Jak wyliczyć wynagrodzenie netto zleceniobiorcy? Jakie składki należy wziąć pod uwagę, gdy zleceniobiorca ma dodatkowo umowę o pracę lub jest studentem?

Dokładne wyliczenia kwoty, jaka zleceniodawca otrzyma na rękę przedstawię w odniesieniu do trzech sytuacji :

 1. umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia i zleceniobiorca chce opłacać dobrowolną składkę chorobową,
 2. zleceniobiorca ma równocześnie umowę o pracę z wynagrodzeniem przynajmniej minimalnym,
 3. zleceniobiorca jest studentem do 26 rż.

Zanim jednak o tych przykładach, to przedstawię kilka informacji ważnym w kontekście właściwego wyliczenia kwoty 'na rękę’ zleceniodawcy.

Netto z umowy zlecenie

KUP

Przy umowie zlecenie standardowe koszty uzyskania przychodu wynoszą 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (jeśli jest opłacane) – art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gdy przy wykonywania umowy zlecenia mamy do czynienia z przeniesieniem praw autorskich, praw własności to wówczas stosujemy 50% koszty uzyskania przychodu, liczone także od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (jeśli jest opłacane). Należy pamiętać, że w roku podatkowym łączne podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 764 (1/2 z 85 528).

Powyższe uregulowania mają zastosowanie do umów na kwotę powyżej 200 zł brutto. Bowiem art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje że należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychody, gdy kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Przy umowach do 200 zł brutto nie ma kosztów uzyskania przychodu.

Kwota zmniejszająca podatek

Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zleceniobiorcy nie uwzględnia się kwoty zmniejszającej podatek. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie ma do niej prawa. Sęk w tym, że zostanie ona uwzględniona dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zleceniobiorca uzyskał przychód.

Przejdę teraz do omówienie kwestii składek ZUS w poszczególnych przypadkach oraz sposobu wyliczenia kwot netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie

Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenie, to wówczas obowiązkowo opłacane są z niej składki : emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna (chorobowa jest dobrowolna). Stanowią o tym :

 • art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przykład 1 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto. Dla zleceniobiorcy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Składki społeczne :

 • emerytalna 9,76% * 150 zł = 14,64
 • rentowa 1,5% * 150 zł = 2,25
 • chorobowa 2,45% * 150 zł = 3,68

Suma składek społecznych płatnych przez zleceniobiorcę : 20,57

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej : 150 – 20,57 = 129,43

Składka zdrowotna do zapłaty : 11,65

Składka zdrowotna do odliczenia : 10,03

Dochód : 150 – 20,57 = 129,43 (brak KUP)

Dochód do opodatkowania : 129

Wyliczenia podatku : 129 * 18% – 10,03 = 13,19

Zaliczka na podatek dochodowy : 13

Do wypłaty : 150 – 20,57 – 11,65 – 13 = 104,78


Przykład 2 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 1500 zł brutto. Dla zleceniobiorcy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia. W odniesieniu do tych usług stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Składki społeczne :

 • emerytalna 9,76% * 1500 zł = 146,40
 • rentowa 1,5% * 1500 zł = 22,50
 • chorobowa 2,45% * 1500 zł = 36,75

Suma składek społecznych płatnych przez zleceniobiorcę : 205,65

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej : 1500 – 205,65 = 1294,35

Składka zdrowotna do zapłaty : 116,49

Składka zdrowotna do odliczenia : 100,31

Koszty uzyskania przychodu : 1294,35 * 50% = 647,18

Dochód : 1500 – 205,65 – 647,18 = 647,17

Dochód do opodatkowania : 647

Wyliczenia podatku : 647 * 18% – 100,31= 16,15

Zaliczka na podatek dochodowy : 16

Do wypłaty : 1500 – 205,65 – 116,49 – 16 = 1161,86

Umowa zlecenie + umowa o pracę

Gdy osoba posiadająca umowę o pracę na kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia zawrze umowę zlecenie, to z tego tytułu obowiązkowo musi opłacać jedynie składkę zdrowotną. Wskazuje na to art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Przykład 3 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto. Dla zleceniobiorcy jest to drugi tytuł do ubezpieczenia i opłaca z niego tylko obowiązkową składkę zdrowotną. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej : 150

Składka zdrowotna do zapłaty : 13,50

Składka zdrowotna do odliczenia : 11,63

Dochód : 150 (brak KUP)

Dochód do opodatkowania : 150

Wyliczenia podatku : 150 * 18% – 11,63 = 15,37

Zaliczka na podatek dochodowy : 15

Do wypłaty : 150 – 13,50 – 15 = 121,50


Przykład 4 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 1500 zł brutto. Dla zleceniobiorcy jest to drugi tytuł do ubezpieczenia i opłaca z niego tylko obowiązkową składkę zdrowotną. W odniesieniu do tych usług stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej : 1500

Składka zdrowotna do zapłaty : 135

Składka zdrowotna do odliczenia : 116,25

Koszty uzyskania przychodu : 1500 * 50% = 750

Dochód : 1500 – 750 = 750

Dochód do opodatkowania : 750

Wyliczenia podatku : 750 * 18% – 116,25 = 18,75

Zaliczka na podatek dochodowy : 19

Do wypłaty : 1500 – 135 – 19 = 1346

Umowa zlecenie studenta do 26 rż.

Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwalnia z obowiązku opłacania składek społecznych między innymi studentów do 26 lat. Takie osoby także nie podlegają obowiązkowo pod ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że obowiązkowe z tej umowy należy zapłacić jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.


Przykład 5 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 150 zł brutto. Zleceniobiorca jest studentem do 26 rż i nie chce opłacać żadnej składki dobrowolnie. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Dochód : 150 (brak KUP)

Dochód do opodatkowania : 150

Wyliczenia podatku : 150 * 18% = 27

Zaliczka na podatek dochodowy : 27

Do wypłaty : 150 – 27 = 123


Przykład 6 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 1500 zł brutto. Zleceniobiorca jest studentem do 26 rż. i nie chce opłacać żadnej składki dobrowolnie. W odniesieniu do tych usług stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Koszty uzyskania przychodu : 1500 * 50% = 750

Dochód : 1500 – 750 = 750

Dochód do opodatkowania : 750

Wyliczenia podatku : 750 * 18% = 135

Zaliczka na podatek dochodowy : 135

Do wypłaty : 1500 – 135 = 1365


Przykład 7 – Umowa zlecenie opiewa na kwotę 1500 zł brutto. Zleceniobiorca jest studentem do 26 rż. i nie chce opłacać żadnej składki dobrowolnie. W odniesieniu do tych usług stosujemy standardowe koszty uzyskania przychodu. Należy wyliczyć kwotę netto do wypłaty dla zleceniobiorcy.

Koszty uzyskania przychodu : 1500 * 20% = 300

Dochód : 1500 – 300 = 1200

Dochód do opodatkowania : 1200

Wyliczenia podatku : 1200 * 18% = 126

Zaliczka na podatek dochodowy : 216

Do wypłaty : 1500 – 216 = 1284