Do kiedy zapłacić ZUS, a do kiedy podatek dochodowy? Zobacz kalendarz przedsiębiorcy i nie przegap żadnej ważnej daty

Aneta Socha-Jaworska

Do kiedy zapłacić ZUS, podatki? W jakim terminie złożyć zeznanie roczne lub sprawozdanie? W tym wpisie przedstawiam najważniejsze terminy, o których powinien pamiętać przedsiębiorca.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – zwłaszcza na początku prowadzenia firmy – zastanawia się nad tym, do kiedy zapłacić składki, podatki, złożyć zeznania roczne, deklaracje i inne sprawozdania. Poniżej przedstawiam 13 najważniejszych obowiązków związanych w prowadzeniem firmy i wskazuje terminy, w jakich należy ich dopełnić.

ZUS

Składki ZUS płacone w postaci jednego przelewu (e-składki) są regulowane na indywidualny numer składkowy w ZUS. Zgodnie z przepisami płatnik składek (czyli np. przedsiębiorca) przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż:

 1. do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
 2. do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Jeżeli końcowy termin przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

KRUS

Niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać składki w KRUS. Wówczas są one regulowane kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Zaliczka na PIT

Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca wpłaca się do:

 • 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który są wpłacane – gdy podatnik wpłaca je miesięcznie,
 • 20. dnia następnego kwartału po kwartale, za który są wpłacane – gdy podatnik rozlicza się kwartalnie.

Należy pamietać o tym, jak liczone są kwartały w podatkach.

 • I kwartał – styczeń, luty, marzec – zaliczka wpłacana do 20. kwietnia
 • II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec – zaliczka wpłacana do 20. lipca
 • III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień – zaliczka wpłacana do 20. października
 • IV kwartał – październik, listopad, grudzień – zaliczka wpłacana do 20. stycznia roku następnego.

Zeznania roczne

W trakcie roku przedsiębiorca nie składa żadnych deklaracji odnośnie podatku dochodowego, natomiast po zakończeniu roku podatkowego trzeba złożyć PIT-a. Terminy jakie obowiązują, to do:

 • od 15.02 do końca lutego – PIT-28, PIT-16A
 • 30 kwietnia – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Do zeznania oczywiście należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Podatek VAT i deklaracja VAT

VAT-owcy muszą co miesiąc lub co kwartał składać deklaracje VAT, w terminie do:

 • 25. dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który się rozliczają,
 • 25. dnia następnego kwartału po kwartale, za który się rozliczają.

VAT-UE

Informację podsumowującą VAT-UE należy złożyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po tym w którym wystąpiła transakcja i wyłącznie w formie elektronicznej.

JPK

Strukturę JPK_VAT należy przesłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli JPK_VAT za styczeń należy wysłać do 25 lutego. Co miesiąc JPK_VAT powinni wysyłać również przedsiębiorcy, który z VAT rozliczają się kwartalnie.

Pozostałe pliki JPK przesyłane są tylko na żądanie organu.

Spis z natury

Spis z natury należy sporządzić na dzień 31 grudnia – nawet wówczas, gdy będzie zerowy. Podatnicy, którzy sporządzili spis na koniec roku nie muszą ponownie sporządzać go na dzień 1 stycznia roku kolejnego. W tym przypadku, zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska

Zeznanie środowiskowe należy przygotować do 31 marca. Obowiązek taki mają co roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska np. poprzez użytkowanie pojazdu.

Terminy, o których powinien pamiętać przedsiębiorca

Zmiana formy opodatkowania

Zmiany formy opodatkowania od 2019 r. można dokonać w terminie do:

 • 20. stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej – gdy przedsiębiorca chce ją wybrać już z niej zrezygnować,
 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – gdy zmiana dotyczy 3 pozostałych form opodatkowania.

Zmiana częstotliwości zaliczek

Od 2019 roku podatnicy, o tym czy w danym roku będą zaliczki wpłacać miesięcznie, czy kwartalnie będziemy informować naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu rocznym, składanym za dany rok. PIT będzie służyć jako zawiadomienie o wyborze sposobu opłacania podatku. Oznacza to, że podatnik od 2019 roku można wpłacać zaliczkę miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej przez cały rok, a dopiero składając zeznanie, wykaże jaką przyjął formę.

Zmiana częstotliwości rozliczania VAT

Miesięcznie → kwartalnie

Nowy przedsiębiorcy muszą rozlicza się z podatku VAT miesięcznie. Mali podatnicy mogą przejść na rozliczenia kwartalne, po upływie 12 miesięcy począwszy od miesiąca rejestracji do VAT. Formalności dokonuje się na druku VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie.

Kwartalnie → miesięcznie

Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie mogą przejść na rozliczenia miesięczne, ale nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne.  Podatnik musi złożyć pisemne zawiadomienie (druk VAT-R) naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

PIT-y pracownicze

Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.

📌PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia roku kolejnego za rok, którego dotyczą.
📌Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal ostatni dzień lutego.