Czy mogę wykonać usługę, która nie mieści się w moim kodzie PKD?

Jak wskazuje art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o CEIDG, kod PKD jest obowiązkiem prawnym, niezbędnym do zarejestrowania firmy. Jeśli więc nie wybierzemy PKD, nie istnieje możliwość rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności. Co w sytuacji, gdy prowadzimy już biznes z określonym przedmiotem działalności i chcemy wykonać usługę, która nie mieści się w PKD? Czy jest to możliwe bez konsekwencji prawnych, czy konieczne jest rozszerzenie działalności firmy? 

Czym są kody PKD i dlaczego są niezbędne do założenia firmy?

Kody PKD to nic innego jak wykaz różnego rodzaju działalności, które możemy wykonywać jako polscy przedsiębiorcy. Głównym powodem stworzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2008 r. przez ustawodawcę było uporządkowanie danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ewidencjach, rejestrach urzędowych i istotnych dokumentach.

Określenie PKD firmy jest przede wszystkim niezbędne do jej zarejestrowania i wnioskowania o nadanie numeru REGON. 

Kody PKD muszą posiadać:

— przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG,

— spółki osobowe, kapitałowe, spółdzielnie, fundacje: wpisane do KRS.

Jak wybrać kod PKD?

Klasyfikacja kodów PKD jest podzielona na sekcje związane z obszarami prowadzonych działalności, do których przypisano poszczególne litery. Możemy wyróżnić:

 • Sekcję A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcję B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcję C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcję D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcję E – Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcję F – Budownictwo
 • Sekcję G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (w tym motocykli);
 • Sekcję H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcję I – Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne;
 • Sekcję J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcję K – Działalność finansowa i ubezpieczenia;
 • Sekcję L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcję M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcję N – Działalność w zakresie usług administrowania;
 • Sekcję O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
 • Sekcję P –   Edukacja;
 • Sekcję R – Kultura, rozrywka i rekreacja;
 • Sekcję S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcję T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na potrzeby własne; 
 • Sekcję U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Prawidłowe wskazanie kodów PKD jest bardzo istotne dla zarejestrowania działalności gospodarczej. Ważne jest więc dokładne przemyślenie kwestii ich wyboru. Musimy  dopasować je do obszaru działania naszej firmy, aby w późniejszym czasie uniknąć dodatkowych formalności w związku z rozszerzeniem przedmiotów działalności.

Jeśli nie wiemy, jak ustalić PKD, pomocna może okazać się darmowa wyszukiwarka na stronie biznes.gov.pl. Znajdziemy na niej wszystkie kody PKD, lista ułatwi nam podjęcie decyzji w wyborze zarówno głównego, jak i dodatkowych kodów. Gdy nadal mamy wątpliwości związane z określeniem prawidłowego kodu, możemy wnioskować o wydanie informacji przez Urząd Statystyczny w Łodzi. 

Czy mogę wykonać usługę, która nie jest zgodna z moim PKD?

Jeśli w trakcie prowadzenia firmy zajdą zmiany dot. rodzajów prowadzonej działalności, musimy bezsprzecznie zgłosić ten fakt  w terminie do 7 dni. Oznacza to, że przedsiębiorca może wykonać usługę, która nie mieści się w aktualne kody PKD, jednak w ciągu tygodnia musi dokonać zmian, aktualizując dane we wniosku CEIDG-1. 

Co w przypadku, gdy nie dopilnujemy tego obowiązku? Ważny jest fakt, iż nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami podatkowymi, ani nie powoduje stwierdzenia nieważności danej transakcji. Może nam jednak grozić kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. Może skutkować to także wykreśleniem jednoosobowej firmy z rejestru CEIDG. Jednak jak wskazują liczne wyroki sądowe, są to bardzo rzadkie sytuacje. 

Jak dopisać kod PKD?

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność posiada możliwość rozszerzenia kodów PKD. Należy zgłosić aktualizację wniosku CEIDG-1, w którym musimy nanieść poprawki, np. zmienić główny kod działalności, dopisać kod PKD, czy też zawęzić zakres działalności. 

Dopisanie PKD w spółce

W przypadku spółek cywilnych, aby dodać lub zmienić PKD, konieczne jest zaktualizowanie informacji w rejestrze REGON. 

Prowadząc spółkę osobową lub kapitałową, pamiętajmy, że kody PKD widoczne są nie tylko w KRS, ale również w umowie spółki. Dokonując zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczna jest więc zmiana zapisów umowy, chyba że przewiduje ona prowadzenie danego rodzaju działalności. 

Będąc członkiem spółki jawnej lub partnerskiej i chcąc zmienić PKD, musimy w pierwszej kolejności podpisać aneks do umowy spółki, określający postanowienie o nowym przedmiocie działalności. Dodatkowo, wspólnicy muszą sporządzić tekst jednolity umowy spółki (załącznik do uchwały o zmianie kodów PKD). Konieczne jest zgłoszenie zmian na podstawie załącznika do KRS. 

W spółce komandytowej w przypadku zmiany lub rozszerzenia PKD, konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich członków i zawarcie uchwały w formie aktu notarialnego.

Rozszerzenie działalności gospodarczej PKD przez internet 

Najszybszym sposobem na rozszerzenie kodów PKD jest złożenie wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji gospodarczej przez internet. Posiadając profil zaufany, możemy wypełnić go logując się na stronie firma.gov.pl. Aktualizowanie kodów PKD jest bezpłatne i nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu