Kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR? Która deklaracja dotyczy pobranych zaliczek na podatek, a która zryczałtowanego podatku?

Już tylko kilka dni mają przedsiębiorcy na złożenie PIT-4R oraz PIT-8AR za 2014 r. Pierwszy to informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, drugi o pobranym podatku zryczałtowanym. Takie deklaracje należy złożyć w przypadku np. zatrudniania osób na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.

Z czego wynika obowiązek złożenia PIT-4R

Standardowo oba dokumenty należy złożyć do 31 stycznia. Jednak z uwagi na to, że w 2015 r. ten dzień wypada w sobotę, ostateczny temin składania PIT-4R oraz PIT-8AR przesuwa się na poniedziałek 2 lutego.

Deklaracja PIT-4R dotyczy zaliczek na podatek dochodowy, pobranych od pracowników w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek jej złożenia wynika z tego, że choć przedsiębiorcy mają obowiązek obliczać i pobierać oraz odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek od wynagrodzeń i innych świadczeń. Natomiast nie składają w trakcie roku żadnych miesięcznych deklaracji, potwierdzających kwoty wpłaconych zaliczek.

Dotyczy to wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i osobom, z którymi zawarto umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. Deklarację należy złożyć również w przypadku, gdy przedsiębiorca przyjął studenta lub ucznia na płatną praktykę absolwencką.

W PIT-4R należy uwzględnić nie tylko kwotę zaliczki na podatek, ale również liczbę pracowników – nawet jeśli zaliczka obliczona od ich wynagrodzenia wynosi 0 zł. Z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca dokonywał takich wypłat i kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa (ze względu na niskie dochody oraz kwotę składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne).

Do takiej sytuacji może dojść, gdy przedsiębiorca zatrudniał osobę przez krótki czas jednak ze względu na jej niskie wynagrodzenie w tym okresie nie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. W tym wypadku fakt że zaliczka wynosi 0 zł nie oznacza bowiem, że nie powstał przychód u pracownika.

Takiej deklaracji nie sporządzają osoby wpłacające zaliczki na podatek tylko za siebie. PIT-4R to bowiem deklaracja płatnika obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego do urzędu skarbowego, nie zaś rozliczającego własny podatek dochodowy.

Gdzie złożyć PIT-4R?

PIT-4R trafia wyłącznie do urzędu skarbowego. Co za tym idzie przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia tylko jednego jego egzemplarza. Warto jednak zdecydować się na zachowanie kopii choćby dla celów dowodowych.

A do jakiego urzędu skarbowego należy przesłać deklarację? W przypadku gdy zleceniodawcą jest:

  • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą – na adres urzędu według jej miejsca zamieszkania,
  • inna firma – na adres urzędu według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (jeśli nie ma siedziby).

PIT-4R należy złożyć nawet jeśli przedsiębiorca wystawił już pracownikowi PIT-11. W deklaracji należy wykazać zaliczki należne za dane miesiące, a nie faktycznie wpłacone w tych miesiącach do urzędu. O faktycznie wpłaconych zaliczkach urząd skarbowy wie, bo trafiały na jego rachunek bankowy.

Kiedy składa się PIT-8AR

PIT-8AR składają przedsiębiorcy zobowiązani do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat (świadczeń), czyli m.in. od tzw. drobnych zleceń. Zryczałtowany podatek, którego stawka wynosi 18% pobierany jest gdy:

  • zleceniobiorcą jest osoba niebędąca pracownikiem płatnika oraz
  • miesięczna suma należności określona w umowie lub umowach (zlecenia/o dzieło) nie przekracza 200 zł.

Dla zleceniobiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem nie wystawia się PIT-11, ani innych informacji podatkowych. W praktyce, jeśli drobnym zleceniem nie była umowa o dzieło a zlecenie, przedsiębiorca wystawia oświadczenie o potrąconych składkach ZUS, aby zleceniobiorca mógł je sobie odliczyć w zeznaniu rocznym (jeśli osiągnął również inne dochody).

Kiedy składa się PIT

Kwestia przesłania deklaracji do właściwego urzędu skarbowego wygląda analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku PIT-4R. Obie deklaracje można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty bądź w formie elektronicznej (gdy posiada się kwalifikowany podpis elektroniczny).

W przypadku przesyłania deklaracji drogą internetową należy także pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. To potwierdzenie, że dokument trafił do urzędu skarbowego.

Co istotne od początku 2015 r. część przedsiębiorców zobligowana jest do składania zarówno PIT-4R, jak i PIT-8AR w formie elektronicznej. Kogo konkretnie to dotyczy piszemy w tym artykule.

Chcesz mieć czystą sytuację księgową?

  • Przetestuj inFakt za darmo, także w wersji mobilnej. Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu