Likwidacja prostej spółki akcyjnej. Jak to zrobić?

Piotr Juszczyk

PSA można nie tylko łatwo założyć. Również likwidacja prostej spółki akcyjnej może zostać przeprowadzona w sposób uproszczony. Jak tego dokonać?

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna to spółka najprostsza pod względem formalności związanych z jej utworzeniem i prowadzeniem. Do jej stworzenia wystarczy kapitał akcyjny w wysokości minimum 1 zł, a spółkę można założyć samodzielnie w systemie S24. 

Ponadto prostą spółkę akcyjną nie tylko jest łatwiej zawiązać niż pozostałe spółki kapitałowe, ale również łatwiej jest ją rozwiązać.

Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Prostą spółkę akcyjną możesz rozwiązać na dwa sposoby: 

  • z przeprowadzeniem likwidacji,
  • bez przeprowadzenia likwidacji w ramach tak zwanej likwidacji uproszczonej.

Po podjęciu decyzji o likwidacji spółki należy powołać jej likwidatorów. Co do zasady powinni nimi być członkowie zarządu (o ile umowa lub uchwała walnego zgromadzenia nie przewidują inaczej) lub członkowie rady dyrektorów, jeśli taka była powołana. 

Do głównych zadań likwidatorów w procesie rozwiązania spółki należy zakończenie bieżących interesów spółki, a także windykacja ewentualnych należności oraz realizacja istniejących zobowiązań. To na likwidatorach spoczywa również obowiązek zabezpieczenia pozostałego majątku spółki. 

Likwidatorzy przejmują także funkcję członków zarządu. Jednocześnie z momentem rozpoczęcia likwidacji spółki mandaty dotychczasowych członków zarządu wygasają. Likwidatorzy PSA ogłaszają rozwiązanie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko raz. Wzywają tym samym wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności. Jest to znaczne skrócenie i ułatwienie procesu likwidacji PSA w stosunku do likwidacji zwykłej spółki akcyjnej. W jej przypadku bowiem przewiduje się dwukrotne ogłoszenie o likwidacji.

Uproszczona likwidacja prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna może zostać zlikwidowana także w sposób uproszczony. Likwidacja uproszczona polega na przejęciu całego majątku spółki przez jednego z jej akcjonariuszy

Do uproszczonej likwidacji spółki konieczne jest podjęcie uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała ta musi być podjęta większością ¾ głosów oddanych w obecności akcjonariuszy, którzy reprezentują przynajmniej połowę ogólnej liczby akcji. Dodatkowo, aby doszło do likwidacji uproszczonej, niezbędne jest uzyskanie zgody sądu rejestrowego właściwego miejscowo dla siedziby spółki.

Likwidacja prostej spółki akcyjnej – finalne kroki

Niezależnie od sposobu wyboru rozwiązania prostej spółki akcyjnej ostatnim krokiem w jej likwidacji jest wystąpienie do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. W przypadku rozwiązania spółki z przeprowadzeniem likwidacji wniosek składają likwidatorzy. W przypadku rozwiązania spółki w sposób uproszczony, obowiązek złożenia wniosku spoczywa na akcjonariuszu, który przejmuje cały majątek.

Załóż prostą spółkę akcyjną z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.