę opcji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i Klient ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Usługodawcy względem Użytkownika bądź Klienta przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik bądź Klient wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika czy Klienta w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 48 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom czy Klientom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika czy Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika czy Klienta osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika czy Klienta chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź Klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  1. będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  3. fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź Klienta nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 11 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik do Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.

Załącznik do Regulaminu usługi Aplikacja dla Księgowych – Zasady powierzania danych osobowych

§1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich użytkownicy oferowanego przez spółkę Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie programu Aplikacja dla Zdalnych Księgowych powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostarczana przez Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem https://www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/;
 2. Klient – osoba powierzająca przetwarzane w Aplikacji dane osobowe Użytkownikowi;
 3. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci;
 4. Regulamin – regulamin Aplikacji, dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/regulamin;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Spółka – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usługi informatycznej w rozumieniu Regulaminu, polegającej na udostępnieniu Aplikacji na rzecz Użytkownika;
 8. Usługi Partnerów – usługi oferowane Klientom za pośrednictwem Aplikacji przez podmioty współpracujące ze Spółką;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji;
 10. Zasady – niniejszy dokument;

§3 Zakres powierzenia danych

 1. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik może powierzyć Spółce jako administratorowi w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO do przetwarzania swoje następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko;
  2. firma;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu;
  5. adres miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  6. numery REGON oraz NIP.
 2. W ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik i jego Klienci mogą wprowadzać do niej dane dotyczące Klienta oraz kontrahentów, pracowników, współpracowników i/lub bliskich Klienta, a w przypadku Klientów będących osobami prawnymi także dane osobowe organów statutowych w/w, takie jak:
  1. imię, nazwisko;
  2. firma;
  3. wiek i data urodzenia;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
  8. numery rejestracyjne pojazdów;
  9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
  10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
  11. informacje o stanie zdrowia;
  – tym samym powierzając te dane do przetwarzania Spółce jako podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu i na zasadach szczegółowo określonych w Polityce prywatności.
 4. Niezależnie od powierzenia danych Spółce jako procesorowi na zasadach określonych w ust. 2, Spółka uprawniona będzie do przetwarzania danych osobowych Klientów (w tym danych przez nich powierzonych do dalszego przetwarzania) jako – odpowiednio – administrator i podmiot przetwarzający w zakresie związanym z funkcjonowaniem Aplikacji i realizacją Usług Partnerów. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie jest objęte niniejszymi Zasadami, a Użytkownik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie ewentualne nieprawidłowości związane z w/w.

§4 Zasady powierzania danych osobowych

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Zasad, wszelkie powierzone jej przez Użytkownika dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Użytkownika jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Użytkownik, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Użytkownika dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Użytkownika od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Użytkownika.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych, postanowienia Polityki prywatności oraz Regulaminu.
 3. Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 30 marca 2020 r.

Regulamin usługi AdZK – dla klientów zdalnych księgowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników będących klientami podmiotów na rzecz których Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie świadczy usługę Aplikacja dla Zdalnych Księgowych oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wspomaganie obsługi księgowej ich klientów poprzez m.in. przetwarzanie w niej faktur przychodowych (po wcześniejszym ich wystawieniu) oraz dokumentów kosztowych;
 3. Księgowy – podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę Aplikacja dla Zdalnych Księgowych w rozumieniu regulaminu dostępnego na stronie www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/
 4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 6. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 7. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego będący klientem Księgowego.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, kluczowym jest regularne aktualizowanie przez osoby korzystające z Serwisu bądź Aplikacji swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem bądź Aplikacją. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie umów o świadczenie Usługi

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie potwierdzenia przez Użytkownika, że Księgowy dokonał jego rejestracji w Aplikacji.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Księgowy jest podmiotem, który może jako jedyny umożliwić Użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania Księgowego w powyższym zakresie Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Do funkcjonalności Aplikacji, w tym w wersji mobilnej stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Aplikacji Infakt, dostępnego na www.infakt.pl/regulamin. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że lista funkcjonalności Aplikacji może różnić się od listy funkcjonalności w/w aplikacji Infakt.
 2. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Usługodawcę;
  2. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   • za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty;
   • Usługodawca w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Użytkownikom;
   • dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, a Użytkownik wyraża na rzecz Spółki zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy stosownych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 3. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania dla potrzeb rejestracji w Aplikacji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie danych dostępowych do Aplikacji z wykorzystaniem stosownej, udostępnionej przez Usługodawcę opcji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  1. będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  3. fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 11 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zostały zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.

Regulamin promocji trial ADzK

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji trial ADzK dla użytkowników usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostępnej za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 2. Aplikacja – Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, której regulamin dostępny jest na www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych;
 3. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 4. Klient – Klient w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa – Usługa w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2;
 7. Użytkownik – Użytkownik Aplikacji w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2.

§ 3 Istota Promocji

 1. W przypadku skorzystania z Promocji, Usługodawca gwarantuje, że:
  1. suma opłat za korzystanie z Aplikacji w dwóch pierwszych okresach rozliczeniowych, w których obowiązuje umowa na Usługę wyniesie 0 zł (słownie: zero złotych 00/100);
  2. opłata miesięczna za jednego Klienta w każdym okresie rozliczeniowym począwszy od trzeciego okresu rozliczeniowego do zakończenia dwunastego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy na Usługę wyniesie 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
 2. Kwoty wskazane w niniejszym paragrafie są kwotami netto i zostaną powiększone o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 3. Wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia nie podlegają łączeniu z uprawnieniami wynikającymi z innych akcji promocyjnych czy rabatowych obowiązujących u Usługodawcy.

§ 4 Szczegółowe warunki Promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 30 marca 2020 r. do jej odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy w okresie jej obowiązywania zawarli umowę na Usługę oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji poprzez akceptację Regulaminu.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dopisek “Reklamacja-promocja” oraz szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w każdym czasie bez szkody dla praw nabytych Użytkowników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie wskazanej w ust. 4.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem www.infakt.pl/regulamin/
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.