Spółka akcyjna, to ostatnia ze spółek kapitałowych. Jak ją założyć? Na co warto zwrócić uwagę? Czy każda spółka akcyjna musi być notowana na giełdzie? Sprawdźmy.

Spółka akcyjna – założenie

Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Co ważne, jeżeli w spółce akcyjnej występuje tylko jeden akcjonariusz, wykonuje on wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Aktem założycielskim jest statut (nie umowa!) zawierany w formie aktu notarialnego.  Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej powinien być nie mniejszy niż 100.000 zł i dzieli się na akcje o równiej wartości nominalnej, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Po podpisaniu statutu należy:

 • powołać organy spółki,
 • wnieść kapitał zakładowy
 • zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (opłata z tym związana to 500 zł) oraz
 • dokonać wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (koszt wpisu to 100 zł).

Wniosek o rejestrację należy złożyć na formularzu KRS-W4, rejestracja powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia statutu.

Statut spółki akcyjnej powinien określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 •  przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;
 • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;
 • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;
 • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,
 • liczbę i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw;
 • wszelkie związane z akcjami obowiązki świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
 • warunki i sposoby umorzenia akcji;
 • ograniczeni zbywalności akcji;
 • uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom,
 • co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

spółka akcyjna

 Odpowiedzialność w spółce akcyjnej

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki akcyjnej. Odpowiedzialność za swoje zobowiązania ponosi sama spółka, natomiast akcjonariusz odpowiada do wysokości wkładu wniesionego w zamian za objęcie akcji. Wyjątkowo, akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej w organizacji do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Członkowie rady nadzorczej odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki.

Natomiast najszersza jest odpowiedzialność członka zarządu spółki. Odpowiada on zarówno przed spółką, jak i przed jej wierzycielami.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Spółka akcyjna a spółka giełdowa

Warto zwrócić uwagę na to, że nie każda spółka akcyjna jest spółką giełdową, natomiast każda spółka notowana na giełdzie musi być spółką akcyjną.
Aby spółka akcyjna mogła zostać spółką giełdową, powinna spełnić szereg dodatkowych warunków.