Co czeka podatników VAT od nowego roku? Zmiany w VAT 2017 w pigułce

Zmiany w VAT, jakie zaszły od stycznia 2017 roku to temat budzący wiele emocji wśród przedsiębiorców. Każda osoba prowadząca firmę powinna sprawdzić nowe regulacje i odnieść je do swojej działalności. Niewiedza może przyczynić się do konieczności składania kłopotliwych wyjaśnień, korekt, a nawet naliczenia kar finansowych.

Dlaczego przepisy zostały zmienione?

Nowe regulacje dotyczące podatku VAT mają na celu poprawę ściągalności tej daniny, a co za tym idzie zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W związku z wieloma nadużyciami w kwestii VAT wprowadzono rozwiązania, które mają zapobiec lub przynajmniej ograniczyć oszustwa podatkowe.

Czy skala wyłudzeń w zakresie VAT będzie mniejsza, a budżet państwa zostanie odpowiednio zasilony? Skuteczność i zasadność wprowadzonych zmian będziemy mogli zweryfikować wkrótce, a teraz wypunktujemy zmiany i zajmiemy się ich omówieniem.

1. Składanie deklaracji VAT w formie elektronicznej, ograniczenie kwartalnego rozliczenia

Możliwość przekazywania deklaracji VAT do urzędu skarbowego w sposób tradycyjny (osobiście lub drogą pocztową) oraz składania kwartalnych deklaracji zostanie zawężona i dostępna od tej pory tylko dla części podatników VAT.

Obowiązek dostarczania deklaracji VAT elektronicznie dotyczy m.in. podatników VAT-UE oraz biorących udział w transakcjach opodatkowanych na zasadzie procedury odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

Miesięcznie rozliczać się będą musieli m.in. przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT przez pierwsze dwanaście miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja do VAT-u, a także określona grupa przedsiębiorców dokonujących dostaw towarów wrażliwych.

Deklaracje VAT wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne – sprawdź kogo jeszcze dotyczą zmiany

2. Wycofanie możliwości dostarczania VAT-UE w formie papierowej oraz kwartalnie

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem przekazywania informacji podsumowującej VAT-UE powinni składać je elektronicznie i wyłącznie za okresy miesięcznewięcej na ten temat tutaj.

3. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę towaru/usługi. Określona grupa przedsiębiorców (świadczących usługi budowlane, usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych lub sprzedający niektóre towary) zobligowana będzie od stycznia 2017 roku do wystawiania faktur z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Aby zastosować procedurę odwrotnego obciążenia dla usługi budowlanej, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:

 • usługa ta wskazana została w załączniku nr 14 do Ustawy o VAT (pozycje od 2 do 48);
 • usługodawcą jest podatnik, który nie jest zwolniony z VAT podmiotowo;
 • usługobiorca jest czynnym podatnikiem VAT;
 • usługodawca jest podwykonawcą.

Rozszerzenie katalogu usług i towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

4. Odliczenie podatku VAT w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym wystąpił obowiązek podatkowy pod warunkiem wykazania podatku VAT należnego na odpowiedniej deklaracji, nie później niż w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie tego terminu przedsiębiorca ma obowiązek wykazać VAT należny w rozliczeniu za okres, w którym wystąpił obowiązek podatkowy, ale VAT naliczony może uwzględnić dopiero w bieżącym okresie rozliczeniowym – dowiedz się więcej.

5. Ograniczenie prawa do przyspieszonego zwrotu VAT i pozostałe zmiany w odniesieniu do zwrotów VAT

Przyspieszony zwrot VAT w terminie 25 dni możliwy będzie tylko dla części przedsiębiorców ubiegających się o zwrot podatku VAT. Z tego przywileju wykluczone zostaną przykładowo osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT przez okres krótszy niż 12 ostatnich miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym wnioskują o przyspieszony zwrot podatku. Znaczenie ma też sposób regulowania należności za faktury zakupowe (przelew, gotówka) oraz kwota ewentualnej nadwyżki VAT przeniesiona z poprzedniej deklaracji.

Dodatkowo doprecyzowane zostały zasady sprawdzania zasadności zwrotu podatku VAT. Urząd skarbowy ma bowiem prawo do weryfikacji rozliczenia podatnika, jego bezpośrednich kontrahentów, innych podmiotów związanych z wnioskowanym zwrotem oraz sprawdzenia zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony termin zwrotu podatku.

Dowiedz się wszystkiego na temat zwrotu podatku VAT i wprowadzonych zmian

Co czeka podatników VAT od nowego roku_ Zmiany w VAT 2017 w pigułce

6. Nowy limit zwolnienia podmiotowego

Podniesiony został limit obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, który aktualnie wynosi 200 000 zł w skali roku. Przedsiębiorcy prowadzący działalność tylko przez część roku przeliczają limit proporcjonalnie do długości okresu, w którym firma funkcjonuje – tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

7. Dodatkowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczenie podatku VAT

Osoby prowadzące działalność powinny zachować szczególną ostrożność, gdyż przez nieuwagę mogą zostać obarczone dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Nowe sankcje przewidziane są m.in. za następujące przewinienia podatkowe:

 • zaniżenie kwoty podatku VAT do zapłaty;
 • zawyżenie kwoty podatku VAT do zwrotu;
 • zawyżenie kwoty podatku VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Na kogo będą nałożone nowe zobowiązania podatkowe, w jakiej wysokości, jak ustrzec się kar finansowych i co zrobić by je obniżyć?

Szczególną uwagę warto zwrócić na kary finansowe dla odbiorców towarów/usług, nakładane za odliczenie podatku VAT na podstawie faktur wystawionych przez nieistniejące firmy. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca powinien sprawdzać swoich potencjalnych kontrahentów.

Uważaj od kogo kupujesz, czyli dlaczego warto weryfikować swoich kontrahentów

8. Rejestracja i wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT/VAT-UE

Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał większy zakres uprawnień dotyczących rejestracji lub wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT. Może bowiem nie zarejestrować przedsiębiorcy jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania go o tym m.in. wtedy gdy stwierdzi, że firma nie istnieje lub dane podane we wniosku VAT-R są nieprawdziwe.

Wykreślonym z rejestru VAT można zostać nawet za nie złożenie deklaracji VAT przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały.

Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień warto prześledzić wszystkie przypadki, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może nie zarejestrować przedsiębiorcy lub wykreślić go z rejestru VAT/VAT-UE.

9. Utrzymanie podwyższonych stawek VAT

W dalszym ciągu przedsiębiorcy stosować będą podwyższone stawki VAT, a mianowicie:

 • 23% – stawka podstawowa,
 • 8% – stawka obniżona,
 • 5% – stawka obniżona.

Powyższe stawki VAT obowiązywać będą do 31 grudnia 2018 r – więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli nasuwają Ci się pytania związane ze zmianami, które weszły w życie od stycznia 2017 roku zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.