Skala podatkowa 2022. Ile zapłacisz na zasadach ogólnych?

1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy związane z wejściem w życie zasad Polskiego Ładu. Zmiany nie ominą przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. 

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Inaczej jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jej wyboru nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, twój dochód zostaje bowiem automatycznie opodatkowany właśnie na zasadach ogólnych. Masz oczywiście jednocześnie możliwość zmiany formy opodatkowania. Dodatkowo nie musisz opodatkowywać swojej działalności przez cały czas w ten sam sposób. Możesz wybrać inną formę pod warunkiem, że zrobisz to we właściwym terminie.

box-icon

ważne

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian podatkowych. Od 1 lipca 2022 r. opodatkowanie na zasadach ogólnych ma się zmienić. Stawka na pierwszym progu zostanie zmniejszona z 17% do 12% oraz zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Będziemy na bieżąco aktualizować treści.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku (roczny limit zarobków, do przekroczenia którego nie płaci się podatku PIT) zaproponowana w Polskim Ładzie nie będzie degresywna. Co to oznacza? Próg 30 000 zł rocznie, czyli 2500 zł miesięcznie będzie dotyczył każdego (obecnie było to zaledwie 8000 zł i kwota ta malała wraz ze wzrostem dochodu). Osoby o niższych dochodach de facto nie zapłacą podatku w ogóle, a zatem dostaną wyższe wynagrodzenie „na rękę”. Ci o wyższych dochodach zapłacą podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

Podstawa opodatkowaniaWysokość podatku
do 120 tys. zł17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
powyżej 120 tys. zł15 300 zł + 32% kwoty dochodu powyżej 120 tys. zł
Wpływ kwoty wolnej od podatku i zwiększonego II progu na podatek dochodowy.

Wyższe progi podatkowe

Ustawodawca zaproponował również podwyższenie tzw. drugiego progu do 120 000 zł (dotychczas było to 85 000 zł). Po jego przekroczeniu zastosowanie ma 32% stawka podatku. Po tej zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie naliczany według stawki drugiego progu.

Przykładowo jeśli podatnik osiągnął w ciągu roku 140 tys. dochodu, to przy proponowanym wzroście kwoty wolnej od podatku i zwiększeniu drugiego progu zapłaci łącznie 21 700 zł podatku: 15 300 zł podatku od pierwszego progu + 6400 zł od przekroczenia drugiego progu.

Dla wielu osób dotychczasowe regulacje niosły za sobą spore dopłaty pod koniec roku (o ile z wyprzedzeniem nie zwiększyliśmy zaliczek na podatek dochodowy). W efekcie tych zmian liczba osób w drugim przedziale podatkowym ma spaść o połowę – z 5% podatników do 2,5%. Obecnie w drugi próg podatkowy wchodziła osoba uzyskująca wynagrodzenie na poziomie 7100 zł brutto miesięcznie, a po zmianach będą to osoby uzyskujące wynagrodzenie na poziomie 10000 zł.

Ulgi przy zasadach ogólnych

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych jesteś uprawniony do rozliczania ulg podatkowych. Ten sposób rozliczeń ma niewątpliwie najszczerszą możliwość korzystania z preferencji w stosunku do innych form opodatkowania działalności gospodarczej.

W przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych, jak podaje rządowy serwis podatki.gov.pl możesz skorzystać między innymi z:

Ulga dla klasy średniej

Jedną z budzących największe zainteresowanie jest niewątpliwie ulga dla klasy średniej. Jej celem ma być złagodzenie skutków zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej. Od nowego roku nie będzie bowiem można odliczać jej od podatku. Ulga polegać ma na odliczeniu od dochodu kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów.

Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Ulgi na innowacje

Powyższe ulgi wydają się klarowne, zapewne większość z was stosowała je podczas dotychczasowych rozliczeń. Nowy Ład wprowadza jednak nowe, a część dotychczasowych modyfikuje, a tyczy się to szczególnie działań dotyczących obszaru innowacji.

  • Ulga na CSR – czyli ulga przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców angażujących się w działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. 
  • Poszerzona Ulga Badawczo-Rozwojowa (B+R) – Polski Ład wprowadza dla podatników posiadających status Centrów Badawczo Rozwojowych możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R do 200% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Z kolei podatnicy nieposiadający statusu CBR będą mogli wciąż odliczyć od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w wysokości 100%. Rozwiązanie to wprowadza również możliwość odliczenia 200% kosztów wynagrodzeń.

    Z ulgą tą wiąże się także ulga na innowacyjnych pracowników dla przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych, mają one prawo do odliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Odliczenie ma przysługiwać w stosunku do osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, a także praw autorskich i ma być ograniczone do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działalności B+R.

    Kolejną ulgą dla tego obszaru działalności jest ulga na prototyp, która ma umożliwić dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na: produkcję próbną nowego produktu oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.
  • symultaniczność ulgi B+R oraz IP Box, czyli rozwiązanie dające możliwość skorzystania jednocześnie z IP Box i ulgi B+R w zakresie tego samego dochodu. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości zastosowania ulgi B+R do dochodu podlegającego opodatkowaniu 5% stawką podatku dochodowego zgodnie z regulacją IP Box. Zgodnie z nowymi zasadami dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie mógł być pomniejszony o koszty kwalifikowane ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.
  • ulga na robotyzację zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za koszty te uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych i robotów. W tym przypadku liczone są również koszty nabycia oprogramowania i szkoleń dla pracowników. 
  • ulga na ekspansję, która  zakłada możliwość odliczenia do 1 000000 zł kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją. Zalicza się do nich np. koszty poniesione na działania promocyjne, w tym uczestnictwo w targach.
  • ulga na IPO (Initial Public Offering) czyli pierwszą ofertę publiczną. W uldze tej chodzi o obniżenie kosztów pierwszej emisji akcji do obrotu giełdowego. W ramach tejże ulgi będzie można odliczyć: wydatki na przygotowanie prospektu w wysokości 150% kosztów, usługi doradcze, prawne i finansowe, na które będzie można odliczyć 50%, z maksymalnym limitem 50 000 zł netto.

Sprawdź nasz kalkulator podatkowy B2B