Polski Ład daje nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Na czym polega nabycie sprawdzające?

Przedstawione propozycje nowego Polskiego Ładu dają nowe uprawnienia organom kontroli skarbowej m.in. tymczasowe zajęcie ruchomości lub nabycie sprawdzające. Został na to przewidziany również specjalny budżet, na poczet prowadzonych kontroli. Czym może skończyć się dla podatnika taka kontrola i co będzie podczas niej sprawdzane?

Zajęcie ruchomości – ile potrwa i czy można się od niego odwołać

Zgodnie z założeniami projektu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uzyskają nowe narzędzie, które ma pozwolić na zwiększenie efektywności egzekucji administracyjnej. W toku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze będą mieli możliwość tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego podmiotu gospodarczego. Stanie się to na poczet prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 tys. zł. Jeżeli kontrolowany podatnik w toku tych czynności sprawdzających przedstawi dowody na uiszczenie należności publiczno-prawnych lub też ich nieistnienie, funkcjonariusze KAS odstąpią od swoich czynności, a sprawa zostanie zakończona.

Tymczasowe zajęcie ruchomości nie będzie mogło trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza. Należy wskazać również, że w projekcie ustawy nie przewidziano żadnego środka zaskarżenia na tymczasowe zajęcie. 

Nabycie sprawdzające – co grozi przedsiębiorcy, który popełni błąd

Kolejnym uprawnieniem przyznanym KAS będzie nabycie sprawdzającej. W projekcie ustawy zostało ono jako narzędzie wprowadzone w celu zwalczania szarej strefy związanej z niezarejestrowaniem sprzedaży na kasach rejestrujących, niewystawianiem rachunków albo nie wydawaniem paragonów fiskalnych kupującemu. 

Nabycie sprawdzające docelowo ma nie być formą kontroli ani też celno-skarbowej i ma mieć charakter odformalizowany – nie będzie to w rozumieniu prawnym kontrola podatkowa. Czynność w postaci nabycia sprawdzającego może zostać dokonana w ten sposób, że funkcjonariusz KAS jako klient dokona zakupu i przez pryzmat tego nabycia zweryfikuje, czy dany podatnik zarejestrował transakcję na kasie fiskalnej oraz czy wydał paragon lub rachunek do danej sprzedaży. W przypadku gdy dojdzie do naruszeń, zakończy się to z miejsca mandatem i protokołem stwierdzającym naruszeniem

Zwrot towaru zakupionego w ramach nabycia sprawdzającego

Towar lub usługa nabyta w toku nabycia sprawdzającego (w tym paragon fiskalny – jeśli taki został wydany) podlegać będą niezwłocznemu zwrotowi zgodnie z regułą obustronnego zwrotu towarów i uiszczenia przez sprawdzającego należnej ceny. Funkcjonariusz nabywa przedmiot wyłącznie w celu weryfikacji procesu sprzedaży i jej ewidencjonowania, a przedmiot nie staje się jego własnością ani też urzędu. 

Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2022 r.