Często przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie osób na podstawie umowę o pracę. Należy w związku z tym pamiętać o obowiązkach jakie na pracodawcy ciążą. W tym artykule opisane są najważniejsze kwestie.

1. Forma umowy

Zgodnie z art.29 §2. kodeksu pracy umowa powinna mieć formę pisemną. Jeśli taka umowa nie zostanie sporządzona, to pracodawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez daną osobę, pisemnie poinformować ją co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkach.
Jeśli nie zostanie to dopełnione, to pracodawcy lub osobie, która ją reprezentującej grozi kara od 1000 zł do 30000 zł (art.281 pkt.2 kodeksu pracy).

2. Skierowanie na badania lekarskie

W myśl z art.229 kodeksu pracy pracodawca nie można dopuścić do pracy osoby bez ważnych badań lekarskich. Skierowanie na badania pracownik, otrzymuje od pracodawcy i jest on zobowiązany do pokrycia jego kosztów.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby :

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają tym które będą wykonywane obecnie (wyjątek w tym temacie stanowią pracę szczególnie niebezpieczne),

  3. informacje zawarte w pkt. 2 mają zastosowanie w sytuacji, gdy dana osoba pozostaje w stosunku pracy z kilkoma pracodawcami.

obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

3. Szkolenia BHP

Zgodnie art. 2373 §1 kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez szkoleń BHP. Pracodawca jest zobowiązanych do przeszkolenia danej osoby w tym zakresie, w godzinach pracy i na własny koszt. Pracownik odbycie tych szkoleń musi potwierdzić pisemnie.
Oczywiście w tej kwestii także są wyjątki. Szkolenia nie są wymagane, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, u tego samego pracodawcy po bezpośrednim podpisaniu kolejnej umowy.

4. Zgłoszenie do ZUS

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS w ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy. Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
Uregulowania takie wynikają z art.13 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust.1 pkt.1 lit.a) i art. 69 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Termin 7 dni określa art.36 ust.4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 67 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy za pracownika

Na mocy art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca jest zobowiązany do oblicza i odprowadzania co miesiąc zaliczek na podatek od osób, które uzyskują przychody z umowy o pracę. Zaliczki te należy wpłacać do 20 dnia miesiąca, po miesiącu w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia Należność należy uiścić do US właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika. Co dokładnie opisane jest w art. 38 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Akta osobowe

Zgodnie z informacjami zawartymi w art.94 ust.9a kodeksu pracy pracodawca musi prowadzić dokumentacje związaną z zatrudnieniem pracowników. Szczegóły w tym temacie znajdują się z rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Jak widać z powyższego opisu w momencie zatrudnienia osoby, trzeba pamiętać o wielu kwestiach, terminach i formalnościach. Warto się do tego solidnie przygotować.