Spis treści:

 1. Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl
 2. Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt – Zasady powierzania danych osobowych
 3. Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt.pl – „Program Poleceń Ambasador”
 4. Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych
 5. Regulamin świadczenia usługi udostępniania usługi linii kredytowej
 6. Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności
 7. Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji
 8. Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”
 9. Regulamin funkcjonalności Połączenie rachunku bankowego
 10. Załącznik do Regulaminu funkcjonalności Połączenie rachunku bankowego – Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego
 11. Regulamin usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych
 12. Załącznik do Regulaminu usługi Aplikacja dla Księgowych – Zasady powierzania danych osobowych
 13. Regulamin usługi AdZK – dla klientów zdalnych księgowych
 14. Regulamin promocji trial ADzK
 15. Regulamin świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)
 16. Regulamin Usług Dodatkowych AIS
 17. Regulamin Weryfikacji Tożsamości AIS
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego
 19. Regulamin Wideoweryfikacji Tożsamości
 20. Regulamin udostępniania płatności z FINNOVATIVE SOLUTIONS UAB
 21. Regulamin newslettera i Lead Magnet
 22. Regulamin udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu
 23. Regulamin udostępniania usługi Autopłatności

Regulamin serwisu internetowego inFakt.pl

Pobierz regulamin w wersji PDF

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego Infakt, znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – wystawianie faktur, dodawanie kosztów, prowadzenie rozliczeń podatkowo – księgowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym generowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz deklaracji podatkowych, w tym PIT-5 i VAT-7, a także kontrolowanie opłacanych składek ZUS;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej Cennik wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, stworzony w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, edytowalny i możliwy do wydrukowania wpis dokonywany w formie elektronicznej, w tym wypełniona przez niego faktura sprzedaży (VAT, proforma, zaliczkowa, marża, korygująca), dowód wewnętrzny lub dodawany koszt;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (ośmiu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 6. Nazwa Użytkownika – stworzone przez Użytkownika, indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i / lub liter, pięcioznakowe oznaczenie Użytkownika bądź jego adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;
 7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 9. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
  • Usługi Informacyjne – polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji z szeroko pojmowanego zakresu księgowości;
  • Usługi Informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 10. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że regularne aktualizowanie swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem i Aplikacją umożliwia korzystanie z nich. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego przez Użytkownika sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta na okres wskazany w stosownej zakładce w Aplikacji, według wyboru Użytkownika. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi Informatycznej.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://konto.infakt.pl/rejestracja, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło a także opcjonalnie Nazwę Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Aplikacja oferuje funkcjonalności wspomagające prowadzenie księgowości. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności Aplikacji prezentowane są w Cenniku
 2. Aplikacja umożliwia także skorzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Szczegóły dotyczące świadczenia w/w usług, w tym prawa i obowiązki Użytkownika, zawierają odrębne dokumenty, udostępnione przez podmioty w/w usługi świadczące.
 3. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych kontrahenta przy wystawianiu faktur dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP kontrahenta, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.
 4. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w Serwisie wyjaśnienia, instrukcje, porady oraz filmy instruktażowe. Powyższa baza wiedzy stanowi również szczegółową instrukcja obsługi programu komputerowego w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 5. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 6. Z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji oraz przy użyciu wskazanych przez niego reguł komunikacji można korzystać za pośrednictwem API. Szczegóły techniczne dotyczące API znajdują się w stosownej, udostępnionej w Serwisie dokumentacji.
 7. Aplikacja umożliwia Użytkownikom wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Usługodawcę;
  2. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   1. Usługodawca w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Użytkownikom;
   2. dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi a Użytkownik wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę i zobowiązuje go jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy rzeczonych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 9. Szczegóły dotyczące świadczenia usług wskazanych w ust. 8 mogą zawierać dostępne wraz z Regulaminem odrębne regulaminy.

§ 6 z indeksem 1 Aplikacja mobilna

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej stworzonej dla telefonów komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS bądź Android (dalej Aplikacja mobilna).
 2. Z uwagi na charakter Aplikacji mobilnej, korzystanie z Aplikacji za jej pośrednictwem może mieć ma ograniczony charakter.
 3. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest wyrażenie zgód na jej dostęp do takich aplikacji telefonu jak galeria, aparat, klient pocztowy czy dialer.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej, polegających na kontakcie z klientami odbywa się za pośrednictwem należącego do Użytkownika konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

§ 7 Pakiety

 1. Użytkownik może wybrać dostęp do Aplikacji i korzystać z niej w ramach wybranych pakietów. Aktualne informacje dotyczące funkcjonalności, w tym ograniczeń poszczególnych pakietów czy szczegółowe wymogi dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności prezentowane są w Cenniku.
 2. Świadczenie Usługi w pakiecie umożliwiającym samodzielne prowadzenie księgowości dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy:
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie są stroną umowy spółki cywilnej;
  • rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów;
  • nie rozliczają podatku VAT metodą kasową;
  • nie zatrudniają pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy;
  • nie świadczą usług transportu pasażerów lub transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, z wyłączeniem usług, które świadczone są wyłącznie na terenie kraju;
  • nie stosują się do nich przepisy art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • nie toczy się w ich sprawie i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe ani też kontrola przeprowadzana przez organy administracji skarbowej.
 3. Korzystanie z pakietów podlega opłatom wskazanym w Cenniku, a Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi Informatycznej w ramach powyższych pakietów od ich wcześniejszego uiszczenia.
 4. W przypadku kiedy Użytkownik przynajmniej raz opłaci którykolwiek z pakietów płatnych, nie będzie możliwym ponowne korzystanie z Aplikacji w ramach pakietów darmowych.
 5. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email powiadomienia@infakt.pl stosowną, czytelną fakturę w wersji elektronicznej. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również wyrażenie przez Użytkownika zgody w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na otrzymywanie od Usługodawcy faktur drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik korzystający z niektórych pakietów może nadać wskazanemu przez siebie podmiotowi uprawnienia dostępowe do swojego konta w Aplikacji. Dostęp jest udzielany poprzez stosowną funkcjonalność Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania podmiotu, któremu Użytkownik nadał dostęp do Aplikacji Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot. Dostęp taki:
  • może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje także uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych w Aplikacji, przy czym niektóre funkcjonalności i opcje w ramach Aplikacji są zablokowane dla takich osób;
  • fakt skorzystania przez takie osoby z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawieszona w przypadku kiedy Użytkownik zawrze umowę z podmiotami z Usługodawcą powiązanymi, a która to umowa wymaga dostępu do Aplikacji, na czas trwania tak zawartej umowy.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Aplikacji materiałów i treści samych w sobie lub w odniesieniu do działania, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, szkodliwych a także naruszających prawa osób trzecich, w tym prywatność, dobre imię, godność lub w inny sposób naruszających niniejszy Regulamin, w tym w szczególności treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, obscenicznym, nienawistnym, terrorystycznym, nawołujących do przemocy lub innych czynów zabronionych.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególności za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
 7. Usługodawca zastrzega sobie względem Użytkownika prawo do zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usługi dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik, w tym poprzez umieszczane w Aplikacji treści, informacje i materiały wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Informatycznej nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 5.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji na rzecz Użytkownika usług w rozumieniu § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 8 lit. b. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu są podmioty faktycznie świadczące takie usługi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie naruszeń

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z działaniem Aplikacji Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  • będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  • obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  • fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.
 6. Użytkownik lub inna dowolna osoba może zgłosić Usługodawcy obecność w Aplikacji lub Serwisie informacji, które uważa za treści nielegalne, w tym niezgodne z niniejszym Regulaminem, a w szczególności z § 8 ust. 2 Regulaminu. Zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  • uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzuca się, że informacje, treści lub materiały stanowią treści nielegalne,
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji tych treści (dokładny adres URL) oraz w stosownych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające ich identyfikację lub lokalizację oraz
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne
  • a także opcjonalnie: imię, nazwisko, nazwę, adres e-mail zgłaszającego (za wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE)
 7. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 powyżej mogą być dokonywane pisemnie na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres info@infakt.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia zgłoszenia, w przypadku gdy nie zawiera ono elementów wskazanych w ust. 6 powyżej. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenia w ww. zakresie przez zgłaszającego, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy rozpatrzenia zgłoszenia, w przypadku, gdy z uwagi na brak informacji będzie to niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 8. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej zawiera dane kontaktowe osoby lub podmiotu, który dokonuje zgłoszenia, Usługodawca niezwłocznie przesyła zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 9. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i w tym terminie informuje Użytkownika o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem.
 10. W przypadku stwierdzenia obecności nielegalnych treści lub w przypadku gdy treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do tych treści, a także zawieszenia lub zakończenia świadczenie usługi na rzecz Użytkownika, który zamieszczał treści, materiały, informacje, będące przedmiotem zgłoszenia.
 11. W przypadku gdy Usługodawca ograniczy, zawiesi lub zakończy świadczenie usługi dostępu Użytkownika do Aplikacji, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia się do Usługodawcy o przeprowadzenie ponownej weryfikacji zasadności tego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, wraz z uzasadnieniem. Termin na zwrócenie się do Usługodawcy o ponowną weryfikację sprawy wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji Usługodawcy co do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi. Odwołanie składa się na adres info@infakt.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. Usługodawca dokonuje ponownej weryfikacji sprawy w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.

§ 11 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 12 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 13 Przepisy przejściowe

 1. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 12. grudnia 2012 r. posiadali więcej niż jedno konto w Aplikacji w ramach pakietu Podstawowego, przypisane do tego samego NIPu będą zobowiązani do wybrania jednego z tak utworzonych kont. Funkcjonalność pozostałych kont powiązane z tym samym NIPem co konto wybrane zostanie ograniczona jedynie do możliwości przeglądania ich zawartości. Użytkownik będzie mógł przywrócić pełną funkcjonalność takiego konta poprzez wykupienie któregoś z pakietów wskazanych w rozumieniu § 7.
 2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 do czasu wybrania jednego konta na zasadach wskazanych w ust. 1 nie będą mogli korzystać z żadnego konta powiązanego z danym NIPem.
 3. Użytkownicy, którzy do dnia wprowadzenia zmiany Regulaminu z dnia 22 lipca 2013 r. korzystali z Aplikacji w ramach pakietów Fakturowanie Premium oraz Księgowość Self Service automatycznie przechodzą na pakiety odpowiednio Program do Fakturowania oraz Program do Księgowości, których funkcjonalności odpowiadają funkcjonalnościom pakietów wcześniej posiadanych.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikom spełniającym określone warunki, świadczoną z wykorzystaniem Aplikacji usługę polegającą na kompleksowej obsłudze księgowej tychże Użytkowników. Usługa powyższa świadczona jest w oparciu o odrębną umowę.
 2. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu, w przypadku nałożenia przez uprawnione organy lub sąd określonych obowiązków na Usługodawcę lub skierowania do Spółki określonych zaleceń lub rekomendacji w zakresie treści Regulaminu, w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych, w tym zmian w celu ulepszenia wydajności, stabilności lub rozwoju Aplikacji, zmian sposobu i zakresu świadczonej usługi w tym rozwoju, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Aplikacji, w przypadku zwiększania poziomu bezpieczeństwa technologicznego (informatycznego) Aplikacji, w tym bezpieczeństwa danych i danych osobowych, w przypadku zmian redakcyjnych i prostujących omyłki pisarskie lub obliczeniowe, a także mających na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, przy czym zmiany następują w zakresie wynikającym z zaistnienia przyczyny ich wprowadzenia. Zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 5. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Aktualna wersja Regulaminu, obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.

Załącznik do Regulaminu serwisu internetowego inFakt.pl – Zasady powierzania danych osobowych

§ 1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich użytkownicy oferowanego przez spółkę Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oprogramowania powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Spółka – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 3. Zasady – niniejszy dokument;
 4. Użytkownik – użytkownik Aplikacji;
 5. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt.pl, dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/regulamin;
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usługi informatycznej w rozumieniu Regulaminu, polegającej na udostępnieniu Aplikacji na rzecz Użytkownika;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Zasady powierzania danych osobowych

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. powierza do przetwarzania Spółce, w zakresie określonym w Polityce prywatności, swoje następujące dane osobowe:
   • imię, nazwisko;
   • firma;
   • wiek i data urodzenia;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   • numery rejestracyjne pojazdów;
   • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
   • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   • informacje o stanie zdrowia;
  4. powierza do przetwarzania Spółce, wyłącznie w ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem, dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji. Dane powyższe są danymi kontrahentów, pracowników, współpracowników oraz bliskich Użytkownika i obejmują w szczególności: imię, nazwisko;
   • firma;
   • wiek i data urodzenia;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
   • numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
   • numery rejestracyjne pojazdów;
   • informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej;
   • numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
   • informacje o stanie zdrowia;
  5. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Użytkownika będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Użytkownika jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Użytkownik, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Użytkownika dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Użytkownika od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady stanowią inny instrument prawny,     o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Użytkownika.

§ 3a Dodatkowe usługi

 1. W celu sprawnej i szybkiej obsługi zapytań klientów Spółka korzysta z usługi Azure OpenAI Service dostarczaną przez Microsoft Ireland Operations Limited. W/w usługa zapewnia Spółce dostęp do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dane osobowe będą udostępniane w/w podmiotowi w przypadku, gdy Użytkownik prześle zapytanie spółce. Przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 2. Użytkownik akceptuje, iż w przypadku, o którym mowa powyżej jego dane osobowe zostaną powierzone przez Spółkę do Microsoft Ireland Operations Limited w ramach usługi Azure OpenAI Services.
 3. Celem przetwarzania danych osobowym będzie realizacja łączącej Spółkę i Użytkownika umowy, w tym w szczególności odpowiedź na zapytania przedsiębiorcy.
 4. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Spółka podkreśla, iż przekazywanie danych na niniejszych zasadach dotyczyć będzie wyłącznie Użytkowników, którzy założyli konto w Aplikacji i zaakceptowali Zasady, a dane osób, które nie zaakceptowały niniejszych Zasad nie będą powierzane podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Azure OpenAI znajdują się w szczególności pod adresami:
  1. https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
  2. https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/MicrosoftAzure/MCA#ServiceSpecificTerms
  3. https://learn.microsoft.com/pl-pl/legal/cognitive-services/openai/data-privacy?context=%2Fazure%2Fcognitive-services%2Fopenai%2Fcontext%2Fcontext

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych, postanowienia Polityki prywatności oraz Regulaminu.
 3. Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego inFakt.pl – Program Poleceń “Ambasador” – Program Poleceń “Ambasador”

§ 1 Ogólne informacje o programie poleceń “Ambasador”

 1. Niniejszy załącznik określa warunki programu poleceń „Ambasador”, polegającego na możliwości uzyskania wynagrodzenia przez użytkownika Aplikacji lub Partnera, z tytułu skutecznego polecania usług oferowanych przez inFakt i jest integralną częścią Regulaminu Serwisu Internetowego inFakt.pl
 2. Organizatorem Programu „Ambasador” jest Infakt Sp. z. o.o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, kapitał zakładowy: 150 500 zł, opłacony w całości, posiadającą NIP 9452121681.

§ 2 Definicje

 1. Użyte w niniejszym załączniku terminy oznaczają:
  1. Klient – klient, z którym inFakt nawiązał stosunek prawny w przedmiocie świadczenia usług, na skutek skorzystania przez tego klienta z Linku referencyjnego udostępnionego mu przez Użytkownika lub Partnera;
  2. Link Referencyjny – unikalny i przypisany do Użytkownika link referencyjny, za pomocą którego potencjalny klient jest przenoszony do Aplikacji, i który to link umożliwia zakup przez tego klienta usług inFakt i powiązanie tego zakupu z wcześniejszym poleceniem tych usług przez konkretnego Użytkownika lub Partnera;
  3. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców i partnerem biznesowym inFakt, która, na podstawie uzgodnienia z inFakt, przystąpiła do Programu Poleceń “Ambasador” w charakterze partnera polecającego;
  4. Użytkownik lub Użytkownik Aplikacji – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, będąca zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji, na rzecz którego inFakt świadczy usługi.
 2. Pozostałe pojęcia pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie Serwisu Internetowego inFakt.pl.

§ 3 Ogólne zasady uczestnictwa w Programie Ambasador

 1. Program Ambasador jest skierowany wyłącznie do Użytkowników Aplikacji i Partnerów. Regulamin nie stanowi podstawy jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich niebędących Użytkownikami Aplikacji lub Partnerami, w zakresie programu “Ambasador”.
 2. Korzystanie z możliwości wygenerowania Linku Referencyjnego i jego rozpowszechniania jest dobrowolne. Celem prowadzenia poleceń usług inFakt, każdy Użytkownik Aplikacji lub Partner ma możliwość wygenerowania Linku Referencyjnego, za pomocą którego potencjalni klienci inFakt będą mogli nawiązać stosunek prawny w przedmiocie świadczenia na ich rzecz usług oferowanych przez inFakt.
 3. Użytkownik Aplikacji i Partner są uprawnieni do rozpowszechniania Linku Referencyjnego w celach promocji i marketingu usług inFakt.
 4. Użytkownik Aplikacji jak i Partner przyjmuje do wiadomości, że tylko skorzystanie przez Klienta z Linku Referencyjnego celem zawarcia stosunku prawnego z inFakt, umożliwia powiązanie tego Klienta z poleceniem usług przez konkretnego Użytkownika Aplikacji lub konkretnego Partnera.
 5. Regulamin nie stanowi upoważnienia dla Użytkownika lub Partnera do składania w imieniu inFakt jakichkolwiek oświadczeń. Użytkownik ani Partner nie działa w charakterze pracownika, pełnomocnika ani agenta inFakt.
 6. Regulamin nie stanowi podstawy nawiązania jakiejkolwiek stałej lub ciągłej współpracy z Użytkownikiem lub Partnerem, w szczególności stosunku pracy, zatrudnienia, współpracy, umowy agencyjnej lub o dzieło, ani też stosunku spółki, konsorcjum i podobnych.
 7. Regulamin nie stanowi zobowiązania dla inFakt do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego z Klientem korzystającym z Linka Referencyjnego. InFakt zastrzega sobie możliwość odmowy nawiązania stosunku prawnego z Klientem korzystającym z Linka Referencyjnego, bez podania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Użytkownika Aplikacji ani Partnera.
 8. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkownika Aplikacji ani Partnera Klientom, również przy udostępnianiu im Linka Referencyjnego, w tym również za sposób rozpowszechniania Linka Referencyjnego. Tym samym, to Użytkownik lub Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność, w przypadku gdy osoby, którym udostępnił Link Referencyjny zgłoszą w związku z tym jakiekolwiek roszczenia, a inFakt jest w tym zakresie zwolniony z odpowiedzialności.
 9. InFakt zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w Programie Ambasador, w tym do zakończenia jego obowiązywania w dowolnym momencie.
 10. Partner ani Użytkownik Aplikacji nie są uprawnieni do prowadzenia działalności promocyjnej InFakt, która polegałaby na zakupie reklam w Google, Bing i innych social mediach czy wyszukiwarkach, polegających na bezpośrednim odesłaniu do Linku Referencyjnego.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik oraz Partner przy rozpowszechnianiu Linku Referencyjnego są zobowiązani przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, etyki biznesowej i dobrych obyczajów, w tym w szczególności przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów o ochronie danych osobowych (w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i o przesyłaniu informacji handlowych.

§ 5 Wynagrodzenie z tytułu skutecznego polecenia

 1. Użytkownikowi / Partnerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu każdego skutecznego polecenia Planu podstawowego, Planu optymalnego, Planu premium lub Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego (OBR dla jednoosobowych działalności gospodarczych). Przez skuteczne polecenie rozumie się nawiązanie przez inFakt stosunku prawnego w przedmiocie świadczenie usług na rzecz Klienta (Plan podstawowy, Plan optymalny, Plan premium lub Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe dla JDG), który w tym celu skorzystał z Linku Referencyjnego wygenerowanego przez Użytkownika / Partnera.

