Przewodnik po ulgach 2024 dla JDG. 23 ulgi, które musisz znać

Paulina Włodarczyk

Przepisy podatku dochodowego, w zależności od stosowanej formy opodatkowania, przewidują możliwość zastosowania różnego rodzaju ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym. Oczywiście o możliwości skorzystania z ulg decyduje konieczność spełnienia określonych warunków. Poznaj wszystkie ulgi i odliczenia dostępne w zeznaniu rocznym za 2024 r. 

Jest takie powiedzenie, że nie ma w życiu nic pewniejszego niż śmierć i podatki. Rzeczywiście wszyscy płacimy podatki. Dlatego podczas wypełniania zeznania rocznego warto pamiętać, że mamy również prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Mogą one obniżyć ciężar zobowiązań podatkowych lub przełożyć się na zwrot podatku dochodowego. Warto wiedzieć, że dostępne ulgi możemy podzielić na

 • odliczane od podatku – czyli kwota ulgi wpływa bezpośrednio na wysokość zapłaconego podatku dochodowego 
 • odliczane od dochodu – czyli kwota ulgi wpływa na zmniejszenie wysokości dochodu do opodatkowania, co przekłada się na zmniejszenie kwoty samego podatku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą płacą podatek dochodowy i mają prawo do rozliczenia ulg. Jednak nie wszystkie z dostępnych ulg będą możliwe do zastosowania dla każdej z formy opodatkowania. 

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dochodowego to część dochodu, od której nie trzeba płacić podatku dochodowego. Od 2022 r. na podstawie przepisów Polskiego Ładu, kwota wolna od podatku to 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że podatek dochodowy zapłacimy od dochodu powyżej 30 000 zł. Jednak z tego rodzaju preferencji mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, a więc pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenie, czy umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali zasady ogólne

box-icon

Uwaga

Każdy przedsiębiorca w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, domyślnie korzysta z opodatkowania według skali podatkowej. Ewentualna zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt wiąże się z koniecznością dokonania odpowiedniego zgłoszenia.

Z pojęciem kwoty wolnej od podatku, związana jest również kwota zmniejszająca podatek. W dużym uproszczeniu można ją opisać jako podatek od kwoty wolnej. Jest to bowiem kwota 3 600 zł, która stanowi 12% z kwoty 30 000 zł. Tym samym na skali podatkowej kwota należnego podatku w ujęciu rocznym będzie zawsze pomniejszona o kwotę 3600 zł, ponieważ dochód do 30 000 zł nie podlega opodatkowaniu. 

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej mogą zdecydować czy kwotę wolną od podatku chcą rozliczyć w trakcie trwania roku podatkowego, czy dopiero po jego zakończeniu w zeznaniu rocznym. Co do pracowników, to mają oni prawo do rozliczania kwoty wolnej w trakcie roku, wiąże się to jednak z koniecznością złożenia do pracodawcy oświadczenia PIT-2. Od 2023 r. kwotę wolną od podatku można rozliczać jednocześnie u maksymalnie trzech pracodawców.

Ulga dla młodych

Jeśli nie masz jeszcze 26. lat i uzyskasz przychody

 • z umowy o pracę lub umowy zlecenia
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub z stażu uczniowskiego
 • z zasiłków macierzyńskich

to do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, są one zwolnione z opodatkowania.

Podatek zapłacisz jedynie od nadwyżki osiągniętych przychodów. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników i dotyczy rozliczenia według skali podatkowej. Pamiętaj jednak, że zwolnienie to nie obejmuje przychodów z działalności gospodarczej. 

Ulga dla rodzin 4+

Z ulgi skorzystasz jeśli wychowujesz co najmniej czworo dzieci i osiągasz przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej lub zasiłku macierzyńskiego. W takiej sytuacji jako rodzic lub opiekun prawny możesz nie płacić podatku dochodowego dla przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym 85 528 zł dla każdego z rodziców. Ważne jednak aby dzieci, którymi się opiekujesz były

 • małoletnie
 • w dowolnym wieku, jeśli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • młodsze niż 25 lat, jeśli się uczą i nie otrzymały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według podatku liniowego lub ryczałtu oraz przychodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej za 2023 r., czyli 19 061,28 zł 

Pamiętaj, że ulga 4+ przysługuje każdemu z rodziców osobna, niezależnie od stosowanej formy opodatkowania. 

