Kalkulator odsetek podatkowych

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Odsetki podatkowe naliczane są za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego dokonania płatności. Naliczanie odsetek dotyczy zarówno podatku dochodowego, podatku VAT, jak i podatku akcyzowego.

Kalkulator odsetek podatkowych

Ile zapłacę odsetek
Opłacając podatek w późniejszym terminie, kwota zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami wyniesie:
Kwota zobowiązania podatkowego2 000,00
Odsetki do zapłaty Kwota odsetek (0 zł) nie przekracza 8,70 zł i nie podlega zapłacie do Urzędu Skarbowego.31,00
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami2031,00
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak korzystać z kalkulatora odsetek podatkowych?

  1. Podaj kwotę, która powinna zostać wpłacona do Urzędu Skarbowego we wcześniejszym terminie.
  2. Wybierz termin tej płatności.
  3. Wybierz dzień, w którym opłacisz zaległość.
  4. Możesz rozwinąć Opcje zaawansowane, aby wybrać stawkę obniżoną lub podwyższoną.
  5. Jeśli kalkulator pokaże 0 zł jako Odsetki za zwłokę, oznacza to, że odsetki nie zostały naliczone lub są mniejsze niż 8,70 zł i nie podlegają opłacie.

Na jakiej podstawie liczone są odsetki podatkowe?

Odsetki podatkowe są naliczane na podstawie zwłoki w dokonywaniu płatności podatkowej. Naliczenia odsetek obejmują różne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy, podatek VAT i podatek akcyzowy.

Podstawą do obliczeń jest wzór:

Odsetki = ( kwota do zapłaty × liczba dni po terminie × stawka odsetek ) / 365

Wzór ten uwzględnia kwotę do zapłaty, liczbę dni opóźnienia oraz stawkę odsetek. Odsetki podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych. Istnieje również możliwość zastosowania obniżonej stawki (50% stawki podstawowej) lub podwyższonej stawki (150% stawki podstawowej) w określonych sytuacjach.

Dodatkowo istnieje limit kwoty 8,70 zł, poniżej której odsetki nie są naliczane. System ten ma zastosowanie w przypadku, gdy zaległość nie przekracza tej kwoty. Warto zauważyć, że odsetki podatkowe są obliczane za każdy dzień zwłoki, a ich wysokość może być różna w zależności od okoliczności i rodzaju podatku.

Podstawowe odsetki podatkowe

Podstawowe odsetki podatkowe stanowią standardowe sankcje finansowe, które nakładane są w przypadku nieterminowego uregulowania zobowiązań podatkowych. Definiowane są one jako procentowa stawka, która zależy od WIBOR-u i jest naliczana za każdy dzień zwłoki w spłacie podatku. Podstawowe odsetki stosuje się w przypadku opóźnień w uregulowaniu podatków, takich jak podatek dochodowy, podatek VAT czy podatek akcyzowy. Wzór do obliczeń podstawowych odsetek uwzględnia kwotę do zapłaty, liczbę dni po terminie oraz podstawową stawkę odsetek. Wysokość podstawowych odsetek podatkowych jest istotnym elementem zachęcającym do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych.

Przykład #1: Pan Andrzej, płatnik VAT, nie zapłacił VAT-u za styczeń w terminie do 25 lutego. Płatności dokonał dopiero 28 lutego, czyli 3 dni po terminie. Podatek do zapłaty wynosi 10 000 zł. Pan Andrzej zapłaci odsetki w kwocie 12 zł, przy założeniu, że wynoszą one 14,5%.

Podwyższone odsetki podatkowe

Podwyższone odsetki podatkowe stanowią bardziej rygorystyczną formę sankcji dla podatników, którzy nie spełnili swoich obowiązków w zakresie terminowego uiszczania podatków. Stawka podwyższonych odsetek wynosi 150% stawki podstawowej, co daje 24,75%. Stosuje się je w szczególnych przypadkach, takich jak nieterminowe uregulowanie podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Podwyższone odsetki mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie terminowych płatności podatkowych i zniechęcanie do zwłoki w regulowaniu zobowiązań. Podatnicy powinni być świadomi ryzyka związanego z zastosowaniem podwyższonych odsetek i dążyć do terminowego spełniania swoich zobowiązań podatkowych, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Przykład #2: Pan Andrzej nie wykazał w deklaracji VAT podatku do zapłaty w wysokości 10 000 zł. Zrobił to dopiero po 3 dniach, wysyłając korektę. W ten sposób naraził się na podwyższone odsetki i będzie musiał zapłacić 18 zł, przy założeniu, że podstawowa stawka odsetek wynosi 14,5%, a więc podwyższone odsetki wyniosły 21,75%.

