Czym jest CEIDG i do czego służy przedsiębiorcy?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest to publiczny elektroniczny rejestr, który gromadzi dane o wszystkich osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną i ich firmach. Do czego przedsiębiorcy przydaje się CEIDG?

Czym jest CEIDG?

Do rejestru CEIDG wpisywane są osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze lub te będące wspólnikami w spółkach cywilnych. Widnieją tam również osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są wpisane do KRS. Ten scentralizowany system ma za zadanie gromadzić informacje o wszystkich działających w Polsce podmiotach gospodarczych.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest obowiązkowy dla przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny. 

Zagadnienia związane z ewidencją reguluje w ustawa z 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ewidencję w systemie teleinformatycznym prowadzi minister gospodarki. Wszystkie dane do wpisu przekazuje się drogą elektroniczną.

W jakim celu stworzono CEIDG?

CEIDG istnieje po to, by dać dostęp do danych o firmach przedsiębiorcom i wszystkim obywatelom. Rejestr umożliwia bezpłatny dostęp do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki elektronicznej ewidencji podatnicy mogą:

Jak dokonać wpisu do ewidencji?

Aby dokonać wpisu do ewidencji, należy wypełnić wniosek CEIDG-1. Wniosek wymaga podania podstawowych danych o przedsiębiorcy i jego firmie. Wymagane jest podanie między innymi nazwy firmy, kodów PKD, planowanej liczbą pracowników, daty rozpoczęcia działalności oraz informacji o ubezpieczeniach.

Do czego służy wniosek CEIDG-1?

CEIDG-1 to wniosek, który pozwala zarejestrować nową działalność, bądź wprowadzić zmiany w danych: przedsiębiorcy lub firmy.Na wniosku tym składa się również prośbę o REGON i NIP, zgłasza się albo zmienia płatnika składek do ZUS, składa oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego dla rolników.

Podczas uzupełniania wniosku rejestruje się również kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), czyli określa się zakres działań prowadzonej firmy.

Jak zmienić dane we wpisie?

CEIDG ma zawierać aktualne informacje prawne o działalności gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca musi pilnować ich aktualności. To na nim spoczywa obowiązek wprowadzania zmian we wpisie w rejestrze w przypadku w razie konieczności. 

Składanie wniosku o wpis odbywa się poprzez platformę biznes.gov.pl. Usługi oraz konto przedsiębiorcy zostały bowiem przeniesione do tego rządowego serwisu. Tam, w prosty sposób, można złożyć wniosek o zmianę we wpisie drogą elektroniczną.

Należy jednak pamiętać, że w celu uwierzytelnienia aktualizacji danych potrzebny jest Profil Zaufany lub e-dowód. Oczywiście, nadal istnieje tradycyjna możliwość złożenia wniosku. W tym przypadku wypełniony druk CEIDG-1 należy złożyć w dowolnym Urzędzie Miasta, Gminy lub Dzielnicy.