Istnieje sporo sposobów na przyjęcie praktykanta do swojej firmy. Może się to stać w formie umowy zlecenia, umowy o dzieło, w ramach współpracy z uczelnia wyższą czy urzędem pracy. Przedsiębiorca ma taką możliwość również w ramach tzw. praktyki absolwenckiej, która rządzi się innymi prawami niż pozostałe rozwiązania. Nie wymaga ona dużej liczby formalności, a odbyć ją może nawet osoba, która ukończyła gimnazjum. Przybliżamy kulisy praktyki absolwenckiej.

Do odbycia praktyki wystarczy ukończenie gimnazjum

Praktyka absolwencka to rozwiązanie dla firm poszukujących nowego pracownika oraz dla pracodawców, którzy potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Przez okres co najmniej trzech miesięcy istnieje okazja do sprawdzenia kompetencji takiej osoby. Pomaga to zdecydować o jej ewentualnym zatrudnieniu, a praktykantowi daje szansę zdobycia doświadczenia zawodowego.

Praktykę może podjąć już osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu jej rozpoczęcia nie ma jeszcze 30 lat. Jeśli praktykant w trakcie jej trwania obchodzi 30. urodziny, umowa nie zostaje zerwana i może on ją wypełnić do końca. Czas trwania praktyki w jednej firmie nie może przekroczyć w sumie trzech miesięcy. Oznacza to, że możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli tylko ich łączny czas nie jest dłuższy.

Można zaproponować praktykę płatną lub bezpłatną

W przypadku praktyki płatnej wypłata dla zatrudnionego nie może być wyższa niż 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2013 roku to kwota 3200 zł brutto.

uwaga

Od wynagrodzenia pracodawca zobowiązany jest odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. Ma również obowiązek złożyć deklarację PIT-4R (do końca stycznia kolejnego roku), a także wystawić formularz PIT-11 (do końca lutego kolejnego roku).

Drugi z tych dokumentów trzeba wręczyć praktykantowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu – decyduje o tym miejsce zamieszkania praktykanta. Przepisy nie wymagają natomiast opłacania składek ZUS niezależnie od tego czy pobiera on wynagrodzenie.

Osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podpisać umowę o praktyki z pracodawcą i nie straci swojego statusu. Jeśli jest wynagradzana to jej wypłata nie może jednak przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 roku to 800 zł brutto). W przypadku, gdy wypłata jest wyższa taka osoba traci prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie?

Umowa z praktykantem powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zawierać informacje dotyczące:

 • rodzaju pracy, w ramach której praktykant będzie uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
 • okresu odbywania praktyki,
 • tygodniowego wymiaru czasu pracy w ramach praktyki,
 • ewentualnej wysokość wynagrodzenia.

Wprawdzie praktykanta zatrudnia się na podstawie umowy cywilno-prawnej, to jednak taka osoba podlega kilku przepisom kodeksu pracy, m.in.

 • czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu,
 • praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin,
 • praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki nocą (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych).

Przepisy nie dają praktykantowi prawa do urlopu wypoczynkowego, ale jego pracodawca może się na to zdecydować.

Bezpłatna praktyka – czy jest nieodpłatnym świadczeniem?

A czy bezpłatna praktyka jest dla przedsiębiorcy nieodpłatnym świadczeniem, które trzeba wycenić i opodatkować podatkiem dochodowym? W myśl ustawy o praktykach studenckich nie jest. Pojawia się tam zapis, który podkreśla, że taka forma nabywania doświadczenia zawodowego to przede wszystkim korzyść dla praktykanta.

Co za tym idzie przedsiębiorca nie osiąga przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Niestety w przypadku jakichkolwiek wątpliwość ze strony kontrolerów skarbowych to przedsiębiorca musi udowodnić, że praktyka nie jest dla niego nieodpłatnym świadczeniem, ale nauką dla zatrudnionej osoby.

Praktykanta nie trzeba zatrudniać na stałe

Po zakończeniu praktyki – na wniosek praktykanta – pracodawca ma obowiązek wystawić mu pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i zdobytych w jej trakcie umiejętnościach. Nie ma jednak konieczności zatrudniania takiej osoby. Oczywiście umowę dotyczącą praktyki absolwenckiej można rozwiązać pisemnie przed terminem.

Prawo do tego ma zarówno przedsiębiorca, jak i praktykant. W przypadku praktyki:

 • bezpłatnej – umowę można rozwiązać w każdym momencie,
 • płatnej – umowę można rozwiązać z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
 • Czytaj przydatny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu