Sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT


25 września 2018 4 min. czytania

Podatnicy podatku VAT są zobowiązani do terminowego i rzetelnego rozliczania podatku od towarów i usług. Dlatego powinni wiedzieć, że za nierzetelne rozliczanie podatku, może zostać nałożona sankcja karna. Jakie grożą sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Sankcje

Nierzetelne rozliczanie podatku VAT

Sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania 100%

Zgodnie z art. 112c, w przypadku świadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych, urząd może nałożyć sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 100%. Dlatego warto sprawdzić kiedy możemy otrzymać sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania. Sankcja ta ma zastosowanie odpowiednio do:

 • zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego,
 • zawyżonej kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego,
 • zawyżonej kwoty różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe,
 • lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego,
 • lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe,

w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:

 1. wystawił podmiot nieistniejący,
 2. potwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

Sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania 30%

Kolejną sankcją z jaką może mieć do czynienia podatnik, to sankcja w wysokości 30%. Podobnie jak wcześniej, urząd nakłada sankcję w formie dodatkowego zobowiązania. Zgodnie z art. 112b ust.1 w razi stwierdzenia, że podatnik:

 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę:
  • zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  • zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 2. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości. Następnie ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Czego nie obejmuje dodatkowe zobowiązanie

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy podatnik sam dokona korekty deklaracji wówczas może liczyć na uniknięcie sankcji. Aby uniknąć kary, korekta musi zostać złożona przed podjęciem kontroli lub czynności sprawdzających.  Podatnik będzie musiał natomiast uregulować podatek należny wynikający z korekty (art. 112b ust 3 ustawy o VAT).
Dodatkowe zobowiązanie, zgodnie z art. 112 ust 3 pkt. 2 nie obowiązuje, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:

 • popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,
 • nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

Sankcji w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego nie stosuje się także w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania 20%

Na podatnika może zostać nałożona obniżona stawka sankcji wynosząca 20%. Sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 20% może zostać nałożona jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej w przypadkach, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu lub podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego.
Powyższe sankcję mogę być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców, ponieważ wiążą się z dodatkowym zobowiązaniem finansowym. Dlatego warto zastanowić się nad rzetelnym rozliczaniem podatku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu