OT druk to dokument przyjęcia środka trwałego. Jest do dowód dokumentujący zarówno zakup nowych środków trwałych, jak również używanych, ulepszonych lub wytworzonych w zakresie własnym. Jakie elementy powinien zawierać?

KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ OT DRUK?


W myśl przepisów środkiem trwałym można określić każdą rzecz należącą do firmy, która zgodnie z zamierzeniami ma być użytkowana dłużej niż rok i jest gotowa do użytkowania w momencie wprowadzenia do firmy. Można do nich zaliczyć choćby samochód, komputer czy nieruchomość. Oczywiście o ile spełniają warunki.

Jeśli składnik majątku zaliczany jest do środków trwałych przedsiębiorca ma obowiązek wystawić OT druk, potwierdzający przyjęcie nowego środka trwałego. Należy to zrobić w momencie:

 • zakupu (podstawą do sporządzenia jest faktura VAT otrzymana od dostawcy, bądź też rachunek wraz z protokołem odbioru technicznego),

 • nieodpłatnego nabycia (wtedy podstawą jest umowa spadku bądź umowa darowizny),

 • ujawnienia środka trwałego w trakcie inwentaryzacji.

Taki dokument sporządza się również w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie.


JAKIE ELEMENTY POWINIEN ZAWIERAĆ DRUK OT?


Przepisy określają jakie konkretnie elementy są niezbędne na druku OT, aby dokument był poprawny. Formularz OT powinien zawierać:

 • określenie wystawcy – nazwa firmy wystawiającej, jej dokładne dane oraz adres,

 • określenie rodzaju dokumentu (nazwę „przyjęcie środka trwałego” oraz symbol dokumentu „OT”).

 • numer dokumentu,

 • datę wystawienia,

 • dokładną nazwę przyjmowanego środka trwałego wraz z jego szczegółową charakterystyką – cechy użytkowe, numery fabryczne itp.,

 • nazwę dostawcy oraz określenie podstawy wystawienia dokumentu OT, a mianowicie faktura VAT, rachunek, umowa darowizny, itp.,

 • wartość środka trwałego,

 • miejsce użytkowania lub przeznaczenie,

 • polecenie księgowania.

DODAWANIE ŚRODKA TRWAŁEGO W INFAKT.PL


Aplikacja inFakt.pl daje możliwość wprowadzania nowych środków trwałych, co wiąże się także ze sporządzeniem druku OT. W zakładce „Koszty”, klikamy na „Środki trwałe”, a następnie na „Dodaj środek trwały”. Wyświetlą się dwie opcje:

 • dodaj środek trwały (jeśli nabycie środka trwałego nie jest poświadczone fakturą VAT lub jeśli środek trwały został wprowadzony do ewidencji zanim rozpoczęto księgowanie w inFakt.pl)

 • zakup środka trwałego (jeśli zakup środka trwałego jest poświadczony fakturą VAT).

Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawiają się poszczególne puste okienka, które użytkownik powinien uzupełnić. W momencie poprawnego dodania środka trwałego, boczne menu zostaje rozszerzone o opcje: likwiduj, sprzedaj, ulepsz, edytuj lub usuń. Amortyzacja będzie wyliczana automatycznie i dodawana co miesiąc do KPiR.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.