Zarządzanie spółką z o.o. O czym warto wiedzieć?

Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces, który dotyczy każdej firmy. Inaczej ma się to w przypadku spółek, a inaczej jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie właściciel ma dużą dozę swobody. Spółka, która jest tworzona na podstawie odrębnych przepisów prawa, ma odgórnie określoną hierarchię, z jasno wytyczonymi kompetencjami i odpowiedzialnością. Dziś przyjrzymy się, jak wygląda taka struktura na przykładzie spółki z o.o.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Zarząd spółki z o.o. a wspólnicy

  Kodeks spółek handlowych precyzuje, że członkiem zarządu spółki może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. każda pełnoletnia osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona częściowo albo całkowicie).

  W internecie, jak i w różnych aktach prawnych, w kontekście spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przewijają się określenia wspólnicy i zarząd (członkowie zarządu). Warto wiedzieć, że nie są to tożsame określenia – wspólnik spółki niekoniecznie musi zasiadać w jej zarządzie, a funkcję członka zarządu mogą pełnić także osoby spoza struktury spółki.

  Aczkolwiek kodeks przewiduje pewne wyłączenia pewne wyłączenie od tej zasady – w zarządzie nie mogą zasiadać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto – orzeczenia sądu karnego i sądu upadłościowego mogą skutkować brakiem możliwości zasiadania w strukturach zarządu spółek.

  Jaką funkcję pełni zarząd w spółce?

  Naczelnymi funkcjami zarządu jest reprezentowanie spółki i prowadzenie spraw spółki. Zasady reprezentowania spółki przez zarząd powinny być zawarte umowie spółki oraz informacja, jak aktualnie spółka może być reprezentowana, umieszczona jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Reprezentowanie spółki to możliwość zawierania w jej imieniu umów, działania w imieniu spółki w toku postępowań sądowych, przed organami administracji rządowej, czy organami administracji samorządowej. Najpopularniejszą stosowną praktyką reprezentacji, spotykaną w spółkach, jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

  Prowadzenie spraw spółki to określenie na działania zachodzące wewnątrz spółki. Do takich działań można zaliczyć np. nadzór nad księgowością, podejmowanie decyzji biznesowych. Najprościej mówiąc – reprezentowanie spółki jest niejako konsekwencją prowadzenia jej spraw. Najpierw członkowie zarządu podejmują (wewnętrznie) decyzję np. o podpisaniu nowej umowy, a w konsekwencji osoby upoważnione do reprezentowania spółki, składają podpisy na tej umowie.

  Kto w spółce może zostać wspólnikiem?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawiązana przez:

  • osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne (tzn. inne spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne i inne),
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i inne).

  Ograniczeniem wynikającym z art. 151 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest, że spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

  Organy występujące w spółce

  Decyzje w spółce z o.o. podejmowane są przez różne organy, z których każdy ma inne kompetencje. Zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych organów określa Kodeks spółek handlowych oraz umowa (statut) spółki. W spółce z o.o. wyróżniamy następujące organy:

  1. Zgromadzenie wspólników – to najważniejszy, uchwałodawczy organ spółki decydujący o najbardziej istotnych sprawach. Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat – takie zgromadzenie zwane jest zwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Zgromadzenie może też być zwołane w każdym innym terminie, jeżeli bieżący interes spółki tego wymaga – takie zebranie określa się mianem nadzwyczajnego zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to jeden z dwóch organów, niezbędnych do istnienia spółki z o.o. (nawet spółki jednoosobowej).
  2. Zarząd spółki – może składać się z kilku lub jednej osoby. Członkowie zarządu powoływani są uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej – kadencja członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 Kodeksu spółek handlowych). Należy zwrócić uwagę na fragment „pełny rok obrotowy” – oznacza to, że w praktyce kadencja członka zarządu może trwać niemal 2 lata. Zarząd spółki to drugi, obok zgromadzenia wspólników, organ konieczny do istnienia spółki z o.o.
  3. Rada nadzorcza – to organ fakultatywny w spółce z o.o., chyba że wysokość kapitału zakładowego przewyższa 500 tys. zł i w spółce jest powyżej 25 wspólników. Te dwa warunki spełnia jednocześnie bardzo mało spółek, dlatego rada nadzorcza jest stosunkowo rzadkim organem występującym w spółce z o.o. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością spółki, ale nie ma mocy, aby wydawać polecenia związane z zarządzaniem spółką. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 214 § 1) członkami rady nadzorczej w spółce z o.o. nie mogą być członkowie zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.

  Czy spółka musi mieć prezesa?

  Obowiązkowym organem w spółce z o.o. jest zarząd, który musi mieć przynajmniej jednego członka. Członka zarządu można „wyróżnić”, nadając mu funkcję prezesa. Jednakże Kodek spółek handlowych w żadnym ze swoich zapisów nie zobowiązuje do powierzania funkcji prezesa któremuś z członków zarządu.

  Prezes ma takie same prawa i obowiązki jak zwykli członkowie zarządu. Również w przypadku niewypłacalności spółki, względem wierzycieli prezes odpowiada w ten sam sposób jak każdy inny członek zarządu. Sprawdź więcej: Czy spółka musi mieć prezesa zarządu?

  Po co zatem jest ta funkcja i co jakie kompetencje ma prezes? W statusie spółki można zawrzeć zapis, że w sytuacji, gdy zarząd podejmuje uchwałę zarządu, a głosy rozkładają się równo, decyduje głos prezesa zarządu. Jeżeli takiego postanowienia w umowie nie będzie – głos prezesa jest tak samo ważny, jak każdego innego członka zarządu.

  Odpowiedzialność w spółce z o.o.

  Zaletą tego typu spółki, jest fakt, że jest ona sama odpowiedzialna za swoje zobowiązania. Oznacza to, że wierzyciele spółki mogą dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń od spółki. Jednakowoż w przypadku niewypłacalności spółki, za jej długi zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Kodeks spółek handlowych przewiduje sytuacje, kiedy członków zarządu można zwolnić z tej odpowiedzialności.

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"