Czy od nagród w konkursie płaci się podatek? Jak zaksięgować nagrodę, którą w pracy wygrał pracownik?

Okres trwania Euro wpływa na organizację konkursów dedykowanych dla pracowników i osób spoza firmy 🙂 Czy otrzymana nagroda będzie stanowić przychód podatkowy? O tym i o innych aspektach wygranych w konkursach przeczytacie poniżej.

Nagroda w konkursie – zwolnienie z opodatkowania

Przepisy podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują zwolnienia podatkowe dla określonych nagród zdobytych w konkursach.

Zwolnione z opodatkowania mogą być:

 • nagrody wygrane w konkursach i grach, które są organizowane i emitowane przez środki masowego przekazu (radio, prasa i telewizja),
 • konkursy z dziedziny kultury, nauki, sztuki, dziennikarstwa oraz sportu, a także
 • nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów bądź usług.

Koniecznym warunkiem do spełnienia zwolnienia jest to, aby jednorazowa wartość nagród lub wygranych w konkursie nie przekroczyła kwoty 760 zł. 

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Nagroda w konkursie a rozliczenie PIT

W momencie, gdy nie mamy podstaw do zastosowania powyższego zwolnienia z opodatkowania lub gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, to zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi organizator konkursu pobiera 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od pełnej wartości wygranej.

Warto tutaj pamiętać o tym, że kwoty wygranych w ciągu roku nie sumują się, brana jest pod uwagę tylko kwota jednostkowej nagrody.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z nagrodą pieniężną, to wówczas organizator konkursu pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, a następnie w terminie do 20 dnia następnego miesiąca dokonuje wpłaty podatku do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Jeśli nagroda ma charakter rzeczowy, to zwycięzca konkursu ma obowiązek przekazania podatku na rzecz organizatora i dopiero w momencie jego zapłaty może otrzymać swoją nagrodę.

Laureat konkursu nie ma obowiązku wykazywania otrzymanego przychodu z tytułu zdobytej nagrody w rocznym rozliczeniu podatkowym, co oznacza dla niego mniej obowiązków związanych z rozliczeniem otrzymanej nagrody.

Dodatkowym obowiązkiem płatnika podatku, czyli realizatora konkursu, jest przygotowanie formularza PIT – 8AR oraz złożenie go do właściwego urzędu skarbowego. Czas na to ma do końca stycznia następnego roku podatkowym.

Prezent dla pracownika a rozliczenie podatku dochodowego

Jak wygląda rozliczenie podatkowe, gdy nagrodę otrzymuje przedsiębiorca?

W tym przypadku sytuacja jest analogiczna jak rozliczenie nagrody, którą otrzymuje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Podatek za nagrodę

Nagroda otrzymana przez przedsiębiorcę podlega bowiem takim samym zasadom, a więc otrzymana wygrana podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Nagroda otrzymana przez pracownika – jak to rozliczyć?

W momencie, gdy to pracownik zostanie laureatem konkursu organizowanego przez pracodawcę, to wartość nagrody (pieniężnej, bądź rzeczowej) podlega doliczeniu do kwoty pozostałych przychodów zatrudnionego pracownika.

Wartość otrzymanej nagrody pracodawca ujmuje w rozliczeniu rocznym na deklaracji PIT – 11, co oznacza, że wartość nagrody podlega opodatkowaniu w podobny sposób, jak jego wynagrodzenie, czyli według skali podatkowej.

Zasady ogólne a ryczałt – na co się zdecyować?

Nagroda w konkursie a rozliczenie VAT

W momencie, gdy wygraną w konkursie jest nagroda rzeczowa, to przekazanie jej należy rozpatrzyć pod kątem podatku VAT.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT opodatkowaniu podlega również nieodpłatna dostawa towarów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Podatnikowi co do zasady przysługuje możliwość odliczenia VAT w sytuacji, gdy konkurs organizowany przez czynnego podatnika VAT ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Od każdej zasady są wyjątki, w tym przypadku jest podobnie. Nie mamy bowiem obowiązku naliczenia podatku VAT (nawet, jeśli go odliczyliśmy przy zakupie) w momencie, gdy przekazywane są próbki oraz prezenty o małej wartości.

Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu VAT

Czym są próbki oraz prezenty o małej wartości

Przez próbkę należy rozumieć egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich dostarczenie przez podatnika:

 • ma na celu promocję danego towaru oraz
 • nie służy głównie zaspokojeniu potrzeb ostatecznego odbiorcy w zakresie danego towaru, pod warunkiem, że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać do zakupu promowanego dobra.

Do prezentów o małej wartości zalicza się natomiast:

 • towary o całkowitej wartości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 100 zł; warunkiem do spełnienia jest tutaj to, aby podatnik prowadził ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości zwycięskich osób
 • towary, których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której wspomniano w powyższym punkcie, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) bądź jednostkowy koszt wytworzenia, określony w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają wartości 10 zł.

Jeśli więc przekazana przez organizatora nagroda w konkursie nie spełniają kryteriów odnoszących się do próbek oraz towarów o małej wartości, to wówczas przedsiębiorca zobowiązany będzie do naliczenia podatku VAT z tytułu dostawy tych towarów.

Dodatkowo może pojawić się również konieczność ewidencji przekazania towarów na kasie fiskalnej, w zależności od tego, dla kogo nagroda jest przekazywana oraz co stanowi przedmiot nagrody.

Kiedy warto być VATowcem?

Chcesz rozliczać nagrody w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.