Ile wynosi minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych? Zasady obliczania z przykładami

Piotr Juszczyk

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości tzw. komercyjnych, został wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. Podatek ten płaci się od nieruchomości o znacznej wartości. Ile wynosi podatek i do jakich nieruchomości ma zastosowanie? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu.

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości

Zgodnie z art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości objęte są nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, w postaci:

 1. budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w Klasyfikacji jako budynek, a mianowicie:
  a) centrum handlowe,
  b) dom towarowy,
  c) samodzielny sklep i butik,
  d) pozostałe handlowo-usługowe;
 2. budynki biurowe sklasyfikowane w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z wyłączeniem:
  a) budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych,
  b) samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł.
Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości nie ma zastosowania do budynków, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Przepisów o podatku od nieruchomości komercyjnych również nie stosuje się , gdy nieruchomości wykorzystywane są wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. 
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych, jak już wcześniej napisano do nieruchomości przekraczających 10.000.000 zł. Jednak należy pamiętać, że wartość początkowej nieruchomości nie sumuje się. 

Przykład

Pan Maciej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest właścicielem biurowca w Krakowie o wartości 7.900.100 zł. Posiada również w Olsztynie centrum handlowo-usługowe o wartości początkowej 5.850.000 zł oraz w Warszawie dwa samodzielne sklepy o wartościach 1.500.000 zł i 2.500.000 zł. W związku z tym, że żadna nieruchomość nie przekracza 10.000.000 zł, to Pan Maciej nie będzie uiszczał podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Wartości poszczególnych nieruchomości nie sumujemy.

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości obliczany jest od innej podstawy, aniżeli podatek od nieruchomości od budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania stanowi powierzchnia nieruchomości. Natomiast podstawę opodatkowania podatku od nieruchomości komercyjnych stanowi nadwyżka wartości początkowej ponad 10.000.000 zł. Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.
Pan Maciej nabył nieruchomość którego wartość początkowa wynosi 20.000.000 zł. W związku z tym podstawę opodatkowania będzie stanowić 10.000.000 zł (20.000.000 – 10.000.000 zł). Miesięczna wartość podatku wyniesie: 10.000.000 zł x 0,035% = 3500 zł.
Dodatkowy podatek dochodowy, podatnik jest zobowiązany zapłacić do urzędu do 20 każdego miesiąca, a dla podatników rozliczających się kwartalnie do 20 dnia po każdym kwartale.
Zgodnie z art. 30g ust. 9 kwotę obliczonego za danym miesiąc podatku od nieruchomości komercyjnych, podatnicy odliczają od zaliczki na podatek, o której mowa w art. 44 ustawy PIT. W przypadku gdy podatnicy wpłacają podatek kwartalnie, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. Podatnicy mogą nie wpłacać podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy. 
Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku, odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c ustawy PIT za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2 ustawy PIT.
W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność podatnika, przy obliczeniu wartości początkowej przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji tego podatnika. Oznacza to, że wartość początkową, która będzie stanowiła, dla tego podatnika podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych, ustala się w takiej proporcji wartości nieruchomości, w jakiej pozostaje udział tego podatnika we własności nieruchomości.