Składki ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. Ich wysokość jest różna w zależności od staży firmy na rynku. Dodatkowo za ich nieterminowe opłacanie grożą konsekwencje.

W jakim terminie należy opłacić składki ZUS?

Wszyscy właściciele firm zobligowani są dopilnowania comiesięcznego obowiązku opłacania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca opłaca składki społeczne i zdrowotne, zaś w przypadku „dużego ZUS-u” również Fundusz Pracy. Trzeba tu pamiętać o konkretnych terminach. Zapłaty składek należy dokonać do:
  • 10. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie,
  • 15. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.
W sytuacji, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, wydłuża się on na najbliższy dzień roboczy. Jak dokonać wpłaty? Można to zrobić przelewem na poczcie, w banku bądź przez Internet. Należy jednak pamiętać, że dla ZUS-u liczy się data zaksięgowania przelewu na jego koncie trzeba więc zadbać, by został on wykonany odpowiednio wcześniej i dotarł najpóźniej w jednym z wymienionych powyżej terminów.

Wysokość składek zależy od stażu firmy na rynku

Jeśli przedsiębiorca otworzył działalność, nie prowadził firmy przez 5 ostatnich lat oraz nie świadczy usług dla firmy, w której był zatrudniony na etacie w tym samym roku lub poprzednim ma prawo preferencyjnych składek, czyli tzw. „małego ZUS-u. Taka możliwość istnieje przez pełne 24 miesiące. Przez ten czas płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są również zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak inni przedsiębiorcy przedsiębiorcy. W przypadku „małego ZUS-u” składki społeczne wylicza się od podstawy wymiaru stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, którzy działają dłużnej nie wspominane pełne 24 miesiące nie mają prawa do preferencyjnych składek. Zobowiązani są do opłacania ich w pełnej wysokości. Muszą także dokonywać wpłat na Fundusz Pracy. Podstawą do wyliczenia składek „dużego ZUS-u” jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku

Jak było wspominanie wszyscy przedsiębiorcy płaca identyczne ubezpieczenie zdrowotne – nie zależy ono bowiem on tego ile czasu firma funkcjonuje. Jak wylicza się składkę zdrowotną? Otóż to 9% z podstawy, którą stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku ogłaszanego przez GUS. Istotny jest fakt, że przedsiębiorca może odliczyć składkę zdrowotną od podatku – choć nie w całości. Odliczyć można bowiem 9%, ale 7,75% podstawy. Nie ma możliwości odliczenia pozostałej części składki, ani zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej przedsiębiorca nie odliczy również składek zdrowotnych opłacanych za pracowników. Dlaczego tak się dzieje? To efekt tego, że przedsiębiorca tak naprawdę ich nie finansuje, a jedynie opłaca za zatrudnionych. Ma on więc obowiązek pobrania składki zdrowotnej z wynagrodzenia pracownika i wpłata na konto ZUS-u. Należy jednak wiedzieć, że może „wrzucić” je do kosztów uzyskania przychodów.

Spóźniona zapłata składek ZUS – co za to grozi?

Przedsiębiorca powinien pamiętać o konkretnych terminach opłacania składek ZUS. Jeśli bowiem spóźni się z zapłatą może narazić się na karę finansową w postaci odsetek od zaległości podatkowych. Naliczanie rozpoczyna się z dniem następującym po ostatecznym terminie zapłaty składek, a kończy w dniu wykonania przelewu wyrównującego zobowiązania. Nie ma konieczności płacenia odsetek jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego brak wpłaty oznacza utratę świadczeń NFZ-u refundowanych przez ZUS. Z kolei jeśli przedsiębiorca nie opłaci składki wypadkowej, nie ma prawa do odszkodowania za wypadek przy pracy. A jak to wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Brak terminowej zapłaty oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca, którego dotyczyła nieopłacona składka. W konsekwencji przedsiębiorcy nie przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, a także świadczenie rehabilitacyjne.

W inFakcie dołączysz potwierdzenia zapłaty ZUS-u

Wszelkie kwestie związane ze składkami ZUS nie stanowią problemów dla użytkowników inFaktu. Dane dotyczące ZUS-u należy podać podczas uzupełniania danych księgowych. Na tej podstawie aplikacja wyświetla aktualne kwoty, które należy uiścić. Dodatkowo użytkownicy mają stały dostęp do odpowiednich numerów kont ZUS-u. Jak w inFakcie wyświetlić aktualne składki ZUS? W tym celu wystarczy jedynie kliknąć w zakładkę „Księgowość”, a następnie „Składki ZUS”. Po kliknięciu w wybrany okres, wyświetlisz kwoty oraz numery kont, na które należy wpłacić składki za dany okres.

Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do przechowywania potwierdzeń zapłaty ZUS-u, które musi przedstawić na wypadek kontroli. Konto użytkownika w inFakcie daje możliwość załączania potwierdzeń zapłaty – mogą to być dowolne pliki, np. w formacie PDF. Dzięki temu w razie potrzeby wszystkie potwierdzenia są pod ręką. inFakt.pl wysyła swoim użytkownikom powiadomienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zapłaty ZUS-u.

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości. W ciągu 30 dni przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online. Dzięki inFaktowi nigdy nie przeoczysz daty zapłaty składek ZUS.

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

ZUS ZUA

Przedsiębiorca po złożeniu formularza CEIDG-1 powinien w ciągu 7 dni zgłosić się do ZUS-u i zarejestrować jako płatnik składek

Zus Dra

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej zostaje zgłoszona na podstawie złożonego wniosku CEiDG-1 jako płatnik składek a co się z tym wiąże jest zobowiązania do dokonywania obliczeń i opłacania składek za każdy miesiąc kalendarzowy

Zus Ziua

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności gospodarczej jest zobligowany do dokonania zgłoszenia siebie jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zua formularz

Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zgłaszających do ubezpieczenia siebie jako przedsiębiorcę lub swoich pracowników

Dra formularz

Formularz ZUS DRA to deklaracja rozliczeniowa składek odprowadzanych do ZUS w danym okresie rozliczeniowym (zwykle okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc) przez płatnika składek, czyli przedsiębiorcę

pokaż więcej tematów

Zus zua druk

W przypadku zatrudnienia na etat, to pracodawca jest płatnikiem składek za pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ulga dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Chcesz zacząć samodzielnie działać na polu biznesowym zakładając firmę, a przy tym masz orzeczony pewien stopień niepełnosprawności? Warto wobec tego dowiedzieć się, jakie nowemu przedsiębiorcy przysługują ulgi z tytułu niepełnosprawności

Niedopełnienie obowiązków wobec zus przez przedsiębiorców

Zapewne każdy przedsiębiorca, czy to obyty z zasadami rynku i ubezpieczeń czy nowy i niedoświadczony wie, że osoba prowadząca własną działalność gospodarczą ma wobec ZUS obowiązki, jakie należy wypełniać okresowo bądź jednorazowo

Jak zmniejszyć wydatki na ubezpieczenie

Przepisy według których działa ZUS regulują przypadki i sytuacje, kiedy to przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom z kilku tytułów ubezpieczeń

Ulga w odprowadzaniu składki zdrowotnej

 Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą są zobowiązani bez wyjątków odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, nawet kilkakrotnie – zależy to od ilości firm organizacyjnych, w których prowadzona jest składka zdrowotna

Deklaracje ZUS

Opłacanie składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pociąga za sobą konieczność informowania o dokonanych rozliczeniach przy pomocy deklaracji ZUS DRA