Każdy przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź zatrudniający nowych pracowników powinien pamiętać o dokonaniu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W obu przypadkach powinien zostać wypełniony odpowiedni wniosek w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej bądź zatrudnienia pracownika. 

Zgłoszenie powinno zostać zrobione na podstawie pisemnego formularza w zależności od wybranej formy organizacyjnej. Jeżeli płatnikiem jest przedsiębiorca indywidualny wtedy powinien wziąć on egzemplarz ZFA oraz dodatkowo ZUA w stosunku do ubezpieczeń zdrowotnych lub ZZA jeżeli mają być opłacane tylko i wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli płatnikiem ma być spółka wtedy sytuacja wygląda tak samo. 

Jednakże warto zwrócić uwagę na zarejestrowanie pracowników bądź osób współpracujących ponieważ w przypadku osoby fizycznej jako pracodawcy zgłoszenie powinno zostać zrobione poprzez wypełnienie takich dokumentów jak ZUA oraz ZFA natomiast jeżeli płatkiem jest spółka wtedy należy wypełnić odpowiednio ZUA oraz ZPA. 

Formularz ZUA 


 Zgłoszenie, które jest zrobione za pomocą formularza ZUA do ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych powinno zostać zrobione w przypadku kiedy składki będą uiszczane przez danego płatnika jedynie w tym zakresie bądź przez osoby, które zajmują tylko i wyłącznie prowadzeniem działalności gospodarczej i nikt inny przy tym nie opłaca składek za ubezpieczenie. 

Formularz ZZA 


 W przypadku osób zajmujących się zarówno prowadzeniem firmy jak i pracą na pełen etat otrzymują przy tym minimalne wynagrodzenie równe kwocie jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych brutto konieczne jest wypełnienie formularza ZZA, a więc wypełnienia zgłoszenia dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego lub zmiany danych. 

Formularz ZFA


Dokument jakim jest formularz ZFA musi zostać wypełniony gdy dokonywane jest zgłoszenie dotyczące płatnika składek – osoby fizycznej bądź zmiany danych o niej. O czym warto pamiętać w trakcie rejestracji Rejestracja w Zakładzie Społecznym jest możliwa po okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość tj. dowodu osobistego oraz zarówno oryginału jak i kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON. Warto mieć przy sobie również numer konta bankowego, firmowego. Dokumenty mogą zostać dostarczone za pomocą drogi pocztowej jednakże muszą zostać uwzględnione na nich potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem ponadto powinny znajdować się na nim data i czytelny podpis. 

Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.


Pracownik, a składki ZUS


Każda osoba zatrudniona w firmie powinna mieć opłacane składki za ubezpieczenia takie jak emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne ponadto na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest wynagrodzenie pracownika brutto, zmniejszone o pozostałe składki. 

Ulga dla nowej firmy 


Płatnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają prawo do skorzystania z możliwości opłacania składek na podstawie obniżonego wymiaru dla nowych firm jeżeli nie trwa ona dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące. Zdeklarowana kwota nie powinna być niższa niż trzydzieści procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji kiedy działalność zostaje zawieszona przedsiębiorca nie traci ulgi, nie musi także opłacać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednakże warto zwrócić uwagę na to, że okres przerwy wliczany jest do dwudziestu czterech miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z ulgi nie przysługuje osobom, które w ciągu pięciu lat kalendarzowych prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą lub jeśli dana osoba świadczyła usługi na rzecz byłego pracodawcy w czasie dwóch lat kalendarzowych. Tak, więc osoba fizyczna prowadząca firmę indywidualnie bądź w formie spółki cywilnej nie może skorzystać z ulgi bądź prowadziła działalność gospodarczą w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych jako osoba fizyczna, twórca, artysta, w formie wolnego zawodu na podstawie rozliczania za pomocą ryczałtu bądź na zasadach ogólnych ponadto jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowie działalnością oraz spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej. 
  

Nowe Firmy, a obowiązki 


W przypadku płatników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy są właścicielami firm obowiązkiem jest składanie deklaracji dotyczącej zmiany naliczenia składki czyli od wynagrodzenia minimalnego. Nie trzeba jednak składać ZUS DRA. Jak obejść przepisy związane z ulgą dla nowych firm Z ulgi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą skorzystać osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, co więcej mogą one świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Ponadto umowa o pracę może zostać zawarta nawet na 1/100 etatu. 

Deklaracje


Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników jest składanie deklaracji jedynie w ciągu pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej ponadto składać powinien DRA – deklarację rozliczeniową do dziesiątego dnia każdego miesiąca. W sytuacji kiedy zatrudniane są inne osoby należy do piętnastego dnia każdego miesiąca składać DRA, RCA – raporty imienne stanowiące wypłaty podstawy składek, RZA – wypłaty składek zdrowotnych w przypadku nie opłacania społecznych oraz RSA – przerwy w opłacaniu składek i wypłaconych świadczeń oraz zasiłków.