Jak płacić w obowiązkowym split payment?

Po wprowadzeniu obowiązkowego split payment znacznie zwiększy się liczba podmiotów dokonujących przelewów w tym mechanizmie. Dlatego warto wiedzieć jak płacić w obowiązkowym split payment oraz korzystać ze zbiorczych płatności.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 18.07.2019 obowiązek stosowania mechanizmu split payment ma zostać przesunięty na listopad 2019. Z początkiem tej daty transakcje powyżej 15.000 zł między podmiotami dotyczące zakupu towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT objęte zostaną obowiązkiem zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Analogicznie jak przy dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności zapłata dokonywana ma być przy użyciu komunikatu przelewu na konto VAT w kwocie odpowiadającej całości albo części kwoty VAT oraz na rachunek bankowy w całości albo części odpowiadającej wartości sprzedaży netto. Różnica polegać ma m.in. na wprowadzeniu możliwości zapłaty jednym komunikatem przelewu za więcej niż jedną fakturę.
obowiązkowy split payment

Zbiorcze płatności

Projektowana nowelizacja ustawy o VAT zawiera zapisy wprowadzające możliwość zapłaty jednym komunikatem przelewu za więcej niż jedną fakturę. Warunkiem zastosowania zbiorczych płatności w split payment jest aby komunikat przelewu:

  • obejmował wszystkie faktury wystawione dla podatnika od jednego dostawy w danym okresie;
  • zawierał całą kwotę podatku VAT wykazaną na tych fakturach.

Jeżeli nabywca zdecyduje się na dokonanie płatności zbiorczej komunikat przelewu musi zawierać wszystkie faktury wystawione w danym miesiącu kalendarzowym przed danego dostawcę bez względu czy dokumentują transakcje podlegające split payment czy nie. W komunikacie przelewu zamiast wskazywania konkretnych numerów faktur nabywca wskaże okres za który dokonuje płatności.
Przykład
Pani Anna prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz. Na potrzeby projektów zakupuje od firmy A usługi oraz towary, z których część objęta jest załącznikiem nr 15. W związku z przekroczeniem limitu transakcji 15 000 zł Pani Ania planuje skorzystać w listopadzie ze zbiorczych płatności. Komunikat przelewu obejmował będzie wszystkie faktury wystawione w listopadzie przez firmę A na rzecz Pani Anny łącznie z tymi, które nie podlegają split payment. Zamiast numerów faktur Pani Anna przy wypełnianiu komunikatu przelewu wskaże okres „listopad”.

Kompensata wzajemnych należności

W związku ze zgłaszanymi podczas opiniowania projektu postulatami  dotyczącymi braku uregulowań dotyczących kompensaty wzajemnych należności w zmodyfikowanym projekcie ustawy dodano nowe zapisy. Wprowadzono przepis, na podstawie którego mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do wysokości kompensaty. Gdy po dokonaniu potrącenia pozostanie kwota do zapłaty a faktura dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 różnicę należy uregulować w split payment.

Jak płacić zaliczki?

Do poprawionego projektu ustawy dodano także zapisy dotyczące zapłaty zaliczek. Jeżeli podatnik będzie dokonywał wpłaty zaliczki za usługi i towary z załącznika 15 w komunikacie przelewu powinien wpisać „zaliczka”. Możliwość ta przewidziana będzie także dla zaliczki na kwotę poniżej 15.000 zł , gdzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. To na nabywcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, jakiej faktury dotyczy wpłacona zaliczka.  Z uzasadnienia do projektu wynika, że:
„Jeżeli podatnik nie będzie w stanie powiązać konkretnej płatności zaliczki z konkretną fakturą dokumentującą tę zaliczkę, powstanie wątpliwość, czy podatnik wywiązał się z obowiązku zapłaty w podzielonej płatności, jeżeli taki obowiązek u niego powstał w związku z tą zaliczką.”

Sankcje dla nabywcy

Złagodzono także ze 100% na 30% sankcje dla nabywcy za dokonanie płatności z naruszeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Zaproponowano także aby sankcja nie była stosowana, jeżeli mimo uregulowania takiej faktury w inny sposób (z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności) dostawca lub usługodawca rozliczył cały podatek należny wynikający z tej faktury.
W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.