 2. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju usługi świadczonej na rzecz Klienta i wynosi:

  1. 10 % wartości netto zakupu usługi Planu podstawowego, Planu optymalnego albo Planu premium na okres minimum jednego roku (w przypadku pierwszego zakupu oraz każdego kolejnego przedłużenia planu na okres minimum jednego roku).
  2. 10 % wartości netto zakupu usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego (dla JDG) – naliczane od każdej dokonanej płatności;
 3. Wynagrodzenie jest należne Użytkownikowi lub Partnerowi z zastrzeżeniem, że:

  1. Klient skorzystał celem nawiązania stosunku prawnego z inFakt w przedmiocie świadczenia na jego rzecz usług, z Linku Referencyjnego wygenerowanego przez tego Użytkownika / Partnera;
  2. Klient w okresie ostatnich 6 miesięcy przed nawiązaniem stosunku prawnego z inFakt z wykorzystaniem Linka Referencyjnego, nie był zarejestrowanym użytkownikiem Aplikacji;
  3. Klient dokonał na rzecz inFakt płatności w związku, z którą naliczane jest Użytkownikowi / Partnerowi wynagrodzenie na zasadzie wskazanej w ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik / Partner jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wskazane w ust. 2 wynagrodzenie zostanie powiększone o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W przeciwnym wypadku, rzeczone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto.

 5. Wynagrodzenie jest naliczane po każdym miesiącu kalendarzowym (okres rozliczeniowy).

 6. InFakt w ramach funkcjonalności Aplikacji udostępnia Użytkownikowi / Partnerowi informację o aktualnie przysługującym łącznym wynagrodzeniu, naliczonym zgodnie z ust. 2 i 5 powyżej.

 7. Użytkownik może w dowolnym momencie polecić inFakt wypłatę tego wynagrodzenia poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji udostępnionej przez inFakt w Aplikacji.

 8. InFakt udostępnia Użytkownikowi Aplikacji funkcjonalność automatycznego wystawienia faktury VAT z tytułu tego wynagrodzenia. Faktura ta z momentem jej wystawienia, zostaje automatycznie doręczona inFakt.

 9. Partner jest uprawniony do wystawienia faktury VAT tytułem wynagrodzenia należnego mu zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 6 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że Partner jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z tego tytułu w dowolnym momencie, to jest również zbiorczej faktury VAT, po kilku okresach rozliczeniowych. Partner jest obowiązany do wskazania za pośrednictwem opcji udostępnionej w aplikacji, iż poleca wypłatę środków i wystawia fakturę VAT z tego tytułu. InFakt wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Faktury powinny być przesyłane na adres: backoffice@infakt.pl.

 10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi najpóźniej do 14. (czternastego) dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Użytkownik wystawił fakturę VAT zgodnie z ust. 8 powyżej, a w przypadku Partnera – po okresie rozliczeniowym, w którym Partner dostarczył fakturę zgodnie z ust. 9 powyżej, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

 11. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli Użytkownik lub Partner sam i we własnym imieniu nawiąże stosunek prawny w przedmiocie świadczenia usług przez inFakt z wykorzystaniem Linku Referencyjnego.

§ 6 Rabat dla Klienta

 1. Klientowi, który nawiązał z inFakt stosunek prawny w przedmiocie świadczenia usług w ramach Planu podstawowego, Planu optymalnego, Planu premium lub Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego dla JDG, z wykorzystaniem Linku Referencyjnego, przysługuje rabat na pierwszą płatność z tytułu świadczonych przez inFakt usług, w kwocie stanowiącej równowartość 10% wartości netto tej pierwszej płatności.

Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w Regulaminie;
 3. Faktura kosztowa – faktura, którą Użytkownik chce zaksięgować, tj. wykorzystać do celów wyliczenia podatku dochodowego oraz VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt;
 5. Regulamin Usługi – niniejszy dokument;
 6. PdK – czyli Program do Księgowości – płatny pakiet umożliwiający korzystanie z Aplikacji, szczegółowo opisany w Regulaminie;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach PdK funkcjonalności umożliwiającej automatyczne rozczytywanie Faktur kosztowych, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 8. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, korzystający z PdK.

§3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie jej opłacenia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w ramach PdK i tylko wraz z PdK możliwe jest korzystanie z Usługi. Wobec powyższego, Użytkownik nie ma dostępu do Usługi w przypadku kiedy umowa o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK nie obowiązuje, a dostęp do usługi zostaje przywrócony w momencie ponownego zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK. Brak dostępu do Usługi wobec okoliczności opisanych powyżej nie skutkuje przedłużeniem umowy na jej świadczenie.

§4 Pierwsze skorzystanie z Usługi

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji oraz opłacić z góry Usługę.
 2. Opłacenie Usługi oznacza jednocześnie zaakceptowaniem bez uwag Regulaminu Usługi.

§5 Istota Usługi

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca umożliwia automatyczne rozczytywanie przesłanych w wersji elektronicznej Faktur kosztowych wystawionych w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Tak rozczytane dane księgowe są następnie automatycznie wprowadzane do Aplikacji i Użytkownik może je zaksięgować.
 2. Usługodawca świadczy Usługę w trzech pakietach:
  1. pakiet obejmujący 100 (sto) plików – cena 100,00 PLN;
  2. pakiet obejmujący 200 (dwieście) plików – cena 190,00 PLN;
  3. pakiet obejmujący 300 (trzysta) plików – cena 270,00 PLN.
 3. Każdy z pakietów wskazanych w ust. 2 jest aktywny w ciągu roku od dnia jego opłacenia, bez względu na ilość plików przesłanych w tym czasie do rozczytania.
 4. Pliki zawierające Faktury kosztowe powinny być w formacie PDF bądź JPG bądź PNG. Wobec każdego przesłanego pliku podjęta zostanie próba jego rozczytania co skutkować będzie automatycznym pomniejszeniem salda plików w ramach danego pakietu, bez względu na końcowy efekt takiego rozczytania.
 5. Rozczytaniu podlega jedynie pierwsza strona Faktury kosztowej. Wobec powyższego:
  1. każda Faktura kosztowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku,
  2. każda Faktura kosztowa powinna na pierwszej stronie zawierać wszelkie dane umożliwiające jej zaksięgowanie.
  3. jeżeli faktura składająca się z wielu stron zostanie przesłana w formacie jeden plik=jedna strona tej samej faktury to rozczytane zostaną wszystkie tak przesłane strony;
 6. Próba rozczytania danej Faktury kosztowej trwa do 40 (czterdziestu) godzin. Aktualny status danej Faktury kosztowej wyświetlany jest w Aplikacji. Ponadto Użytkownik może aktywować mailowe powiadomienia o statusie rozczytywanych Faktur kosztowych.
 7. W przypadku gdy dana Faktura kosztowa nie może zostać rozczytana uzyska ona status Do zaksięgowania z indeksem (i). Oznacza to, że Użytkownik musi dane z takiej faktury wprowadzić ręcznie do Aplikacji. Faktury kosztowe ze statusem Do zaksięgowania (bez indeksu (i)) Użytkownik będzie mógł zaksięgować automatycznie, tj. rozczytane dane automatycznie zostaną umieszczone w Aplikacji.
 8. Użytkownik może przesyłać pliki zawierające Faktury kosztowe za pośrednictwem Aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) oraz jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanych na adres przypisany do niego w domenie @infaktpliki.pl.
 9. Zakres rozczytywanych danych i sposób ich rozczytywania:
  1. Numery faktur wpisywane są bez spacji;
  2. Adres kontrahentów:
   • Wpisywana jest pełna nazwa (wraz z nazwiskami przedsiębiorców czy wspólników);
   • Używane są skróty (np. PHU, Sp. z o.o., itp.);
   • W pole miasto wpisywana jest miejscowość w której jest zarejestrowany jest dany podmiot – nazwa poczty jest pomijana;
  3. Jeśli faktura ma kilka stawek VAT, są one wpisywane w osobnych pozycjach oraz wpisywane są zwolnienia i NP (wpisywane w pole VAT, odpowiednio: zw i np);
  4. Kwoty w pozycjach są przepisywane nawet jak są błędy w przesłanym pliku
  5. Wpisywane typy płatności:
   • Gotówka;
   • Przelew;
   • Karta;
  6. Przedpłaty wpisywane są jako przelewy z datą wystawienia faktury;
  7. Data faktury – wpisywana jest data wystawienia a nie sprzedaży;
  8. Korekty faktur:
   • Kwota korekty wpisywana jest zgodnie z tym co jest na fakturze – tj. np. z minusem
   • Numer dokumentu którego korekta dotyczy wpisywany jest w odpowiednie pole w formularzu;
  9. Duplikaty faktury – rozczytywany jest jak zwykła faktura; przy rozczytywaniu duplikatu faktury, data faktury wpisywana jest w pole data wystawienia duplikatu; jeśli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia duplikatu, wstawiana jest data wystawienia duplikatu;
  10. Kaucje – nie są rozczytywane i są pomijane;
  11. Odsetki i kary – w fakturach abonamentowych (np. telefon, gaz, prąd) często są naliczane odsetki za zwłokę – te wartości nie są ujmowane w opisie wartości faktur;
  12. Faktury zaliczkowe – rozczytywane jest tylko to, co jest częścią zaliczki.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Usługi w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi automatycznego rozczytywania faktur kosztowych, w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot świadczący Usługę;
 2. Aplikacja – aplikacja inFakt, zasady korzystania z której opisane zostały w Regulaminie;
 3. Faktura kosztowa – faktura, którą Użytkownik chce zaksięgować, tj. wykorzystać do celów wyliczenia podatku dochodowego oraz VAT w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Regulamin – regulamin serwisu internetowego inFakt;
 5. Regulamin Usługi – niniejszy dokument;
 6. PdK – czyli Program do Księgowości – płatny pakiet umożliwiający korzystanie z Aplikacji, szczegółowo opisany w Regulaminie;
 7. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi w ramach PdK funkcjonalności umożliwiającej automatyczne rozczytywanie Faktur kosztowych, na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi;
 8. Użytkownik – Użytkownik w rozumieniu Regulaminu, korzystający z PdK.

§3 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta za pośrednictwem Aplikacji, w momencie jej opłacenia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 12 (dwanaście) miesięcy. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużyć Umowę o świadczenie Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w ramach PdK i tylko wraz z PdK możliwe jest korzystanie z Usługi. Wobec powyższego, Użytkownik nie ma dostępu do Usługi w przypadku kiedy umowa o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK nie obowiązuje, a dostęp do usługi zostaje przywrócony w momencie ponownego zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji w pakiecie PdK. Brak dostępu do Usługi wobec okoliczności opisanych powyżej nie skutkuje przedłużeniem umowy na jej świadczenie.

§4 Pierwsze skorzystanie z Usługi

 1. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi Użytkownik zobowiązany jest złożyć stosowną dyspozycję za pośrednictwem formularza znajdującego się w Aplikacji oraz opłacić z góry Usługę.
 2. Opłacenie Usługi oznacza jednocześnie zaakceptowaniem bez uwag Regulaminu Usługi.

§5 Istota Usługi

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca umożliwia automatyczne rozczytywanie przesłanych w wersji elektronicznej Faktur kosztowych wystawionych w języku polskim, zgodnie z polskim prawem. Tak rozczytane dane księgowe są następnie automatycznie wprowadzane do Aplikacji i Użytkownik może je zaksięgować.
 2. Usługodawca świadczy Usługę w trzech pakietach:
  1. pakiet obejmujący 100 (sto) plików – cena 100,00 PLN;
  2. pakiet obejmujący 200 (dwieście) plików – cena 190,00 PLN;
  3. pakiet obejmujący 300 (trzysta) plików – cena 270,00 PLN.
 3. Każdy z pakietów wskazanych w ust. 2 jest aktywny w ciągu roku od dnia jego opłacenia, bez względu na ilość plików przesłanych w tym czasie do rozczytania.
 4. Pliki zawierające Faktury kosztowe powinny być w formacie PDF bądź JPG bądź PNG. Wobec każdego przesłanego pliku podjęta zostanie próba jego rozczytania co skutkować będzie automatycznym pomniejszeniem salda plików w ramach danego pakietu, bez względu na końcowy efekt takiego rozczytania.
 5. Rozczytaniu podlega jedynie pierwsza strona Faktury kosztowej. Wobec powyższego:
  1. każda Faktura kosztowa powinna zostać przesłana w osobnym pliku,
  2. każda Faktura kosztowa powinna na pierwszej stronie zawierać wszelkie dane umożliwiające jej zaksięgowanie.
  3. jeżeli faktura składająca się z wielu stron zostanie przesłana w formacie jeden plik=jedna strona tej samej faktury to rozczytane zostaną wszystkie tak przesłane strony;
 6. Próba rozczytania danej Faktury kosztowej trwa do 40 (czterdziestu) godzin. Aktualny status danej Faktury kosztowej wyświetlany jest w Aplikacji. Ponadto Użytkownik może aktywować mailowe powiadomienia o statusie rozczytywanych Faktur kosztowych.
 7. W przypadku gdy dana Faktura kosztowa nie może zostać rozczytana uzyska ona status Do zaksięgowania z indeksem (i). Oznacza to, że Użytkownik musi dane z takiej faktury wprowadzić ręcznie do Aplikacji. Faktury kosztowe ze statusem Do zaksięgowania (bez indeksu (i)) Użytkownik będzie mógł zaksięgować automatycznie, tj. rozczytane dane automatycznie zostaną umieszczone w Aplikacji.
 8. Użytkownik może przesyłać pliki zawierające Faktury kosztowe za pośrednictwem Aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) oraz jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanych na adres przypisany do niego w domenie @infaktpliki.pl.
 9. Zakres rozczytywanych danych i sposób ich rozczytywania:
  1. Numery faktur wpisywane są bez spacji;
  2. Adres kontrahentów:
   • Wpisywana jest pełna nazwa (wraz z nazwiskami przedsiębiorców czy wspólników);
   • Używane są skróty (np. PHU, Sp. z o.o., itp.);
   • W pole miasto wpisywana jest miejscowość w której jest zarejestrowany jest dany podmiot – nazwa poczty jest pomijana;
  3. Jeśli faktura ma kilka stawek VAT, są one wpisywane w osobnych pozycjach oraz wpisywane są zwolnienia i NP (wpisywane w pole VAT, odpowiednio: zw i np);
  4. Kwoty w pozycjach są przepisywane nawet jak są błędy w przesłanym pliku
  5. Wpisywane typy płatności:
   • Gotówka;
   • Przelew;
   • Karta;
  6. Przedpłaty wpisywane są jako przelewy z datą wystawienia faktury;
  7. Data faktury – wpisywana jest data wystawienia a nie sprzedaży;
  8. Korekty faktur:
   • Kwota korekty wpisywana jest zgodnie z tym co jest na fakturze – tj. np. z minusem
   • Numer dokumentu którego korekta dotyczy wpisywany jest w odpowiednie pole w formularzu;
  9. Duplikaty faktury – rozczytywany jest jak zwykła faktura; przy rozczytywaniu duplikatu faktury, data faktury wpisywana jest w pole data wystawienia duplikatu; jeśli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia duplikatu, wstawiana jest data wystawienia duplikatu;
  10. Kaucje – nie są rozczytywane i są pomijane;
  11. Odsetki i kary – w fakturach abonamentowych (np. telefon, gaz, prąd) często są naliczane odsetki za zwłokę – te wartości nie są ujmowane w opisie wartości faktur;
  12. Faktury zaliczkowe – rozczytywane jest tylko to, co jest częścią zaliczki.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen pakietów, przy czym zmiany takie nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 3. Regulamin Usługi w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania usługi linii kredytowej

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości korzystania z usług finansowych świadczonych przez Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako metody pozyskiwania środków finansowych.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Finiata – Finiata Sp. z o. o. z siedzibą w We, z adresem ul. Grzybowska 62, Warszawa 00-844, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000653925, o numerze NIP 6762519005, o numerze REGON 366127470, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 PLN, tj. podmiot świadczący Usługę;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Usługa – świadczona na rzecz Użytkownika przez Finiatę usługa tzw. linii kredytowej;
 6. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który korzysta z Aplikacji w jednym z oferowanych w jej ramach płatnych pakietów bądź w ramach usług Infakt Księgowi.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie Finiaty udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi.
 2. Infakt na zlecenie Finiaty przekierowuje Użytkowników, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usługi na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl na której Użytkownik może zainicjować korzystanie z Usługi. Warunkiem skorzystania z Usługi jest akceptacja stosownych, przygotowanych przez Finiatę dokumentów (regulamin, polityki prywatności, umowa).
 3. Finiata ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usługi i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usługi.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością zawarcia umowy na Usługę.
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości opisanej w ust. 1 jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe Użytkowników

 1. Finiata jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, które są niezbędne dla realizacji Usługi.
 2. Dla realizacji możliwości opisanej w §3 ust. 1 Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia Finiacie jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. imię i nazwisko;
  2. adresy prowadzenia działalności / adresy do doręczeń;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numery rachunków bankowych;
  6. numer telefonu;
  7. firma;
  8. data założenia działalności gospodarczej.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania Finiacie wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usługi.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z Finiatą Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usługi, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności

Pobierz regulamin w PDF

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości oferowania płatnikom usług płatniczych świadczonej przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie jako metod płatności, np. za towary czy usługi.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Dokument – generowana za pośrednictwem Aplikacji faktura;
 4. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – dołączony do Dokumentu, bądź udostępniony w Aplikacji link (odnośnik) umożliwiający z uwagi na informacje w nim zaszyte (dane odbiorcy, nr konta, kwota przekazu) opłacenie odpowiednio Dokumentu bądź Dokumentu kosztowego za pośrednictwem Usługi;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Usługi – świadczone na rzecz płatnika bądź odbiorcy przez AP usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz 1175 z późn. zm.), służące do uregulowania zobowiązań finansowych zarówno płatnika wobec Użytkownika (wynikających z Dokumentu) jak i Użytkownika wobec podmiotu wystawiającego Dokument kosztowy;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który przed skorzystaniem z Usług dokonał co najmniej jednej opłaty za usługi świadczone przez Infakt w ramach Aplikacji bądź korzysta z usługi Infakt Księgowi bądź Księgowość dla Spółek.

§ 3 Istota

 1. Infakt, na zlecenie AP udostępnia w ramach Aplikacji wybranym przez siebie Użytkownikom możliwość opatrzenia Dokumentów Linkami oraz udostępnia w Aplikacji Linki umożliwiające tak wybranym Użytkownikom opłacenie Dokumentów kosztowych.
 2. Infakt na zlecenie AP przekierowuje osoby, które skorzystają z Linków na stronę działającą w ramach serwisu www.infakt.pl i umożliwiającą skorzystanie z serwisu transakcyjnego będącego własnością AP, za pośrednictwem którego płatnicy mogą zawrzeć z AP umowy na świadczenie Usług. Warunkiem skorzystania z Usług jest akceptacja stosownego regulaminu Usług (w tym aktualnego cennika).
 3. AP ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez AP regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek opłat w związku z możliwością korzystania z Usług.
 5. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

Użytkownik:

 1. zobowiązany jest do przesyłania Dokumentów opatrzonych Linkami jedynie podmiotom, które wcześniej wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na przesłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej;
 2. nie może pobierać od podmiotów, którym wysłał Dokumenty opatrzone Linkami jakichkolwiek opłat z tytułu szeroko rozumianego korzystania z Linków czy Usług.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. AP jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi niezbędnych dla realizacji Usług.
 2. Dla realizacji usługi Linków Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża na rzecz Infakt zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia AP jego danych osobowych przechowywanych w Aplikacji i obejmujących:
  1. Imię i nazwisko;
  2. adres;
  3. NIP;
  4. adres email;
  5. numer rachunku bankowego;
  6. REGON;
  7. PESEL;
  8. numer telefonu.
 3. Ponadto Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazywania AP wszystkich innych danych przetwarzanych w Aplikacji i niezbędnych do realizacji Usług, w tym w szczególności Dokumentów i Dokumentów kosztowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy Infakt z AP Użytkownik zostanie pozbawiony możliwości umieszczenia Linków w treści Dokumentów i w Aplikacji, o czym Infakt poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji Szybka płatność bez prowizji

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 945-212-16-81, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Regulamin usługi – regulamin usługi udostępniania szybkich płatności dostępnej na stronie www.infakt.pl/regulamin;
 7. Usługi – Usługi w rozumieniu Regulaminu usługi;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

 1. W czasie trwania Promocji Infakt poniesie opłaty należne AP od Użytkownika z tytułu świadczenia Usług (tj. usługi szybkich płatności).
 2. Świadczenie opisane w ust. 1 nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne w gotówce.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 03.07.2018 r. do odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z promocji, Użytkownik musi w celu dokonania płatności opisanej w ust. 2 skorzystać z Usługi za pośrednictwem Aplikacji w czasie trwania Promocji.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §3 ust. 1.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Szybka płatność bez prowizji”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin promocji „0% prowizji za płatności za koszty”

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji organizowanej przez Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na korzystanie z usług szybkich płatności świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot 81-718, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 585 13 51 185, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN, w całości wpłacony, tj. podmiot świadczący Usługi;
 3. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 4. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługi – świadczone przez AP Usługi w rozumieniu Regulamin świadczenia usługi udostępniania szybkich płatności dostępnego na stronie www.infakt.pl/regulamin;
 7. Użytkownik – użytkownik Aplikacji, który:
  1. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek, oraz
  2. korzysta z Usługi w ramach Promocji.

§ 3 Istota Promocji

W czasie trwania Promocji Infakt zapłaci AP za każdego Użytkownika wynagrodzenie należne AP za świadczenie Usług, których przedmiotem jest przelew za tzw. faktury kosztowe, tj. faktury dokumentujące wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które ujęte zostały w dokumentacji księgowej Użytkownika jako pomniejszające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz VAT należny.

§ 4 Szczegółowe warunki promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 25 października 2018 r. do odwołania
 2. Promocją objęci są wszyscy Użytkownicy, którzy korzystają z Usług w ramach Aplikacji oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Użytkownik zobowiązany jest dodać do Aplikacji plik z fakturą kosztową w rozumieniu §3, w formacie umożliwiającym Aplikacji jego rozczytanie. Po poprawnym rozczytaniu takiego pliku przez Aplikację, możliwym będzie skorzystanie z Usługi względem płatności stwierdzonej tak rozczytaną fakturą kosztową.
 4. W przypadku spełnienia powyższych warunków, Infakt zapłaci za Użytkownika opłaty na rzecz AP, z tytułu skorzystania z Usług dla celów dokonania płatności za fakturę kosztową w rozumieniu ust. 3.
 5. Dodanie do Aplikacji pliku w rozumieniu ust. 3 przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadcza, że plik zawiera faktycznie fakturę kosztową w rozumieniu §3.
 6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik łamie przepisy prawa i/bądź postanowienia Regulaminu Infakt jest uprawnione do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Promocji i dochodzenia od niego stosownego odszkodowania.

§ 5 Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na potrzeby Promocji odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ust. 1 będzie Infakt. Dane osobowe te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z realizacją płatności na rzecz AP w rozumieniu §4 ust. 4.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do skorzystania z Promocji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Reguła 1. Przedsiębiorca, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z polityką prywatności Spółki (dostępną pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci) i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w polityce prywatności, o której mowa powyżej.
  2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. wszelkie powierzone jej przez Przedsiębiorcę dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie ze świadczonej Usługi stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Przedsiębiorcę;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Przedsiębiorcę jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem jest Przedsiębiorca, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Przedsiębiorcę ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Przedsiębiorcę dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Przedsiębiorcy; jednocześnie w przypadku zażądania przez Przedsiębiorcę od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy – zasady określonej powyżej nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Przedsiębiorcę usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Przedsiębiorcy potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
  3. Spółka i Przedsiębiorca zgodnie oświadczają, iż niniejsze ogólne warunki stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowienia polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Przedsiębiorcę.minie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje się Politykę prywatności dostępną pod adresem
  https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można przesyłać w formie pisemnej na adres Infakt, z dopiskiem „Reklamacja – Promocja 0% prowizji za płatności za koszty”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 3. Infakt rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Infakt dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Komunikacja ze strony Infakt odbywać się będzie na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
  2. Odpowiedzialność Infakt wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym.
  3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Infakt, pod adresem www.infakt.pl/regulamin.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Regulamin funkcjonalności Połączenie rachunku bankowego

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji Infakt możliwości skorzystania z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego użytkownika z jego rachunkiem bankowym, świadczonej we współpracy ze spółką Banqware Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Bank – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bank prowadzący Rachunek wykorzystywany przez Użytkownika;
 3. Banqware – spółka Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadająca NIP 9512426439, tj. podmiot współpracujący z Infakt w zakresie integracji Aplikacji i Rachunku;
 4. Funkcjonalność – możliwość połączenia Rachunku z kontem Użytkownika w Aplikacji, pozwalająca na wykorzystanie informacji dotyczących Rachunku w ramach oferowanych przez Aplikację funkcjonalności;
 5. Infakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Rachunek – wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy prowadzony przez Bank, wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji spełniający warunki wskazane w §4 Regulaminu.

§ 3 Istota

 1. Udostępniana przez Infakt we współpracy z Banqware Funkcjonalność polegać będzie na umożliwieniu połączenia Rachunku z Aplikacją, pozwalając na przypisanie konkretnego Rachunku do konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja – działając w oparciu o mechanizmy dostarczane przez Banqware – uzyska dostęp do:
  1. informacji o samym Rachunku, w szczególności zaś warunkach jego prowadzenia oraz osobach upoważnionych do dostępu do w/w;
  2. informacji o szczegółach transakcji prowadzonych z użyciem Rachunku;
  3. szczegółowej historii Rachunku.
 3. Po uruchomieniu Funkcjonalności, Aplikacja będzie pobierać informacje z Rachunku wskazane w ust. 2 powyżej i z ich pomocą informować będzie Użytkownika o:
  1. saldzie Rachunku;
  2. opłaceniu wystawionych przez Użytkownika za pomocą Aplikacji faktur VAT, automatycznie oznaczając je jako opłacone oraz wskazując datę ich opłacenia oraz rachunek bankowy płatnika.
 4. W przypadku wyrażenia stosownej zgody, Użytkownik może być informowany o opłaceniu faktur VAT, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej, także za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub powiadomień wyświetlanych z użyciem mobilnej wersji Aplikacji.
 5. Funkcjonalność może zostać w każdej chwili samodzielnie wyłączona przez Użytkownika poprzez wybranie stosownej opcji w karcie Ustawienia Aplikacji. Wyłączenie Funkcjonalności jednoznaczne jest z usunięciem przez Infakt wszelkich danych pochodzących z Rachunku – z wyłączeniem informacji o fakcie automatycznego oznaczenia faktur VAT jako opłaconych oraz terminie ich opłacenia.
 6. Uruchomienie Funkcjonalności nie przyznaje uprawnienia Infakt ani Banqware do dokonywania jakichkolwiek operacji na Rachunku Użytkownika. Ostateczny zakres informacji udostępnianych Infakt, jak i okres na jaki możliwe jest uruchomienie Funkcjonalności (rozumiany jako czas po którym konieczne jest bądź to odnowienie, bądź ponowienie integracji Aplikacji i Rachunku) determinowany jest każdorazowo treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz funkcjonalnościami udostępnionymi w ramach API dostarczanego przez Bank prowadzący Rachunek.
 7. Pochodzące z Rachunku informacje udostępniane są wyłącznie Użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Pozostałe osoby korzystające z konta Użytkownika w ramach funkcjonalności tzw. multikonta nie posiadają dostępu do informacji, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji o dacie opłacenia danej faktury oraz fakcie, iż w/w została zamieszczona w Aplikacji dzięki działaniu Funkcjonalności. Powyższe odnosi się również do dostępów, jakie Użytkownik przyznać może księgowym.
 8. Banqware uprawnione jest do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem numerze AISP2/2019.
 9. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz Infakt jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z możliwością korzystania z Funkcjonalności.

§ 4 Użytkownik

 1. Z Funkcjonalności może skorzystać Użytkownik, który:
  1. otrzyma od Infakt zaproszenie do testów Funkcjonalności;
  2. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  3. zaakceptuje Regulamin oraz Zasady przetwarzania danych osobowych;
  4. zaakceptuje zasady świadczenia usług przez Banqware i wyrazi wymagane przez w/w podmiot zgody;
  5. jest osobą pełnoletnią;
  6. korzysta z Aplikacji w ramach pakietu płatnego w rozumieniu regulaminu Aplikacji bądź z usług Infakt Księgowi czy Księgowość dla Spółek;
  7. posiada Rachunek w Banku oferującym możliwość integracji z Aplikacją na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Korzystając z Funkcjonalności, każdy z Użytkowników może połączyć swoje konto w Aplikacji wyłącznie z jednym Rachunkiem.
 3. Z Funkcjonalności korzystać mogą posiadacze jedynie niektórych Rachunków. Szczegółowa lista Rachunków kompatybilnych z Funkcjonalnością wyświetlana jest w trakcie procesu aktywacji Funkcjonalności.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Infakt podkreśla, iż działanie Funkcjonalności opiera się wyłącznie na odczytywaniu informacji dotyczących Rachunku. Przyznany przez Bank dostęp tym samym nie pozwala Funkcjonalności, Infakt ani Banqware na dokonywanie jakichkolwiek celowych czy niezamierzonych ingerencji w Rachunek.
 2. Udostępnienie Funkcjonalności ma charakter testowy, a sposób jej działania pozostaje przedmiotem prac prowadzonych przez Infakt. Z tego powodu zakres oferowanych w ramach Funkcjonalności rozwiązań oraz sposób ich funkcjonowania może ulec zmianie w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszej zapowiedzi, a Infakt w granicach dozwolonych przez prawo nie odpowiada za wszelkie poniesione z tego tytułu przez Użytkownika szkody.
 3. Z uwagi na testowy charakter Funkcjonalności, Infakt nie udziela jakichkolwiek gwarancji jej prawidłowego działania. Informacje wyświetlane w ramach Aplikacji w związku z uruchomieniem Funkcjonalności mają charakter poglądowy i jako takie powinny być każdorazowo weryfikowane w ramach infrastruktury oferowanej przez Bank. Tym samym w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Funkcjonalności.
 4. Prawidłowość działania Funkcjonalności uzależniona jest zarówno od świadczeń realizowanych przez Banqware, jak i sposobu, zakresu i technologicznej formy udostępniania danych z Rachunku przez Bank. W granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Infakt nie odpowiada za szkody spowodowane działaniami i zaniechaniami w/w podmiotów trzecich.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Infakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie wraz z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W przypadku zaprzestania współpracy z Banqware, Infakt uprawniony będzie do:
  1. wyłączenia dostępu do Funkcjonalności bez wcześniejszej zapowiedzi;
  2. zmiany dostawcy usług świadczonych dotychczas przez Banqware bądź samodzielnego rozpoczęcia świadczenia w/w – pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
  3. W sprawach nieuregulowanych postanowienia regulaminu Aplikacji stosuje się odpowiednio.
  4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego

Niniejszy załącznik do Polityki prywatności określa zasady, na jakich przetwarzane są dane powierzone Infakt w ramach korzystania przez użytkownika z funkcjonalności połączenia rachunku bankowego z Aplikacją (dalej jako Użytkownik oraz Funkcjonalność).

Uruchomienie Funkcjonalności

W celu uruchomienia Funkcjonalności Użytkownik zobowiązuje Infakt do przekazania jego danych osobowych spółce Banqware z siedzibą w Warszawie, z adresem Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656958, posiadającej NIP 9512426439 (dalej jako Banqware). Przekazywane dane Użytkownika to:

 1. unikalny numer identyfikacyjny Użytkownika ustalany przez Infakt;
 2. adres IP Użytkownika;
 3. informacja o banku prowadzącym rachunek bankowy Użytkownika (dalej jako Rachunek).

Dane te przekazywane są Banqware na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 2 RODO, a Banqware staje się ich niezależnym od Infakt administratorem. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez Banqware określone zostały w dokumencie dostępnym pod tym adresem.

Korzystanie z Funkcjonalności

Korzystając z Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązuje Banqware i bank prowadzący Rachunek do przekazania Infakt następujące dane:

Dane o rachunku

Dane osobowe powierzone Infakt jako administratorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Nazwa banku prowadzącego Rachunek

Data integracji Aplikacji i Rachunku

Numery Rachunku i innych kont/subkont

Data ważności zgody na integrację Aplikacji i Rachunku

Wysokość salda na Rachunku

Data sprawdzenia wysokości salda

Dane o transakcjach

Dane osobowe powierzone Infakt jako procesorowi

Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane

Kwota transakcji

Rodzaj transakcji

Data transakcji

Waluta transakcji

Tytuł transakcji

Dane odbiorcy i nadawcy, w zakresie każdorazowo określanym przez bank prowadzący Rachunek

Numery rachunków odbiorcy i nadawcy

Numery subkonta Użytkownika

Przekazanie danych odbędzie się każdorazowo na podstawie porozumienia między Użytkownikiem a Banqware i bankiem prowadzącym Rachunek, a Infakt będzie ich – w zależności od kategorii:

 1. administratorem, lub
 2. podmiotem przetwarzającym (w tym wypadku administratorem powierzającym dane każdorazowo będzie Użytkownik).

Dane przetwarzane będą:

 1. w zakresie powierzonym Infaktowi jako ich administratorowi na podstawie zgody Użytkownika, w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności oraz – zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności – w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń własnych lub obroną przed roszczeniami tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infaktu w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w zakresie powierzonym Infaktowi jako podmiotowi przetwarzającemu – na podstawie stosowanych odpowiednio Zasad powierzania danych osobowych w celu zapewnienia dostępu do Funkcjonalności.

Infakt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych pobranych z Rachunku i zgromadzonych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności dla celów statystycznych, optymalizacji Funkcjonalności oraz marketingowych wyłącznie po ich zautomatyzowanej anonimizacji.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Wraz z momentem uruchomienia Funkcjonalności, Infakt gromadzić będzie wskazane wyżej dane, które przetwarzane będą w celu udostępniania konkretnych świadczeń wchodzących w jej skład. Elementem działania Funkcjonalności są mechanizmy mające na celu jej samodoskonalenie – w/w analizować będą ogół danych pobranych z Rachunku, poszukując informacji istotnych z punktu widzenia Funkcjonalności.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z umożliwiania dostępu do konta osobom trzecim (współpracownikom w ramach tzw. multikonta czy księgowemu), w/w nie będą udostępniane informacje wyświetlane w ramach Funkcjonalności – z wyłączeniem informacji o samym fakcie opłacenia danej faktury VAT wystawionej z użyciem Aplikacji, o odnotowaniu w/w w sposób zautomatyzowany i o dacie wpływu rzeczonych środków.

W zależności od decyzji użytkownika, korzystanie z Funkcjonalności może wiązać się także z przetwarzaniem innych danych osobowych – adresów e-mail Użytkownika wskazanych w ramach Aplikacji, na które przesyłane mogą być stosowne powiadomienia związane z działaniem Funkcjonalności. Powiadomienia mogą być wyświetlane także w formie tzw. komunikatów push z użyciem mobilnej odsłony Aplikacji. Zgoda na otrzymywanie takich informacji jest dobrowolna i może zostać w dowolnej chwili wycofana.

W momencie wyłączenia Funkcjonalności, dane osobowe i inne informacje pobrane z Rachunku zostaną bezpowrotnie usunięte przez Infakt. Dalszemu przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie:

 1. informacje zgromadzone w ramach kopii zapasowych baz danych wchodzących w skład Aplikacji – przy czym niezwłocznie po przywróceniu takiej kopii dane te zostaną usunięte w sposób zautomatyzowany;
 2. dane o samym fakcie zautomatyzowanego określenia przez Funkcjonalność danej faktury VAT jako zapłaconej i o dniu dokonania płatności, które to informacje będą także widoczne dla Użytkownika z poziomu Aplikacji;
 3. dane powierzone Infakt jako administratorowi, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przetwarzanie w/w ograniczy się wyłącznie do ich przechowywania i użycia w przypadku bądź to konieczności dochodzenia roszczeń własnych, bądź też obrony przed roszczeniami.

Regulamin usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostępnej za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wspomaganie obsługi księgowej ich klientów poprzez m.in. przetwarzanie w niej faktur przychodowych (po wcześniejszym ich wystawieniu) oraz dokumentów kosztowych;
 3. Cennik – publikowany na stronie internetowej www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/ wykaz obowiązujących opłat netto za korzystanie z Aplikacji;
 4. Dokument – umożliwiający obliczenie przychodu bądź kosztu, przetwarzany w ramach korzystania z Aplikacji przez Użytkownika;
 5. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 8 (słownie: ośmiu) znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 6. Nazwa Użytkownika – adres email, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji;
 7. Klient – klient Użytkownika, na rzecz którego Użytkownik świadczy obsługę księgową z wykorzystaniem Aplikacji;
 8. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 9. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 10. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 11. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej przedsiębiorców, korzystający z Aplikacji.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik i Klient są zobowiązani zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, kluczowym jest regularne aktualizowanie przez osoby korzystające z Serwisu bądź Aplikacji swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem bądź Aplikacją. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie umów o świadczenie Usługi

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie rejestracji Użytkownika w Aplikacji.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy wymagane do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika w Aplikacji dane. Usługodawca dokona stosownych czynności skutkujących rejestracją Użytkownika w Aplikacji, o czym poinformuje Użytkownika. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany będzie przedsięwziąć we własnym zakresie czynności mające na celu udostępnienie Aplikacji do korzystania na rzecz Klientów (tworzenie kont Klientów). W tym samym zakresie Użytkownik zobowiązany jest taki dostęp anulować pod rygorem ponoszenia stosownych opłat. Za wszelkie działania i zaniechania Klientów Użytkownik odpowiada jak za własne. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje dokonane za pośrednictwem Aplikacji przez taki podmiot.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Do funkcjonalności Aplikacji, w tym w wersji mobilnej stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Aplikacji Infakt, dostępnego na www.infakt.pl/regulamin. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że lista funkcjonalności Aplikacji może różnić się od listy funkcjonalności w/w aplikacji Infakt.
 2. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Obowiązki Użytkownika i Klienta

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania dla potrzeb rejestracji w Aplikacji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i Klient zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do danych Klientów. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie danych dostępowych do Aplikacji z wykorzystaniem stosownej, udostępnionej przez Usługodawcę opcji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik i Klient ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Usługodawcy względem Użytkownika bądź Klienta przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik bądź Klient wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika czy Klienta w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.
 7. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 48 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom czy Klientom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika czy Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika czy Klienta osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika czy Klienta chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź Klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  1. będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  3. fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź Klienta nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 11 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zawiera załącznik do Regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Serwisie i Aplikacji są cenami netto, chyba że wyraźnie inaczej wskazano.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 4. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.

Załącznik do Regulaminu usługi Aplikacja dla Księgowych – Zasady powierzania danych osobowych

§1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Zasady powierzania danych osobowych określają warunki na jakich użytkownicy oferowanego przez spółkę Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie programu Aplikacja dla Zdalnych Księgowych powierzają w/w podmiotowi do przetwarzania dane osobowe.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostarczana przez Infakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem https://www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/;
 2. Klient – osoba powierzająca przetwarzane w Aplikacji dane osobowe Użytkownikowi;
 3. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/polityka-prywatnosci;
 4. Regulamin – regulamin Aplikacji, dostępny pod adresem https://www.infakt.pl/regulamin;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Spółka – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usługi informatycznej w rozumieniu Regulaminu, polegającej na udostępnieniu Aplikacji na rzecz Użytkownika;
 8. Usługi Partnerów – usługi oferowane Klientom za pośrednictwem Aplikacji przez podmioty współpracujące ze Spółką;
 9. Użytkownik – użytkownik Aplikacji;
 10. Zasady – niniejszy dokument;

§3 Zakres powierzenia danych

 1. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik może powierzyć Spółce jako administratorowi w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO do przetwarzania swoje następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko;
  2. firma;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu;
  5. adres miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  6. numery REGON oraz NIP.
 2. W ramach korzystania z funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik i jego Klienci mogą wprowadzać do niej dane dotyczące Klienta oraz kontrahentów, pracowników, współpracowników i/lub bliskich Klienta, a w przypadku Klientów będących osobami prawnymi także dane osobowe organów statutowych w/w, takie jak:
  1. imię, nazwisko;
  2. firma;
  3. wiek i data urodzenia;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. adres miejsca zamieszkania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;
  7. numery PESEL oraz REGON, a także Numery Identyfikacji Podatkowej;
  8. numery rejestracyjne pojazdów;
  9. informacje o stanie majątkowym, w tym szczegółowe informacje o dochodach i kosztach prowadzonej działalności gospodarczej;
  10. numery rachunków bankowych oraz kart płatniczych/kredytowych;
  11. informacje o stanie zdrowia;
  – tym samym powierzając te dane do przetwarzania Spółce jako podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 1 i 2 przetwarzane będą w celu i na zasadach szczegółowo określonych w Polityce prywatności.
 4. Niezależnie od powierzenia danych Spółce jako procesorowi na zasadach określonych w ust. 2, Spółka uprawniona będzie do przetwarzania danych osobowych Klientów (w tym danych przez nich powierzonych do dalszego przetwarzania) jako – odpowiednio – administrator i podmiot przetwarzający w zakresie związanym z funkcjonowaniem Aplikacji i realizacją Usług Partnerów. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie jest objęte niniejszymi Zasadami, a Użytkownik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie ewentualne nieprawidłowości związane z w/w.

§4 Zasady powierzania danych osobowych

 1. Użytkownik, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. zapoznał się z Polityką prywatności i w pełni akceptuje zawarte w niej postanowienia – w tym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych przekazanych Spółce w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w w/w dokumencie;
  2. oświadcza, iż wszelkie powierzane dane osobowe przetwarza zgodnie z przepisami prawa, a ich powierzenie do przetwarzania Spółce nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. przyjmuje do wiadomości, że Spółka jest uprawniona do powierzenia danych osobowych wskazanych w Umowie innym podmiotom (w tym znajdującym się w tzw. państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celach opisanych powyżej, a na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 2. Spółka, w związku z zawarciem Umowy, oświadcza że:
  1. z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Zasad, wszelkie powierzone jej przez Użytkownika dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, iż zawarcie Umowy i korzystanie z udostępnionej Aplikacji stanowi tym samym wyraźne polecenie przetwarzania danych wydane przez Użytkownika;
  2. powierzonym danym zapewnione zostanie należyte bezpieczeństwo, gwarantowane zarówno poprzez rozwiązania organizacyjne (m. in. dopuszczanie do czynności związanych z przetwarzaniem danych jedynie osób bądź podmiotów stosownie upoważnionych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania wszelkich powierzonych danych), jak i system zabezpieczeń technicznych, spełniający wymogi określone w art. 32 RODO;
  3. zobowiązuje się do pomocy w realizacji nałożonych na Użytkownika jako administratora obowiązków w zakresie tak zabezpieczenia danych osobowych, jak i reakcji na sprzeciwy, zapytania oraz żądania osób, których dane dotyczą. W przypadku otrzymania takiego zapytania odnoszącego się do danych, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Użytkownik, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wspomnianego zapytania i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym do zrealizowania przez Użytkownika ciążących na nim obowiązków;
  4. powierzone przez Użytkownika dane zostaną przez Spółkę niezwłocznie usunięte lub zwrócone na żądanie Użytkownika; jednocześnie w przypadku zażądania przez Użytkownika od Spółki zaprzestania przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, Spółka może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym i skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Spółkę nie będzie rodziło po jej stronie żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika. Zasady określonej w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli w myśl art. 6 ust. 1 RODO Spółka – pomimo zażądania przez Użytkownika usunięcia bądź zwrotu danych – wciąż pozostaje zobowiązana lub uprawniona do ich przetwarzania na innej, przewidzianej przepisami prawa podstawie;
  5. zobowiązana jest do realizacji wszelkich przewidzianych prawem obowiązków ciążących zarówno na niej zarówno jako na administratorze danych osobowych, jak i podmiocie, któremu dane są powierzane w rozumieniu art. 28 i n. RODO, w szczególności w zakresie umożliwienia Użytkownikowi potwierdzenia realizacji przez Spółkę określonych wyżej zobowiązań na zasadach wskazanych w art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż Zasady stanowią inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO i tym samym wraz z postanowieniami Polityki prywatności Spółki są samoistną podstawą powierzenia Spółce danych osobowych przez Użytkownika.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, obowiązują od momentu publikacji Zasad w nowym brzmieniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych, postanowienia Polityki prywatności oraz Regulaminu.
 3. Zasady niniejsze wchodzą w życie wraz z dniem 30 marca 2020 r.

Regulamin usługi AdZK – dla klientów zdalnych księgowych

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników będących klientami podmiotów na rzecz których Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie świadczy usługę Aplikacja dla Zdalnych Księgowych oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;
 2. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom wspomaganie obsługi księgowej ich klientów poprzez m.in. przetwarzanie w niej faktur przychodowych (po wcześniejszym ich wystawieniu) oraz dokumentów kosztowych;
 3. Księgowy – podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę Aplikacja dla Zdalnych Księgowych w rozumieniu regulaminu dostępnego na stronie www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych/
 4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.infakt.pl, umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;
 6. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji;
 7. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego będący klientem Księgowego.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz w/w – także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, kluczowym jest regularne aktualizowanie przez osoby korzystające z Serwisu bądź Aplikacji swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi nowoczesnych mechanizmów szyfrowania w trakcie komunikacji z Serwisem bądź Aplikacją. Dostępność rzeczonych aktualizacji może być uzależniona od posiadanego sprzętu i/bądź oprogramowania i tym samym Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z tego powodu z Serwisu i/bądź Aplikacji.

§ 4 Zawieranie umów o świadczenie Usługi

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie potwierdzenia przez Użytkownika, że Księgowy dokonał jego rejestracji w Aplikacji.

§ 5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to Księgowy jest podmiotem, który może jako jedyny umożliwić Użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z Aplikacji. Za wszelkie działania i zaniechania Księgowego w powyższym zakresie Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Do funkcjonalności Aplikacji, w tym w wersji mobilnej stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Aplikacji Infakt, dostępnego na www.infakt.pl/regulamin. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że lista funkcjonalności Aplikacji może różnić się od listy funkcjonalności w/w aplikacji Infakt.
 2. Aplikacja umożliwia ponadto korzystanie z usług dodatkowych:
  1. świadczonych przez Usługodawcę;
  2. świadczonych przez dostawców zewnętrznych przy czym:
   • za realizację takich usług odpowiadają wyłącznie rzeczone podmioty;
   • Usługodawca w porozumieniu z takim dostawcą udostępnia możliwość skorzystania z nich wybranym Użytkownikom;
   • dostawca rzeczonych usług jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, a Użytkownik wyraża na rzecz Spółki zgodę i zobowiązuje ją jednocześnie do udostępnienia takiemu dostawcy stosownych danych osobowych przechowywanych w Aplikacji, niezbędnych dla celów realizacji takiej usługi dodatkowej.
 3. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§ 7 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania dla potrzeb rejestracji w Aplikacji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie danych dostępowych do Aplikacji z wykorzystaniem stosownej, udostępnionej przez Usługodawcę opcji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest wykorzystywać API wyłącznie dla celów, realizacji umowy o świadczenie Usługi i w sposób opisany w Regulaminie oraz stosownej dokumentacji technicznej.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
 6. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu bądź przepisów prawa lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania mogą wpłynąć na zakłócenie pracy Serwisu bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu czy Aplikacji. Usługodawca w szczególności ma prawo ograniczyć ilość tzw. zapytań pochodzących od jednego Użytkownika w określonych przez Usługodawcę interwałach czasowych, a nawet czasowo wstrzymać obsługę takich zapytań.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji bądź dla zdiagnozowania potencjalnego problemu w działaniu Aplikacji Użytkownik może udzielić Usługodawcy dostęp do przetwarzanych przez niego w Aplikacji danych (dostęp serwisowy). Dostęp taki:
  1. będzie udzielany na czas wybrany przez Użytkownika ale może być w każdym momencie cofnięty;
  2. obejmuje uprawnienie do wprowadzania zmian w danych przetwarzanych;
  3. fakt skorzystania przez Usługodawcę z dostępu jest odnotowywany w historii logowań dostępnej dla Użytkownika w Aplikacji.

§ 10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik wyraża pod tytułem darmym zgodę na wykorzystywanie w szeroko rozumianych celach marketingowych zredagowanych przez niego i upublicznionych bądź przesłanych Usługodawcy opinii – w tym opinii zawierających wizerunek oraz imię, nazwisko czy pseudonim Użytkownika – na temat usług przez Usługodawcę bądź podmioty z nim powiązane oferowanych. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności wykorzystanie opinii umieszczonych przez Użytkownika w profilach Usługodawcy bądź podmiotów z nim powiązanych na wszelkich portalach społecznościowych (np. Facebook) oraz w serwisach branżowych (np. Google Play) oraz w korespondencji z pracownikami bądź współpracownikami Usługodawcy.

§ 11 Dane osobowe – powierzenie

Postanowienia dotyczące powierzenia danych zostały zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.

Regulamin promocji trial ADzK

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki promocji trial ADzK dla użytkowników usługi Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, dostępnej za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem www.infakt.pl.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 2. Aplikacja – Aplikacja dla Zdalnych Księgowych, której regulamin dostępny jest na www.infakt.pl/aplikacja-dla-zdalnych-ksiegowych;
 3. Promocja – akcja promocyjna, której założenia zostały opisane w Regulaminie;
 4. Klient – Klient w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Usługa – Usługa w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2;
 7. Użytkownik – Użytkownik Aplikacji w rozumieniu regulaminu, o którym mowa w pkt 2.

§ 3 Istota Promocji

 1. W przypadku skorzystania z Promocji, Usługodawca gwarantuje, że:
  1. suma opłat za korzystanie z Aplikacji w dwóch pierwszych okresach rozliczeniowych, w których obowiązuje umowa na Usługę wyniesie 0 zł (słownie: zero złotych 00/100);
  2. opłata miesięczna za jednego Klienta w każdym okresie rozliczeniowym począwszy od trzeciego okresu rozliczeniowego do zakończenia dwunastego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy na Usługę wyniesie 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).
 2. Kwoty wskazane w niniejszym paragrafie są kwotami netto i zostaną powiększone o VAT w stawce obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 3. Wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia nie podlegają łączeniu z uprawnieniami wynikającymi z innych akcji promocyjnych czy rabatowych obowiązujących u Usługodawcy.

§ 4 Szczegółowe warunki Promocji

 1. Promocja trwa w dniach od 30 marca 2020 r. do jej odwołania.
 2. Promocją objęci są wszyscy, którzy w okresie jej obowiązywania zawarli umowę na Usługę oraz wyrażą zgodę na udział w Promocji poprzez akceptację Regulaminu.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infakt.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dopisek “Reklamacja-promocja” oraz szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin powyższy liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika w żadnym przypadku nie przekracza wartości świadczeń otrzymanych (zaoszczędzonych) przez Użytkownika w ramach Promocji. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Infakt czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.
 3. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w każdym czasie bez szkody dla praw nabytych Użytkowników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie wskazanej w ust. 4.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem www.infakt.pl/regulamin/
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INFORMACJI O RACHUNKU (AIS)

Obowiązujący od 17.07.2023r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

§ 1 DEFINICJE

Określenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Dane Rachunku – Informacje dotyczące Rachunku i powiązanych z nim transakcji płatniczych.
 • Dostawca Rachunku – Dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek dla Klienta. Informacja o aktualnej liście dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze, do których inFakt umożliwia dostęp z wykorzystaniem Usługi AIS, dostępna jest w Serwisie.
 • Dzień Roboczy – Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Indywidualny Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł z inFakt Umowę i dla którego Umowa ta jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, przy czym z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego.
  w związku z tym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 • inFakt – inFakt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [31-153], ul. Szlak 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325203, NIP: 9452121681, REGON: 120874766, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 150 500, opłaconym w całości, adres e-mail ais@infakt.pl, posiadającą status dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem AISP7/2021 oraz podlegającą.
 • Klient – Osoba fizyczna, która zawarła z inFakt Umowę w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, w tym Indywidualny Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy.
 • Konto – Konto prowadzone przez inFakt dla Klienta w Serwisie.
 • Mechanizm Uwierzytelniania – Mechanizm zapewniany przez Dostawcę Rachunku, który może być wykorzystywany do uwierzytelnienia uzyskania dostępu do Rachunku za pośrednictwem Usługi AIS.
 • Rachunek – Rachunek płatniczy prowadzony przez Dostawcę Rachunku, do którego ten Dostawca Rachunku umożliwia dostęp dostawcom Usługi AIS.
 • Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)”.
 • Serwis – Prowadzony przez inFakt serwis internetowy dostępny pod adresem infakt.pl, za pośrednictwem którego inFakt świadczy usługi, w tym Usługę AIS.
 • Umowa – Umowa pomiędzy Klientem a inFakt o świadczenie Usługi AIS, zawarta na podstawie Regulaminu.
 • Usługa AIS – Świadczona przez InFakt na podstawie Regulaminu usługa dostępu do informacji o rachunku, o której mowa w Ustawie, obejmująca występowanie przez inFakt do Dostawców Rachunków o Dane Rachunku połączonego z Kontem oraz dostarczanie pozyskanych Danych Rachunku Klientowi w Koncie.
 • Ustawa – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 • Użytkownik – Osoba fizyczna uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności w Serwisie, zgodnie z odrębnym regulaminem Serwisu, w tym Klient będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu lub osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności w Serwisie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez inFakt Klientowi Usługi AIS.
 2. Z tytułu świadczenia Usługi AIS inFakt nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat ponad opłaty ponoszone przez Klienta z tytułu korzystania z Serwisu. inFakt nie odpowiada za ewentualne opłaty, które mogą być pobierane od Klienta przez Dostawcę Rachunku na zasadach obowiązujących w relacji między Dostawcą Rachunku a Klientem.
 3. Zasady rejestracji oraz korzystania z Serwisu określa odrębny regulamin tego Serwisu. Zakres czynności, jakie Użytkownik będzie mógł wykonać w ramach korzystania z Usługi AIS jest uzależniony również od zasad ustalonych pomiędzy Dostawcą Rachunku a Klientem, w szczególności od zakresu uprawnień nadanych przez Klienta Użytkownikowi w relacji z Dostawcą Rachunku. Klient zobowiązany jest zapewnić, aby Użytkownik posiadał wszelkie niezbędne uprawnienia i umocowania do zlecania i korzystania z Usługi AIS w tym uprawnienia do korzystania z Mechanizmu Uwierzytelniania oraz uprawnienia do uzyskiwania dostępu do Danych Rachunku oraz do dysponowania nimi.

§ 3 AKTYWACJA USŁUGI AIS

 1. Korzystanie przez Klienta z Usługi AIS wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu oraz Zasad przetwarzania danych osobowych,
  2. wyrażenia zgody na świadczenie Usługi AIS, oraz
  3. połączenia Rachunku z Kontem.
 2. Połączenie Rachunku z Kontem wymaga:
  1. wskazania Dostawcy Rachunku oraz Rachunku prowadzonego przez tego Dostawcę, który ma być połączony z Kontem,
  2. autoryzowania przez Użytkownika dostępu inFakt do Rachunku wobec Dostawcy Rachunku z wykorzystaniem Mechanizmu Uwierzytelniania Dostawcy Rachunku na zasadach obowiązujących pomiędzy Klientem a tym Dostawcą Rachunku, po przekierowaniu Użytkownika z Konta do tego Mechanizmu Uwierzytelniania.
 3. inFakt niezwłocznie potwierdza prawidłowe połączenie Rachunku z Kontem lub informuje Użytkownika o braku połączenia Rachunku z Kontem komunikatem w Koncie. Z momentem potwierdzenia przez inFakt połączenia Rachunku z Kontem pomiędzy Klientem a inFakt zostaje zawarta Umowa.
 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na świadczenie Usługi AIS. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez rozłączenie Rachunku z Kontem z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności dostępnej w Koncie.
 5. W procesie połączenia Rachunku z Kontem określane są Dane Rachunku, do których inFakt będzie uzyskiwała dostęp i które będą dostarczane Klientowi w ramach świadczenia Usługi AIS. Klient zobowiązuje się nie łączyć z Kontem innych rachunków niż Rachunki prowadzone na jego rzecz.
 6. Klient może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie przez inFakt Danych Rachunku pozyskanych w ramach świadczenia Usługi AIS na potrzeby świadczenia Klientowi dodatkowych usług i funkcjonalności Serwisu, w szczególności ich analizę i połączenie z innymi danymi o Kliencie. Zasady świadczenia dodatkowych usług i funkcjonalności Serwisu określa odrębny regulamin.

§ 4 DOSTARCZANIE INFORMACJI

 1. Po dokonaniu połączenia Rachunku z Kontem inFakt:
  1. wystąpi do Dostawcy Rachunku o Dane Rachunku i dostarczy uzyskane dane w Koncie,
  2. będzie występował, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, do Dostawcy Rachunku o Dane Rachunku i w oparciu o uzyskane dane aktualizował Dane Rachunku dostępne w Koncie:
   1. automatycznie, nie rzadziej niż 3 razy, nie częściej niż 4 razy w ciągu każdych 24 godzin,
   2. za każdym razem, gdy Użytkownik skorzysta z dostępnej w Serwisie funkcjonalności aktualizacji Danych Rachunku.
 2. Połączenie Rachunku z Kontem, w tym występowanie przez inFakt o Dane Rachunku zgodnie z ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, następuje na okres, przez który Dostawca Rachunku umożliwia inFakt uzyskiwanie dostępu do Rachunku na podstawie autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku dokonanej przez Użytkownika zgodnie z §3 ust. 2 lit. b Regulaminu, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz przez Dostawcę Rachunku (okres ten zwykle wskazywany jest przez Dostawcę Rachunku w procesie autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku). Przedłużanie okresu połączenia Rachunku z Kontem wymaga ponawiania przez Użytkownika autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku z wykorzystaniem Mechanizmu Uwierzytelniania Dostawcy Rachunku na zasadach określonych w przepisach prawa oraz przez Dostawcę Rachunku. W celu przedłużenia połączenia Rachunku z Kontem, w tym dalszego umożliwienia inFakt występowania o Dane Rachunku i ich aktualizowania wymagane jest ponawianie przez Użytkownika autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku:
  1. w każdym przypadku, gdy w procesie występowania przez inFakt o Dane Rachunku takiej ponownej autoryzacji zażąda Dostawca Rachunku,
  2. po otrzymaniu od inFakt informacji o konieczności ponownego dokonania autoryzacji w terminie określonym w tej informacji.
 3. Informacja o konieczności ponowienia przez Użytkownika autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku przekazywana jest komunikatem w Koncie lub wiadomością e-mail.
 4. Brak dokonania ponownej autoryzacji dostępu inFakt do Rachunku:
  1. może spowodować odmowę udzielenia inFakt dostępu do Rachunku przez Dostawcę Rachunku,
  2. upoważnia inFakt do zaprzestania występowania o Dane Rachunku do czasu dokonania tej autoryzacji.

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest obowiązany posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i umocowania do korzystania z Usługi AIS, w tym do korzystania z Mechanizmu Uwierzytelniania oraz do uzyskiwania dostępu do Danych Rachunku i do dysponowania nimi.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników oraz za wykonywanie przez Użytkowników obowiązków określonych dla nich w Regulaminie.
 3. Świadczenie przez inFakt Usługi AIS następuje zgodnie z przepisami określającymi zasady komunikacji pomiędzy dostawcami świadczącymi usługi dostępu do informacji o rachunku a dostawcami prowadzącymi rachunki.
 4. inFakt jest uprawniona do odmowy wykonania Usługi AIS, w tym do odmowy połączenia Rachunku z Kontem lub odmowy wystąpienia do Dostawcy Rachunku o Dane Rachunku:
  1. jeżeli Dostawca Rachunku odmówił inFakt dostępu do Rachunku Klienta, w tym z powodu nieprawidłowego dokonania uwierzytelniania z wykorzystaniem Mechanizmu Uwierzytelniającego,
  2. jeżeli Dostawca Rachunku nie udzielił inFakt dostępu do Rachunku w czasie umożliwiającym inFakt wykonanie Usługi AIS zgodnie z Regulaminem,
  3. w przypadku wystąpienia zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo Serwisu lub Usługi AIS w wyniku działania złośliwego oprogramowania lub bezprawnego działania osób trzecich,
  4. w przypadku niewypełnienia przez Klienta lub Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie,
  5. jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, na podstawie uzyskanych przez inFakt wiarygodnych informacji lub urzędowego zawiadomienia, że wykonanie Usługi AIS skutkować będzie nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku lub nieuprawnionym użyciem Mechanizmu Uwierzytelniania,
  6. jeżeli wynika to z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 5. O odmowie wykonania Usługi AIS inFakt poinformuje komunikatem w Koncie.
 6. inFakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. niewykonania Usługi AIS z przyczyn niezależnych od inFakt,
  2. niedostarczenia Danych Rachunku ze względu na brak udzielenia przez Dostawcę Rachunku inFakt dostępu do Rachunku lub w inny sposób uniemożliwienie przez Dostawcę Rachunku inFakt pozyskania Danych Rachunku,
  3. nieprawidłowych lub niedokładnych treści danych udostępnionych przez Dostawcę Rachunku.
 7. Wobec Klienta niebędącego Indywidualnym Przedsiębiorcą odpowiedzialność inFakt z tytułu niewykonania Umowy ograniczona jest do rzeczywistych strat.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacja dotycząca świadczenia przez inFakt na rzecz Klienta Usługi AIS może być złożona:
  1. na piśmie – korespondencyjnie lub osobiście – na adres inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków,
  2. ustnie – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 19 18 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora),
  3. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. wskazanie przyczyny reklamacji i treści żądania,
  2. dane identyfikujące Klienta,
  3. adres do korespondencji, a jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. inFakt rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin ten może – po powiadomieniu Klienta – zostać wydłużony do 35 Dni Roboczych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku udzielania odpowiedzi na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 4. inFakt udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w postaci papierowej na adres Klienta lub – w przypadku podania przez Klienta w reklamacji adresu poczty elektronicznej w celu otrzymania w ten sposób odpowiedzi – na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku, gdy Klient, będący Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej świadczonej na rzecz Klienta Usługi AIS, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym – więcej informacji na https://rf.gov.pl/.

§ 7 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usługi AIS niezbędne jest posiadanie:
  1. Rachunku dostępnego on-line,
  2. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką (sugerowane jest użycie jednej z popularnych przeglądarek, takich jak np. Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari), nie starszą niż trzy wersje wstecz (rekomendowane jest korzystanie z najnowszej wersji) z włączoną obsługą plików cookies niezbędnych do wykonania Usługi AIS (więcej informacji na temat niezbędnych plików cookies znajduje się w Polityce prywatności) oraz javascript,
  3. adresu poczty elektronicznej.
 2. Przy korzystaniu z Usługi AIS Użytkownik zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z użyciem którego korzysta z Usługi AIS.

§ 8 OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie poprzez rozłączenie Rachunku z Kontem z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności w Koncie. Rozłączenie Rachunku z Kontem jest równoważne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. inFakt może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Jeżeli Klient jest Indywidualnym Przedsiębiorcą, inFakt może wypowiedzieć Umowę jedynie z następujących ważnych przyczyn:
  1. jeżeli Klient lub Użytkownik naruszy § 9 ust. 4 Regulaminu;
  2. jeżeli Klient lub Użytkownik w związku z wykonywaniem Umowy podejmuje działania sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. jeżeli inFakt uzyska informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Klienta lub Użytkownika z wykorzystaniem Usługi AIS przestępstwa;
  4. jeżeli w powtarzający się sposób Klient lub Użytkownik narusza inne niż określone w lit. a powyżej postanowienia Regulaminu i inFakt wezwie Klienta lub Użytkownika do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Klient lub Użytkownik ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez inFakt terminu,
  5. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez inFakt Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 5. inFakt może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności:
  1. Klient zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,
  2. w przypadku uzyskania przez inFakt informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Klienta lub Użytkownika z wykorzystaniem usług świadczonych przez inFakt przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji,
  3. w przypadku naruszania przez Klienta lub Użytkownika zasad korzystania z Usługi AIS opisanych w Regulaminie,
  4. w przypadku podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań lub czynności sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy,
  5. oświadczenia lub zapewnienia złożone przez Klienta lub Użytkownika inFakt w związku z korzystaniem z Usługi AIS lub dane podane podczas rejestracji w Serwisie okażą się nieprawdziwe,
  6. właściwy organ Klienta lub organ administracji lub sąd wydał akt prowadzący bezpośrednio do rozwiązania, likwidacji lub oddania Klienta w zarząd,
  7. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez inFakt Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa,
  8. zachodzą wobec Klienta podstawy do ogłoszenia upadłości.
 6. Z momentem wygaśnięcia Umowy, w tym na skutek jej wypowiedzenia, połączenia Rachunków z Kontem zostają anulowane.
 7. inFakt jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu. Jeżeli Klientem jest Indywidualny Przedsiębiorca inFakt może zmienić Regulamin jedynie w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego inFakt aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  3. w przypadku zmiany w ofercie inFakt ze względu na:
   1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Klienta obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się z kosztami Klienta,
   2. poprawienie przez inFakt istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez inFakt, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
   3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez inFakt ze względu na 1) ustanie umowy pomiędzy inFakt a podmiotem, z którego usług inFakt korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez inFakt do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianę terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzysta inFakt, lub 4) zmianę przepisów prawa regulujących świadczone przez inFakt usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 5) wystąpienie istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 8. O zmianie Regulaminu inFakt informuje Klienta wiadomością e-mail. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez inFakt, nie krótszym jednak niż 14 dni od wysłania przez inFakt Klientowi wiadomości e-mail z informacją o zmianach.
 9. Do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie zmian Klient ma prawo:
  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  2. zgłosić sprzeciw – wówczas, jeśli Klient nie wypowie Umowy zgodnie z lit. a. powyżej, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejście w życie zmian. W przypadku braku sprzeciwu we wskazanym terminie uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 10. Wypowiedzenie Umowy oraz sprzeciw wobec zmian Regulaminu może zostać złożone w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres ais@infakt.pl lub korzystając z funkcjonalności w Koncie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i jest utrwalony i udostępniony w Serwisie, skąd możliwe jest jego pobranie lub wydruk w celu zabezpieczenia treści Umowy zawartej pomiędzy Klientem a inFakt.
 2. W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu jej postanowień oraz informacji dotyczących tej Umowy wymaganych przez przepisy o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.
 3. Umowa pomiędzy inFakt a Klientem zawarta jest w języku polskim, który jest również językiem komunikacji pomiędzy inFakt, a Klientem i Użytkownikiem.
 4. Zakazane jest, przesyłanie treści o charakterze bezprawnym, w związku z korzystaniem z Usługi AIS.
 5. Komunikacja z Klientem lub Użytkownikiem w trakcie wykonywania Umowy następować będzie za pośrednictwem funkcjonalności w Koncie lub wiadomością e-mail. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia oszustwa lub zagrożenia dla bezpieczeństwa, inFakt powiadomi o tym Użytkownika komunikatem w Koncie lub wiadomością e-mail, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zgodnie z przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Do Umowy nie stosuje się przepisów art. 661 § 1 – 3 Kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami Ustawy.
 7. Wszelkie spory między inFakt oraz Klientem lub Użytkownikiem strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony Umowy, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie:
  1. w przypadku Klientów będących Indywidualnymi Przedsiębiorcami – przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny,
  2. w przypadku Klientów innych niż wskazani w lit. a powyżej – przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby inFakt na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu.

Regulamin Usług Dodatkowych AIS

Obowiązujący od 17.07.2023r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług Dodatkowych opartych o informacje uzyskane w ramach świadczenia przez Usługodawcę Usługi AIS, o której mowa w odrębnym regulaminie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Dane Rachunku – informacje dotyczące Rachunku i powiązanych z nim transakcji płatniczych.
 2. Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek dla Klienta. Informacja o aktualnej liście dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze, do których Usługodawca umożliwia dostęp z wykorzystaniem Usługi AIS, dostępna jest w Serwisie.
 3. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Indywidualny Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł z Usługodawcą Umowę i dla którego Umowa ta jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, przy czym z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego.
 5. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą Umowę w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, w tym Indywidualny Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, będąca stroną Umowy.
 6. Konto – Konto prowadzone przez Usługodawcę dla Klienta w Serwisie.
 7. Rachunek – rachunek płatniczy Klienta prowadzony przez Dostawcę Rachunku.
 8. Regulamin – niniejszy „Regulamin Usług Dodatkowych AIS”.
 9. Regulamin AIS – regulamin świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS).
 10. Regulamin Serwisu – regulamin serwisu internetowego Usługodawcy dostępnego pod adresem infakt.pl,
 11. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępny pod adresem infakt.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi, w tym Usługi Dodatkowe;
 12. Umowa – umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą o świadczenie Usług Dodatkowych, zawarta na podstawie Regulaminu.
 13. Usługa AIS – świadczona przez Usługodawcę usługa dostępu do informacji o rachunku, o której mowa w Regulaminie AIS, obejmująca występowanie przez Usługodawcę do Dostawców Rachunków o Dane Rachunku powiązanego z Kontem oraz dostarczanie pozyskanych Danych Rachunku Klientowi w Koncie.
 14. Usługi Dodatkowe – usługi wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone w oparciu o Dane Rachunku pozyskane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi AIS.
 15. Usługodawca – inFakt sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681, e-mail: info@infakt.pl, posiadająca status dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku na podstawie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego pod numerem AISP7/2021 oraz podlegającą w związku z tym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 16. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności w Serwisie, zgodnie z Regulaminem Serwisu, w tym Klient będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu lub osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności w Serwisie.

§3 Istota

 1. Usługodawca, w ramach Konta, umożliwia korzystanie z Usług Dodatkowych polegających na informowaniu Klienta o:
  1. prognozie stanu środków na Rachunku;
  2. równowartości w PLN środków w walucie obcej zgromadzonych na Rachunku walutowym;
  3. opłaceniu:
   1. faktur kosztowych Klienta;
   2. faktur przychodowych wystawionych przez Klienta w Koncie;
   3. zobowiązań publicznoprawnych Klienta,
    i automatycznym oznaczaniu ich jako opłacone.
 2. Usługi Dodatkowe nie są dostępne dla Klientów planu Podstawowego.
 3. W celu świadczenia Usług Dodatkowych Usługodawca, po uzyskaniu stosownej zgody Klienta, wykorzystuje Dane Rachunku pozyskane w ramach świadczenia Usługi AIS.
 4. Warunkiem skorzystania z Usług Dodatkowych jest:
  1. aktywacja Usługi AIS na zasadach określonych w Regulaminie AIS,
  2. wyrażenie zgody na świadczenie przez Usługodawcę Usług Dodatkowych i akceptacja Regulaminu oraz Zasad przetwarzania danych osobowych,
  3. korzystanie z Konta w ramach płatnego pakietu w rozumieniu Regulaminu Serwisu,
  4. posiadanie Rachunku u Dostawcy Rachunku oferującego możliwość powiązania Rachunku z Kontem.
 5. W przypadku wyrażenia zgody w ramach funkcjonalności Konta, Użytkownik może być informowany o opłaceniu faktur i zobowiązań, o których mowa powyżej, także za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyświetlanych powiadomień.
 6. Uruchomienie Usług Dodatkowych nie przyznaje uprawnienia Usługodawcy do dokonywania jakichkolwiek ingerencji i operacji na Rachunku.
 7. Zasady rejestracji oraz korzystania z Serwisu i Konta określa Regulamin Serwisu. Zakres czynności, jakie Użytkownik będzie mógł wykonać i informacji, jakie będzie mógł uzyskać w ramach korzystania z Usług Dodatkowych jest uzależniony od uprawnień nadanych Użytkownikowi przez Klienta. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i umocowania do korzystania z Usług Dodatkowych, w tym uprawnienia do uzyskiwania dostępu do Danych Rachunku oraz do dysponowania nimi.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Udostępnienie Usług Dodatkowych ma charakter testowy, a sposób ich działania pozostaje przedmiotem prac rozwojowych prowadzonych przez Usługodawcę. W związku z powyższym, zakres oferowanych Usług Dodatkowych oraz sposób ich funkcjonowania może ulegać zmianie, a informacje wyświetlane w ramach Konta, w związku z uruchomieniem Usług Dodatkowych, mają charakter poglądowy i jako takie powinny być każdorazowo weryfikowane w ramach infrastruktury oferowanej przez Dostawcę Rachunku.
 2. Mając na uwadze zastrzeżenie wskazane w ust. 1 Usługodawca, w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Usług Dodatkowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku wykonania Usługi AIS z przyczyn od niego niezależnych,
  2. niedostarczenia Danych Rachunku ze względu na brak udzielenia przez Dostawcę Rachunku dostępu do Rachunku lub w inny sposób uniemożliwienie przez Dostawcę Rachunku pozyskania Danych Rachunku,
  3. nieprawidłowych lub niedokładnych treści danych udostępnionych przez Dostawcę Rachunku.
 4. Wobec Klienta niebędącego Indywidualnym Przedsiębiorcą odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania Umowy ograniczona jest do rzeczywistych strat.

§ 5 Dane osobowe

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Usług Dodatkowych określony został w Zasadach przetwarzania danych osobowych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania części informacji zgromadzonych w ramach Usług Dodatkowych, po ich uprzedniej anonimizacji, do optymalizacji działania Usług Dodatkowych, a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usług Dodatkowych może być złożona:
  1. na piśmie – korespondencyjnie lub osobiście – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków,
  2. ustnie – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 19 18 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora),
  3. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie,
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. wskazanie przyczyny reklamacji i treści żądania,
  2. dane identyfikujące Klienta,
  3. adres do korespondencji, a jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin ten może po powiadomieniu Klienta zostać wydłużony do 35 Dni Roboczych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku udzielania odpowiedzi na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie i dostarcza ją na adres do korespondencji Klienta lub – w przypadku podania przez Klienta w reklamacji adresu poczty elektronicznej w celu otrzymania w ten sposób odpowiedzi – na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku, gdy Klient, będący Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej świadczonej na rzecz Klienta Usługi Dodatkowej, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym – więcej informacji na https://rf.gov.pl/

§ 7 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w momencie wyrażenia zgody na świadczenie Usług Dodatkowych, w tym akceptacji Regulaminu.

 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez rozłączenie Rachunku z Kontem, z wykorzystaniem dedykowanej funkcjonalności w Koncie.

 3. Rezygnacja Klienta z korzystania z Usługi AIS (rozłączenie Rachunku z Kontem) powoduje zaprzestanie świadczenia Usług Dodatkowych.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 5. Jeżeli Klient jest Indywidualnym Przedsiębiorcą, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę jedynie z następujących ważnych przyczyn:

  1. jeżeli Klient lub Użytkownik naruszy §8 ust. 1 Regulaminu;
  2. jeżeli Klient lub Użytkownik w związku z wykonywaniem Umowy podejmuje działania sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. jeżeli Usługodawca uzyska informację pochodzącą od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Klienta lub Użytkownika z wykorzystaniem Usług Dodatkowych przestępstwa;
  4. jeżeli w powtarzający się sposób Klient lub Użytkownik narusza inne niż określone w lit. a powyżej postanowienia Regulaminu i Usługodawca wezwie Klienta lub Użytkownika do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Klient lub Użytkownik ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Usługodawcę terminu,
  5. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zaistnieje którakolwiek z wymienionych niżej okoliczności:

  1. Klient naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usługi AIS,
  2. Klient zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych,
  3. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji od organów państwowych o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przez Klienta lub Użytkownika z wykorzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie informacji,
  4. w przypadku podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań lub czynności sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy,
  5. oświadczenia lub zapewnienia złożone przez Klienta lub Użytkownika Usługodawcy w związku z korzystaniem z Usług Dodatkowych lub dane podane podczas rejestracji w Serwisie okażą się nieprawdziwe,
  6. właściwy organ Klienta lub organ administracji lub sąd wydał akt prowadzący bezpośrednio do rozwiązania, likwidacji lub oddania Klienta w zarząd,
  7. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa,
  8. zachodzą wobec Klienta podstawy do ogłoszenia upadłości.
 7. Indywidualny Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem Indywidualny Przedsiębiorca wysłał oświadczenie o odstąpieniu pocztą, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail na adres info@infakt.pl. W razie odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Indywidualny Przedsiębiorca może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego treść stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest, przesyłanie treści o charakterze bezprawnym, w związku z korzystaniem z Usług Dodatkowych.
 2. Niniejszy Regulamin jest utrwalony i udostępniony w Serwisie, skąd możliwe jest jego pobranie lub wydruk.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Jeżeli Klientem jest Indywidualny Przedsiębiorca Usługodawca może zmienić Regulamin jedynie w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  1. w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego inFakt aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  3. w przypadku zmiany w ofercie Usługodawcy ze względu na:
   1. wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Klienta obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się z kosztami Klienta,
   2. poprawienie przez Usługodawcę istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Usługodawcę, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,
   3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Usługodawcę ze względu na 1) ustanie umowy pomiędzy Usługodawcą a podmiotem, z którego usług Usługodawca korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrost kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Usługodawcę do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianę terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzysta Usługodawca, lub 4) zmianę przepisów prawa regulujących świadczone przez Usługodawcę usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 5) wystąpienie istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Klienta wiadomością e-mail. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od wysłania przez Usługodawcę Klientowi wiadomości e-mail z informacją o zmianach.
 5. Do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie zmian Klient ma prawo:
  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  2. zgłosić sprzeciw – wówczas, jeśli Klient nie wypowie Umowy zgodnie z lit. a powyżej, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejście w życie zmian.
 6. W przypadku braku sprzeciwu uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 7. Wypowiedzenie Umowy oraz sprzeciw wobec zmian Regulaminu może zostać złożone w formie pisemnej pocztą tradycyjną, elektronicznej poprzez formularz kontaktowy, pocztą elektroniczną na adres info@infakt.pl lub korzystając z funkcjonalności w Koncie.
 8. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie wraz z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz, w szczególności w zakresie wymagań technicznych, obowiązków Użytkownika czy odpowiedzialności Usługodawcy, odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu.
 10. W zakresie Usługi AIS zastosowanie ma Regulamin AIS.
 11. Wszelkie spory między Usługodawcą oraz Klientem lub Użytkownikiem strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony Umowy, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie:
  1. w przypadku Klientów będących Indywidualnymi Przedsiębiorcami – przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny,
  2. w przypadku Klientów innych niż wskazani w lit. a powyżej – przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin Świadczenia Jednorazowej usługi dostępu do informacji o rachunku

