Co to są spółki cywilne, osobowe i kapitałowe? Czy wszystkie muszą być wpisane do KRS?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności, przedsiębiorcy często zastanawiają się nad wybraniem odpowiedniej formy prawnej działalności. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Alternatywą dla JDG jest działalność w formie spółki. W dzisiejszym artykule scharakteryzuje rodzaje spółek

Rodzaje spółek

Podstawowy podział spółek będzie uzależniony od podstawy prawnej, która reguluje zasady działania spółki. W oparciu o to kryterium możemy wyróżnić:

 • spółki prawa cywilnego, które działają w oparciu o przepisy prawa cywilnego oraz;
 • prawa handlowego, których działanie reguluje ustawa z dnia 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych

Spółki prawa cywilnego

W najprostszych słowach można powiedzieć, że spółka cywilna to umowa pomiędzy stronami, które decydują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa spółki cywilnej może być zawiązana na przykład na czas realizacji konkretnego zlecenia.

Nowo powstała spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że:

 • umowy z kontrahentami zawierane są przez wspólników spółki cywilnej a nie przez spółkę cywilną;
 • za wywiązanie się z prawi obowiązków odpowiadają wspólnicy a nie spółka;
 • za niewywiązanie się z zobowiązań, wierzycielami lub dłużnikami stają się solidarnie wspólnicy spółki
 • spółka cywilna nie posiada własnego majątku, cały majątek wykorzystywany do realizacji określonego zlecenia jest majątkiem wspólników.

Zawarcie umowy spółki następuje w formie pisemnej. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie podlega rejestracji w KRS. Natomiast należy ją zgłosić na formularzu CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że spółka posada własny numer NIP.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Spółki prawa handlowego

Spółki handlowe działają w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z art. 4 § 1 spółki dzielimy na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe

Spółki osobowe posiadają zdolność prawną, która daje prawo do zaciągania we własnym imieniu praw i zobowiązań oraz mogą być stroną w postępowaniu. Natomiast warto zaznaczyć, że osobowe spółki prawa handlowego nie posiadają osobowości prawnej. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Do spółek osobowych należy spółka:

 • jawna;
 • partnerska;
 • komandytowo-akcyjna;

Spółki kapitałowe

Główną różnicą pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi jest, posiadanie przez spółki kapitałowe osobowości prawnej. Wspólnicy mogą wnosić do spółek wkłady jedynie o charakterze majątkowym, co oznacza, że wkładem do spółki nie może być praca wspólnika. Wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Do spółek kapitałowych należą:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka akcyjna

Zarówno spółki osobowe oraz spółki kapitałowe podlegają wpisaniu do KRS. Spółki osobowe nabywają podmiotowość prawną w momencie wpisu do KRS. Natomiast spółki kapitałowe w momencie spisu do KRS nabywają osobowość prawną.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu