Kiedy mogę płacić KRUS, zamiast ZUS? Jakie warunki muszę spełnić? Jakie są korzyści z opłacania składek w KRUS? Po dokładne wyjaśnienia, zapraszam do opracowania.

Kiedy mogę płacić KRUS, zamiast ZUS?

W ostatnim czasie spotykam się z dużą ilością pytań o to, czy prowadząc działalność gospodarczą można opłacać z niej składki do KRUS, zamiast do ZUS. Odpowiedź jest, że można ale trzeba spełniać konkretne warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Mianowicie rolnik lub domownik, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
 2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 5. kwota należnego (podlegającego wpłacie do US) podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza rocznej kwoty granicznej.

Roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2018 wynosi 3376 zł. Przekroczenie obowiązującej w roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. Wówczas taki przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Przykład 1 – Pan Nowak prowadzi działalność gospodarczą od maja 2018 r. Swoje ubezpieczenie kontynuuje w KRUS (spełnia wszystkie warunki). Suma zaliczek na podatek wpłacony w 2018 wynosi 2500 zł. Kwota 2500 zł jest mniejsza niż kwota rocznego ograniczenia – 3376 zł, zatem w 2019 przedsiębiorca może nadal opłacać składki w KRUS.

Kiedy mogę płacić KRUS, zamiast ZUS

Korzyści z opłacania składek w KRUS

Jeśli chodzi o korzyści w opłacaniu składek w KRUS, to:

 • niższe niż składki ZUS,
 • nie trzeba co miesiąc składać deklaracji (jak w ZUS – DRA),
 • składki płacone są kwartalnie, więc nie musimy o tym co miesiąc pamiętać.

Rolnik jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, opłaca ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczane w podwójnym wymiarze składki podstawowej.

Składki na to ubezpieczenie, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

Dla ułatwienia KRUS przesyła płatnikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Natomiast brak z KRUS druku przekazu (polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej) lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia rolnika z obowiązku terminowego płacenia składek. Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na podstawie wpłaty gotówkowej powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu ”tytułem” powinna zawierać między innymi takie dane jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/osób ubezpieczonych,
 • rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne),
 • okresu jakiego dotyczy wpłata.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu