Grupy VAT. Jak je tworzyć i jakie korzyści dają?


11 maja 2022 3 min. czytania

Polski Ład wprowadza Grupy VAT, które będzie można zawiązywać już od 1 lipca 2022 r. Czym są i jakie korzyści dają?

Czym są Grupy Vat?

Grupa VAT będą można tworzyć przez podmioty, między którymi jednocześnie istnieją powiązania o charakterze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym.

Grupa będzie reprezentowana przez przedstawiciela grupy VAT, który przejmie obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT

Korzyści z wprowadzenia Grupy VAT 

Wspólne rozliczenie podatku VAT przez całą grupę w mojej opinii jest krokiem w dobrym kierunku. Podatnikiem będzie wyłącznie grupa, transakcje wewnątrz grupy nie podlegają opodatkowaniu, fakturowaniu, mechanizmowi podzielonej płatności.

Grupa będzie składać jedną deklarację VAT, jednocześnie posiadając jeden rachunek bankowy do obsługi zwrotów VAT i przyjmowania płatności. Powyższe spowoduje, że podmioty tworzące grupę na pewno będą miały mniej pracy związanej z rozliczaniem podatku VAT. 

Ryzyka grupy VAT

Przede wszystkim ryzykiem jest solidarna odpowiedzialność członków grupy za jej zobowiązania w okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę tego statusu. Jednocześnie przepisy wprowadzają konieczność ustalania proporcji odliczenia VAT opartej o udział czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych oddzielnie przez każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy.

Dodatkowo sprawę może komplikować to, że w pewnych sytuacjach grupa może być zobowiązana do ustalenia dodatkowej proporcji dla całej grupy VAT. Wspominany brak opodatkowania transakcji między podmiotami wchodzącymi w skład grupy nie oznacza, że mogą one zaprzestać ewidencjonowania tych transakcji. Grupa musi bowiem prowadzić ewidencję transakcji zachodzących również wewnątrz niej.

Kto może stworzyć grupę VAT?

Podatkową grupę mogą utworzyć podmioty powiązane:

  • finansowo – jeden z podmiotów tworzących grupę VAT ma bezpośredni ponad 50% udział w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych członków tej grupy, 
  • ekonomicznie – przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne lub członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT,
  • organizacyjnie – członkowie grupy prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu, posiadający siedzibę na terytorium polski lub podmioty zagraniczne posiadające w Polsce oddziały, prowadzące działalność na terytorium polski.
box-icon

Uwaga

Jeden podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT.

Warunki utworzenia grupy VAT

Do powstania grupy VAT konieczne jest zawarcie w formie pisemnej umowy o jej utworzeniu. Umowa jest zawierana na okres nie krótszy niż 3 lata z możliwością jej przedłużenia. 

Przedłużyć umowę można w terminie 30 dni przed jej wygaśnięciem. Ponadto umowa musi zawierać co najmniej: 

  • nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”, 
  • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników, 
  • wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków, 
  • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających co najmniej 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników, 

Samego zgłoszenia grupa VAT dokonuje za pośrednictwem VAT-R do które dołącza umowę grupy. Po zarejestrowaniu grupy VAT z urzędu następuje wykreślenie z rejestru jako podatników VAT członków grupy. Jednocześnie członkowie grupy VAT podlegają uwidocznieniu w wykazie podatników czynnych VAT jako dane grupy VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu