PIT-16A dla rozliczających się na karcie podatkowej


3 stycznia 2018 2 min. czytania

Kto składa PIT-16A? W jakim terminie składa się PIT-16A? Jakie dane należy wykazać na PIT-16A? Jaka obowiązuje wersja formularza do rozliczenia za 2017 rok?

Wersja formularza PIT-16A

W rozliczeniu za 2017 obowiązuje PIT-16A w wersji 9. Zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto składa PIT-16A?

PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz składa osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

PIT-16A

Właściwy US

Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj:

  1. według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników,
  3. jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

Termin i forma złożenia deklaracji

PIT-16A należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Deklaracje można złożyć zarówno w wersji papierowej (osobiście, pocztą) lub w formie elektronicznej. Formularz można potwierdzić danymi autoryzacyjnymi – imię, nazwisko, data urodzenia, numer NIP, kwota przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość 0, gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania.

Najważniejsze informacje

Deklaracja PIT-16A:

  • w rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje w wersji 9,
  • składana jest do 31 stycznia,
  • zawiera informacje wyłącznie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej – 7,75% podstawy wymiaru,
  • nie zawiera danych o wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu