Jakie jest termin na złożenie ZUS DRA i w jakich sytuacjach nie ma obowiązku składać formularza? Przykłady

Aneta Socha-Jaworska

Wiele osób z pewnością zastanawia się, kiedy nie trzeba składać druku ZUS DRA. Ustawodawca dał taką możliwość nielicznym, ale określił także warunki.

Zastosowanie druku ZUS ZZA

Zasada + terminy

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek przesłać w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (DRA), imienne raporty miesięczne (RCA, RSA) oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Co więcej płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową (DRA).

Wyjątki

Sytuacje, które zostaną poniżej przedstawione określone zostały w art. 47 ust 2a – 2f ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

DG i osoba współpracująca

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek:

  • na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące,
  • na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące,

i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Dla przedsiębiorcy opłacającego mały ZUS najniższa podstawa w 2017 roku wynosi 600 zł, a dla dużego ZUS minimalna kwota to 2557,80 zł. Ta ostatnia kwota stanowi także minimum dla osób współpracujących.

Minimalna podstawa do opłacania składki zdrowotnej na rok 2017 ma zostać podana w najbliższych dnia.

Nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalne podstawy do opłacania składek ZUS w 2017 wzrosły, ale jeśli nie ma innych zmian w odniesieniu do miesiąca grudnia 2016, to nie ma obowiązku składania deklaracji za styczeń 2017 r.

Dobrowolne ubezpieczenie

Osoba, która nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, może na swój wniosek zgłosić się do nich dobrowolnie – art. 7 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto jeśli opłaca składki wyłącznie za siebie jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowała podstawę do opłacania składek społecznych nie większą niż minimalne wynagrodzenie za pracę – 2000 zł brutto w 2017 roku.

Umowa uaktywniająca

Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wyłącznie osobę, zatrudnioną w ramach umowy uaktywniającej ( uregulowanej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarował do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie.

Warunek

Aby można było korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji i raportów istotne są dwie kwestie: terminowość + brak zmian w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

Przykład 1

Jeśli osoba założyła działalność gospodarczą dnia 2 grudnia 2015 i nie złożyła do dnia dzisiejszego żadnej deklaracji ZUS, to ma obowiązek złożyć deklaracje za miesiące od grudnia 2015 do stycznia 2017 włącznie. Dopiero jeśli zostanie terminowo złożona deklaracja za styczeń 2017 i w miesiącu lutym nie będzie zmian w odniesieniu do stycznia, to nie trzeba składać deklaracji za luty – zostanie ona skopiowana w ZUS, konieczna jest jedynie zapłata składek ZUS.

Przykład 2

Osoba założyła działalność gospodarczą dnia 2 stycznia 2017 rok. Za miesiące styczeń i luty musi złożyć deklaracje ZUS DRA. Jeśli deklaracja za luty zostanie złożona terminowo i w marcu nie będzie zmian w odniesieniu do miesiąca lutego, to deklaracji za marzec nie trzeba składać.