Slim VAT 3. Jakich zmian należy się spodziewać w podatku VAT?

8 sierpnia do konsultacji trafił projekt Slim VAT 3, czyli plan uproszczeń w podatku VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać zmiany w VAT?

Slim VAT a mały podatnik

Wśród zmian przewidywanych w projekcie Slim VAT 3 ma się pojawić modyfikacja definicji małego podatnika. Obecnie małym podatnikiem jest osoba, która uzyskała przychód roczny w maksymalnej wysokości 1,2 miliona euro brutto.

Po zmianach przepisów limit przychodów dla małego podatnika ma wynieść 2 miliony euro brutto. Zmiana przyzna status małego podatnika większej ilości przedsiębiorców, umożliwiając im jednocześnie rozliczenie kwartalne.

Split payment – zmiany w przepisach

Dodatkowo zmienią się zasady korzystania z podzielonej płatności. Obecnie, gdy przedsiębiorca otrzymuje płatność za fakturę, działa system split payment. Polega on na tym, że kwota podatku VAT trafia na odrębny sub rachunek bankowy przeznaczony do celów podatkowych.

Z tego rachunku można było opłacać wyłącznie podatek dochodowy, VAT oraz składki ZUS. Projekt nowej ustawy zakłada możliwość opłacania ze wspomnianego rachunku także podatku handlowego czy cukrowego.

Slim VAT 3 i nowe sankcje VAT

Ponadto nowelizacja ma zmienić sankcje w podatku VAT. Na dzień dzisiejszy sankcje vatowskie opierają się na 15, 20 oraz 30-procentowych stawkach. Projekt Slim VAT 3 ma znieść sztywne stawki w podanej wysokości. Za to wprowadzone zostaną elastyczne przedziały w wysokości do 15 proc., do 20 proc. oraz do 30 procent. Dodatkowo w niezmienionej formie będzie obowiązywać sankcja 100%.

Korekta faktury w walucie obcej

Zmiany obejmą także korekty faktur. W przypadku korygowania faktur wystawianych na kwoty w walutach obcych, przedsiębiorca będzie miał obowiązek zastosować ten sam kurs wymiany waluty przy korekcie, co przy pierwotnym dokumencie. W przypadku nabywania towarów z krajów Unii, podatnicy będą mogli odliczyć podatek VAT nawet, gdy nie otrzymają faktury. 

Dzisiaj, aby odliczyć VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, należy tego dokonać do 3 miesięcy od zawarcia transakcji. Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał faktury, należało naliczyć i opłacić VAT, ale nie było możliwości jego odliczenia.

Slim VAT 3 – Wiążąca Informacja Stawkowa

Projekt Slim VAT 3 zakłada także zmianę w działaniu Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Wiążąca Informacja Stawkowa to stosunkowo nowa instytucja. Pozwala podatnikowi uzyskać potwierdzenie tego, jaką stawkę ma stosować do transakcji ze względu na rodzaj świadczonych usług czy sprzedawanych towarów.

Slim VAT 3 wprowadzi także możliwość wystąpienia o wiążącą informację w zakresie podatku akcyzowego. Zniesiona zostanie również opłata za uzyskanie informacji z WIS, która do tej pory wynosiła 40 zł od każdego zapytania.

Sprzedaż mieszana a VAT

Zmianie ma ulec także system proporcji odliczania podatku VAT w sprzedaży mieszanej. O sprzedaży mieszanej mówi się, gdy podatnik prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną podatkiem VAT ze względu na przedmiotowe bądź podmiotowe wyłączenie z podatku. W sytuacji prowadzenia sprzedaży mieszanej występuje konieczność uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego wartość wskaźnika VAT stosowanego w tejże sprzedaży.

Ustalony wskaźnik określa, jak u danego podatnika wygląda proporcja opodatkowanej i nieopodatkowanej sprzedaży oraz dyktuje, w jaki sposób ustalić podatek VAT od nabyć mieszanych. Dla przykładu, jeśli podatnik sprzedawał 20% towarów bez VAT, a od pozostałej części musiał VAT opłacać, to z faktury za oba typy sprzedaży odlicza tylko 80% podatku.

Zmiana przepisów ma dodać regułę, wedle której, jeżeli u podatnika obrót nie przekroczy 30 tys zł, to uzgodnienie współczynnika dla sprzedaży mieszanej nie będzie wymagane. Wystarczające będzie przesłanie zawiadomienia o zaistnieniu sprzedaży mieszanej w działalności gospodarczej.

Zasady odliczenia VAT w sprzedaży mieszanej 

Zwiększona ma zostać także kwota pozwalająca na odliczenie 100% podatku VAT. Obecnie limit ten wynosi 500 złotych. Zostanie zaś zwiększony do 10 tysięcy złotych. 

W praktyce oznacza to, że gdy proporcja sprzedaży mieszanej u przedsiębiorcy wynosi 98% sprzedaży opodatkowanej VAT, to ustalanie wskaźnika proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego nie jest konieczne. Można było wciąż stosować odliczenie 100% podatku VAT. 

Do tej pory warunkiem było jednak to, aby sprzedaż nieopodatkowana nie przekroczyła 500 zł. A zatem, gdy sprzedaż nieopodatkowana będzie dotyczyć kwot mniejszych niż 10 tysięcy złotych, a łączna proporcja sprzedaży opodatkowanej będzie utrzymywać się na poziomie minimum 98%, to będzie można uznać, że można odliczać 100% podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że bez względu na proporcję, w sprzedaży mieszanej należy dokonać korekty podatku VAT na koniec roku. Obowiązek ten bierze się z faktu, że współczynnik sprzedaży mieszanej ustalamy z wyprzedzeniem na cały rok. W trakcie roku natomiast mogły wystąpić znaczące zmiany w proporcji czy wartości sprzedaży nieopodatkowanej. 

Jeśli realny współczynnik na koniec roku będzie się różnił od ustalonego o mniej niż 2%, to korekta nie będzie wymagana. Ilustruje to przykład. Jeśli ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego współczynnik wyniesie 41%, a realnie na koniec roku okaże się, że jest to 39%, wtedy podatnik nie musi dokonywać korekty VAT. Jeśli wskaźnik byłby większy, to podatnik będzie miał swobodę w korygowaniu podatku VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu