Inwestowanie w akcje się opłaca. Zobacz, jaki podatek trzeba zapłacić od zysków z akcji i kiedy obowiązuje tzw. podatek Belki

Termin złożenia zeznania rocznego upływa 30 kwietnia 2018r. W dzisiejszym artykule przedstawię,  jak należy rozliczyć zyski z akcji w zeznaniu rocznym.

Czym są przychody z kapitałów pieniężnych?

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
 6. przychody z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych

Oznacza to, że w przypadku gdy osoba fizyczna, która w 2017 roku otrzymała przychody z wyżej wymienionych źródeł, ma obowiązek dokonania rozliczenia przychodów na formularzu PIT-38 z zastosowaniem prawidłowej stawki podatku.
zyski z akcji

Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych

Co do zasady ogólnej, przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne opodatkowane są stawką progresywną tj. 18 lub 32% lub podatkiem liniowym 19%, a tym samym po zakończeniu roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-36 lub PIT-36L.
Natomiast dochody (przychody) z kapitałów pieniężnych, w zależności od ich rodzaju będą opodatkowane zgodnie z art. 30a ustawy o PIT, podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19% lub zgodnie z art. 30b ustawy o PIT, podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Pomimo tej samej stawki podatku zryczałtowanego oraz dochodowego, prawidłowe opodatkowanie dochodów (przychodów) niesie za sobą dodatkowe obowiązki.

Zryczałtowany podatek w wysokości 19%

Do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych ryczałtem w wysokości 19%, należą m.in. przychody z:

 1. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 3. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 5. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

Jeżeli przychody zostały uzyskane na terytorium Polski, zryczałtowany podatek 19%, jest pobierany w imieniu podatnika przez płatnika np. biuro maklerskie. Natomiast wypłacona kwota jest dla podatnika wartością „netto”. Oznacza to, że na podatniku nie spoczywa obowiązek rozliczenia przychodów w zeznaniu rocznym. Z kolei na płatniku będzie spoczywał obowiązek złożenia PIT-8C

Zyski z akcji opodatkowane „podatkiem Belki”

Zgodnie z art. 30b ustawy o pit, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia akcji oraz z tytułu objęcia akcji za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
W przypadku opodatkowania przychodów tzw. „podatkiem belki”, podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg, kwot wolnych od podatku, a 19% wartość podatku jest stała bez względu na wielkość przychodów. Dodatkowo podatnik jest zobowiązany do złożenia PIT-38 do ostatniego dnia kwietnia roku kolejnego, w którym został osiągnięty przychód. W zeznaniu PIT-38, podatnik powinien wykazać wszystkie przychody kapitałowe, od których nie został pobrany zryczałtowany podatek przez płatnika.
Do końca lutego roku następnego, po roku, w którym otrzymano przychód z kapitałów pieniężnych, dla których nie miał zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy, podatnik powinien otrzymać informację PIT-8C o kwotach jakie należy ująć w zeznaniu PIT-38.