Zmiana przepisów w zakresie rejestracji i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT/VAT-UE

Począwszy od stycznia 2017 roku naczelnik urzędu skarbowego zyskał większy zakres uprawnień. Weszły bowiem w życie przepisy doprecyzowujące sytuacje, w których ma prawo do odmowy rejestracji lub wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT.

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT?

Naczelnik urzędu skarbowego po zweryfikowaniu informacji zamieszczonych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, rejestruje przedsiębiorcę jako czynnego podatnika VAT. Od 1 stycznia 2017 roku nie będzie dokonywał takiej rejestracji – bez konieczności zawiadamiania osoby, której dotyczy zgłoszenie w następujących przypadkach:

 • dane podane we wniosku VAT-R są niezgodne z prawdą;
 • firma nie istnieje;
 • pomimo udokumentowanych prób kontaktu, urzędowi skarbowemu nie udało się skomunikować z przedsiębiorcą albo jego pełnomocnikiem;
 • osoba prowadząca działalność lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Stawki podatku VAT w 2017 roku

Wykreślenie przesiębiorcy z rejestru VAT – sprawdź jakie złożyć wyjaśnienia

Naczelnik urzędu skarbowego jest uprawniony do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT, gdy:

 •  przedsiębiorca nie złożył deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały – wykreślenia można uniknąć udowadniając, że działalność była prowadzona, w takiej sytuacji trzeba oczywiście jak najszybciej dostarczyć brakujące deklaracje VAT;
 •  przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały składane były deklaracje, w których nie wykazano sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia – przepis nie ma zastosowania, gdy przedsiębiorca złoży wyjaśnienia i wskaże, że taka sytuacja wynika ze specyfiki prowadzonej działalności gosodarczej;
 •  przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały dostarczano deklaracje, w których wykazywana była wyłącznie sprzedaż zwolniona z VAT – analogicznie jak w poprzednim przypadku w celu uniknięcia wykreślenia wystarczy złożyć wyjaśnienia, że brak sprzedaży opodatkowanej związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności, a nie z zaprzestaniem wykonywania tej sprzedaży;
 • osoba prowadząca działalność wystawiała faktury lub faktury korygujące dokumentujące transakcje, do których nie doszło – przepis nie ma zastosowania, gdy dokumenty zostały wystawione przez pomyłkę lub bez wiedzy przedsiębiorcy.

W powyższych przypadkach w razie złożenia odpowiednich wyjaśnień podatnik nie będzie wykreślony z rejestru VAT lub zostanie przywrócony – bez konieczności ponownego składania druku VAT-R.

Obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie elektronicznie, ograniczenie kwartalnego rozliczenia

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT_VAT-UE

W jakich jeszcze okolicznościach przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru VAT?

Osoba zarejestrowana jako podatnik VAT będzie wykreślona z rejestru w następujących sytuacjach:

 • działalność jest fikcyjna;
 •  informacje wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R okazały się niezgodne z prawdą;
 • urząd skarbowy nie ma kontaktu z osobą prowadzącą działalność lub jego pełnomocnikiem;
 • przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego albo organu kontroli skarbowej.

W powyższych przypadkach naczelnik nie ma obowiązku informowania podatnika o wykreśleniu go z rejestru VAT. Jeżeli przedsiębiorca podejrzewa, że został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT, może to sprawdzić samodzielnie na Portalu Podatkowym lub skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.

Kolejne przypadki, kiedy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru VAT to:

 • zawieszenie firmy przez okres przynajmniej 6 miesięcy – po odwieszeniu działalności przedsiębiorca zostaje ponownie zarejestrowany jako podatnik VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego;
 • podatnik jest świadomy albo ma uzasadnione podejrzenia, że kontrahenci z którymi współpracuje (pośrednio lub bezpośrednio) uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca w trakcie zawieszenia ma prawo do wykonywania określonych czynności, które podlegają ustawie o VAT (najem, sprzedaż środków trwałych). W takim wypadku trzeba zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze wykonywania powyższych czynności – przed dniem zawieszenia firmy lub rozpoczęcia wykonywania takich czynności. W zgłoszeniu należy wskazać okres, w którym czynności te będą wykonywane. Wówczas przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z rejestru lub zostanie ponownie wpisany – na odpowiedni okres.

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT-UE

Jeżeli osoba prowadząca działalność zostanie wykreślona z rejestru jako podatnik VAT to automatycznie będzie też wykreślona z rejestru jako podatnik VAT-UE. 

Przesłanki warunkujące wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT-UE to:

 • złożenie za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracji VAT, w których nie została wykazana sprzedaż lub zakupy z kwotami podatku do odliczenia;
 • nie dostarczenie obowiązkowej w danych okresach rozliczeniowych informacji podsumowującej VAT-UE – przez 3 kolejne miesiące.

Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek powiadomić przedsiębiorcę o wykreśleniu go z rejestru jako podatnika VAT-UE.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Trzeba mieć na uwadze, że wprowadzone regulacje dotyczą wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT – również tych, którzy zarejestrowali się do VAT przed dniem 1 stycznia 2017 roku. Oznacza to, że wraz z początkiem 2017 roku do złożenia wyjaśnień mogą zostać wezwani przedsiębiorcy, którzy w drugiej połowie 2016 roku nie złożyli deklaracji VAT albo tacy, którzy dostarczyli deklaracje, w których nie wykazali sprzedaży lub zakupów z kwotami podatku do odliczenia.

Analogicznie nowe przepisy związane z doprecyzowaniem zasad wykreślenia z rejestru VAT-UE również mają zastosowanie dla okresów przypadających przed 1 stycznia 2017 roku.

Zwrot podatku VAT – zmiana przepisów od 1 stycznia 2017 roku

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeżeli masz pytania dotyczące rejestracji albo wykreślenia podatnika to zostaw komentarz lub napisz: info@infakt.pl.