Etat, zlecenie, dzieło, a może jednoosobowa działalność? Częste pytanie, które zadają sobie przedsiębiorcy i osoby, które chcą podjąć współpracę. Każdy szuka takiego rozwiązania, które jest dla niego najkorzystniejsze. Zamieszczam kilka ważnych informacji, które mam nadzieje okażą się pomocne.

W tym artykule postaram się omówić każdą z form i przedstawić jej cechy charakterystyczne. Informacje te są ważne, w kontekście praw i obowiązków, jakie ciążą na każdej ze stron umowy.

Umowa o pracę

Akt prawny do jakiego najczęściej odnosimy się mówiąc o umowie o pracę, to ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. Poza tym mamy szereg rozporządzeń wykonawczych do kodeksu pracy. Przechodząc zatem do omówienia, należy zacząć od terminu stosunku pracy, który jest nierozerwalnie związany z umową o pracę.

Bazując na art. 22. § 1. kodeksu pracy należy wskazać, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Co ważne jeśli spełnione są te warunki, nie ma znaczenia jak umowa je określająca jest nazwana. Przykładowo chodzi o taką sytuacje, że między dwoma stronami została zawarta umowa, którą nazwano umową zlecenie, ale określono wszystkie warunki z wyżej wskazanego artykułu, to wówczas dochodzi do nawiązania stosunku pracy, a fakt nazwania umowy zleceniem nie ma znaczenia. Ponadto istotne jest też, to że niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę, umową cywilno – prawną (zlecenie, dzieło). Przepisy nie zezwalają też na zamienne stosowanie tych umów.

Kolejną zasadą jest to, że umowa o pracę powinna być sporządzona w formie pisemnej – art. 29. § 1. kodeksu pracy. W sytuacji, gdy nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

umowa_o_prace

Umowy cywilno – prawne

Zlecenie, umowa o dzieło to jedne z wielu umów, które zostały określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny. Art. 734. § 1. mówi o tym, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Różne formy współpracy – omówienie

Zatem co ważne, określony jest jedynie zakres zadań, jakie mają zostać wykonane, nie ma podanego miejsca, czasu w jakim należy je wykonywać. Umowa zlecenie często nazywana jest umową starannego działania. Ponadto za usługi wykonane w ramach umowy zlecenie zazwyczaj przysługuje wynagrodzenie, ale mogą one też być świadczone nieodpłatnie. Nadto zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, ale zleceniodawca musi na to wyrazić zgodę – art. 738. § 1 kodeksu cywilnego.

umowa_zlecenie

Natomiast odnosząc się do art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło określana jest mianem umowy rezultatu, czyli ważny jest ten efekt, to dzieło które zostało wykonane.

W przypadku tego typu umowy czynności, także mogą zostać wykonane przez osobę trzecią, za zgodą strony dla której są one realizowane. Co ważne w przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa o dzieło podpisana jest z własnym pracownikiem – art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

umowa_o_dzieło

Działalność gospodarcza

Przy takiej współpracy umowa może, ale nie musi być zawarta. Tą formę cechuje duża swoboda, nie ma odgórnie narzuconych żadnych warunków, strony mogą jest określić dowolnie. Tego typu współpraca, skrótowo określana jako B2B. Co ważne, gdy mamy do czynienia z formą współpracy firma-firma, każda ze stron jest odpowiedzialna za swoje rozliczenie z US i ZUS.

umowa_o_współpracy