Jak online zawiesić działalność gospodarczą? Jakie prawa ma przedsiębiorca podczas zawieszenia?

Od 30 kwietnia obowiązują nowe zasady zawieszania działalności gospodarczej. Jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone? O czym należy pamiętać przy zawieszeniu działalności?

Wszelkie uregulowania co do zawieszania działalności gospodarczej po dniu 30 kwietnia zostały zawarte w art. 23-26 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Najważniejsze informacje przedstawię jako odpowiedzi na poszczególne pytania.

1. Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Jak określają przepisy, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
Z tego uprawnienia mogą także skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym lub
 • urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

2. Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Należy zauważyć, że ustawą Prawo przedsiębiorców zniesiono maksymalny czas zawieszenia, który dotychczas wynosił 24 miesiące.

3. Jak będzie odbywać się zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej?

Zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznawianie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, czyli poprzez złożenie wniosku CEIDG-1.

4. Jakie czynności można będzie wykonywać podczas zawieszenia działalności?

Nie ulega wątpliwości, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w tym czasie przedsiębiorca:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu