Jak otrzymać zwrot nadpłaconego podatku VAT i jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać zwrot szybciej?


14 stycznia 2017 8 min. czytania

Przedsiębiorcy wykazujący nadwyżkę podatku od zakupów nad podatkiem od sprzedaży i wnioskujący o zwrot podatku VAT muszą uzbroić się w cierpliwość – od stycznia 2017 roku czekają ich nowe utrudnienia w tej kwestii.

Kiedy przedsiębiorca może żądać zwrotu VAT?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała rejestracji do VAT zobowiązana jest do składania odpowiednich deklaracji za każdy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał). Na deklaracji wykazujemy wartość podatku VAT, którą wpłacamy do urzędu skarbowego. Aby obliczyć jego wysokość należy od wartości podatku należnego (podatek od sprzedaży) odjąć wartość podatku naliczonego (podatek od zakupów).

Może się zdarzyć, że zamiast płacić dostaniemy zwrot pieniędzy od fiskusa. Stanie się tak wtedy, gdy powyższa różnica będzie ujemna (wartość podatku od zakupów przekroczy wartość podatku od sprzedaży). Przedsiębiorca ma wówczas dwie możliwości:

 • przeniesienie nadpłaty na kolejny okres rozliczeniowy;
 •  zwrot nadwyżki podatku VAT.

Jak wystąpić o zwrot podatku VAT?

Podstawą otrzymania zwrotu jest złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w której przedsiębiorca wskazuje chęć otrzymania zwrotu na rachunek bankowy we wskazanym terminie. Czasem konieczne jest złożenie wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot VAT.

Termin zwrotu podatku VAT

Podstawowy termin zwrotu podatku wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji przez przedsiębiorcę, z wykazaną kwotą nadwyżki podatku od zakupów nad podatkiem od sprzedaży.

Ograniczenie od stycznia 2017 roku prawa do zwrotu przyspieszonego w terminie 25 dni

Od 1 stycznia 2017 roku trudniej będzie uzyskać zwrot przyspieszony w terminie 25 dni. Aby możliwe było otrzymanie zwrotu w tym terminie łącznie powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. Faktury zakupowe muszą być uregulowane w całości za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy prowadzonego w banku, który ma siedzibę na terytorium Polski, albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest to rachunek bankowy podany w formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorca ma również obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem do urzędu skarbowego potwierdzenia zapłaty należności.
 2. Suma wartości pozostałych faktur zakupowych, czyli opłaconych w inny sposób (np. gotówką, kompensatą) lub nie zapłaconych wcale nie może przekroczyć 15 000 zł brutto.
 3. Nadwyżka podatku od zakupów nad podatkiem od sprzedaży przeniesiona z poprzedniej deklaracji VAT jest mniejsza bądź równa 3 000 zł, ale ta kwota nie musi być opłacona.
 4. Przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające okres rozliczeniowy, w którym przedsiębiorca występuje o przyspieszony zwrot musi być on zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składać w tym czasie deklaracje VAT.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który dokonuje rejestracji do VAT przez pierwszy rok prowadzenia sprzedaży opodatkowanej nie ma prawa do wnioskowania o przyspieszony zwrot. Dopiero po upływie tego czasu (o ile spełni wszystkie pozostałe warunki) będzie miał taką możliwość.

Aby nieco uprościć weryfikację organowi podatkowemu oraz skompletowanie dokumentacji przedsiębiorcy nowe przepisy dotyczące sposobu regulowania należności wynikających z faktur zakupowych odnoszą się wyłącznie do faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

Trzeba mieć na uwadze, że po spełnieniu wszystkich warunków, zwracając się o przyspieszenie zwrotu podatku VAT z 60 do 25 dni, wraz z deklaracją podatkową należy złożyć umotywowany wniosek.

Dlaczego zmiana została wprowadzona i od kiedy obowiązuje?

Ograniczenie prawa do uzyskania zwrotu w przyspieszonym terminie 25 dni ma na celu umożliwienie organom podatkowym skontrolowania rozliczeń, których dotyczy zwrot podatku VAT. Spodziewany rezultat zmiany przepisów to zmniejszenie skali wyłudzeń podatku.

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń/pierwszy kwartał 2017 roku.

Stawki podatku VAT w 2017 roku

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Brak czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym a zwrot

Przedsiębiorca, który nie wykonywał w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w kraju ani poza jego granicami również może otrzymać zwrot z urzędu skarbowego. Termin jego uzyskania wydłuża się jednak do 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT.

Wymagane jest wówczas sporządzenie stosownego wniosku o zwrot podatku. Przedsiębiorca ma prawo do skrócenia terminu 180 dni do 60 dni, musi jednak poza wnioskiem złożyć jeszcze zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli jednak przedsiębiorca złoży wniosek wraz z zabezpieczeniem na 13 dni przed upływem 60-dniowego terminu lub później – zwrot zostanie wykonany przez urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie majątkowe mogą zostać złożone następującej w formie:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
 • poręczenia banku;
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

Kto powinien sporządzić dodatkowy wniosek występując o zwrot podatku?

Może się zdarzyć, że wraz z deklaracją, która wskazuje chęć i wybrany termin otrzymania zwrotu trzeba będzie złożyć umotywowany wniosek o zwrot podatku od towarów i usług.

Złożenie dodatkowego wniosku będzie konieczne w następujących sytuacjach:

 • przedsiębiorca wnioskuje o zwrot w przyspieszonym terminie – 25 dni od dnia złożenia deklaracji (zamiast w terminie 60 dni);
 • osoba prowadząca działalność dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi poza terytorium kraju i równocześnie nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce;
 • przedsiębiorca w okresie rozliczeniowym, w którym wnioskuje o zwrot nie wykonał czynności opodatkowanych (zwrot w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji), a także jeżeli dodatkowo taki podatnik chce uzyskać zwrot w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji (zamiast w terminie 180-dniowym).

Zmiana przepisów – obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie, ograniczenie kwartalnego rozliczenia

Doprecyzowanie zasad weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT

Urząd skarbowy ma prawo przed wykonaniem zwrotu przeprowadzić czynności mające na celu sprawdzenie poprawności rozliczenia podatnika. Dodatkowo weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku będzie dotyczyła również sprawdzenia rozliczeń bezpośrednich kontrahentów przedsiębiorcy i innych firm biorących udział w obrocie towarami lub usługami związanymi z wnioskowanym zwrotem oraz weryfikację zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Oznacza to, że wraz z doprecyzowaniem zasad weryfikacji zasadności zwrotu znikną wątpliwości dotyczące zakresu działania organów skarbowych w kwestii tzw. „kontroli krzyżowych”. Oczywistym wnioskiem jest to, że z uwagi na szersze czynności sprawdzające, średni czas oczekiwania na zwrot zostanie wydłużony.

Trzeba mieć na uwadze że niezależnie od wybranego terminu zwrotu VAT, organy podatkowe mają prawo do weryfikacji zasadności zwrotu według powyższych procedur.

Przedłużenie terminu zwrotu podatku

Kolejna zmiana dotyczy przedłużenia przez urząd skarbowy terminu zwrotu podatku. Może się tak zdarzyć wtedy, gdy Komendant Główny Policji, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokurator Generalny wystąpi z żądaniem o przedłużenie tego terminu w związku z prowadzonym postępowaniem. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Termin zwrotu wydłużony zostanie na czas wskazany w żądaniu, jednak maksymalny okres to 3 miesiące.

Zmiany w przepisach – informacja podsumowująca VAT-UE elektronicznie i za okresy miesięczne

Od kiedy mają zastosowanie nowe regulacje?

Nowe zasady dotyczące weryfikacji zasadności zwrotu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że te regulacje zastosowanie mają również do okresów rozliczeniowych przypadających przed tą datą.

VAT-UE – kto składa  wyślij bezpośrednio z aplikacji inFakt!

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli masz pytania dotyczące nowych przepisów lub procedury zwrotu podatku VAT zostaw komentarz lub napisz na adres: info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu