Czym będzie ulga z tytułu termomodernizacji? W jakiej wysokości miałaby obowiązywać? Kto mógłby z niej skorzystać? W tym opracowaniu powiem o nowej uldze dedykowanej dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zmiany, jaka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. zostały określone projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ważne pojęcia

Zanim przejdę do omawiania ulgi, chciałabym zwrócić uwagę na dwa ważne pojęcia – budynek mieszkalny jednorodzinny i przedsięwzięcie termomodernizacyjne.
Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
[art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane]
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione wyżej, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych wyżej,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

[art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów]

Ulga z tytułu termomodernizacji

Ulga z tytułu termomodernizacji

Co do samej ulgi termomodernizacyjnej, to przysługiwać będzie:

 • właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • jako odliczenie od dochodu,
 • podatnikowi rozliczającemu się na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego,
 • na wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku,
 • na bydynki, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • w wysokości nie przekraczającej 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem,
 • w oparciu o faktury z naliczonym podatkiem VAT (dokumentacja ulgi na podstawie faktur z VAT),
 • z tytułu poniesionych wydatków, przy czym za wydatek uznajemy kwotę netto z nieodliczonym podatkiem VAT,
 • w odniesieniu do konkretnych wydatków (wykaz ma zostać określony w drodze rozporządzenia).

Kiedy dokonuje się odliczenia z tytułu ulgi?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik nie będzie miał wystarczającego dochodu lub przychodu, to odliczenia może skorzystać z ulgi w kolejnych latach. Maksymalny okres wynosi 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat, wcześniej odliczone kwoty trzeba będzie doliczyć do roku podatkowego, w którym upłynął ten termin.
Pierwszy raz będzie można skorzystać z ulgi z tytułu termomodernizacji w 2019 r.

Kiedy nie będzie możliwe skorzystanie z ulgi?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie będzie możliwe, gdy wydatki zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane z innego źródła, niż środki właściciela, czy współwłaściciela budynku.

Czy na ryczałcie skorzystam z ulgi termomodernizacyjnej?

Tak. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub najem na ryczałcie zapewne będą mogli rozliczać w ramach ulgi, jeżeli wydatki nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.