Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wystawiać faktury VAT – dokumenty uwzględniające wartość podatku VAT należnego. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie posiadają tego statusu – zobowiązani są do wystawiania rachunków, a więc dokumentów nie zawierających podatku VAT.


Czym różni się rachunek od faktury?

Nie każdy wie na czym polega wystawianie faktur lub rachunków i czym różnią się te dokumenty, a szczególnie osoby, które dopiero startują z prowadzeniem firmy i nie miały do czynienia z księgowością. Różnica pomiędzy rachunkiem a fakturą jest tak naprawdę całkiem prosta. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek dokumentować swoją sprzedaż (towarów, bądź usług). Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to w tym celu wystawia faktury, jeśli natomiast zrezygnował z płacenia VAT-u, czyli nie jest tzw. VAT-owcem – sprzedaż dokumentuje za pomocą rachunku. Oba dokumenty wyglądają podobnie, z tym, że na rachunku rzecz jasna nie ma kwot podatku VAT. Poza tym, na rachunku musi widnieć podpis osoby, która go wystawiła, a na fakturze podpisu może nie być. Poniżej opisujemy bardziej szczegółowo cechy rachunku oraz faktury.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania

Rachunek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą niebędący podatnikami VAT mają obowiązek wystawić rachunek na żądanie kupującego lub usługobiorcy. Dokument rachunku może zostać sporządzony na dowolnym formularzu, jednak muszą zostać w nim ujęte wszystkie wymagane przepisami elementy.

Niezbędne elementy rachunku

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku określa, jakie elementy powinien zawierać rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi:

 • imiona i nazwiska (nazwę lub firmę),
 • adresy sprzedawcy i kupującego,
 • bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
 • datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku;
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Do dnia 10 marca 2011 obowiązkowymi elementami rachunku był wyraz ORYGINAŁ lub KOPIA na dokumencie oraz czytelny podpis wystawcy wraz z odciskiem pieczęci, jeśli się nią posługuje. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 9 lutego 2011 uchyliło obowiązek zamieszczania tych elementów na rachunku. Wprowadzone zmiany weszły w życie 11 marca 2011 oraz umożliwiły sporządzanie, wysyłanie i przechowywanie rachunków w wersji elektronicznej. Jest to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców.

Faktura

Faktura jest podstawowym dokumentem, z którym każdy przedsiębiorca zetknie się w trakcie prowadzenia działalności, niezależnie od tego czy jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie jest. Do wystawiania faktur VAT w momencie sprzedaży towarów lub świadczenia usług zobligowani są jedynie czynni podatnicy VAT. Niezbędne określone przepisami elementy faktury:

 • kolejny numer faktury,
 • dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko, nazwa skrócona, adres, NIP),
 • datę wystawienia i sprzedaży,
 • termin płatności i formę zapłaty,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • miarę i ilość sprzedawanego towaru, cenę jednostkową, wartość netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku oraz wartość brutto.

Wystawianie faktur w inFakt.pl

Wystawianie nowych faktur VAT w inFakt.pl jest niezwykle szybkie i proste. Wystarczy zgodnie ze wskazówkami programu przechodzić przez kolejne bloki danych, które należy uzupełniać:

 • Wybieramy klienta z bazy lub wprowadzamy dane nowego klienta,
 • Określamy wszystkie niezbędne daty: wystawienia, sprzedaży i płatności,
 • Wprowadzamy nazwę sprzedawanego towaru oraz jego ilość i cenę netto. Pozostałe wartości aplikacja wylicza sama,
 • Uzupełniamy ewentualne uwagi do wystawianego dokumentu

InFakt to aplikacja online, która jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Jest to program intuicyjny, który pozwala na bardzo łatwe generowanie czytelnych i zgodnych z przepisami faktur VAT. Aplikacja prowadzi przedsiębiorcę krok po kroku w trakcie wystawiania dokumentu, a ponadto ukazuje ostrzeżenia w momencie wprowadzenia błędnych danych. Pozwala to użytkownikowi na uniknięcie pomyłek oraz nie dopuszcza do pominięcia niezbędnych elementów, które winna zawierać faktura.

Program do fakturowania

Wystawiaj faktury w aplikacji www oraz mobile!

lub dowiedz się więcej o Programie do Fakturowania