Założenie własnego przedsiębiorstwa zobowiązuje każdego przedsiębiorcę do pewnych zachowań. Pojawiają się wówczas także obowiązki, które należy wykonywać względem innych podmiotów czy instytucji. Jednym z takich właśnie obowiązków jest konieczność wystawiania faktur. Ustawa o podatku od towarów i usług nałożyła na każdego zarejestrowanego płatnika podatku VAT obowiązek wystawiania faktur VAT, które stają się swoistym udokumentowaniem jego obrotów. Zatem każdy podatnik, na mocy tych właśnie przepisów, musi wystawiać faktury, które będą świadczyły o dokonanej przez niego sprzedaży Nie zostały określone jednolite wzory takiej faktury.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.


Oznaczono jednak podstawowe elementy, które powinna ona zawierać. Zasadniczo powinny się zatem na niej znaleźć:
 • data dokonania sprzedaży,
 • cena jednostkowa,
 • podstawa opodatkowania,
 • kwota należności,
 • dane odnośnie podatnika i nabywcy.
Ponieważ powyższe dane są dość ogólne (więc nie każdy może interpretować powyższe wymogi w taki sam sposób), jak również z racji faktu, iż występuje kilka rodzajów faktur, dokonano wyszczególnienia elementów, jakie poszczególne rodzaje faktury winny zawierać. Elementy, które m.in. powinna zawierać faktura VAT są następujące:
 • imię, nazwisko (lub nazwa) oraz adres sprzedawcy i nabywcy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • data dokonania sprzedaży,
 • data wystawienia,
 • kolejny numer faktury,
 • oznaczenie „FAKTURA VAT”,
 • nazwa towaru/usługi,
 • jednostka miary,
 • ilość sprzedanych sztuk towaru (rodzaj świadczonych usług),
 • cena jednostkowa netto,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawki podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto (z podziałem na stawki podatku) plus należna kwota podatku,
 • wartość sprzedaży brutto (z podziałem na kwoty poszczególnych stawek podatku),
 • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, która wyrażona jest za pomocą cyfr i słownie.
Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli jednak nie ma podanej dokładnej daty (dnia) na fakturze, a określony jest wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (mamy w takim wypadku do czynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym), to fakturę VAT trzeba wystawić w ciągu 7 dni, licząc od momentu zakończenia miesiąca, w którym zrealizowano daną sprzedaż. Samą fakturę powinno wystawiać się przynajmniej w dwóch identycznych egzemplarzach. Pierwszy powinien być oznaczony jako „oryginał”- trafia on do nabywcy. Drugi z kolei to „kopia”- pozostaje on u sprzedawcy. Jednym z rodzajów faktury VAT jest faktura wewnętrzna. To faktura, która służy do udokumentowania czynności dotyczących przekazania przez przedsiębiorcę towarów, które należą do jego przedsiębiorstwa, na cele które nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością. Do czynności takich należą na przykład:
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • import usług,
 • dostawa towarów (jeśli podatnik jest jednocześnie nabywcą),
 • zwrot kwot dotacji, subwencji i innych podobnych dopłat,
 • przekazanie albo zużycie towarów przez podatnika VAT (oraz jego pracowników itp.)
 • na cele osobiste,
 • przekazanie towarów bez wynagrodzenia (np. darowizny), jeśli podatnik miał prawo
 • do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów.
Podatnik może mieć też do czynienia z koniecznością wystawienia faktury VAT marża (kolejny rodzaj faktury VAT). To szczególny rodzaj faktury, która przeznaczona jest dla tych podatników, u których podstawę opodatkowania stanowi marża. Taka faktura stanowi dokumentację usług turystyki, dzieł sztuki czy dostawy towarów używanych. Na takim dokumencie również powinny znaleźć się określone elementy:
 • imię i nazwisko (nazwa) sprzedawcy i nabywcy,
 • adresy sprzedawcy i nabywcy,
 • numery NIP obu stron,
 • data dokonania sprzedaży,
 • data wystawienia faktury,
 • kolejny numer faktury,
 • nazwa oraz rodzaj świadczonej usługi (towaru),
 • kwota należności ogółem (włącznie z należnym podatkiem), która wyrażona jest cyframi i słownie,
 • oznaczenie „VAT marża”.
Ten rodzaj faktury nie może jednak zawierać informacji takich jak:
 • cena jednostkowa netto,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawka podatku,
 • suma sprzedaży netto z podziałem na stawki,
 • kwota należnego podatku,
 • wartość sprzedaży brutto (wraz z podziałem na kwoty dla poszczególnych stawek).

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.