Nowy projekt zmian w CIT. Jak zmiany wpłyną na przedsiębiorców?

Piotr Juszczyk

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt dotyczy m.in. zawieszenia podatku minimalnego, zmian w estońskim CIT i ukrytych dywidendach.

Od kiedy zapłacisz podatek minimalny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek minimalny płacą podatnicy, którzy generują stratę na działalności operacyjnej lub udział ich dochodów w przychodach nie przekroczy 1%. Podatek minimalny ma zostać zawieszony do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że zacznie obowiązywać dopiero od 2023 roku z tym, że poszerzy się zakres wyłączeń z tego podatku.

[Aktualizacja 8.09.2022 r.] 

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy podatek minimalny ma zostać również zawieszone na 2023 r. W konekwencji przepisy w tym zakresie zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r. 

 Podatku minimalnego nie zapłacą:

Jednocześnie do dochodowości nie będą brane pod uwagę:

  • koszty z tytułu umowy leasingu środków trwałych; 
  • przychody z należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej;
  • podatek akcyzowy.

Estoński CIT – zmiany od 1 stycznia 2023

Przepisy o estońskim CIT zostały znowelizowane od 1 stycznia 2022 roku. Na skutek nowelizacji dostęp do tej formy opodatkowania znacznie się rozszerzył. Jednak dalej opcja estońskiego CITu nie jest tak atrakcyjna jak choćby w Estonii.

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT może się pojawić:

  • nowy termin, do którego podatnik będzie mógł zawiadomić o wejściu w estoński CIT  – podatnik będzie mógł dokonać wejścia na estoński CIT do końca pierwszego roku podatkowego, w którym będzie chciał w ten sposób być opodatkowany;
  • nowa data zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet dywidendy;
  • nowy warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej – zobowiązanie to będzie wygasać w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po 4 latach podatkowych.

Zmiany w ukrytej dywidendzie

Przepisy o ukrytych dywidendach miały wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Jednak termin uległ przesunięciu na 1 stycznia 2023 roku. Przepisy o ukrytych dywidendach od samego początku budziły wiele wątpliwości. W planach jest ich całkowite uchylenie. 

Nowelizacja przepisów pozwoli również na uwolnienie 100% przychodów z dywidend otrzymanych od spółek zależnych, a nie jak obecnie – 95%.

Podatek u źródła i inne przepisy

W projekcie zmian w CIT pojawia się także kilka innych istotnych nowelizacji. Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym mają być wolne od podatku u źródła

W przepisach ponadto pojawi się doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych odsetek od kredytów. W kwestii nieruchomości, zwrot podatku od budynków nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

box-icon

Ważne

Zaproponowana nowelizacja znajduje się obecnie na etapie projektu. Będziemy bacznie przyglądać się jak ostatecznie wpłynie na przepisy i informować o zmianach.