Żona była osobą współpracującą w firmie męża i opłacane z tego tytułu były składki ZUS. Zakłada teraz swoją działalność gospodarczą, czy może opłacać preferencyjne składki ZUS?

Definicja osoby współpracującej

Odnosząc się do art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych należy wskazać, że za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, uważa się :

  • małżonka,
  • dzieci własne,
  • dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • rodziców,
  • macochę i ojczyma,
  • osoby przysposabiające

– jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Wyjątek

Z tej grupy wyłączone są osoby, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Mały ZUS dla byłej osoby współpracującej

Mały ZUS

W art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał osoby, które z przywileju opłacania niższych składek skorzystać nie mogą. Co ważne nie ma wśród nich wymienionych osób współpracujących.

W związku z powyższym, jeśli dana osoba po raz pierwszy zakłada działalność (lub po upływie 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej) i nie będzie wykonywała działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej – to może skorzystać z preferencyjnego ZUS.

Wniosek

Po spełnieniu warunków określonych w art. 18a ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, była osoba współpracująca może opłacać preferencyjny ZUS ze swojej działalności. Minimalna podstawa do ich opłacania w 2017 roku wyniesie 600 zł.

Przykłady

Sytuacja 1

Pani Jadwiga do dnia 30.09.2016 r. pomagała mężowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie miała podpisanej żadnej umowy. Opłacane z tego tytułu były składki ZUS, jak za osobę współpracującą. Od dnia 1.10.2016 r. rozpoczęła prowadzenie swojej pierwszej działalności gospodarczej. Z tego tytułu może opłacać preferencyjne składki ZUS.

Sytuacja 2

Pani Teresa do dnia 30.09.2016 r. pomagała mężowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej, podpisaną miała z nim umowę o pracę. Opłacane z tego tytułu były składki ZUS, jak za osobę współpracującą. Od dnia 1.10.2016 r. rozpoczęła prowadzenie swojej pierwszej działalności gospodarczej. W jej ramach będzie wykonywała usługi na rzecz byłego pracodawcy (męża), które będą pokrywały się z tymi świadczonymi w ramach zawartej wcześniej umowy o pracę. Pani Wanda nie może skorzystać z przywileju opłacania niższych składek, musi opłacać duży ZUS.