Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/11A oraz PIT-R za 2018 r. pracodawcy i inni płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie ulega zmianie i jest to nadal ostatni dzień lutego. Dokładne wyjaśnienia zamieszczamy we wpisie.

PIT-y pracownicze

Dokumenty, jakie mam na myśli pod nazwą PIT-y pracownicze, to:

 • PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanych podatku dochodowym,
 • PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-11 – imienna informacja o przychodach, kosztach, wpłaconych w danym roku zaliczkach na podatku dochodowym oraz składkach ZUS,
 •  PIT-40A/11A – deklaracja wysyłana przez ZUS, gdy dana osoba
  • pobierała emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskuje,
  • otrzymała zasiłek z ubezpieczenie społecznego (chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny),
 • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Nowe terminy PIT-ów pracowniczych

Nowe terminy PIT-ów pracowniczych

Terminy, w jakich pracodawca lub inny płatnik musi przesłać dokumenty do US i podatnika przedstawiłam poniżej.

Tabelkę można pobrać tutaj.
Źródła:

 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Ministerstwo Finansów

Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.

📌PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
📌Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal ostatni dzień lutego.