CEIDG - elektroniczna baza przedsiębiorców

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest scentralizowaną elektroniczną bazą danych przedsiębiorców stworzoną przez Ministerstwo Gospodarki. Od dnia pierwszego lipca dwa tysiące jedenastego roku nie obowiązuje już Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona w gminach dzięki czemu zostanie zwiększona dostępność systemów informatycznych administracji publicznej umożliwiając wyszukiwanie danych dotyczących przedsiębiorców według kryteriów takich jak
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer krajowego rejestru sądowego (KRS),
  • numer identyfikacji przedsiębiorcy (REGON),
  • Nazwa Firmy bądź z uwzględnieniem wykreślenia.
Warto zwrócić uwagę na to, że ewidencjonowaniu podlegają tylko i wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można uzyskać poprzez platformę epuap.gov.pl/wps/portal. Na stronie jest możliwe wypełnienie wniosków potrzebnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaktualizowania danych takich jak: zgłoszenie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego bądź aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczenia dotyczącego wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszenia bądź zmiany zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie kontynuowania ubezpieczenia rolników ponadto do aktualizacji zmiany danych nieobjętych wpisem do CEIDG, wpisu do centralnej ewidencji dla nowych przedsiębiorców, zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Dane znajdujące się w bazie przedsiębiorców. W bazie danych przedsiębiorców znajdą takie informacje jak nazwa firmy przedsiębiorcy, jego numer PESEL, data oraz miejsce urodzenia, numer identyfikacji przedsiębiorcy (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP), informacja dotycząca obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności gospodarczej ( główna siedziba oraz filie), kody pocztowe zgodne z oznaczeniami terytorialnymi, adres poczty elektroniczne, strona internetowa, data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, określony przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD 2007), informacje dotyczące istnienia bądź ustania małżeńskiej wspólnotowości majątkowej oraz numer identyfikacji podatkowej spółki ( zarówno NIP jak i REGON) oraz informacje dotyczące udzielonych koncesji, zezwoleń oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej ponadto dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy łącznie ze wskazaniem zakresy pełnomocnictwa ( Dotyczy to sytuacji kiedy zostało uwzględnione wcześniej we wniosku CEIDG-1. Warto zwrócić uwagę na to, że pkt. Ten obowiązuje dopiero od pierwszego stycznia dwu tysięcznego dwunastego roku), informacje dotyczące zawieszania oraz wznowienia działalności gospodarczej, informacje dotyczące upadłości z możliwością zawarcia układu, a także ogłoszenie upadłości obejmującego likwidację majątku dłużnika, informacja o wszczęciu postępowania naprawczego, informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, który podlega wpisowi do CEIDG, informacja o zakazie wykonywania pewnego zawodu związanego z opieką, wychowaniem, edukacją małoletnich osób oraz informacja o wykreśleniu z CEIDG. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Informacji Działalności Gospodarczej Wpisów do CEIDG dokonują urzędy miasta i gminy. Warto zwrócić uwagę na to, że pomimo nowelizacji obowiązujących przepisów nie wszystkie urzędy wprowadziły dane przedsiębiorców do bazy. Przewidywany okres na wprowadzenie zmian mają do trzydziestego pierwszego grudnia. Należy pamiętać o tym, że do czasu przeniesienia urzędy miast i gmin nadal będą pełnić funkcję organów ewidencyjnych. Szybkość przeprowadzonych działań jest zależna od sprawności gmin w przenoszeniu danych. W przypadku kiedy dana gmina nie prowadziła elektronicznej ewidencji tempo wykonywanych prac może okazać się wolniejsze w znacznym stopniu. Warto przewidzieć sytuację dotyczącą popełnionych błędów ponieważ w takim przypadku obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest zgłoszenie ewentualnie popełnionych błędów we wpisie zaraz po ich dostrzeżeniu. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatny, może być składany przez osobę fizyczną zamierzającą prowadzić własną działalność gospodarczą ponadto powinna ona wypełnić odpowiedni formularz (CEIGD-1) udostępniony na stronie internetowej bądź w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Jedyną obowiązującą opłatą podczas rozpoczynania działalności gospodarczej jest sto siedemdziesiąt złotych za opłatę rejestracyjną do podatku VAT.

Zobacz również

CEIDG przez Internet

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej gromadzi dane o wszystkich przedsiębiorcach działających jako osoby fizyczne

Rejestracja VAT

 Rejestrując działalność gospodarczą w odpowiednim organie ewidencyjnym, z miejsca stajemy się podatnikiem

pokaż więcej tematów

Nowe zasady uzyskiwania NIP

Każdy podatnik, a zatem również osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mają obowiązek posiadania numeru NIP

Ceidg wzór

Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść

CEIDG PDF

Całodobowy dostęp do informacji o obecnie funkcjonujących na rynku przedsiębiorstwach? Możliwość elektronicznej rejestracji swojej firmy w systemie? Bieżąca aktualizacja danych o prowadzonej działalności gospodarczej? To nie mrzonka! Od 1 lipca 2011 roku jest to możliwe za sprawą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, któr

Jak wypełnić CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to ogólnopolska ewidencja przedsiębiorców działających na terenie Polski i będących osobami fizycznymi

CEIDG Druk

Podatnicy, którzy zakładali firmę po dniu 1 lipca 2011 roku mieli obowiązek dokonać jej rejestracji na nowym formularzu CEIDG-1

EDG-1 Druk

Przy zakładaniu firmy dla osób fizycznych do 1 lipca 2011 roku konieczny był wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej na druku EDG-1