Nota korygująca wzór

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą. Sam popełniłeś błąd przy wystawianiu faktury – wystaw fakturę korygującą. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź w jakich przypadkach wystawia się notę a w jakich fakturę korygującą.

Jakie dana powinna zawierać nota korygująca? Nota korygująca przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią, i zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu powinna zawierać co najmniej:


 • numer kolejny i datę jej wystawienia
 • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej


Nota korygująca wzór pdfPrzykład wygenerowanej w pdf noty korygującej

Jak wystawić notę korygującą z inFakt:

Wystawianie noty korygującej z aplikacją inFakt trwa chwilę - system automatycznie wypełnia większość danych. Zamiast wypełniać ręcznie papierowe druki, skorzystaj z aplikacji inFakt. Zarejestruj się już teraz i wypróbuj za darmo!

Faktura VAT jest specyficznym dokumentem, pełniącym szczególną rolę dla nabywcy towaru czy usługi. Nie tylko potwierdza poniesienie kosztu, ale stanowi również podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Prawo to przysługuje jednak tylko w wtedy, jeżeli faktura jest prawidłowo wystawiona. Zdarzają się w fakturach niewielkie błędy, które jednak w interesie odbiorcy powinny zostać skorygowane. Do tego celu służy nota korygująca.

Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej? O ile fakturę korygującą ma prawo wystawić jedynie jej wystawca (sprzedawca towaru czy usługi), o tyle notę korygująca może wystawić jedynie odbiorca faktury. O ile fakturą korygującą można właściwie skorygować każdą pozycję, notą korygującą możemy skorygować tylko niektóre.. Szczegółowe zasady wystawiania not korygujących zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 2011.68.360: „Zwrot podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.”

Kto może wystawić notę korygującą? Tylko i wyłącznie nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę albo fakturę korygującą zawierającą pomyłki w otrzymanym dokumencie – zgodnie z & 15 wyżej wymienionego rozporządzenia

Co można poprawić za pomocą noty korygującej? Wszelkie informacje związane ze sprzedawca lub nabywcą lub oznaczeniem towaru czy usługi. Nie można jednak skorygować następujących pozycji:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług
 • ceny jednostkowej netto towaru lub usługi
 • wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług,
 • stawek podatku
 • sumy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku (w tym również zwolnionych od podatku , a także niepodlegających opodatkowaniu )
 • kwoty podatku z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 •  kwoty należności ogółem

Do skorygowania tych pozycji służy faktura korygująca, a powinny one być skorygowane przez wystawcę faktury. Należy również pamiętać, że notą korygująca nie można zmienić nabywcy towaru czy usługi. Nota korygująca służy do poprawienia drobnych błędów, jak na przykład numeru NIP, błędu w adresie, czy nazwie odbiorcy, o ile można zidentyfikować nabywcę po podanych w fakturze lub fakturze korygującej danych.

Jakie dana powinna zawierać nota korygująca? Nota korygująca przesyłana jest wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią, i zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny i datę jej wystawienia
 • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca
 •  wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej

Jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej zaakceptuje treści zawarte w treści otrzymanej noty korygującej, potwierdza je podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej, i kopię noty odsyła jej wystawcy.

Jak wystawić notę korygującą w infakt?

Będąc zalogowanym w panelu przejdź do zakładki „przychody”, a następnie wybierz „wystaw fakturę”, dalej z menu po prawej stronie wybierz opcję nota korygująca. Pojawi się formularz do wystawienia noty korygującej. Automatycznie zostanie nadany numer kolejnej noty korygującej, który możemy zmienić wpisując dane ręcznie. W polu numer faktury korygowanej należy wpisać numer błędnej faktury lub faktury korygującej. Następnie należy dodać wystawcę błędnej faktury (sprzedawcę) lub wybrać z listy. Wpisać datę wystawienia błędnej faktury oraz datę sprzedaży, i dalej datę wystawienia noty korygującej. Przechodzimy do korekty błędów na fakturze lub fakturze korygującej. Z lewej strony wpisujemy błędną treść, taką, jaka widnieje na otrzymanej przez nas fakturze lub fakturze korygującej, a z prawej strony wpisujemy treść prawidłową. Wpisujemy imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktur oraz ewentualne uwagi. Tak przygotowaną notę korygującą zapisujemy, następnie możemy ją wydrukować bądź ponownie edytować, jeżeli chcemy dokonać jakichkolwiek zmian.

A tak wygląda wygenerowana w Infakt.pl nota korygująca:

Nota korygująca wzór pdfPrzykład wygenerowanej w pdf noty korygującej

Jaki jest termin wystawienia noty korygującej? Polskie przepisy podatkowe nie określają terminu do wystawienia noty korygującej. Należy założyć, że taka nota powinna być wystawiona i wysłana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędów zawartych w fakturze lub fakturze korygującej.

Zobacz również

W jakim terminie należy dokonać korekty faktury?

Wielu płatników zastanawia się w jakim terminie są zobowiązani do wystawienia faktury korygującej? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i stanowi odpowiedź dla wszystkich szukających informacji na ten temat

Co to jest nota korygująca?

Kupca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub kupcem lub oznaczeniem produktów lub usługi z wyjątkiem pomyłek w określonych pozycjach zobowiązany jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą

Korekta faktury korygującej

Wystawianie faktur VAT jest czynnością wymagającą skupienia i dokładności, gdyż powstałe błędy mogą być przyczyną otrzymania przed podatnika kary grzywny za wadliwe sporządzenie faktury VAT

Faktura VAT korekta

W przypadku popełnienia błędu na wystawianym dokumencie sprzedaży przedsiębiorca zobligowany jest do sporządzenia faktury lub noty korygującej

Korekta faktury druki

Każdy przedsiębiorca musi wystawiać faktury będące potwierdzeniami zawieranych transakcji

pokaż więcej tematów

Korekta wzór

Jeśli wystawiamy faktury bez programu do wystawiania faktur, czy to zwykłe faktury VAT, czy korygujące, a nie mamy pewności co do poprawności tychże dokumentów, warto jest zapoznać się ze wzorem korekty

Faktura korekta

Przedsiębiorcy wystawiają wiele dokumentów, przez co łatwo popełnić błąd lub chcieć zmienić dokument z innego powodu

Korekta VAT

W obrocie gospodarczym mogą zaistnieć przypadki, gdy trzeba wystawić fakturę korygującą

Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą