W tym artykule przedstawię zestawienie zlecenia i umowy o pracę. Na względzie będę miała kwoty wynagrodzenia, cechy każdej z umów, a także dodatkowe obowiązki po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. 

Porównanie kwotowe

Jako pierwsze weźmy pod uwagę wynagrodzenie. Pracownik, który pracuje w pełnym etacie od 1 stycznia 2018 rok nie może otrzymywać miesięcznego wynagrodzenia mniejszego niż 2100 zł brutto. Zleceniobiorcy zaś od przyszłego roku nie może być wypłacone mniej niż 13,70 brutto za godzinę wykonywania zlecenie. Kwot tych nie można stosować zamiennie, czyli pracownika nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa, a zleceniobiorca nie ma określonego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia. Często spotykam się z tym, że jest to mylone, zatem zwracam na to szczególną uwagę.

Porównanie kwotowe zlecenia i etatu ma sens, jeśli weźmy pod uwagę tą samą ilość godzin. Zatem załóżmy, że pracownik przepracował cały miesiąc styczeń 2018 (184 h), taka sama ilość będzie dotyczyła zleceniobiorcy. Oczywiście w wyliczeniach należy mieć na względzie to, że dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i oba te przypadki należy uwzględnić. W opisanej sytuacji przy zleceniu zastosowane są standardowe – 20% koszty uzyskania przychodu.

KryteriumUmowa o pracęUmowa zlecenie
 KUP = 111,25KUP = 139,06z chorobowymbez chorobowego
Kwota brutto2100 zł2100 zł2520,80 zł2520,80 zł
Kwota netto1530 zł1535 zł1834,43 zł1886,64 zł
Podatek do zapłaty119 zł114 zł145 zł149 zł
Całkowity koszt2532,81 zł 2532,81 zł3040,33 zł3040,33 zł

Sposób wyliczania całkowitego kosztu pracodawcy oraz kwoty netto został już przeze mnie wcześniej poruszony. Podobnie jak wyliczenia dotyczące umów zlecenie.

Zestawienie zlecenia i umowy o pracę

Cechy umów

Umowa zlecenie i umowa o pracę, stanowią dwie zupełnie inne umowy, których nie można stosować zamiennie.

Zgodnie z art. 22. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Natomiast przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zatem co ważne, określony jest jedynie zakres zadań, jakie mają zostać wykonane, nie ma podanego miejsca, czasu w jakim należy je wykonywać. Umowa zlecenie często nazywana jest umową starannego działania.

Szczegółowe omówienie i porównanie zostało już wcześniej przedstawione.

Obowiązki

Jeśli chodzi o obowiązki pracodawcy to są to między innymi podpisanie umowy w formie papierowej lub określenie warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Kolejna rzecz to zgłoszenie pracownika do ZUS, opłacanie składek, a także zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej pracownika należy skierować na badania lekarskie, bhp, prowadzenie dla niego dokumentacji kadrowej, takiej jak akta osobowe

Natomiast jednym z najważniejszym obowiązków, przy zleceniu jest prowadzenie dokumentacji pozwalającej na określenie liczby godzin wykonywania zlecenia. Ustalenie kto prowadzi taką ewidencje jest po stronie osób współpracujących, czyli może dokumenty te sporządzać zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Należy jednak pamiętać, aby ewidencja godzin wykonywania zlecenie nie była tą samą ewidencją prowadzoną dla pracowników, bo wówczas PIP może mieć podstawy do zakwestionowania rodzaju zawartej umowy.

Akt prawny

Większość uregulowań dotyczących pracowników określona jest w ustawie z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy, natomiast do zleceniobiorców w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Oczywiście należy pamiętać także o szeregu innych ustaw i rozporządzeń, ale najważniejszym jest aby zamiennie nie stosować pojęć pracownik i zleceniobiorca lub zleceniobiorcę nazywać pracownikiem.