Ulga dla seniora

Z ulgi skorzystasz, jeśli masz status seniora 

 • kobieta po 60. roku życia
 • mężczyzna po 65. roku życia

i osiągasz przychody z umów o pracę, zlecenie, czy z działalności gospodarczej bez względu na formę jej opodatkowania. W takim wypadku twoje przychody do kwoty 85 528 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest jednak niepobieranie emerytury z ZUS

Jeżeli jako emeryt jednocześnie otrzymujesz świadczenie z ZUS i osiągasz przychody z umowy o pracę lub działalności gospodarczej to ulga ci nie przysługuje. 

Ulga na powrót

Z ulgi skorzystasz jeśli wracasz z zagranicy i spełniasz następujące warunki

 • wracasz do Polski po 31 grudnia 2021 r.
 • okres mieszkania poza Polska to co najmniej 3 następujące po sobie lata kalendarzowe
 • brak miejsca zamieszkania w Polsce od początku roku, w którym miała miejsce przeprowadza, aż do dnia poprzedzającego powrót 

W takim układzie przez okres 4 następujących po sobie lat możesz skorzystać ze zwolnienia dla przychodów otrzymanych z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłku macierzyńskiego lub działalności gospodarczej bez względu na formę jej opodatkowania, do kwoty przychodu nieprzekraczającej 85 528 zł

Wspólne rozliczenie małżonków

Nie jest to typowa ulga w podatku dochodowym, jednak jest to sposób na przeprowadzenie rozliczenia, które może być szczególnie korzystne dla małżonków. Warunkiem jest jednak, aby obie osoby były wyłącznie podatnikami podatku dochodowego według skali podatkowej. Tym samym, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub według ryczałtu, to nawet jeśli w tym samym czasie otrzymuje dochody z tytułu umowy o pracę, to małżonkowie nie mogą się wspólnie rozliczyć. 

Na podstawie zmiany w ramach Polskiego Ładu, aby złożyć wspólne zeznanie podatkowe, wystarczy być w związku małżeńskim przez co najmniej jeden miesiąc w roku podatkowym. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w sytuacji, gdy jeden z małżonków otrzymuje dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy, a dochody drugiego małżonka są niższe lub w ogóle ich nie posiada. W takim układzie małżonkowie, łącznie mają 60 000 zł kwoty wolnej od podatku, a podatek według drugiego progu, czyli według 32% zapłacą dopiero od nadwyżki ponad 240 000 zł łącznych dochodów. 

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu, możesz skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Odliczenie to dotyczy

 • składek wykazanych jako potrącone w deklaracji PIT-11
 • składek na ubezpieczenie własne lub ubezpieczenie osoby współpracującej. Warunkiem jest jednak aby składki te zostały rzeczywiście opłacone w roku podatkowym, za który dokonujesz odliczenia, oraz aby wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (jest to możliwe przy opodatkowaniu działalności gospodarczej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym)
box-icon

Pamiętaj

Prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne masz jedynie w sytuacji, gdy zostały one rzeczywiście zapłacone, co powinno być odpowiednio udokumentowane.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne realnie zapłacone w roku podatkowym, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną

 • podatkiem liniowym (dotyczy również składek współpracownika)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy również składek współpracownika)
 • kartą podatkową (wyłącznie własne ubezpieczenie)

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to składki na ubezpieczenie zdrowotne możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo odliczyć od dochodu. Pamiętaj, że łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów lub odliczonych od dochodu nie mogła przekroczyć w 2023 r. kwoty 10 200 zł. 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to od uzyskanego przychodu możesz odliczyć 50% składek zdrowotnych.

Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową, możesz obniżyć podatek ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę stanowiącą 19% składki zdrowotnej.

Ulga na dziecko (prorodzinna)

Z ulgi skorzystasz, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskasz dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulgi nie rozliczysz w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym lub według ryczałtu. Jednak jeżeli w tym samym czasie osiągasz dochody z tytułu np. umowy o pracę, to od tych dochodów możesz odliczyć przysługującą Ci ulgę.

