Pracodawca decydując się na zatrudnienie pracownika musi z nim podpisać umowę lub pisemnie potwierdzić ustalenia stron. W jakim terminie należy to zrobić?

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki – tak stanowi art. 29. § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy. Jeśli chodzi o czas w jakim należy to zrobić, to zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Krótkie porównanie przedstawiam poniżej.

Do 1 września

Art. 29. § 2. kodeksu pracy stanowi – Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Art. 104(3) § 2 kodeksu pracy mówi, iż pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Art. 200(1) § 5 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Art. 281 pkt.2 kodeksu pracy orzeka, że kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł

Od 1 września

Po zmianie art. 29. ust. 2 kodeksu pracy otrzymuje następujące brzmienie – Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zmiana w art. 104(3) § 2 kodeksu pracy określa, że pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Nowy Art. 200(1) § 5 kodeksu pracy nakłada ciężar zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.

Znowelizowany art. 281 pkt.2 kodeksu pracy wskazuje, że kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 Nowelizacja kodeksu pracy od 1. września

Podsumowanie

Od 1. wrześnie obowiązują następujące przepisy :

  • umowa o pracę musi być zawarta przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
  • pracodawca musi zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do pracy,
  • pracownik młodociany musi zostać zapoznany z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy,
  • nie potwierdzenie w formie pisemnej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy jest karalne.

Oznacza to, że czynności opisane wyżej tj. zawarcie umowy, zapoznanie z regulaminem, czy wykazem prac lekkich muszą być dopełnione przez pracodawcę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ponadto do tej pory, karę nakładało się na pracodawcę, który nie dopełnił obowiązku pisemnego zawarcia umowy, nowela wskazuje dodatkowo termin w jaki należy to zrobić, czyli przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Uzasadnienie

W kontekście tych zmian warto się zastanowić, jaki jest ich cel. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uzasadnieniu do projektu wskazało na, że wprowadzenie tych zmian :

  • zwiększy ochronę praw pracowników,
  • zapobiegnie nielegalnemu zatrudnianiu,
  • ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy,
  • ułatwi korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych,
  • udostępni Państwowej Inspekcji Pracy bardziej efektywne narzędzia do zapewnienia skuteczności kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.