Obowiązujący od 17.07.2023r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

§ 1 DEFINICJE

Określenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych prowadzący rachunki płatnicze, do których inFakt umożliwia dostęp z wykorzystaniem Usługi. Informacja o aktualnej liście dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze, do których inFakt umożliwia dostęp z wykorzystaniem Usługi, dostępna jest w Serwisie.
 • Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • inFakt – inFakt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, NIP 9452121681, o kapitale zakładowym w wysokości: 150 500 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), posiadająca status dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisanego do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem AISP7/2021, adres poczty elektronicznej: ais@infakt.pl.
 • Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, zawierającą z inFakt Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – konto Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.
 • Mechanizm Uwierzytelniania – mechanizm uwierzytelniania zapewniany przez Dostawcę Rachunku, który może być wykorzystywany przez Użytkownika do uzyskania dostępu do jego Rachunku za pośrednictwem usługi dostępu do informacji o rachunku.
 • Rachunek – rachunek płatniczy prowadzony przez Dostawcę Rachunku dla Użytkownika i dostępny on-line, do którego ten Dostawca Rachunku umożliwia dostęp dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku.
 • Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia jednorazowej usługi dostępu do informacji o rachunku”.
 • Serwis – serwis internetowy inFakt dostępny pod adresem infakt.pl, za pośrednictwem którego inFakt świadczy usługi, w tym Usługę.
 • Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a inFakt o wykonanie Usługi zawarta na podstawie Regulaminu.
 • Usługa – świadczona przez inFakt na podstawie Regulaminu jednorazowa usługa dostępu do informacji o rachunku.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której inFakt świadczy Usługę.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia przez inFakt Użytkownikowi Usługi obejmującej wystąpienie przez inFakt do Dostawcy Rachunku o informacje dotyczące tego Rachunku oraz ich dostarczenie do Serwisu na potrzeby przeprowadzenia przez inFakt weryfikacji tożsamości zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Usługa jest usługą jednorazową. Po wykonaniu Usługi inFakt nie występuje ponownie o informacje do Dostawcy Rachunku i nie uzyskuje ponownego dostępu do Rachunku Użytkownika w ramach tej samej Umowy. Kolejne wystąpienie przez inFakt o informacje do Dostawcy Rachunku wymaga ponownego skorzystania przez Użytkownika z Usługi.
 3. Zlecenie Usługi wymaga:
  1. wskazania Dostawcy Rachunku i Rachunku, do którego ma zostać uzyskany dostęp;
  2. wyrażenia zgody na świadczenie przez inFakt Usługi oraz akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie przez InFakt danych pozyskanych w wyniku świadczenia Usługi w celu weryfikacji tożsamości zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także złożenia innych oświadczeń wskazanych w trakcie procesu zawarcia Umowy jako obowiązkowe.
 4. W ramach wykonania Usługi inFakt uzyskuje dostęp do następujących informacji o Rachunku w zakresie udostępnionym inFakt przez Dostawcę Rachunku:
  1. imię/imiona oraz nazwisko Użytkownika;
  2. nazwa (firma) Użytkownika.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika oświadczeń, o których mowa w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu.
 6. Usługa zostanie wykonana niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, jednak w czasie nie dłuższym niż 3 minuty od chwili zawarcia Umowy.
 7. Z tytułu świadczenia Usługi inFakt nie pobiera od Użytkownika żadnych dodatkowych opłat ponad opłaty ponoszone przez Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uzyskanie przez inFakt dostępu do Rachunku w ramach świadczenia Usługi i wykonanie Usługi wymaga dokonania przez Użytkownika uwierzytelnienia z wykorzystaniem Mechanizmu Uwierzytelniania Dostawcy Rachunku na zasadach określonych pomiędzy Użytkownikiem a tym Dostawcą Rachunku.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usługi w celu uzyskania dostępu do rachunków płatniczych prowadzonych dla podmiotów innych niż Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i umocowania do zlecania i korzystania z Usługi, korzystania z Mechanizmu Uwierzytelniania oraz do uzyskiwania dostępu do informacji o Rachunku z wykorzystaniem usługi dostępu do informacji o rachunku oraz do dysponowania tymi informacjami poprzez korzystanie z Usługi.
 3. inFakt jest uprawniona do odmowy wykonania Usługi:
  1. jeżeli Dostawca Rachunku odmówił inFakt dostępu do Rachunku Użytkownika, w tym z powodu nieprawidłowego użycia Mechanizmu Uwierzytelniania,
  2. jeżeli Dostawca Rachunku nie udzielił inFakt dostępu do Rachunku w czasie umożliwiającym inFakt wykonanie Usługi zgodnie z Regulaminem,
  3. w przypadku wystąpienia zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo Serwisu lub Usługi w wyniku działania złośliwego oprogramowania lub bezprawnego działania osób trzecich;
  4. w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika obowiązków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  5. jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, na podstawie uzyskanych przez inFakt wiarygodnych informacji lub urzędowego zawiadomienia, że wykonanie Usługi skutkować będzie nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku lub nieuprawnionym użyciem Mechanizmu Uwierzytelniania,
  6. jeżeli wynika to z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 4. W przypadku odmowy wykonania Usługi inFakt poinformuje Użytkownika o odmowie wykonania Usługi, wraz ze wskazaniem przyczyny, komunikatem w Serwisie lub wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odmowy wykonania Usługi z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje rozwiązanie Umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z momentem poinformowania Użytkownika o odmowie wykonania Usługi zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Występowanie przez inFakt o informacje o Rachunku oraz ich uzyskiwanie będzie następowało zgodnie z przepisami prawa określającymi zasady komunikacji pomiędzy dostawcami świadczącymi usługi dostępu do informacji o rachunku a dostawcami prowadzącymi rachunki.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępnego on-line Rachunku prowadzonego przez Dostawcę Rachunku,
  2. urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką (sugerowane jest użycie jednej z popularnych przeglądarek, takich jak np. Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari), nie starszą niż trzy wersje wstecz (rekomendowane jest korzystanie z najnowszej wersji) z włączoną obsługą plików cookies niezbędnych do wykonania Usługi (więcej informacji na temat niezbędnych plików cookies znajduje się w Polityce prywatności) oraz javascript,
  3. adresu poczty elektronicznej.
 2. Przy korzystaniu z Usługi Użytkownik powinien stosować zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu, z użyciem którego korzysta z Usługi.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacja dotycząca świadczenia przez inFakt na rzecz Użytkownika Usługi może być złożona:
  1. na piśmie – korespondencyjnie lub osobiście – na adres inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków,
  2. ustnie – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 307 19 18 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora),
  3. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. wskazanie przyczyny reklamacji i treści żądania,
  2. dane identyfikujące Użytkownika,
  3. Adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. inFakt rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin ten może – po powiadomieniu Użytkownika – zostać wydłużony do 35 Dni Roboczych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku udzielania odpowiedzi na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 4. inFakt udziela odpowiedzi na reklamację Użytkownika w postaci papierowej na adres Użytkownika lub – w przypadku podania przez Użytkownika w reklamacji adresu poczty elektronicznej w celu otrzymania w ten sposób odpowiedzi – na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej świadczonej na rzecz Użytkownika Usługi, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym – więcej informacji na https://rf.gov.pl/.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest utrwalony i udostępniony w Serwisie, skąd możliwe jest jego pobranie (w formacie PDF) lub wydruk w celu zabezpieczenia treści Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a inFakt.
 2. Zawarte w Regulaminie informacje o warunkach, na jakich możliwe jest zlecenie Usługi, są wiążące w okresie ich udostępniania w Serwisie.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (termin ten uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem, np. pocztą lub e-mailem). Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje jednak, jeżeli na żądanie Użytkownika usługa została całkowicie wykonana przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Niniejszy Regulamin, w tym stosunki pomiędzy inFakt a Użytkownikiem przed zawarciem Umowy, a także zawarcie i wykonanie Umowy podlega prawu powszechnie obowiązującemu w Polsce.
 5. Jeśli Użytkownik nie jest Konsumentem, w relacji pomiędzy inFakt a Użytkownikiem nie stosuje się w całości przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż Konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy oraz nie stosuje się przepisów art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa pomiędzy inFakt a Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim.
 7. Komunikacja z Użytkownikiem w trakcie wykonywania Umowy następować będzie za pośrednictwem Serwisu, w tym Konta oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w języku polskim.
 8. Dostarczenie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym w związku z korzystaniem z Usługi jest zakazane.
 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonalności Połączenia rachunku bankowego

Niniejszy załącznik do Polityki prywatności określa zasady, na jakich Infakt przetwarza dane osobowe w ramach funkcjonalności połączenia rachunku bankowego użytkownika z Aplikacją i świadczenia na rzecz użytkownika usług określonych tak w Regulaminie świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku AIS, jak i Regulaminie Usług Dodatkowych AIS i Regulaminie Weryfikacji Tożsamości AIS (dalej jako Użytkownik oraz Funkcjonalność).

Administrator danych

Infakt jest administratorem danych zarówno Użytkowników korzystających z Funkcjonalności, jak i osób, które nie są Użytkownikami korzystającymi z Funkcjonalności, a których dane są przetwarzane przez Infakt w ramach udostępniania Funkcjonalności Użytkownikom (np. dane drugich stron transakcji dokonywanych przez bądź na rzecz Użytkownika) (dalej jako Cicha Strona).

Korzystanie z Funkcjonalności

Korzystając z Funkcjonalności, Użytkownik zobowiąże bank prowadzący wskazany rachunek bankowy (dalej jako Rachunek) do przekazania Infakt następujących danych:

Dane o rachunku
Dane osobowe powierzone Infakt jako administratorowi Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane
Nazwa banku prowadzącego Rachunek Data integracji Aplikacji i Rachunku
Numery Rachunku i innych kont/subkont Data ważności zgody na integrację Aplikacji i Rachunku
Wysokość salda na Rachunku Data sprawdzenia wysokości salda
Nazwa własna rachunku bankowego
Dane o transakcjach
Dane osobowe powierzone Infakt jako administratorowi Informacje niestanowiące danych osobowych, jednak wspólnie z nimi przetwarzane
Kwota transakcji Rodzaj transakcji
Data transakcji Waluta transakcji
Tytuł transakcji
Dane odbiorcy i nadawcy (w tym dane Cichych Stron), w zakresie każdorazowo określanym przez bank prowadzący Rachunek
Numery rachunków odbiorcy i nadawcy
Numery subkonta Użytkownika

Przekazanie danych odbędzie się każdorazowo na podstawie porozumienia między Użytkownikiem a Infakt i bankiem prowadzącym Rachunek, a Infakt będzie ich administratorem.

Dane Użytkowników i Cichych Stron przetwarzane będą przez Infakt w bezpośrednim związku z udostępnianiem Funkcjonalności, tj. w celu:

 1. realizacji na rzecz Użytkownika świadczenia w postaci udostępniania Funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. spełnienia ciążących na Infakt w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązków, w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – w tym poprzez identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika oraz analizę informacji zgromadzonych w związku z udostępnianiem Funkcjonalności pod kątem ryzyka wystąpienia podejrzenia prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizacji uzasadnionych interesów Infakt polegających m.in na:
  • w odniesieniu do danych osobowych Cichej Strony – przetwarzaniu danych osobowych w celu wykonania usługi udostępnienia Funkcjonalności na rzecz Użytkownika;
  • dbałości o ciągłość działania Funkcjonalności, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom;
  • obronie przed roszczeniami i dochodzeniu roszczeń własnych, związanych z udostępnianiem Funkcjonalności;
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Infakt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych pobranych z Rachunku i zgromadzonych w trakcie korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności dla celów statystycznych, optymalizacji Funkcjonalności oraz marketingowych wyłącznie po ich zautomatyzowanej, całkowitej anonimizacji.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych

Wraz z momentem uruchomienia Funkcjonalności, Infakt gromadzić będzie wskazane wyżej dane, które przetwarzane będą w celu udostępniania konkretnych świadczeń wchodzących w jej skład.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z umożliwienia dostępu do konta osobom trzecim (współpracownikom w ramach tzw. multikonta czy księgowemu), w/w nie będą udostępniane informacje wyświetlane w ramach Funkcjonalności – z wyłączeniem informacji o samym fakcie opłacenia danej faktury kosztowej oraz zobowiązań publiczno-prawnych (PIT,VAT, ZUS) wystawionej z użyciem Aplikacji, wprowadzonej do Aplikacji faktury kosztowej bądź ustalonej przez Aplikację należności publicznoprawnej, o odnotowaniu w/w w sposób zautomatyzowany i o dacie wpływu rzeczonych środków.

W zależności od decyzji Użytkownika, korzystanie z Funkcjonalności może wiązać się także z przetwarzaniem innych danych osobowych – adresów e-mail Użytkownika wskazanych w ramach Aplikacji, na które przesyłane mogą być stosowne powiadomienia związane z działaniem Funkcjonalności. Powiadomienia mogą być wyświetlane także w formie tzw. komunikatów push z użyciem mobilnej odsłony Aplikacji. Zgoda na otrzymywanie takich informacji jest dobrowolna i może zostać w dowolnej chwili wycofana.

W momencie wyłączenia Funkcjonalności, dane osobowe i inne informacje pobrane z Rachunku zostaną bezpowrotnie usunięte przez Infakt. Dalszemu przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie – w zależności od decyzji Użytkownika

 • dane o transakcjach w zakresie wskazanym w niniejszym załączniku, zgromadzone podczas okresu korzystania z Funkcjonalności;
 • dane o samym fakcie zautomatyzowanego określenia przez Funkcjonalność danej faktury VAT bądź należności publicznoprawnej jako zapłaconej i o dniu dokonania płatności, lub;
– które to informacje wyświetlane będą użytkownikowi z poziomu Aplikacji.
 • Niezależnie od powyższego, po wyłączeniu Funkcjonalności Infakt przetwarzać będzie również informacje zgromadzone w ramach kopii zapasowych baz danych wchodzących w skład Aplikacji – przy czym niezwłocznie po przywróceniu takiej kopii dane te zostaną usunięte w sposób zautomatyzowany;
 • dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przetwarzanie w/w ograniczy się wyłącznie do ich przechowywania i użycia w przypadku bądź to konieczności dochodzenia roszczeń własnych, bądź też obrony przed roszczeniami.
Dalsze przekazywanie

Przetwarzane przez Infakt w związku z udostępnianiem Funkcjonalności dane osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom przetwarzającym Infakt – tj. dostawcom usług koniecznym do prawidłowego i bezpiecznego działania Funkcjonalności;
 • podmiotom uprawnionym do wglądu w w/w dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie związanym z udostępnianiem Funkcjonalności, Infakt nie przekazuje danych osobowych Użytkowników i Cichych Stron poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Postanowienia końcowe

Niniejszy załącznik wchodzi w życie wraz z dniem 03.10.2022 r.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, stosuje się postanowienia Polityki prywatności, Regulaminu świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku AIS, Regulaminu Usług Dodatkowych AIS oraz Regulaminu Weryfikacji Tożsamości AIS.

Regulamin Wideoweryfikacji Tożsamości

Pobierz plik w formacie PDF

§1 Przedmiot regulaminu

Regulamin określa warunki Wideoweryfikacji Tożsamości polegającej na zdalnym i automatycznym potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, przy wykorzystaniu Dowodu tożsamości i Identyfikacji biometrycznej (wizerunku twarzy) w celu umożliwienia korzystania z niektórych usług inFakt.

§ 2 Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Dokument tożsamości – dowód osobisty w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. IDENTT – IDENTT Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-037), przy ul. Tadeusza Kościuszki 13/1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000586371, NIP: 8982215099, REGON: 363017634, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Identyfikacja biometryczna – mechanizm identyfikacji, wykorzystujący identyfikowanie cech fizycznych Użytkownika (wizerunku twarzy).
 4. Indywidualny Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł z inFakt umowę i dla którego umowa ta jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, przy czym z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego.
 5. inFakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681, kapitał zakładowy: 150 500 zł, opłacony w całości, e-mail: info@infakt.pl,
 6. Konto – Konto prowadzone przez inFakt dla Użytkownika w Serwisie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Wideoweryfikacji Tożsamości.
 8. Regulamin Serwisu – regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem infakt.pl,
 9. Serwis – prowadzony przez inFakt serwis internetowy dostępny pod adresem infakt.pl, za pośrednictwem którego inFakt świadczy usługi na rzecz Użytkownika, w tym Wideoweryfikację Tożsamości.
 10. Wideoweryfikacja Tożsamości – zdalne i automatyczne potwierdzenie tożsamości Użytkownika, przy wykorzystaniu Dowodu tożsamości i Identyfikacji biometrycznej (wizerunku twarzy), w oparciu o oprogramowanie dostarczane przez IDENTT.
 11. Ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.
 12. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, zdalnie potwierdzająca tożsamość w procesie Wideoweryfikacji Tożsamości.

§3 Istota

 1. Wideoweryfikacja Tożsamości polega na zdalnym i automatycznym potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, przy wykorzystaniu Dokumentu tożsamości i Identyfikacji biometrycznej, na potrzeby spełnienia wymogów przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności Ustawy AML.
 2. Wideoweryfikacja Tożsamości odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczanego przez IDENTT, umożliwiającego w szczególności wykonanie zdjęcia i odczyt danych z Dokumentu tożsamości oraz nagranie i ocenę wizerunku twarzy.
 3. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Wideoweryfikacji Tożsamości jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu Wideoweryfikacji Tożsamości i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na przetwarzanie wizerunku twarzy, poprzez zaznaczenie checkbox-ów znajdujących się przy treści stosownych akceptacji,
  2. posiadanie ważnego Dokumentu tożsamości,
  3. posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  4. spełnianie wymogów technicznych określonych w Regulaminie, w szczególności zapewnienie sobie dostępu do komputera lub smartfonu wyposażonego w aparat fotograficzny (kamerę), zezwolenie na dostęp do aparatu fotograficznego (kamery) oraz zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
 4. Z tytułu Wideoweryfikacji Tożsamości inFakt nie pobiera żadnych opłat ponad opłaty, które mogą być ponoszone przez Użytkownika z tytułu korzystania z usług w ramach Serwisu.
 5. inFakt może uzależnić świadczenie usług od wyniku Wideoweryfikacji Tożsamości.

§ 4 Proces Wideoweryfikacji Tożsamości

 1. W celu Wideoweryfikacji Tożsamości Użytkownik:
  1. wybiera urządzenie, z którego będzie korzystać w procesie Wideoweryfikacji Tożsamości (komputer albo smartfon),
  2. w przypadku wyboru smartfona, skanuje podany w procesie kod QR,
  3. okazuje awers oraz rewers swojego Dokumentu Tożsamości do aparatu fotograficznego (kamery), zgodnie z podanymi instrukcjami,
  4. okazuje swoją twarz do aparatu fotograficznego (kamery) oraz, gdy zostanie o to poproszony, wykonuje wskazane gesty podczas okazywania twarzy, zgodnie z podanymi instrukcjami.
 2. Po przejściu procesu opisanego w ust. 1 nastąpi Wideoweryfikacja Tożsamości, która może potrwać kilka minut.
 3. O wyniku Wideoweryfikacji Tożsamości inFakt powiadomi Użytkownika komunikatem w Koncie lub wiadomością e-mail.
 4. W toku Wideoweryfikacji Tożsamości następuje sprawdzenie poprawności, integralności oraz oryginalności Dokumentu tożsamości, porównanie zdjęcia na Dokumencie tożsamości z wizerunkiem twarzy Użytkownika oraz porównanie uzyskanych danych z danymi w Koncie.

§ 5 Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania oraz za wykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie.
 2. inFakt jest uprawniona do odmowy Wideoweryfikacji Tożsamości:
  1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Serwisu,
  2. w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie,
  3. jeżeli wynika to z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub z innych przepisów prawa.
 3. O odmowie wykonania Wideoweryfikacji Tożsamości inFakt poinformuje komunikatem w Koncie lub wiadomością e-mail.
 4. inFakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. niewykonania Wideoweryfikacji Tożsamości z przyczyn niezależnych od inFakt,
  2. wykonania Wideoweryfikacji Tożsamości niezgodnie z Regulaminem.
 5. W przypadku Użytkownika niebędącego konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność inFakt z tytułu niewykonania Wideoweryfikacji Tożsamości ograniczona jest do rzeczywistych strat.

§ 6 Dane osobowe

Sposób przetwarzania danych osobowych w ramach Wideoweryfikacji określony został w Polityce prywatności.

§ 7 Wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z Wideoweryfikacji Tożsamości niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w aparat fotograficzny (kamerę), z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką Chrome, Firefox, Edge, Opera lub Safari w wersji desktop (nie starszą niż 3 wersje wstecz), z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript, adresu poczty elektronicznej lub smartfona z zainstalowanym systemem Android albo iOS, wyposażonego w aparat fotograficzny (kamerę).
 2. Przy korzystaniu z Wideoweryfikacji Tożsamości Użytkownik zobowiązany jest do stosowania na urządzeniu zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 3. inFakt informuje Użytkownika o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Wideoweryfikacji Tożsamości, w szczególności w postaci ryzyka działania złośliwego oprogramowania czy wyłudzenia informacji.
 4. Zdjęcia wykonywane w procesie Wideoweryfikacji Tożsamości nie mogą być:
  1. wykonane przez osobę trzecią oraz nie mogą przedstawiać osób trzecich innych niż Użytkownik,
  2. wykonane pod wpływem środków odurzających,
  3. wykonane w miejscu publicznym.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca Wideoweryfikacji Tożsamości może zostać złożona:
  1. w formie pisemnej – korespondencyjnie lub osobiście – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków,
  2. osobiście – pod adresem inFakt sp. z o.o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 307 19 18 (stawka za połączenie liczona według stawki operatora),
  3. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. podstawy zgłoszenia reklamacji,
  2. dane identyfikujące Użytkownika,
  3. adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na reklamacje pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. inFakt rozpatruje złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin może po powiadomieniu Użytkownika zostać wydłużony do 30 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku udzielania odpowiedzi na piśmie – nadanie w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A.
 4. inFakt powiadamia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w postaci papierowej na adres Użytkownika lub – w przypadku podania przez Użytkownika w reklamacji adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporu. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu jest Rzecznik Finansowy, do którego można skierować sprawę na zasadach wskazanych na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 Obowiązywanie

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Wideoweryfikacji Tożsamości.
 2. inFakt może odmówić Wideoweryfikacji Tożsamości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. inFakt udostępnia Użytkownikowi alternatywne sposoby weryfikacji tożsamości, z których może on skorzystać w razie braku chęci skorzystania z Wideoweryfikacji Tożsamości.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, jest utrwalony i udostępniony w Serwisie w języku polskim, skąd możliwe jest jego pobranie lub wydruk w celu zabezpieczenia treści Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a inFakt.
 2. Zakazane jest, w związku z korzystaniem z Wideoweryfikacji Tożsamości, przesyłanie treści nieprawdziwych lub o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis oraz oprogramowanie wykorzystywane do Wideoweryfikacji Tożsamości zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności intelektualnej, w szczególności zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody inFakt, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Komunikacja z Użytkownikiem następować będzie za pośrednictwem Serwisu, funkcjonalności w Koncie lub poczty elektronicznej. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia oszustwa lub zagrożenia dla bezpieczeństwa, inFakt powiadomi o tym Użytkownika komunikatem w Serwisie lub wiadomością e-mail, chyba, że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zgodnie z przepisami prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Do Umowy nie stosuje się jednak przepisów art. 66¹ § 1 – 3 kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory między inFakt oraz Użytkownikiem strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie:
  1. w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub Indywidualnymi Przedsiębiorcami – właściwy dla nich miejscowo i rzeczowo sąd powszechny,
  2. w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami lub Indywidualnymi Przedsiębiorcami – sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby inFakt na moment wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku do sądu, co nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do poddania sporu pod rozstrzygnięcie innego sądu, w przypadku, gdy uprawnienie takie przysługuje na mocy obowiązującego prawa.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2022 r.

Regulamin udostępniania płatności z FINNOVATIVE SOLUTIONS UAB

Pobierz regulamin w wersji PDF

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji inFakt możliwości skorzystania z usług płatniczych świadczonych przez Finnovative Solutions UAB z siedzibą w Wilnie.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja webowa inFakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;
 2. Dokument przychodowy – wystawiona przez Użytkownika i ujęta w Aplikacji faktura VAT lub rachunek dokumentujący przychód Użytkownika;
 3. Dokument kosztowy – wystawiony przez podmiot trzeci, wprowadzony przez Użytkownika do Aplikacji dokument umożliwiający obliczenie tzw. kosztów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. Dostawca usług płatniczych lub Dostawca – Finnovative Solutions UAB z siedzibą w Wilnie, Laisvės pr. 60-308, LT-05120, Wilno, Litwa, posiadająca numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Bank Litwy (Lietuvos Bankas) – LB001997 i prowadząca działalność w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawiadomienia do Banku Litwy o zamiarze transgranicznego świadczenia usług;
 5. inFakt – inFakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 6. Link – unikalny link do serwisu inFakt, w ramach którego możliwe jest wybranie metody płatności i przejście do serwisu Dostawcy usług płatniczych.
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Użytkownik – użytkownik Aplikacji.

§ 3 Szczegółowe postanowienia dotyczące umożliwienia skorzystania z szybkich płatności

 1. inFakt, w ramach Aplikacji udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z usług płatniczych dostarczanych przez Dostawcę usług płatniczych, celem uiszczenia przez Użytkowników należności z tytułu Dokumentów kosztowych Użytkownika lub należności publicznoprawnych. inFakt nie świadczy na rzecz Użytkownika ani kontrahenta Użytkownika usług płatniczych polegających na inicjowaniu płatności.
 2. Umożliwienie skorzystania z usług płatniczych oferowanych przez Dostawcę, polega na przekierowaniu Użytkownika do serwisu Dostawcy usług płatniczych.
 3. Użytkownik, korzystając z możliwości przekierowania go przez inFakt do serwisu Dostawcy usług płatniczych zobowiązuje inFakt do przekazania Dostawcy usług płatniczych, danych dotyczących płatności, to jest kwoty danej płatności oraz danych płatnika (numer rachunku płatniczego, imię, nazwisko, nazwa / firma, adres, NIP, adres e-mail, numer IP) oraz danych odbiorcy płatności (imię, nazwisko, nazwa/firma, numer rachunku płatniczego) niezbędnych do zainicjowania płatności przez Dostawcę usług płatniczych.
 4. Użytkownik przed przekierowaniem go do serwisu Dostawcy usług płatniczych, jest zobowiązany do weryfikacji poprawności danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w przypadku gdy są one wygenerowane automatycznie w Aplikacji. InFakt nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, jak również względem Dostawcy usług płatniczych, za następstwa nieprawidłowego podania danych przez Użytkownika lub braku weryfikacji przez Użytkownika tych danych – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 5. inFakt nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 przez Dostawcę usług płatniczych, który będzie ich niezależnym administratorem.
 6. Dostawca usług płatniczych ponosi wobec Klienta wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia usługi inicjowania płatności, realizowanej w oparciu o stosowny, ustalony przez Dostawcę usług płatniczych regulamin i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usługi inicjowania płatności.
 7. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek reklamacji związanych z realizacją przez Dostawcę usług płatniczych usługi inicjowania płatności, inFakt informuje Użytkownika o podmiocie właściwym do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz inFakt jakichkolwiek opłat w związku z udostępnieniem im możliwości skorzystania z usług Dostawcy usług płatniczych.
 9. inFakt zastrzega, iż możliwość przekierowania do serwisu Dostawcy usług płatniczych, może nie być dostępna w niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku gdy bank Klienta lub rodzaj płatności nie jest obsługiwany przez Dostawcę usług płatniczych oraz w przypadku gdy kwota płatności przekracza ustalone przez Dostawcę usług płatniczych limity kwotowe obsługiwanych płatności.

§4 Postanowienia końcowe

 1. inFakt zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu w serwisie inFakt.
 3. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 03.01.2024r.

Regulamin newslettera i Lead Magnet

Obowiązuje od 23 kwietnia 2024r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania Użytkownikom Newslettera oraz dostarczanie Użytkownikom Lead Magnetów w zamian za przekazywanie inFakt Danych osobowych i wyrażenie zgody na kontakt w celach marketingowych.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – Aplikacja inFakt dostępna na stronie inFakt.pl lub jako aplikacja mobilna instalowana na urządzeniu Użytkownika.

 2. Cena – wyrażona w pieniądzu wartość Treści cyfrowej należna w zamian za dostarczenie Lead Magnetu.

 3. Dane osobowe – dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej udostępnione przez Użytkownika – tj. adres email, imię, nazwisko oraz podstawowe dane przedsiębiorstwa (firma, rodzaj działalności i NIP).

 4. inFakt – spółka inFakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, adres e-mail info@infakt.pl, tel.: 22 307 19 18, tj. podmiot dostarczający Treść cyfrową.

 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z inFakt Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Lead Magnet – Treść cyfrowa dostarczana Użytkownikowi w zamian za udostępnienie inFakt Danych osobowych oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Lead magnetem może być np. ebook, webinar, kod rabatowy.

 7. Newsletter – Treść cyfrowa wysyłana Użytkownikowi za pomocą wiadomości email lub za pomocą powiadomienia w Aplikacji (w zależności od kanału komunikacji, na który wyrażono zgodę). Newsletter stanowi informację handlową w rozumieniu art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Regulamin – niniejszy dokument.

 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 10. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej, w szczególności Lead Magnet lub Newsletter.

 11. Użytkownik – Konsument, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z inFakt Umowę.

 12. Umowa – umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zawarta na odległość.

§3 Zawarcie oraz warunki Umowy na dostarczanie Newslettera

 1. Dokonując zapisu na Newsletter poprzez wypełnienie formularza zapisu na Newsletter na stronie internetowej inFakt.pl lub zaznaczając checkbox przy oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera przy formularzu kontaktowym na stronie inFakt.pl, Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdym czasie wycofana przez Użytkownika, poprzez skontaktowanie się na adres email info@infakt.pl lub kliknięcie w link znajdujący się w Newsletterze.

 2. Dokonując zapisu na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. inFakt niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oferty zawarcia Umowy, wysyłając Użytkownikowi wiadomość email z prośbą o potwierdzenie zapisu na Newsletter oraz linkiem do pobrania niniejszego Regulaminu.

 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, o której mowa w ust. 3.

 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Użytkownikowi zapisu na Newsletter.

 6. Newsletter zostanie wysłany Użytkownikowi w formie wiadomości email lub powiadomienia w Aplikacji zawierającego tekst, grafikę i odnośniki do treści znajdujących się na stronie internetowej inFakt.

 7. Newsletter dostanie przesłany Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu Umowy.

§4 Zawarcie oraz warunki Umowy na dostarczanie Lead Magnet

 1. Użytkownik uprawniony jest do otrzymania Lead Magnet w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych dla celów marketingowych, zamieszczając dane w odpowiednim formularzu kontaktowym i wyrażając stosowne zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym drogą mailową, telefoniczną lub w formie powiadomień w Aplikacji, w szczególności poprzez zapis na Newsletter.

 2. Przekazując swoje Dane osobowe i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych (w szczególności w celu otrzymywania Newslettera) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na wykorzystanie swojego urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu – w zależności od formy kontaktu, na który wyrażono zgodę) w celu marketingu bezpośredniego i otrzymywania informacji handlowej na zasadzie art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdym czasie wycofana przez Użytkownika, poprzez skontaktowanie się na adres email info@infakt.pl lub kliknięcie w link znajdujący się w Newsletterze.

 3. inFakt niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie zamówienia na Lead Magnet za pomocą wiadomości email zawierającej link do pobrania niniejszego Regulaminu.

 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Użytkownikowi otrzymania Danych osobowych przez inFakt.

 5. Zawierając Umowę na dostarczanie Lead Magnetu, Uzytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na spełnienie świadczenia niezwłocznie po zawarciu Umowy i przyjmuje do wiadomości, że dostarczenie Treści cyfrowej pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 6. Lead Magnet musi spełniać wymagania wskazane w opisie Lead Magnet znajdującego się obok formularza kontaktowego zawierającego zamówienie na Lead Magnet.

 7. Lead Magnet w postaci ebooka dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail pod postacią pliku w formacie .pdf.

 8. Jeżeli Użytkownik nie chce dostarczyć swoich Danych osobowych i wyrażać zgody na przetwarzanie Danych osobowych do celów marketingowych, może dokonać zakupu Lead Magnet płacąc określoną przez inFakt Cenę. Zakup wymaga kontaktu z inFakt na adres info@infakt.pl i indywidualnego ustalenia warunków umowy, w tym Ceny.

§5 Wymaganie techniczne

 1. Do korzystania z Treści cyfrowej konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych.

 2. Jako minimalne wymagania techniczne rozumie się posiadanie

  1. w przypadku Newslettera:
   • urządzenia z dostępem sieci Internet,
   • aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka),
   • konta poczty elektronicznej (email) lub konta w Aplikacji (w zależności od rodzaju udzielonej zgody),
  2. w przypadku Lead Magnet w formie ebooka:
   • urządzenia z dostępem sieci Internet,
   • aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka),
   • oprogramowania lub aplikacji umożliwiające otworzenie pliku w formacie .pdf,
   • konta poczty elektronicznej (email),
  3. w przypadku innych Lead Magnet:
   • wymagania określone w lit. b,
   • inne wymagania wskazane w opisie Lead Magnetu, przy formularzu zamówienia na Lead Magnet.
 3. Użytkownik korzystający z Treści cyfrowej zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie powyższe urządzenie, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych jest inFakt.

 2. inFakt przetwarza Dane osobowe w celu dostarczenia Lead Magnet oraz dla celów marketingowych.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

§7 Prawa autorskie

 1. Dostarczona Treść cyfrowa stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

 2. Dostarczenie Użytkownikowi Treści cyfrowej nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionej Treści cyfrowej.

§8 Reklamacje

 1. inFakt ponosi odpowiedzialność przed Konsumentem za zgodność Treści cyfrowej z Umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli niezgodność z Umową ujawniła się w ciągu dwóch lat od dostarczenia Treści cyfrowej.

 2. Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, jeżeli:

  1. jest niezgodna z Regulaminem,
  2. jest niezgodna z opisem znajdującym się przy formularzu zapisu na Lead Magnet lub formularzu zapisu na Newsletter,
  3. jest nieprzydatna do celu, dla którego Użytkownik zawarł Umowę i o którym Użytkownik powiadomił inFakt,
  4. nie posiada cechy trwałości i bezpieczeństwa, których Użytkownik może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej i zapewnienia inFakt.
 3. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Użytkownik może domagać się doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową poprzez ponowne przesłanie Treści cyfrowej, chyba że jest to niemożliwe lub wiązałoby się dla inFakt z nadmiernymi kosztami.

 4. Konsument, który zapłacił Cenę za Treść cyfrową, któremu inFakt odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 ma prawo żądania obniżenia zapłaconej Ceny. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową.

 5. Użytkownik, który zażądał doprowadzenia Treści cyfrowej do stanu zgodnego z Umową i którego Treść cyfrowa nie została doprowadzona do zgodności z Umową w terminie ustalonym w odpowiedzi na reklamację z ust. 10 albo którego reklamacja nie została uwzględniona w trybie ust. 10 ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 – Użytkownik, któremu inFakt odmówił obniżenia Ceny ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

 7. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

 8. Reklamacje Treści cyfrowej Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: info@infakt.pl lub pocztowo na adres: ul. Szlak 49, 31-153 Kraków.

 9. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.

 10. inFakt rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie dodatkowych informacji przez Użytkownika. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§9 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą:

  1. wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika;

  2. odstąpienia Użytkownika od Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 i 4.

 2. Wycofanie zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 lub 4 ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.

 3. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez wzywania inFakt do dostarczenia Treści cyfrowej w przypadku, gdy:

  1. inFakt oświadczy Użytkownikowi, że nie dostarczy Treści cyfrowej,

  2. Użytkownik i inFakt uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.

 4. Ponadto, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, a inFakt nie umożliwił Użytkownikowi skorzystania z uprawnień z § 8 ust. 3 i 4.

 5. Wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie od Umowy jest skuteczne z chwilą dotarcia oświadczenia Użytkownika do inFakt.

 6. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik nie jest zobowiązany do zwrotu dostarczonych Treści cyfrowych na rzecz inFakt.

 7. W przypadku rozwiązania Umowy inFakt nie ma prawa przetwarzać Danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na legalność przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, które miało miejsce przed rozwiązaniem Umowy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Newsletter ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie stanowi porady, interpretacji czy opinii prawnej lub podatkowej.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowania mają postanowienia Regulaminu serwisu Polityki prywatności oraz przepisy obowiązującego prawa.

 3. inFakt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie wraz z dniem ich publikacji, przy czym dotyczą one wyłącznie Umów zawartych po ich wejściu w życie.

 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2024.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a inFakt, między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Konsument ma dostęp do informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej. Tak zwana platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu

Pobierz plik w PDF

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin ustanawia zasady udostępniania Księgowemu przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji Informacji z wyciągu bankowego w celu wykonania Umowy, w szczególności dokonywania rozliczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – udostępniona przez InFakt i dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej aplikacja inFakt, wspomagająca realizację przedmiotu Umowy w zakresie m.in. wystawiania faktur przez Przedsiębiorcę oraz monitorowania przez Klienta realizacji przez InFakt przedmiotu Umowy;

 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy osoby fizycznej, numer rachunku bankowego, dane finansowe.

 3. Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek dla Klienta. Informacja o aktualnej liście dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze, do których Usługodawca umożliwia dostęp z wykorzystaniem Usługi AIS, dostępna jest w Serwisie.

 4. InFakt – Infakt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem przy ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681;

 5. Informacje z wyciągu bankowego – informacje o których mowa w § 3 ust. 2 udostępniane InFakt przez Dostawcę Rachunku prowadzącego rachunek bankowy dla Klienta za pośrednictwem Usługi AIS i przekazywane przez InFakt Księgowemu w celu umożliwienia Księgowemu dokonania na rzecz Klienta rozliczeń wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa opisanych w Umowie;

 6. Księgowy – podmiot, któremu inFakt powierzył wykonywanie czynności z zakresu obsługi księgowej na rzecz Klienta;

 7. Klient – podmiot, który zawarł z InFakt Umowę;

 8. Kwartał – kwartał kalendarzowy;

 9. Serwis – serwis internetowy w domenie www.infakt.pl;

 10. Rachunek – rachunek płatniczy Klienta prowadzony przez Dostawcę Rachunku;

 11. Regulamin – niniejszy regulamin udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu;

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 13. Umowa – umowa o obsługę księgową w ramach usługi ogólnopolskiego biura rachunkowego zawierana pomiędzy inFakt a Klientem;

 14. Usługa AIS – usługa dostępu do informacji o rachunku bankowym, o której mowa w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30 t.j. z późn. zm.).