Ulgę może rozliczyć tylko jeden z rodziców za każdy miesiąc, w którym co najmniej przez jeden dzień sprawował opiekę nad dzieckiem. 

Odliczenie przysługuje Ci, jeżeli

 1. w roku podatkowym masz jedno małoletnie dziecko i jednocześnie twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty
  1. 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka)
  2. 112 000 zł w przypadku, jeśli samotnie wychowujesz dziecko
  3. 56 000 zł w przypadku, jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku
 2. w roku podatkowym masz dwójkę lub więcej dzieci, lub jedno dziecko, z np. orzeczeniem o niepełnosprawności, lub decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. W tym przypadku ulga przysługuje Ci bez względu na wysokość uzyskanych przez ciebie dochodów

Spełniając powyższe warunki, masz prawo, do odliczenia od podatku ulgi w wysokości 

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł)
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł)
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł)
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700,00 zł)

Ulga jest nielimitowana liczbą posiadanych dzieci. Jednak warto pamiętać, że objęte są nią jedynie: 

 • małoletnie dzieci oraz dzieci do 25. roku życia, które uczą się lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • dla dzieci powyżej 18. roku życia, które podejmują pracę, ich dochód nie może przekroczyć za 2023 r. kwoty 19 061,28 zł. 

Rozliczenie ulgi na dziecko wiąże się z koniecznością wypełnienia PIT/O, w którym należy podać ilości dzieci oraz ich dane w postaci numeru PESEL oraz daty urodzenia. 

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi skorzystasz, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej) i dokonujesz wydatków związanych z inwestycjami pozwalającymi na oszczędzanie energii czy związanych z przejściem na odnawialne źródła energii. Ulgę rozliczysz niezależnie od stosowanej formy opodatkowania. 

W ramach ulgi maksymalne wydatki, jakie możesz odliczyć od swojego dochodu/przychodu nie mogą przekroczyć kwoty 53 000 zł. Dodatkowo powinny być one udokumentowane fakturą wraz z podatkiem VAT, o ile nie odliczysz tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które nie znalazły pokrycia w twoim dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, możesz odliczyć w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawił się pierwszy wydatek.

Ulga rehabilitacyjna 

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na swoim utrzymaniu taką osobę, to możesz w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczyć wydatki, poniesione na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu/przychodu możesz rozliczyć

 • wydatki nielimitowane – możesz odliczyć wydatki w pełnej wysokości, np.
  • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności 
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności
  • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie
 • wydatki limitowane – możesz odliczyć kwotę, która uwzględnia „górny” lub „dolny” limit kwotowy
 • zakup leków – które przyjmujesz zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza na stałe lub tymczasowo – możesz wówczas rozliczyć różnicę między faktycznymi wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł
 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidzkiej – maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł
 • utrzymanie psa asystującego – maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł 
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną – maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł

Ulga na internet

Z ulgi skorzystasz, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem i w roku podatkowym masz wydatki związane z użytkowaniem internetu, a ulgi nie była wykorzystana w poprzednich latach. Ulga przysługuje Ci w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, a kwota maksymalnego odliczenia od dochodu/przychodu nie może przekroczyć 760 zł. 

box-icon

Pamiętaj

W przypadku opodatkowania na skali podatkowej prawo do rozliczenia wydatków na internet w ramach ulgi, przysługuje jedynie, jeśli nie były one zaliczone wcześniej do kosztów podatkowych w działalności.

Ulgi z tytułu darowizny 

Z ulgi skorzystasz, jeśli w roku podatkowym przekazałeś darowiznę na z góry określony cel. Konieczne jest wypełnienie załącznika PIT/O. Warto jednak pamiętać, że kwota łącznie przekazanej darowizny w roku podatkowym nie może przekroczyć 6% Twojego dochodu (przychodu). Warto również pamiętać, że kwota przekazanej darowizny powinna być odpowiednio udokumentowana. Dla darowizny pieniężnej powinien być to dowód wpłaty, w przypadku darowizny rzeczowej oświadczenie obdarowanego o przejęciu darowizny. Ulgę rozliczysz na przykład z tytułu

 • darowizny krwi i jej składników
 • darowizny na cele organizacji pożytku publicznego 
 • darowizny na cele kultu religijnego
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze

Dowiedz się więcej na temat ulgi z tytułu darowizny.

Ulga IKZE

Z ulgi skorzystasz, jeśli w roku podatkowym dokonasz wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i rozliczasz się według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub według ryczałtu. W tym celu konieczne jest zachowanie potwierdzenia przelania środków na IKZE. Przepisy regulują maksymalną wartość wpłat, jakie możemy dokonać na IKZE. Jednocześnie kwoty te stanowią maksymalną wartość ulgi do odliczenia od dochodu (skala/liniówka) lub przychodu (ryczałt). Za 2023 r. maksymalne odliczenie wynosi 

 • 8 322 zł 
 • 12 483 zł (dla osób, które prowadzą działalność pozarolniczą)

Ulga na terminal płatniczy

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub według ryczałtu. Dotyczy ona wydatków na zakup i wprowadzenie terminala płatniczego i polega na ponownym ich odliczeniu w ramach ulgi, niezależnie od uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne. Limit z ulgi, z jakiego możesz skorzystać to

 • 2 500 zł w roku podatkowym – jeśli podlegasz zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej 
 • 1 000 zł w roku podatkowym – w pozostałych przypadkach

Ulga B+R 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, w ramach której wykonujesz działalność badawczo-rozwojową. W takim przypadku masz możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych, które są szczegółowo określone w przepisach. Co ważne ulga daje prawo do dodatkowego pomniejszenia podstawy opodatkowania o te same wydatki, które były już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Masz prawo do odliczenia 100%-200% kosztów kwalifikowanych w zależności od jego rodzaju. W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego należy załączyć PIT/BR

Ulga na robotyzację 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz określone wydatki na robotyzację. W ramach ulgi możesz rozliczyć 150% kosztów, czyli 

 • 100% kosztów, które są zaliczone do kosztów podatkowych oraz 
 • kolejne 50% tych kosztów w ramach ulgi

Warto jednak wiedzieć, że ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022-2026

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym ponosisz koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia, to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystasz lub masz prawo skorzystać z odliczenia. 

W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego konieczne jest dodanie załącznika PIT-RB/PIT-RBS. 

Ulga na ekspansję (marketing)

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki związane z poszerzaniem rynku zbytu, na przykład uczestnictwo w targach, czy działania promocyjno-informacyjne. 

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli 

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
 • 100% jako odliczenie w ramach ulgi

Maksymalnie odliczenie w ramach ulgi w danym roku podatkowym wynosi 1 000 000 zł.

Ulga na sponsoring

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki na działalność sportową, kulturalną i naukową. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tego rodzaju działalność. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli 

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi

W celu rozliczenia ulgi do zeznania rocznego konieczne jest dodanie załącznika PIT-CSR

Ulga na prototyp 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i ponosisz wydatki związane z produkcją próbną i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 130% poniesionych kosztów, czyli 

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz
 • 30% jako odliczenie w ramach ulgi

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na zabytki 

Z ulgi skorzystasz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub według ryczałtu i jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytkowej nieruchomości. Masz wówczas prawo do odliczenia 50% wydatków związanych z funduszem remontowym, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi nie więcej niż 500 000 zł

Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną 

Z ulgi skorzystasz jeśli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym i poniosłeś wydatki na nabycie udziałów (akcji) alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub w spółce kapitałowej. Dzięki uldze masz prawo rozliczyć 50% wydatków poniesionych na ich nabycie.

Ulga na złe długi 

Warto pamiętać również, że w zeznaniu rocznym z podatku dochodowego masz prawo dokonać odliczenia z tytułu ulgi na złe długi. Możesz z niej skorzystać, jeżeli w roku podatkowym, za które składasz zeznanie podatkowe, masz nierozliczone należności, dla których upłynęło 90 dni od dnia terminu płatności. Warunkiem jest jednak, aby do dnia złożenia zeznania należność nie została uregulowana.

Pamiętaj jednak, że jeżeli jako nabywca jesteś dłużnikiem, który posiada nieuregulowane zobowiązania z okresem przeterminowania 90 dni od dnia upływu terminu płatności z faktury, to masz obowiązek zwiększyć swoją podstawę do opodatkowania o wartość nieopłaconego zobowiązania.

Zamów rozmowę z Księgowym inFaktu

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.