W przeciągu 2016 roku pojawiło się wiele pomysłów dotyczących kwoty wolnej i kwoty zmniejszająca podatek. Teraz mamy decyzje ostateczną i podpisaną ustawę, która tą kwestię reguluje. Zobacz na jakim poziomie będą one w 2017 roku i jak właściwie, trzeba będzie je liczyć.

Pierwszą i podstawową informacją jest to, że kwota wolna ma znaczenie dla podatników rozliczających się według zasad ogólnych. Dla osób, których przychód/dochód opodatkowany jest według ryczałtu i podatku liniowego nie ma ona znaczenia.

Dokumentem na podstawie, którego wprowadzone są te zmiany jest ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Skala podatkowa

Odnosząc się do art. 1 pkt 2 lit.a ustawy zmieniającej należy zauważyć, że podatek według zasad ogólnych będzie liczony następująco :

 • (podstawa obliczenia podatku) * 18% – kwota zmniejszająca podatek, gdy podstawa jest nie większa niż kwota 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek, gdy podstawa jest większa niż kwota 85 528 zł.

Gdzie 15 395,04 zł = 18% * 85 528 zł.

Różna kwota wolna

Nie trudno zauważyć, że we wzorze określającym sposób wyliczenia podatku według skali nie uwzględniono kwoty zmniejszającej podatek. Oczywiście z tego względu, że jest ona różna dla poszczególnych podatników. Nowy przepis kreuje kwotę wolną od podatku odliczaną w zeznaniu rocznym następująco :

Roczny dochód podatnika

Kwota zmniejszająca podatek

do kwoty 6 600 zł włącznie1 188 zł
większy niż 6 600 zł, ale nie większy (mniejszy lub równy) niż 11 000 zł1 188 zł – [631,98 zł * (podstawa obliczenia podatku – 6 600) / 4 400]
większy niż 11 000 zł, ale nie większy niż
85 528 zł
556,02 zł
większy niż 85 528 zł, ale nie większy niż
127 000 zł
556,02 – [556,02 * (podstawa obliczenia podatku – 85528) / 41 472]
większy niż 127 000

brak kwoty wolnej

Ważne, że te wyliczenia są istotne przy rozliczeniu rocznym, natomiast w trakcie roku wygląda to inaczej. Mianowicie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty

85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek, wynosi 556,02 zł rocznie,

 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę

85 528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Przepisy te mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Ponadto wysokość kwoty zmniejszającej podatek, będzie podlegać corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jego obowiązkiem będzie przedstawienie Radzie Ministrów do dnia 15 września :

 • informacji o wynikach dokonanej weryfikacji,
 • propozycji zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
UWAGA!
Kwota wolna od podatku jest jedna i wynosi 6 600 zł, natomiast kwota zmniejszająca podatek może być na różnym poziomie określonym w powyższej tabelce. Kwota wolna jest stałą, a kwota zmniejszająca podatek jest zależna od dochodu podatnika.
kwota wolna

Rozliczenie pracownika

Zaliczkę na podatek dochodowy pracownika obniża się o 1/12 z 556,02 zł, czyli 46,33 zł, gdy podatnik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie, o tym że dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł w skali roku. Gdyby miała miejsce sytuacja, że kwota graniczna zostanie w trakcie roku przekroczona, to podatnik zobowiązany jest do poinformowania o tym płatnika w formie pisemnego oświadczenia. Wówczas płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł.

Zastosowanie przepisu

W poniższych przykład przedstawiony został sposób prawidłowego wyliczenia kwoty wolnej uwzględnianej w zeznaniu rocznym przez dane podatnika.

 1. Roczny dochód podatnika wynosi 5 000 zł, zatem kwota zmniejszająca podatek jaka mu przysługuje do uwzględniania w zeznaniu rocznym wynosi 1 188 zł.
 2. Roczny dochód podatnika wynosi 9 000 zł. Wyliczenie kwoty zmniejszającej podatek w zeznaniu rocznym wygląda następująco :
  • 1188 – [631,98 * (9 000 – 6 600) / 4 400] =
  • 1188 – [631,98 * 2 400 / 4 400] =
  • 1188 – 344,72 = 843,28 -> kwota zmniejszająca podatek jaka podatnikowi przysługuje do uwzględniania w zeznaniu rocznym
 3. Roczny dochód podatnika wynosi 65 000 zł, zatem kwota zmniejszająca podatek jaka mu przysługuje do uwzględnianie w zeznaniu rocznym wynosi 556,02 zł.
 4. Roczny dochód podatnika wynosi 100 000 zł. Wyliczenie kwoty zmniejszającej podatek w zeznaniu rocznym wygląda następująco :
  • 556,02 – [556,02 * (100 000 – 85 528) / 41 472] =
  • 556,02 – [556,02 * 14 472 / 41 472] =
  • 556,02 – 194,03 = 361,99 -> kwota zmniejszająca podatek jaka podatnikowi przysługuje do uwzględniania w zeznaniu rocznym
 5. Roczny dochód podatnika wynosi 130 000 zł, zatem kwota zmniejszająca podatek nie przysługuje.