§ 3 Oświadczenia InFakt

InFakt oświadcza, że:

 1. przedmiotem jej działalności jest prowadzenie obsługi księgowej, w szczególności osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 2. świadczy również Usługę AIS, która umożliwia Klientowi połączenie rachunku bankowego Klienta z Aplikacją w celu zapewnienia Klientowi wglądu w historię transakcji za pośrednictwem Aplikacji, sprawdzenia salda na rachunku bankowym oraz w celu automatycznego połączenia transakcji na rachunku bankowym Klienta z dokumentami przychodowymi lub kosztowymi zapisanymi w Aplikacji;
 3. posiada stosowne uprawnienia do świadczenia Usługi AIS na podstawie wpisu do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku pod numerem AISP7/2021 i podlega w związku ze świadczeniem tej usługi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4 Usługa udostępniania informacji z wyciągu bankowego księgowemu

 1. InFakt umożliwia Klientowi udostępnienie Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu za pomocą Aplikacji.
 2. Informacje z wyciągu bankowego obejmują następujące dane o transakcjach na Rachunku:
  1. oznaczenia stron transakcji na Rachunku (imię i nazwisko lub nazwa firmy);
  2. kwota transakcji;
  3. data transakcji;
  4. opis transakcji.
 • – za Kwartał, w którym Informacje z wyciągu bankowego zostały zamieszczone w Aplikacji oraz Kwartał poprzedzający.
 1. Informacje z wyciągu bankowego są udostępniane InFakt przez Dostawcę Rachunku za pomocą Usługi AIS stosownie do treści Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku (AIS) i zamieszczane w Aplikacji zgodnie z Regulaminem Usług Dodatkowych AIS.
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu i kliknięcie przycisku „Udostępnij wyciąg”.
 3. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na powierzenie Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu za pośrednictwem Aplikacji w celu umożliwienia Księgowemu wykonanie czynności określonych w Umowie, w szczególności dokonanie rozliczeń wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługa udostępniania Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego jest świadczona w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług określonych w Umowie.

§ 5 Okres i częstotliwość udostępniania informacji z wyciągu bankowego księgowemu

 1. Informacje z wyciągu bankowego są udostępniane Księgowemu w Aplikacji niezwłocznie po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu przez Klienta zgody na udostępnienie Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu.

 2. Informacje z wyciągu bankowego są udostępniane Księgowemu w trybie ciągłym, do dnia wycofania przez Klienta zgody na udostępnienie Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego.

 3. Informacje z wyciągu bankowego są aktualizowane na bieżąco z częstotliwością, z jaką inFakt pobiera informacje z rachunku bankowego za pomocą Usługi AIS stosownie do Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku Bankowym.

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z udostępniania Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego, korzystając z przycisku „Przestań udostępniać wyciąg” dostępnego w zakładce “Rachunki bankowe” w Aplikacji.

 5. InFakt zaprzestanie udostępniania Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego w przypadku:

  • rezygnacji z usługi udostępniania Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego;

  • zaprzestania korzystania przez Klienta z Usługi AIS;

  • wycofania lub odmowy odnowienia zgody Klienta na udostępnianie danych w ramach Usługi AIS;

  • rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Klientem.

§ 6 Dane osobowe

 1. Klient oświadcza, że jest administratorem Danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe są zawarte w Informacjach z wyciągu bankowego, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, a inFakt przyjmuje te dane do przetwarzania jako podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO.

 2. InFakt przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości, za udokumentowane polecenie Klienta jest uważana Umowa, niniejszy Regulamin, Regulaminu Świadczenia Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku Bankowym, Regulaminem Usług Dodatkowych AIS oraz dyspozycje udostępnienia lub rezygnacja z udostępnienia Informacji z wyciągu bankowego dokonywana przez Klienta za pomocą Aplikacji.

 3. InFakt zapewnia, że Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie osobom, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub które podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 4. InFakt uprawniony jest, na podstawie ogólnej zgody wyrażonej w niniejszej Umowie, do powierzenia Danych osobowych innym podmiotom (w tym do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) do przetwarzania w celu opisanym w §3 ust. 1 i na zasadach określonych Umową przetwarzania. Lista dalszych podmiotów przetwarzających znajduje się w załączniku I do niniejszej Umowy.

 5. Przed powierzeniem Danych osobowych podmiotowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, inFakt podejmie niezbędne czynności w celu zapewnienia, że zostaną spełnione wymagania wskazane w art. 44 i nast. RODO, w szczególności ustalone zostanie, że państwo, w którym podmiot przetwarzający przetwarza dane jest objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, z dalszym podmiotem przetwarzającym zostanie zawarta umowa w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane decyzją Komisji Europejskiej, dalszy podmiot przetwarzający wdrożył wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 RODO.

 6. InFakt zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów przetwarzających poprzez publikację stosownej informacji na stronie inFakt, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zamiarze dokonania zmian.

 7. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Klienta, inFakt uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej Umowy o udostępnianie Informacji z wyciągu bankowego księgowego ze skutkiem natychmiastowym.

 8. Klient może w każdej chwili wystąpić z żądaniem udostępnienia listy dalszych podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta inFakt.

 9. InFakt zobowiązuje się do udostępnienia listy, o której mowa w ust. 2 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

 10. InFakt uprawniony jest do ujawniania powierzonych mu Danych osobowych organowi nadzorczemu, a także w przypadku otrzymania odpowiedniego żądania, postanowienia, decyzji, orzeczenia, właściwego organu państwowego, umocowanego konkretnym przepisem prawa powszechnie obowiązującego, nadającego temu organowi uprawnienie do ujawnienia danych przyjętych przez inFakt w powierzenia, pod warunkiem możliwości udokumentowania tego żądania.

 11. InFakt podejmuje odpowiednie środki zapewniające ochronę Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub utratą.

 12. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, inFakt w miarę możliwości będzie pomagał Klientowi w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z wykonywaniem praw określonych w Rozdziale III RODO przez osoby, których dane dotyczą.

 13. Na żądanie Klienta inFakt udzieli Klientowi informacji niezbędnych do wykazania zgodności przetwarzania Danych osobowych z niniejszym Regulaminem. InFakt przyczyni się do audytów i inspekcji przeprowadzanych przez Klienta lub upoważnionego przez niego audytora poprzez udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do wykazania zgodności przetwarzania Danych osobowych z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Przeprowadzane przez Klienta audyty i inspekcje nie mogą naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa inFakt.

 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, inFakt niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta.

 15. W miarę posiadanych możliwości będzie udzielał Klientowi pomocy w wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO.

 16. W przypadkach, które powodują zaprzestanie świadczenia usługi udostępniania Księgowemu Informacji z wyciągu bankowego, o których mowa w § 5 ust. 5 inFakt niezwłocznie usunie przechowywane przez siebie Informacje z wyciągu bankowego, chyba że do dalszego przechowywania tych informacji zobowiązują go powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. InFakt dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie świadczonych przez niego usług, jednak nie gwarantuje nieprzerwanego i bezawaryjnego działania usługi udostępniania Informacji z rachunku bankowego Księgowemu.

 2. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane ze świadczeniem usługi udostępniania Informacji z rachunku bankowego Księgowemu, w szczególności spowodowane przerwami w działaniu lub nieprawidłowym działaniem tej usługi, chyba że szkoda ta wynikła z umyślnego działania inFakt.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą aktywowania przez Klienta usługi udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia odnowienia zgody Klienta na korzystanie z Usługi AIS. Podczas odnowienia zgody na korzystanie z usługi AIS, Klientowi zostanie ponownie przedstawiona aktualna wersja Regulaminu.

 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Klientowi w Aplikacji każdorazowo przed aktywacją usługi udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu z możliwością zapisania Regulaminu na własnym urządzeniu Klienta.

 5. Niezależnie od postanowień ust. 2, inFakt zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w przypadku:

  1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

  2. nałożenia przez uprawnione organy lub sąd określonych obowiązków na inFakt lub skierowania do inFakt określonych zaleceń lub rekomendacji w zakresie rodzaju i warunków świadczonych usług lub treści Regulaminu;

  3. zmian technicznych lub funkcjonalnych, w tym zmian w celu ulepszenia wydajności, stabilności lub rozwoju Aplikacji;

  4. zmian sposobu i zakresu świadczonej usługi w tym rozwoju, zmiany bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności w Aplikacji;

  5. zwiększania poziomu bezpieczeństwa technologicznego (informatycznego) świadczonych usług, względów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

  6. zmian redakcyjnych i prostujących omyłki pisarskie lub obliczeniowe, a także mających na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych;

 • – przy czym zmiany takie następują w zakresie wynikającym z zaistnienia danego przypadku i tylko w zakresie w jakim przyczyny te mają wpływ na dotychczasową treść Regulaminu.
 1. InFakt informuje Klienta o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wejścia zmian w życie, za pośrednictwem maila lub w Aplikacji. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z usługi udostępniania Informacji z wyciągu bankowego Księgowemu w okresie od powiadomienia o zmianie do dnia wejścia zmian Regulaminu w życie, do końca okresu wypowiedzenia wiąże go Regulamin o niezmienionej treści, a zmiany w odniesieniu do tego Klienta nie wchodzą w życie.

 2. W przypadku rozbieżności między niniejszym Regulaminem, Regulaminem Świadczenia Usługi Dostępu do Informacji o Rachunku Bankowym i Regulaminem Usług Dodatkowych AIS, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Pobierz załącznik nr 1 do regulaminu

Regulamin udostępniania usługi Autopłatności.

Pobierz regulamin w formie PDF

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki udostępnienia użytkownikom aplikacji InFakt możliwości skorzystania z usług płatniczych świadczonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, w zakresie płatności automatycznych z tytułu należności publicznoprawnych (m.in. podatków, opłat, innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, czy zdrowotne).

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja webowa InFakt, dostępna za pośrednictwem serwisu działającego w domenie www.infakt.pl;

 2. AP – Autopay S. A. z siedzibą w Sopocie, z adresem ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadającą NIP 5851351185, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013;

 3. InFakt – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP 9452121681;

 4. Płatności Automatyczne – zainicjowane przez Użytkownika usługi przekazu pieniężnego umożliwiające Użytkownikowi realizację jego zobowiązań finansowych z tytułu należności publicznoprawnych (podatków, opłat, innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym składek na ubezpieczenia społeczne, czy zdrowotne) za pośrednictwem karty płatniczej, świadczone przez AP na rzecz Użytkownika, na podstawie odrębnego regulaminu ramowego usług płatniczych AP;

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Użytkownik – użytkownik Aplikacji będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

§ 3 Szczegółowe postanowienia dotyczące umożliwienia Użytkownikom korzystania z Płatności Automatycznych.

 1. InFakt, na podstawie niniejszego Regulaminu, udostępnia w Aplikacji możliwość skorzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez AP, celem uiszczania należności publicznoprawnych (m. in. podatków, opłat, innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) z wykorzystaniem Płatności Automatycznych. InFakt nie świadczy na rzecz Użytkownika usług płatniczych.

 2. Użytkownik uruchamiając usługę Płatności Automatycznych i akceptując niniejszy Regulamin upoważnia inFakt do cyklicznego przekazywania AP informacji niezbędnych do realizacji poszczególnych zleceń płatniczych w ramach złożonego odnawialnego zlecenia płatniczego, w zakresie tych należności publicznoprawnych, co do których uruchomiono usługę Płatności Automatycznych:

  1. unikatowego identyfikatora transakcji;
  2. kwoty obciążenia (transakcji);
  3. tytułu transakcji;
  4. terminu płatności.
 3. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, następuje w postaci odpowiedniego komunikatu technicznego, na podstawie którego generowane jest zlecenie płatnicze. Przekazywanie tych danych następuje wyłącznie w celu świadczenia przez AP Użytkownikowi usług w ramach Płatności Automatycznych.

 4. Użytkownik przed uruchomieniem Płatności Automatycznych, jest zobowiązany do weryfikacji poprawności, wprowadzonych w Aplikacji danych w zakresie numerów rachunków bankowych odbiorców należności publicznoprawnych dla Użytkownika, co do których składa wniosek o uruchomienie Płatności Automatycznych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku weryfikacji przez Użytkownika tych danych – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

 5. InFakt w ramach funkcjonalności Aplikacji umożliwia Użytkownikowi wybór rodzajów należności publicznoprawnych, co do których Użytkownik złoży wniosek do AP o uruchomienie Płatności Automatycznych, a także limitów kwotowych, do których płatności mogą być realizowane oraz określa moment płatności zgodnie z funkcjonalnościami udostępnionymi w Aplikacji, przy czym w każdym przypadku moment płatności nie może być wcześniejszy niż moment zaksięgowania danego miesiąca.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdorazowym warunkiem przekazania AP informacji o kwocie transakcji i tym samym zainicjowanie obciążenia, jest zaksięgowanie danego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy to obciążenie, przez księgowego prowadzącego bezpośrednią obsługę Użytkownika, na co najmniej jeden dzień przed terminem płatności wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących.

 7. Kwota obciążenia (kwota transakcji) w przypadku każdego pojedynczego zlecenia płatniczego realizowanego przez AP w ramach usługi Płatności Automatycznych może być inna i wynika każdorazowo z danych księgowych Użytkownika (wysokości poszczególnych należności publicznoprawnych Użytkownika wynikających z zaksięgowania danego miesiąca, którego te dane dotyczą). Użytkownik ma stały wgląd do danych o wysokości należności publicznoprawnych i tym samym kwoty obciążenia, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w Aplikacji.

 8. Częstotliwość obciążenia wynika z terminów płatności należności publicznoprawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i następuje co do zasady raz w miesiącu, zgodnie z terminami obciążenia wybranymi przez Użytkownika w ramach udostępnionej funkcjonalności Aplikacji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

 9. InFakt za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika wskazany przez niego w Aplikacji, informuje Użytkownika zarówno o zrealizowaniu płatności w ramach uruchomionych Płatności Automatycznych jak i o nieudanej próbie dokonania takiej płatności. W drugim przypadku, próby pobrania takiej płatności mogą być ponawiane do czasu udanego obciążenia karty lub dezaktywowania usługi. InFakt może też wedle swoich możliwości technicznych wprowadzić dodatkowe kanały komunikacji, takie jakie SMS lub powiadomienie PUSH w Aplikacji.

 10. W przypadku, gdy pomimo uruchomienia Płatności Automatycznych, Użytkownik samodzielnie dokona płatności z tytułu należności publicznoprawnej poza systemem Płatności Automatycznych, w tym w szczególności poza systemem e-płatności AP lub poza dostępnymi w Aplikacji możliwościami uiszczania należności publicznoprawnych, Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego wprowadzenia do Aplikacji informacji o uiszczeniu tej należności. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za następstwa braku poinformowania o dokonaniu płatności przez Użytkownika poza systemem Płatności Automatycznych.

 11. Użytkownik w każdym czasie może dezaktywować usługę udostępniania mu Płatności Automatycznych za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej w Aplikacji, przy czym w przypadku gdy dane do realizacji danego zlecenia płatniczego w ramach usługi Płatności Automatycznych zostały już przekazane do AP zgodnie z ust. 5 i 12 niniejszego paragrafu, odwołanie tego zlecenia płatniczego nie jest możliwe (zasady odwołania danego zlecenia płatniczego określa ust. 12 poniżej).

 12. Użytkownik, za pośrednictwem funkcji w Aplikacji, do dnia poprzedzającego dzień przekazania przez InFakt danych dotyczących danego zlecenia płatniczego do AP, zgodnie z terminami płatności wybranymi na podstawie ust. 5 powyżej, może anulować wygenerowanie danego zlecenia płatniczego przez AP, z zastrzeżeniem warunków tego anulowania, które mogą wynikać z odrębnych regulaminów i warunków świadczenia usługi Płatności Automatycznych przez AP. InFakt zastrzega, że późniejsza próba anulowania zlecenia płatniczego może nie być udana z uwagi na pobranie danych tego zlecenia płatniczego przez AP.

 13. InFakt udostępnia Użytkownikom, którzy korzystają z usług Płatności Automatycznych, możliwość uiszczania na rzecz InFakt wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez InFakt na rzecz Użytkownika w formie płatności rekurencyjnych z wykorzystaniem karty płatniczej wprowadzonej do systemu e-płatności AP dla celów korzystania z usługi Płatności Automatycznych. Uruchomienie płatności cyklicznych z tytułu wynagrodzenia na rzecz inFakt następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności w Aplikacji. Opcja ta może być w każdym momencie dezaktywowana przez Użytkownika za pośrednictwem funkcji w Aplikacji. Jednakże w przypadku, kiedy taka dezaktywacja nastąpi w terminie krótszym niż 3 dni od dnia wymagalności danej płatności, to mimo dezaktywacji, kwota takiej płatności może zostać jeszcze pobrana. InFakt informuje Użytkownika zarówno o zbliżającym się terminie płatności cyklicznej jak i o nieudanej próbie pobrania takiej płatności. W tym drugim przypadku próby pobrania takiej płatności zostaną ponowione do czasu ich udanego pobrania lub wygaśnięcia danej usługi. Szczegóły dotyczące płatności cyklicznych z tytułu usług świadczonych przez inFakt są dostępne z poziomu Aplikacji.

 14. AP ponosi wobec Klienta wyłączną odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług płatniczych i tym samym jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za obsługę wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych związanych ze świadczeniem na rzecz Użytkownika tych usług.

 15. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek reklamacji związanych z realizacją przez AP usług płatniczych, InFakt informuje Użytkownika o podmiocie właściwym do rozpatrzenia reklamacji.

 16. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania na rzecz InFakt jakichkolwiek opłat w związku z udostępnieniem im możliwości skorzystania z Płatności Automatycznych.

§ 4 Dane osobowe

 1. Aktywując usługę Płatności Automatycznych, Użytkownik zobowiązuje i upoważnia InFakt do przekazywania na rzecz AP następujących informacji

  1. imię i nazwisko,
  2. token karty płatniczej Użytkownika,
  3. numer rachunku bankowego Użytkownika,
  4. numer mikrorachunku podatkowego Użytkownika,
  5. numer indywidualnego rachunku ZUS,
  6. informację o rodzaju, kwocie i walucie należności publicznoprawnych w danym miesiącu,
  7. NIP,
  8. REGON,
  9. adres zamieszkania,
  10. nazwa Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika
  11. numer IP Użytkownika.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane przez InFakt na rzecz AP cyklicznie, zgodnie z terminami i zasadami wskazanymi w § 3 ust. 4-10 niniejszego Regulaminu.

 3. W zakresie przekazywania przez InFakt danych, o których mowa w ust. 1 na rzecz AP, AP i InFakt są odrębnymi administratorami danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć:

  1. w zakresie przetwarzania danych osobowych przez InFakt – w Polityce Prywatności InFakt,
  2. w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Autopay – w Polityce prywatności AP.
 4. Dane wskazane w ust. 1. będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi Płatności Automatycznych.

§5 Postanowienia końcowe.

 1. InFakt nie gwarantuje umożliwienia skorzystania z Płatności Automatycznych dla wszystkich Użytkowników. Regulamin nie stanowi podstawy roszczeń w tym zakresie względem inFakt. W szczególności InFakt zastrzega, że usługa udostępniania możliwości skorzystania z Płatności Automatycznych może nie być dostępna ze względu na przekroczenie limitów kwotowych Płatności Automatycznych, a także ze względu na rodzaje usług świadczonych przez inFakt na rzecz Użytkownika.

 2. Wyłączona jest odpowiedzialność inFakt z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich lub ewentualnych Użytkownika.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w przypadku (a) zmiany przepisów prawa mających wpływ na jego treść, (b) nałożenia przez uprawnione organy lub sąd określonych obowiązków na inFakt lub skierowania określonych zaleceń lub rekomendacji w zakresie treści Regulaminu, © udostępnienia możliwości dokonywania płatności automatycznych za pomocą środka innego niż karta płatnicza (np. Blik), (d) udostępnienia możliwości dokonywania płatności automatycznych typu one-clik, (e) wprowadzenia innych zmian technicznych lub funkcjonalnych przez inFakt lub przez AP, w tym zmian sposobu i zakresu świadczonej usługi w tym rozwoju, wprowadzenia nowych funkcjonalności, (f) zmian redakcyjnych i prostujących omyłki pisarskie lub obliczeniowe, a także mających na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, przy czym zmiany następują w zakresie wynikającym z zaistnienia przyczyny ich wprowadzenia. InFakt informuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni przed zaplanowaną datą wejścia w życie, za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 24.06.2024r.