Prosta spółka akcyjna. Dlaczego warto ją założyć?

Malwina Olesiuk

Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców. Została stworzona dla osób i podmiotów, które nie mają dużych środków na początku prowadzenia działalności.

Prosta spółka akcyjna – większe przywileje od pozostałych form

Od dnia 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy mają możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej. PSA należy do spółek kapitałowych podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Jednak wiąże się z większymi przywilejami niż wspomniane formy. Stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania związane z prowadzeniem działalności. Może być korzystna zarówno dla start-upów, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców.

Zalety prowadzenia prostej spółki akcyjnej

Do podstawowych zalet wynikających z założenia prostej spółki akcyjnej można zaliczyć:

 • Ułatwioną procedurę założenia firmy w porównaniu do zwykłej spółki akcyjnej. PSA można założyć za pośrednictwem S24. Wyjątkiem są przypadki, gdy część wkładu ma formę niepieniężną, wówczas założenie spółki musi odbyć się u notariusza. W PSA panuje także dowolność w określeniu rodzaju akcji oraz zasad działania przedsiębiorstwa.
 • Minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Jest to kwota pozwalająca na założenie spółki przez większość przedsiębiorców. Dla porównania kapitał w spółce z o.o. wynosi 5000 złotych, a w spółce akcyjnej aż 100 tys. złotych. Założyciele PSA nie muszą od początku dysponować majątkiem pokrywającym kapitał. Ponadto wkłady do spółki mogą zostać wniesione w okresie 3 lat od daty wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Możliwość objęcia akcji w spółce w zamian za know-how. Przy zachowaniu pozycji w spółce istnieje możliwość wnoszenia do niej wkładów w postaci świadczenia pracy lub usług, a także wszelkich innych trudnych do wyceny wkładów.
 • Akcje PSA nie mają wartości nominalnej. Przekładają się natomiast na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Im więcej akcji tym większe prawa.
 • Elastyczne organy spółki. Istnieje możliwość utworzenia rady dyrektorów, która łączy w sobie cechy zarządu oraz rady nadzorczej spółki.
 • Elastyczne podejście do zgromadzeń akcjonariuszy. W PSA obowiązuje większa swoboda przy podejmowaniu uchwał w formie zdalnej. Uproszczono także procedury i komunikację przy pomocy poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
 • Uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Jest to rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie. Daje on możliwość łatwiejszego obrotu akcjami (kupno i sprzedaż), a do ważności transakcji wystarczy forma dokumentowa.
 • PSA mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Spółkę można powołać jednoosobowo lub w gronie kilku akcjonariuszy. Wyjątkiem jest tylko jednoosobowa spółka z o.o., która nie może być jedynym akcjonariuszem PSA.

Łatwiejsze prowadzenie spółki w praktyce

Dodatkowymi ułatwieniami, które ustawodawca udostępnił zakładającym prostą spółkę akcyjną są także:

 • Brak zamrożonego kapitału zakładowego. Kapitałem można dysponować od pierwszego dnia działania spółki, a cała odpowiedzialność za kapitał pozostaje po stronie PSA.
 • Nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS w przypadku jednoosobowej PSA z tytułu posiadania akcji. Wyjątkiem jest świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki. Gdy akcjonariusz jako wkład wnosi świadczenie pracy lub usług, zostaje on wtedy przez ZUS uznawany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. W przypadku spółki z o.o. należy odprowadzać co najmniej składki zdrowotne.
 • Brak obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przy zachowaniu odpowiednich kryteriów finansowo-osobowych.
 • Prosta likwidacja PSA. W prostej spółce akcyjnej istnieje możliwość likwidacji spółki poprzez przeniesienie całego majątku istniejącego podmiotu na jednego z akcjonariuszy lub przez przeprowadzenie procedury likwidacyjnej.
Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów darmową konsultację z ekspertem