W 2017 wprowadzono najniższą stawkę godzinową na umowie zlecenie. Ile wynosi?

Aneta Socha-Jaworska

Od 2017 roku w odniesieniu do osób świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej lub umowy zlecenie, wprowadzono minimum jakie muszą otrzymywać za przepracowaną godzinę. Czy stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego będzie stała? Jakie dodatkowe dokumenty będzie trzeba sporządzać?

Akt prawny, który wprowadza te zmiany to ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Nowe pojęcie

W ustawie zmieniającej określono nowy termin – minimalnej stawki godzinowej. Wskazano, że należy mieć tu na uwadze minimalną wysokość wynagrodzenia, za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługę.

Minimum

W art. 1 pkt 3 lit. c wspomnianego aktu prawnego zawarte zostały informacje o tym, że stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

uwaga

Minimalna stawka godzinowa nie jest stałą kwotą – będzie zmieniać się co roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także minimalnej stawki godzinowej, ma być ogłaszana w w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

W odniesieniu do 2017 roku znaczenie mają poniższe kwoty:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosi 1850 zł,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. będzie na poziomie 2000 zł,
  • kwota od której liczymy minimalną stawkę godzinową 12 zł.

Zgodnie a art. 12 wyliczenie przedstawia się następująco :

2000 zł /1850 zł *12 zł = 1,081*12 zł = 12,97,

czyli po zaokrągleniu 13 zł.

uwaga

Minimalna stawka godzinowa w 2017 rok wyniesie 13 zł.

Ustawodawca zobowiązał strony umowy do tego, by kwota godzinnego wynagrodzenia była ustalona w umowie w taki sposób, aby nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. W przeciwnym wypadku, czyli gdy w umowie nie zostanie zagwarantowane minimum, osoba wypłacająca wynagrodzeniu musi dokonać wyrównania do kwoty minimalnej godzinowej stawki.

Co istotne gdy kilka osób wykonuje dane zlecenie lub świadczy daną usługę, każda z nich ma zagwarantowaną ustawowo minimalną stawkę godzinową.

W ustawie określono także ważne informacje odnośnie wynagrodzenia. Mianowicie przyjmujący zlecenie lub świadczący usługę :

  • nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę,
  • otrzymuje wynagrodzenie w formie pieniężnej,
  • w przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 1 miesiąc, otrzymuje wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu (nie określono dokładnego dnia, do którego należy dopełnić tego obowiązku).

Zatem w sytuacji, gdy przykładowo zostanie podpisana umowa zlecenia na czas od 1.02.2017 do dnia 31.07.2017, to w każdym z miesięcy musi zostać wypłacone wynagrodzenie (często będzie zdarzać się, że zaliczkowe). Nie będzie takiej możliwości, że wynagrodzenie zostanie wypłacone całościowo na końcu, po wykonaniu zlecenia.

minimalna stawka godzinowa

Dokumentacja

Na strony nałożono także obowiązek dokumentacyjny – w zawartej umowie powinien być określony sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ponadto, jeśli :

  • strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia,
  • umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Powyższe regulacje nie mają zastosowania do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Warto zaznaczyć, że jeśli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje takie dokumenty przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Kara

Za niewypłacenie wynagrodzenia w kwocie przynajmniej minimalnej grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.