Opłata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna to dodatkowe obciążenie finansowe nakładane na podatnika w przypadku dłuższego opóźnienia w uregulowaniu zobowiązań podatkowych. Charakteryzuje się ona tym, że jest to jednorazowa opłata nakładana na kwotę zaległości podatkowej, obliczana od dnia następującego po upływie terminu płatności. Opłata prolongacyjna może być stosowana wobec różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT czy akcyza.

Naliczenie opłaty prolongacyjnej ma miejsce w sytuacji, gdy podatnik nie ureguluje swojego zobowiązania w określonym terminie, a opóźnienie to przekroczy znacząco ustalony termin. Obliczając opłatę prolongacyjną, bierze się pod uwagę kwotę zaległości podatkowej oraz ilość dni zwłoki. Wzór do obliczeń opłaty prolongacyjnej to

Opłata = ( kwota zaległości × liczba dni zwłoki × stawka odsetek prolongacyjnych ) / 365

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi połowę wartości odsetek podstawowych. Naliczona opłata prolongacyjna jest dodawana do zaległości podatkowej, zwiększając ostateczną kwotę do uregulowania. Uniknięcie naliczenia opłaty prolongacyjnej jest dodatkowym bodźcem dla podatników do terminowego i rzetelnego regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Odsetki z korekty deklaracji podatkowej

Odsetki z korekty deklaracji podatkowej stanowią dodatkowy element, który może wpłynąć na zobowiązania podatkowe podatnika. Korekta deklaracji podatkowej to czynność polegająca na poprawieniu wcześniej złożonej deklaracji w celu uwzględnienia błędów, nieścisłości lub dodatkowych informacji. W przypadku nieterminowej korekty podatnik może być obciążony dodatkowymi odsetkami.

Warunki naliczania odsetek z korekty deklaracji podatkowej obejmują przede wszystkim terminowe złożenie poprawionej deklaracji. Jeśli korekta nie zostanie złożona w określonym czasie, a podatnik opóźni uregulowanie swojego zobowiązania, naliczane są odsetki. W praktyce, odsetki z korekty deklaracji podatkowej mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak błędy rachunkowe, brak uwzględnienia pewnych kosztów czy przychodów, czy też zmiany interpretacji przepisów podatkowych.

Naliczenie odsetek z korekty deklaracji podatkowej odbywa się według ustalonych stawek i zasad obowiązujących dla danego rodzaju podatku. W przypadku błędów, które skutkują zmniejszeniem zobowiązania podatkowego, naliczane odsetki są proporcjonalnie niższe, co stanowi pewne ułatwienie dla podatników. Jednak konieczność dokładności i terminowości w dokonywaniu korekt deklaracji podatkowych pozostaje kluczowa dla uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z odsetkami.

Przykład #3: Jan złożył zeznanie roczne PIT-36 z działalności gospodarczej, w którym nie ujął spisu z natury. Zorientował się o tym 25 kwietnia i dokonał odpowiedniej korekty, gdzie wystąpił podatek dochodowy do zapłaty. Wraz ze złożoną korektą Jan wpłacił podatek. Korekta jak i zapłata została złożona w terminie składania zeznań, który upływa 30 kwietnia. Dzięki temu Jan uniknie odsetek od podatku.

Odsetki za zwłokę

Odsetki za zwłokę są sankcją finansową nakładaną za nieterminowe uregulowanie zobowiązań podatkowych. Istnieje kilka rodzajów odsetek za zwłokę, z których każdy ma swoje specyficzne cechy i zastosowanie.

Obowiązujący wzór do obliczenia wysokości odsetek to:

(kwota do zapłaty * liczba dni po terminie * stopa odsetek) / 365

Wyliczone odsetki zawsze ulegają zaokrągleniu do pełnych złotych.

Odsetki za zwłokę w wersji podstawowej

Odsetki za zwłokę w wersji podstawowej stanowią standardową sankcję finansową nakładaną na podatników w przypadku nieterminowej płatności zobowiązań podatkowych. Obliczenia odsetek opierają się na wzorze

Odsetki = ( kwota do zapłaty × liczba dni po terminie × stopa odsetek ) / 365

Przykład #4: Jan ma kwotę podatku do zapłaty 10 000 zł, spóźnił się z wpłatą o 3 dni. W okresie opóźnienia obowiązują odsetki 14,5%, a więc dodatkowa kwota do zapłaty to 12 zł, zgodnie z wyliczeniem (10000 zł x 3 dni x 14,5%) / 365.

Odsetki za zwłokę w wersji obniżonej

Odsetki za zwłokę obniżonej stawki to sankcja finansowa, która ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik złoży korektę JPK VAT nie później niż 6 miesięcy od upływu terminu, a płatności dokona w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Stawka obniżona wynosi w tym przypadku połowę stawki podstawowej.

Przykład #5: Andrzej, złożył błędną deklarację VAT (JPK) 25 stycznia i uregulował podatek. Następnie, z uwagi na popełnienie błędy, skorygował ją 31 stycznia. Dodatkowy podatek do zapłaty z korekty wyniósł 8 000 zł. Andrzej zapłacił dodatkową kwotę 5 lutego. W tym przypadku będzie mógł obniżyć odsetki o połowę i zapłaci 17 zł zamiast 35 zł.

Odsetki za zwłokę w wersji podwyższonej

Odsetki za zwłokę podwyższonej stawki to sankcja finansowa, której stawka wynosi 150% stawki podstawowej. Zastosowanie znajduje głównie w przypadku nieterminowej płatności podatku VAT oraz akcyzy w określonych sytuacjach.

Przykład #6: Andrzej, złożył błędną deklarację VAT (JPK) 25 stycznia nie ujmując 1 faktury przychodowej. Następnie z uwagi, na popełnienie błędy skorygował ją dopiero 30 września. Dodatkowy podatek do zapłaty z korekty wyniósł 2 000 zł. Andrzej zapłacił dodatkowe zobowiązanie dopiero 15 października. W tym przypadku US zobowiązał Andrzeja do zapłaty aż 315 zł odsetek, zamiast 210 zł wg stawki podstawowej.

Wyjątki od stosowania obniżonej stawki odsetek podatkowych

W kontekście odsetek podatkowych obniżonej stawki istnieją pewne wyjątki, które wpływają na możliwość zastosowania korzystniejszej stawki odsetek. Niżej przedstawiono główne wyjątki oraz ich wpływ na obliczenia odsetek podatkowych.

  • Korekty deklaracji zaniżającej zobowiązanie podatkowe: W sytuacji, gdy podatnik złoży korektę deklaracji, która zaniża zobowiązanie podatkowe, nie stosuje się obniżonej stawki odsetek. Oznacza to, że w przypadku celowego zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, organ podatkowy może naliczyć odsetki według stawki standardowej

  • Zaległości ujawnione w trakcie kontroli podatkowej: W przypadku ujawnienia zaległości podatkowych w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, nie stosuje się obniżonej stawki odsetek. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza przypadków, gdy podatnik nie złożył deklaracji mimo ciążącego na nim obowiązku

  • Opóźnienia po zawiadomieniu o zamiarze kontroli podatkowej: Jeśli korekta deklaracji została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego przekracza 25% kwoty należnej, nie stosuje się obniżonej stawki odsetek

Wyjątki te mają istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia odsetek podatkowych, a ich uwzględnienie jest istotne zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników, wpływając na wysokość sankcji finansowych nakładanych w przypadku nieterminowej płatności lub innych naruszeń przepisów podatkowych.

Odsetki podatkowe 2024 – jak zapłacić?

Wystarczy, że przelejesz zaległą kwotę (+ ew. odsetki) na swój mikrorachunek podatkowy. Kiedy jako przedsiębiorca dokonujesz przelewu podatkowego w bankowości internetowej, numer mikrorachunku podatkowego zostaje wygenerowany automatycznie. Dzięki temu masz mieć pewności, że zaległa kwota trafi do właściwego urzędu skarbowego.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są odsetki podstawowe i kiedy są stosowane?

Odsetki podstawowe to standardowe odsetki naliczane za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności podatków. Stosuje się je, gdy podatnik nie ureguluje zobowiązań podatkowych w ustalonym terminie.

Jakie są różnice między odsetkami podstawowymi a podwyższonymi

Różnica polega na stawce odsetek. Odsetki podstawowe mają standardową stawkę, podczas gdy odsetki podwyższone mają stawkę wyższą, zazwyczaj 150% stawki podstawowej.

W jakich sytuacjach naliczana jest prolongacyjna

Opłata prolongacyjna naliczana jest, gdy podatnik opóźnia wpłatę zaległości podatkowej w stosunku do terminu płatności, a kwota ta nie pokrywa pełnej zaległości wraz z odsetkami.

Ile wynoszą odsetki podatkowe w 2024 roku?

Stawki odsetek podatkowych mogą ulegać zmianom, dlatego zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji u właściwego urzędu skarbowego. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę jest ustalana jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%, z tym że stawka ta nigdy nie może być niższa niż 8%.

Jak obliczyć wysokość odsetek podatkowych?

Wzór na obliczenie odsetek to: (kwota do zapłaty * liczba dni po terminie * stopa odsetek) / 365. Wyliczone odsetki zaokrągla się do pełnych złotych.

Kiedy 50% odsetek od zaległości podatkowych?

Stawka 50% odsetek od zaległości podatkowych może być zastosowana w przypadku złożenia korekty JPK VAT w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, przy założeniu, że nie ma zawiadomienia o zaległości i urząd nie rozpoczął procedur w tej sprawie.